Pressmeddelanden

Chordate Medical publicerar information gällande förestående företrädesemission

Chordate Medical ("Chordate" eller "Bolaget") tillhandahåller från och med idag Investeringsmemorandum samt Teaser gällande tidigare kommunicerad emission, med tillhörande villkor och anvisningar, på Bolagets hemsida, läs mer här: https://investor.chordate.com/finansiella-rapporter/erbjudandehandlingar/

Företrädesemissionen i korthet:

  • Teckningskurs är satt till 1,00 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs per Aktie om 1,00 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
  • Teckningsperiod är mellan 28 oktober 2019 - 12 november 2019.
  • Handel med uniträtter pågår mellan 28 oktober 2019 - 8 november 2019.
  • Handel med betald tecknad Unit ("BTU") pågår från och med den 28 oktober 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Bakgrund till emissionen
Chordates behandlingsmetod är inriktad mot två sjukdomstillstånd - kronisk nästäppa och kronisk migrän. Båda är medicinska indikationer som väsentligen påverkar ett miljontals människor i hela världen, med betydande samhällskostnader som följd. Chordate har idag en behandling som har visat sig effektiv för att lindra kronisk nästäppa, och fortsätter göra landvinningar i de marknader Bolaget är aktiva i.

Det första steget mot lansering av behandlingsmetoden för migrän är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind multi-centerstudie av cirka 140 patienter med kronisk migrän på fyra kliniker i Tyskland, och har även lagt till 3-4 kliniker i Finland, som ska bevisa klinisk effekt och ge underlag för CE-märkning. Den första patienten inkluderades i slutet av mars 2018 och studieresultat förväntas kunna redovisas under andra kvartalet 2020.

Tidigt i maj 2019 kommunicerade Chordate en för Bolaget mycket positiv interimanalys från den pågående studien avseende förebyggande behandling av migrän.

Chordate bedömer nu att Bolaget kan presentera det slutliga studieresultatet under andra kvartalet 2020. I ett tänkt läge där Chordate under andra kvartalet 2020 kan redovisa ett positivt slutresultat för migränbehandling med K.O.S, så blir det resultatet också en väsentlig del i Bolagets ansökan om CE-märkning, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU.

Genom nyemissionen ges Chordate möjlighet att fortsätta den spännande utveckling som styrelsen bedömer föreligger Bolaget.

2019-10-23

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Filer för nedladdning

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt