Pressmeddelanden

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO7 i Chordate Medical Holding AB

Som tidigare kommunicerats har Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") genomfört emissioner av aktier och teckningsoptioner av serie TO7 ("Teckningsoptioner"). Första dag för handel med Teckningsoptionerna kommer att äga rum på NGM Nordic SME från den 14 oktober 2020.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO7

Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,75 kronor per aktie under perioden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 29 oktober 2021.Givet fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Chordate tillföras cirka 35,9 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor för TO7 finns på Bolagets hemsida.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare i samband med emissionerna. Vidare agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med emissionerna.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 5 oktober 2020, kl.19.05 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt