Pressmeddelanden

Chordate publicerar delårsrapport för kvartal 1 2017

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat delårsrapport för kvartal 1 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com/

Sammanfattning av perioden, januari-mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 272 585 SEK (2 000)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -8 442 419 SEK (-2 839 741) där återbetalning av lån inklusive ränta med 5 580 000 SEK ingår.
 • Resultat efter finansiella poster var -4 409 503 SEK (-4 662 142)
 • Resultat efter skatt var -4 409 503 SEK (-4 655 337)
 • Resultat per aktie var -1,66 SEK (-4,57)

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2017

 • En nyemission inför listning vid NGM Nordic MTF slutfördes i februari och fulltecknades varvid ca 300 nya aktieägare tillkom. Bruttolikviden från emissionen var på 20,0 MSEK. Nettot efter emissionsomkostnader och drift fram till första handelsdag med 4,7 MSEK samt återbetalning av lån med 5,6 MSEK var 9,7 MSEK.
 • Första handelsdag vid NGM Nordic MTF var 8 mars 2017.
 • Samtliga åtta patentansökningar blev godkända i Kina. Patenten avser Chordates teknologi för icke-kirurgisk nervstimulering för behandling av kronisk nästäppa, men även för behandling av huvudvärk, stimulering av autonoma nervsystemet och hypotalamus m fl.
 • Bidrag på 2 MSEK har beviljats från Vinnova för att genomföra en klinisk studie på patienter med migrän med en projektbudget på cirka 4 Mkr. Studien bygger på Chordates teknologi för icke- kirurgisk nervstimulering och syftar till att minska antalet dagar med huvudvärk och/eller minska smärtintensitet.
 • Order om 0,5 MSEK erhölls i slutet av mars 2017 från distributören för Förenade Arabemiraten och Oman (GMS, German Medical Store L.L.C), avseende tio kompletta S100 produktsystem och 200 behandlingar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Exklusivt distributörsavtal tecknat med MedCare AS avseende Norge.
 • Leverans och fakturering skedde till GMS, German Medical Store L.L.C, i mitten av april 2017 för ordern på 0,5 MSEK. Intäkten redovisas till fullo under andra kvartalet 2017.
 • Gunilla Lundmark vald som ny styrelseledamot för koncernen Chordates två svenska bolag vid årsstämmorna 19 april 2017. 

Kista den 28 april 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt