Incitamentsprogram

Extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (Publ.) den 5 oktober 2021 beslutade om upprättande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom beslut om en riktad emission av högst 5 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 375 000 kronor, i enlighet med styrelsens förslag.

Emissionen genomförs med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, med skälen att genom införandet av ett incitamentsprogram ska nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Bolaget kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 i de fullständiga villkoren, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen per Aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nordic SME:s officiella kurslista för Aktien under de handelsdagar som infaller under perioden från och med den 22 september 2021 till och med den 5 oktober 2021.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt