Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-september 2018

Sammanfattning av kvartalet juli - september 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 313 SEK (174 927)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6 000 954 SEK (-4 424 317)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 354 688 (-6 028 481)
 • Resultat efter skatt var SEK -6 354 688 (-6 028 481)
 • Resultat per aktie var SEK -0,44 (-1,66)

Sammanfattning av perioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 873 911 SEK (947 995)
 • Nettomsättning exklusive den annullerade UAE-affären uppgick till 873 911 SEK (506 630)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -16 279 066 SEK (-16 423 896)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -19 778 711 (-15 931 190)
 • Resultat efter skatt var SEK -19 778 711 (-15 931 190)
 • Resultat per aktie var SEK -1,62 (-5,01)

Väsentliga händelser under kvartalet

Chordate och Severn Healthcare Technologies startade distributionssamarbete för Storbritannien och Irland
Severn Healthcare Technologies Ltd. ("Severn") och Chordate Medical Holding AB (publ) tecknade genom dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Storbritannien och Irland. Severn är ett av Storbritanniens mest snabbväxande medicintekniska distributörsbolag med tydligt fokus på Öron-Näsa-Halsmarknaden ("ÖNH").

Chordate och Toutatis tecknade franchiseavtal för K.O.S-behandlingsklinik i Malmö
Toutatis AB ("Toutatis") och Chordate Medical Holding AB (publ) tecknade genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö som kommer att erbjuda privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit ("nästäppa"). Toutatis har öppnat en ny Öron-Näsa-Halsklinik ("ÖNH") i anslutning till Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Malmö, som ska erbjuda K.O.S-behandlingen.

Chordate och LevPharm Ltd startade distributionssamarbete för Israel
LevPharm Ltd. ("LevPharm") och Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") tecknade genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Israel.

Chordate och Silvias Medical City AB tecknade franchiseavtal för K.O.S-behandlingsklinik i Solna
Silvias Medical City AB ("SMC") och Chordate Medical Holding AB (publ) tecknade genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik i Solna som kommer att erbjuda privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit ("nästäppa"). SMC driver en Öron-Näsa-Halsklinik ("ÖNH") i samverkan med till Solna Centrum Specialläkargruppen, där K.O.S- behandlingen kommer att finnas tillgänglig under september.

Chordate återförde reserverat kapital
Chordate Medical Holding AB (publ) gjorde under 2017 genom sitt dotterbolag Chordate AB ("Chordate") en reservation för en kundförlust avseende en försäljning av tio Chordate-system. Dessa har nu återvunnits och är åter i Chordates ägo. Detta hade en positiv resultateffekt om cirka 435 000 kr i form av ökat lagervärde för färdiga varor i balansräkningen och en positiv påverkan i resultaträkningen avseende "förändring av lager".

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Chordate och Vedise Hospital S.p.A. startade exklusivt distributionssamarbete för Italien
Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") och Chordate Medical Holding AB (publ) tecknade genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Italien.

Chordate inkluderade första patienten i UK i pågående internationella studie av K.O.S-behandling av kronisk icke-allergisk rinit
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelade att den första patienten inkluderats i det helägda dotterbolaget Chordate Medical ABs ("Chordate") kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (K.O.S-behandling), med system S201 hos patienter med kronisk icke-allergisk rinit.

Chordates joint venture-bolag avseende Kina inregistrerades
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") tecknade genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB avtal om samägande av ett Shanghai-baserade bolag i joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical"), vilket kommunicerades 2018-05-24. Joint venture-bolaget är nu inregistrerat och har erhållit affärs- licens från berörda kinesiska myndigheter.

Toutatis AB öppnar K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg inom franchiseavtalet med Chordate
Toutatis AB ("Toutatis") utökar verksamheten i sitt franchiseavtal med Chordate Medical AB ("Chordate"), dotterbolaget till Chordate Medical Holding AB (publ). Fjärde december öppnar Toutatis en K.O.S- behandlingsklinik i Göteborg som erbjuder privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit ("nästäppa").

VD Anders Weilandt kommenterar

Vi riktar oss som tidigare kommunicerats mot två huvudsakliga indikationer - kronisk nästäppa samt migrän. Båda indikationer som väsentligen påverkar många individer och deras omgivning. Vi har en behandling som bevisligen är effektiv för avhjälpande av kronisk nästäppa, och vi fortsätter göra landvinningar internationellt såväl som i Sverige. Studien avseende förebyggande behandling av migrän är inledd och vi bedömer liksom tidigare att vi kan presentera studieresultat under senhösten 2019.

Avseende kronisk nästäppa har vi fortsatt göra framsteg under och efter tredje kvartalet 2018. Vi inledde med att teckna ett distributionssamarbete med LevPharm avseende Israel. Det är en intressant marknad för oss som till stor del är försäkringsdriven där de fokuserar på friskvård och produktivitet. Israel har ett 30-tal sjukhusbaserade- och 35 privata öron-näsa-halskliniker där vi med LevPharm som partner bedömer att vi kommer se växande försäljning under andra hälften av 2019.

Vidare har vi tecknat ett franchiseavtal med Silvias Medical City ("SMC") avseende en K.O.S-behandlingsklinik i Solna samt med Toutatis AB ("Toutatis") avseende en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö som kommer att erbjuda privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit ("nästäppa"). Toutatis har öppnat en ny Öron-Näsa-Halsklinik ("ÖNH") i anslutning till Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Malmö, som ska erbjuda K.O.S-behandlingen. De har även utökat verksamheten i sitt franchiseavtal med Chordate Medical AB ("Chordate"), genom att i början av december 2018 öppna en K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg som erbjuder privatbetalande patienter Chordates behandling. Vi kommer fortsätta bearbeta den svenska marknaden.

Efter rapportperioden har vi även startat ett exklusivt distributionssamarbete med Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") för Italien. Samarbetet är i linje med vårt fokus på Norden, Storbritannien och Mellanöstern, där Vedise givet våra CE-märkta produkter omedelbart påbörjat marknadsföring och försäljning.

I slutet av oktober inkluderades även den första patienten i UK i den pågående internationella studien av K.O.S-behandling av kronisk icke-allergisk rinit. Detta är en viktig internationell multicenterstudie som har varit igång sedan i maj på fyra universitetssjukhus i Holland och Finland av totalt fjorton kliniker i fem länder. Det är glädjande att nu även den första av tre prövningskliniker i UK har inkluderat sin första patient i studien medan de andra två klinikerna kommer att starta inom kort. I vår senaste stora kliniska studie visade sig 55 procent av de behandlade patienterna med kronisk nästäppa fortfarande efter sex månader ha en signifikant sänkning av besvären om de fått två behandlingar med 30 dagars mellanrum. Räknat på en behandling per år över tid så skulle Chordates totala årliga intäktspotential hypotetiskt kunna vara 55 procent av 100 000 000 personer (den i vetenskaplig litteratur angivna prevalensen) gånger det pris vi kan få ut per behandling när vi säljer till en distributör. Vi lämnar inga försäljningsprognoser, men räkneexemplet påvisar tydligt Chordates kommersiella potential enbart för behandling av kronisk nästäppa.

Slutligen har det samägda Shanghai-baserade bolaget vi bildade i joint venture med Nanos Medical inregistrerats och erhållit affärslicens från berörda kinesiska myndigheter. Samarbetet med Nanos Medical ger som tidigare sagts möjligheten att långsiktigt kunna exploatera vår produkt på en mycket stor marknad som vi annars inte skulle nå på överskådlig tid. Inregistreringen och affärslicensen är ett första steg på väg mot det försäljningstillstånd förväntas erhålla inom tre år.

Sammantaget vidhåller jag att vi givet våra produkter, studier och samarbeten kan se fram emot ett händelserikt 2019. Chordate behöver samtidigt extern finansiering fram till den punkt där bolaget genererar positivt kassaflöde, och bolagets huvudägare är liksom tidigare kommunicerats fortsatt positiva till utvecklingen i bolaget samtidigt som diskussioner med ytterligare finansiärer fortgår.

Anders Weilandt, VD

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké Senast den 28 februari 2019
Årsredovisning Senast den 20 mars 2019

Delårsrapporterna kommer inte att distribueras till aktieägare via post, utan den kan efter publicering laddas ned på hemsidan, www.chordate.com, eller beställas via info@chordate.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista 16 november 2018

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wilandt, Verkställande direktör, tel: 073-387 42 77, e-post: anders.weilandt@chordate.com
Henrik Rammer, Styrelsens ordförande, tel: 070-277 23 04

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.'

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt.