Bolagsordning

§ 1. Firma
Bolagets firma (företagsnamn) är Chordate Medical Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, äga och förvalta
aktier och andelar i dotterbolag, tillhandahålla administrativa tjänster för
dessa bolag, liksom att utveckla och marknadsföra medicintekniska
produkter, att bedriva medicinsk forskning och behandling samt därmed
förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.
Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

§ 5. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och
högst två styrelsesuppleanter.

§ 6. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 7. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.
Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri
upplysa om att kallelse har skett. Aktieägare som vill delta i förhandlingar vid
bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse
till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid
bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget
enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
bolagsstämma.

§ 8. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller tvåjusteringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i
förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen, samt i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen och
   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och
revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (01-01 – 12-31).

§ 10. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia™ som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia™ i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt