Articles of Association

The articles of association is only available in Swedish.

§ 1. Firma
Bolagets firma (företagsnamn) är Chordate Medical Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, äga och förvalta
aktier och andelar i dotterbolag, tillhandahålla administrativa tjänster för
dessa bolag, liksom att utveckla och marknadsföra medicintekniska
produkter, att bedriva medicinsk forskning och behandling samt därmed
förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.
Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

§ 5. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och
högst två styrelsesuppleanter.

§ 6. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 7. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.
Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri
upplysa om att kallelse har skett. Aktieägare som vill delta i förhandlingar vid
bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse
till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid
bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget
enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
bolagsstämma.

§ 8. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller tvåjusteringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i
förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen, samt i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och
revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (01-01 – 12-31).

§ 10. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

We are a Swedish medical technology company listed on Nasdaq First North Growth Market.

Chordate has spent more than 10 years developing the treatment Ozilia®, which is based on Kinetic Oscillation Stimulation, a technique for treating chronic migraine and chronic rhinitis. We have a patent on Ozilia® in the EU and the United States, as well as many other countries.

We have answered frequently asked questions in our FAQ. If you want to know more, please get in touch.

Please note that the MAR rules (Market Abuse Regulation) prohibits us from providing information to individual inquirers regarding matters of the company’s share, share price, economy and financials, commercial and scientific activities, and other information that potentially can alter the Market valuation of the traded share. We refer in general to the public information published by the company for such questions. Hence, emails with such questions will not be responded to individually.

IR contact