Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport januari-mars 2024

Sammanfattning av perioden januari-mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 257 677 SEK (120 421)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 908 058 SEK (-8 479 928)
 • Resultat efter finansiella poster var -6 019 201 SEK (-7 113 134)
 • Resultat efter skatt var -6 019 201 SEK (-7 113 134)
 • Resultat per aktie var -0,02 SEK (-0,03)

Genombrott på flera marknader och stärkt kassa via emission
Under årets första kvartal har mycket av vårt fokus varit att introducera Ozilia Migraine i de industri- och investerarkretsar som omger Life science. Under flera investerarkongresser har vi knutit intressanta kontakter som ser potentialen i Ozilia.

En annan höjdpunkt under årets första månader hittar vi i Tyskland där de första migränpatienterna inledde behandling med Ozilia. Det är mycket tillfredsställande att den första kliniken med privatbetalande patienter har kommit i gång på en central fokusmarknad.

 • Första migränpatienterna behandlade i Tyskland
 • Stort intresse på flera investeringskongresser
 • Ny fallbeskrivning med Ozilia publicerad: ”Effektiv för både smärtlindring och minskad frekvens av migränanfall”
 • Patent godkända i Europa och USA
 • Kassan stärkt med cirka 23 MSEK före kostnader efter företrädesemission, potentiellt ytterligare förstärkning av kassan kan komma från från option TO8

Första migränpatienterna behandlade i Tyskland
I början av januari genomförde Chordate utbildning av klinikpersonalen och hjälpte till vid uppstarten av de tre första patienterna i Tyskland. Chordate och kliniken tecknade i november 2023 avtal om installation av Chordates läkemedelsfria alternativ för förebyggande migränbehandling.

I slutet av januari tecknade vi också avtal med en andra klinik i Tyskland. Bolagets ambition för den tyska marknaden är att så småningom även få till stånd individuell försäkringsersättning för behandlingen. Det är ett viktigt första steg för att kunna ytterligare skala upp försäljningen.

Stort intresse på flera investeringskongresser
Under det första kvartalet och därefter har vi medverkat på flera internationella investeringskongresser inriktade på Life Science, bland annat i Schweiz, London och Oslo, När Ozilia når allt större acceptans och framgång på våra fokus-marknader så arbetar vi med att öka kännedomen om bolaget och Ozilia hos potentiella investerare och köpare av bolaget. Detta är en del av bolagets övergripande strategi och därmed något vi kommer fortsätta med även under resten av året.

Ny fallbeskrivning med Ozilia publicerad: ”Effektiv för både smärtlindring och minskad frekvens av migränanfall”
I mars publicerades en italiensk fallbeskrivning med Ozilia, från ett team på Campus BioMedico i Rom, i den ansedda tidskriften Cephalalgia Reports. Fallbeskrivningen redogör för en 60-årig man vars dagar med migrän minskade kraftigt, från 18 till 7 dagar per månad med samtidig signifikant minskning av smärtnivå.

Fallbeskrivningens artikel redovisar även att smärtlindring och reduktion av migrändagar från det första behandlingsperioden hade en ihållande effekt. Efter cirka tre månader genomgick patienten ytterligare en behandlingsperiod med Ozilia, vilken resulterade i en snabbare och mer signifikant respons.

Patent godkända i Europa och USA
I februari beviljade Europeiska patentverket vår patentansökan EP 20163024.1 från 2020. Patentansökan rör bolagets behandlingsteknik Ozilia, framför allt inriktad på kronisk migrän. Efter periodens slut, i början av maj, meddelade det amerikanska patentverket sin avsikt att bevilja Chordates patentansökan US 17/942,912 från 2022.

Bolaget innehar därmed i dagsläget 79 patent fördelade på 32 länder och 9 patentfamiljer, som behandlar olika aspekter av bolagets behandlingstekniker. Varje nytt beviljat patent är positivt eftersom bolagets immateriella rättigheter möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger.

Stärkt kassa efter företrädesemission
Företrädesemissionen som genomfördes i januari 2024 tecknades till cirka 55 procent och tillförde bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid i november 2024.

Fokus under 2024

 • Proof-of-Concept i focusmarknaderna
 • Skapa uppmärksamhet inom industri och investerarkretsar
 • Produktregistrering i Kina, Saudi, UAE och USA
 • Studierna PM009 och PM010

Kista, maj 2024
Anders Weilandt, VD

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt