Pressmeddelanden

Chordate Medical Holding AB:s (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

Sammanfattning av perioden januari-mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 101 626 SEK (463 168)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 489 848 SEK (-4 196 529)

· Resultat efter finansiella poster var -5 799 097 SEK (-5 474 682)

· Resultat efter skatt var -5 799 097 SEK (-5 474 682)

· Resultat per aktie var -0,05 SEK (-0,13)

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR

CE-MÄRKET ÄR DEN VIKTIGASTE HÄNDELSEN I FÖRETAGETS HISTORIA

Vi har äntligen nått fram till det största och viktigaste delmålet i att realisera Chordates strategi, CE-märkningen av migränbehandlingen som delgavs i maj 2021. Som kommunicerats var tidpunkten för beskedet överraskande eftersom beslutet grundades på de interrimsstudieresultat från patientstudien som inlämnades i en separat ansökan 2019, och kom över ett år före bolagets preliminära plan.

CE-märkningen innebär av allt att döma att interrimsresultaten var så övertygande att kravet på klinisk effekt bedömdes som uppfyllt under granskningen hos den Notified Body som beviljat CE-märkningen. Chordate har även beviljats förlängning av bolagets CE-märken till maj 2024, inklusive rinit, vilket är både ett styrkebesked och en nödvändig pusselbit för att nu fullt ut realisera marknadsstrategin vi planerat för. Vi välkomnar även ett stort antal nya aktieägare som vi hoppas kommer att följa med oss på vår spännande resa framöver.

Aktieägarnas stöd är avgörande för att bolaget ska kunna slutföra arbetet med att etablera behandlingsmetoderna för kronisk migrän och rinit på strategiskt utvalda marknader. Precis det stödet känns grundat när både små och stora privata ägare visar förtroende för bolaget, bolagets behandlingsmetod och strategi framåt.

Strategin håller

Chordates strategi går ut på att visa tydlig marknadspenetration på utvalda marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget till en internationell aktör inom medtech- och pharma-branschen eller annan finansiell tagare. Vi bygger upp bolagsvärdet baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier och genom att tydligt visa försäljningsframgångar på ett antal utvalda marknader.

Marknaden för migränbehandling är betydligt större än den för rinit, Chordates behandlingsmetod är dock densamma för båda indikationerna. Det innebär att redan etablerade nätverket av distributörer, och i vissa fall kliniker för behandling av rinit, är viktiga nycklar för att snabbare komma ut med migränbehandlingen på marknaden.

Chordates två EPO-patent har successivt validerats i ett antal utvalda europeiska länder. Den processen är nu avslutad vilket gör att antalet patent korrigeras till totalt 70 patent, och att antalet länder har ökat till 24. Detta innebär inte att nya patent tillkommit, utan att patenten, efter den nationella patentfasen, registrerats i flera enskilda medlemsnationer i stället för de två EPO-registreringarna. Bolaget har för närvarande ytterligare tre aktiva patentansökningar.

Vår målsättning just nu är att ta en så stor andel som möjligt av antalet behandlingar för kronisk migrän på en given marknad. Vår patentportfölj, de stabila vetenskapliga bevisen från kliniska studier samt tillväxt på utvalda marknader är framgångsfaktorer för att lyckas uppnå det långsiktiga målet. Vi kan bocka av samtliga punkter och konstatera att arbetet går helt i rätt riktning, och tack vare att beskedet om CE-märkningen för migrän kom i maj-21 ligger vi nu ett år före den initiala tidsplanen.

Under våren har vi även ökat investeringar något för att bredda kännedomen om verksamheten vilket har gett goda resultat. Det är också ett strategiskt viktigt arbete för att fler större branschaktörer ska uppmärksamma bolaget framgångar och potential.

Marknaden

Det är mycket glädjande att se hur distributören, och en av våra större aktieägare, Vedise i Italien, Chordates hittills mest aktiva marknad inom EU, fortsätter vara produktiv trots pandemin. Försäljningen av K.O.S-behandlingar under första kvartalet 2020, innan pandemin slog till, var mycket goda för enbart rinitbehandlingen på åtta kliniker i norra och mellersta Italien. Nu öppnar Italien upp efter pandemin och Vedise aktiverar sitt nätverk genom att introducera K.O.S-behandlingen för kronisk migrän till både befintliga och nya kliniker.

Vår israeliske distributör arbetar med att etablera marknadstillstånd för migränbehandling som är baserat på CE-märkningen, men i en egen process. Distributören är mycket erfaren inom neurologi och den för oss privata marknaden för botoxbehandling av migrän är väl utbyggd.

I Saudiarabien fortlöper processen att komma in på den offentligt ägda sjukhusmarknaden som tidigare meddelats. Tillståndsprocesser kan ta tid och vi kan i dagsläget inte ge någon indikation på när ett besked kan komma, även om vår förhoppning är att det ska ske snarare än senare.

Patientstudien fortsätter

Det var ett mycket positivt besked att den pausade patientstudien återupptagits i Finland. Studien, som i sin helhet genomförs vid nio kliniker i Tyskland och Finland, fick på grund av covid-19-pandemin pausas 2020. Klinikerna i Finland har under våren 2021 arbetat med att inkludera de resterande cirka fyrtio patienter som behövs för att kunna slutföra studien.

Även den största tyska kliniken har meddelat att de nu kan återuppta sin del av patientstudien. Patientstudien fortlöper tills den är klar med målet att kunna publicera en akademisk artikel om behandlingens kliniska effekt. Resultatet kommer även fungera som kraftfullt säljstöd för att utveckla marknaden, både inom och utanför EU. Hela patientstudien beräknas nu ha behandling av de sista patienterna under tredje kvartalet 2021. Sammanfattningsvis ser vi glädjande att alla pilar nu verkligen pekar åt rätt håll, för att citera en analytikers kommentar om Chordate. CE-märkningen, marknadsföringen och arbetet med våra distributörer ger bolaget en rejäl skjuts framåt och närmare att realisera strategin.

Information:

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 maj 2021 kl. 08:40 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat en ny behandlingsmetod mot kronisk nästäppa och kronisk migrän. Den globala läkemedelsmarknaden för migränbehandlingar beräknas uppgå till cirka 83,7 miljarder SEK per år inom sex år. Bolaget erbjuder en CE-märkt och patenterad nervstimulerande behandling mot kronisk migrän och rinit. Chordates behandling har introducerats på utvalda europeiska marknader samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt.