Press releases

The press releases are available in Swedish when no translation exists.

Chordate Medical Holding AB (publ) meddelar att bolagets rörelsekapital är säkerställt för minst 12 månader

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") offentliggjorde den 15 september 2020 att man slutfört en företrädesemission och en riktad emission som sammanlagt tillför bolaget ca 30 MSEK före emissionskostnader. Genom tillskottet säkerställer bolaget finansiering av rörelsekapital mm om minst 12 månader.

Den 4 april 2019 beslutade marknadskontrollen hos NGM att Chordates aktier och övriga instrument skulle föras upp på NGMs observationslista eftersom det förelåg omständigheter som föranledde en väsentlig osäkerhet avseende bolaget eller priset på aktierna.

Bolaget har nu, genom de nyligen avslutade emissionerna om totalt ca 30 MSEK före emissionskostnader, säkrat sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva Bolagets verksamhet enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv (12) månader från dagens datum.

Åtgärder som genomförts:

- Den 4 september 2020 avslutades teckningstiden i Chordates riktade emission om ca 15 MSEK. Emissionen fulltecknades.

- Den 10 september 2020 avslutades teckningstiden i Chordates företrädesemission om ca 15 MSEK.
Företrädesemissionenövertecknades meddrygt 350%.

Kista 18 september 2020

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 13:00 CET

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

We are a Swedish medical technology company listed on NGM Nordic SME.

Chordate has spent more than 10 years developing the Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, a technique for treating rhinitis and migraine. We have a patent on K.O.S in the EU and the United States, as well as many other countries.

We have answered frequently asked questions in our FAQ. If you want to know more, please get in touch.

IR contact