Bolagsordning

§ 1. Firma

Bolagets firma (företagsnamn) är Chordate Medical Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

 § 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag, tillhandahålla administrativa tjänster för dessa bolag, liksom att utveckla och marknadsföra medicintekniska produkter, att bedriva medicinsk forskning och behandling samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och högst två styrelsesuppleanter.

§ 6. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

 § 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i förhandlingar vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 8. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 
 10. Val av styrelse och revisorer.
 11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (01-01 - 12-31).

§ 10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt