Företrädesemission

Företrädes-
emission
2024

Teckningsperiod: 2 – 16 februari 2024

Användning av likvid

Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Chordate Medical initialt cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 5,7 MSEK. Nettolikviden från företrädesemissonen uppgår således till cirka 36,2 MSEK. Företrädesemissionen avser i huvudsak att finansiera (i) marknadsregistrering och produktversioner, (ii) stödjande kliniska studier, (iii) marknadsstrategiska aktiviteter och (iv) övrigt rörelsekapital.

Sammanfattning av företrädesemissionen

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 31 januari 2024 är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 8.

 __________________________________________________________________________________

Teckningskurs: 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 2 februari 2024 – 16 februari 2024.

Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market: 2 februari 2024 – 13 februari 2024.

__________________________________________________________________________________

Teckningsoption av serie TO 8

En (1) teckningsoption av serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

Läs mer om teckningsoptionsvillkor TO 8

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

‍Chordate Medical har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp, uppgående till totalt cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 29,3 procent av Företrädesemissionen.

Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om femton (15) procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 1,8 MSEK, alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i bolaget, på samma villkor som Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen eller kvotvärdet för aktien multiplicerat med två (2).

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,0 MSEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen.

Unik behandling på global marknad

Chordate Medicals affärsidé är att hjälpa människor med kroniska tillstånd och sjukdomar med hjälp av en patenterad behandlingsmetod som varken är kirurgisk eller läkemedelsbaserad. Behandlingen kallas Ozilia® och bygger på tekniken kinetisk oscillationsstimulation (K.O.S).

Om Chordate Medical

Chordate Medical är ett medicintekniskt bolag som i mer än tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt Ozilia®, en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit). Bolaget säljer sina produkter på utvalda marknader i Europa och Mellanöstern

Ozilia® Migraine är ett smärtfritt och effektivt sätt att behandla kronisk migrän och rinit. Behandlingen bygger på kinetisk oscillationsstimulation, en teknik som använder sig av vibrationer för att stimulera nerverna i näsans slemhinnor, och är sedan maj 2021 CE-märkt för förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna över 18 år.

I juni 2023 visade resultaten av en vetenskaplig studie att Ozilia® är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Som icke-farmakologiskt behandlingsalternativ positionerar sig behandlingen som ett värdefullt tillskott till den nuvarande terapeutiska portföljen för hantering av kronisk migrän eftersom den utöver att ha en solid och ihållande behandlingseffekt skiljer sig från andra förebyggande behandlingar genom sin gynnsamma biverkningsprofil.”

Den globala marknaden för behandling av migrän är enorm eftersom den rapporteras beröra 15-18 procent av kvinnor och 6-8 procent av männen. Av dessa har cirka 110-170 miljoner människor kronisk migrän, det vill säga har huvudvärk mer än femton dagar med minst åtta dagar med migränanfall per månad. Enligt Polaris Market Research (2022) uppskattas försäljningen av migränläkemedel uppgå till cirka 92 miljarder SEK år 2030 med en årlig tillväxt om 8,5 procent i de sju största marknaderna.

Chordate Medical har en tydlig exitstrategi. Vi bygger upp vårt bolagsvärde baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier, och genom att tidigt visa försäljningsframgångar i ett fåtal utvalda marknader.

Chordates övergripande strategi bygger på hur hela medtech-branschen har utvecklats, där stora aktörer tjänar på att förvärva mindre företag som uppvisat proof of concept och stor marknadspotential, i stället för att utveckla innovativa behandlingar i egen regi.

1,5 miljoner

Antal svenskar som lider av migrän

132,8 miljarder SEK

Uppskattat värde av den globala marknaden för behandlingar inom neurostimulation år 2024

5

Antal marknader där Chordate Medicals Ozilia-behandling säljs just nu

74

Antal patent Chordate Medical har, fördelat på nio patentfamiljer i 24 länder. 

Exit som tydlig strategi

Chordate Medical har en tydlig exitstrategi. Vi bygger upp vårt bolagsvärde baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier, och genom att tidigt visa försäljningsframgångar i ett fåtal utvalda marknader.

Chordates övergripande strategi bygger på hur hela medtech-branschen har utvecklats, där stora aktörer tjänar på att förvärva mindre företag som uppvisat proof of concept och stor marknadspotential, i stället för att utveckla innovativa behandlingar i egen regi.

När det gäller intern teknisk forskning och utveckling har viljan att investera i det hos de stora företagen avtagit markant. I stora organisationer är risken helt enkelt för hög och utfallet för magert. Detta har lett till en sorts symbios där små snabba och riskvilliga bolag levererar bevisade och relativt billiga medtech-projekt som de stora bolagen sedan köper upp. Chordates mål är att vara ett sådant projekt.

Teckningsperiod: 2 – 16 februari 2024

Teckningskurs: 0,18 SEK/unit

Emissionsvolym: 41,8 MSEK

Erbjudandet

Chordate Medical genomför en företrädesemission på Nasdaq First North Growth Market.

1 aktie ger rätt att teckna 1 uniträtt

1 uniträtt berättigar till teckning av 1 unit

1 unit består av:

  • 2 aktier
  • 1 teckningsoption serie TO 8, teckningsperiod 4 – 18 november 2024

Om du inte har aktier i Chordate Medical sedan innan: Under teckningsperioden kan också anmälan om teckning av units göras utan stöd av uniträtter. Teckningskursen uppgår till 0,18 SEK per unit.

Vd:n har ordet

Chordate Medical nådde under förra året flera viktiga milstolpar, inte minst de viktiga och positiva resultaten från vår vetenskapliga studie som visar att Ozilia® är en unik medicinteknisk migränbehandling fri från oväntade bieffekter samtidigt som den har lika bra eller bättre effekt som läkemedelsbaserade behandlingsalternativ. Detta ger oss en stabil grund för fortsatt försäljning och marknadsintroduktion på fokusmarknaderna.

Under 2024 och framåt är den huvudsakliga målsättningen att generera mer försäljning och successiv start av fler kliniker på de marknader där vi är aktiva, främst för migränindikationen men även för rinit – där vi har möjlighet att komma igenom till affär.

Vi ska även nå i mål med produktregistrering för båda indikationerna i Arabemiraten, och för migrän i Saudiarabien. Det kinesiska registreringprojektet ska nå sina mål för perioden och arbetet med marknadstillstånd för USA ska fortsätta.

Om man sammanställer alla marknadsgenombrott, skrivna avtal och genomförda leveranser på våra olika marknader så är det enkelt att se att bolaget har kommit en bra bit på vägen till proof of concept för Ozilia® som ett värdefullt behandlingsalternativ både för migrän och rinit. Det är en avgörande faktor då vi arbetar mot att på sikt kunna erbjuda våra ägare ett bud från en internationell aktör som är intresserad av att lägga till vår teknologi till sin produktportfölj.

Värdet på bolaget borde då teoretisk vara lika med värdet som köparen ser i att själv marknadsföra och sälja teknologin där man är aktiv, ofta globalt. Vi antar principiellt att sådana hypotetiska bud rimligen borde utgöra en del av ett teoretiskt värde för teknologin, inte hela. Traditionell aktie- eller bolagsanalys är oftast baserad på nuvärdesberäkning av fritt kassaflöde. Det vill säga – vad är värdet de närmaste åren av den vinst som en verksamhet själv kan generera, som inte behövs till annat i rörelsen. Den analysprincipen – vilken är vanligast och i det flesta fall rätt verktyg – blir dock problematisk när strategin i bolaget som analyseras i stället handlar om att visa ett värde i en köpares bedömning – där teknologin kan ha ett mycket större värde för någon annan, än vad bolaget själv kan åstadkomma genom vinstgenerering från egen försäljning.

Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Kalqyl bolagsanalys 2024

Analysfirman Kalqyl publicerade 24 januari 2024 en ny bolagsanalys av Chordate Medical. Kalqyl utgår i analysen från perspektivet hos en potentiell köpare av Chordate, och de ser en betydande uppsida vid ett eventuellt förvärv av Chordate givet dagens aktiekurs:

”De högre värderingarna hos både noterade och onoterade peers indikerar att marknaden ser en betydande potential inom migränmarknaden. Det verkar som att investerare är villiga att satsa på bolag i tidiga skeden, drivna av förhoppningen om hög framtida avkastning. Denna insikt stärker vår uppfattning om att migränmarknaden är attraktiv och att bolag som Chordate, som är aktiva inom detta område, kan ha en betydande potentiell uppsida”, skriver Kalqyl i analysen.

Kalqyl

FAQ

Ozilia® skiljer sig från andra behandlingar på marknaden både genom att vara fri från läkemedel och oväntade bieffekter. Samtidigt visar en vetenskaplig studie att Ozilia® har en ihållande behandlingseffekt samt effekt och respons som är jämförbar med alla andra tillgängliga migränbehandlingar.

Avsikten med den investering vi gör i exponering av studieresultat och framsteg i Proof of Concept på olika specialistkongresser samt andra aktiviteter är att bygga upp kännedom om Ozilia®, inte minst gentemot tänkta köpare. Parallellt med detta sprider sig kunskapen om den kliniska nytta bland neurologer och kliniker i marknaden – och vidare till tänkta köpare som alltid har tät kontakt med ledande kliniker. Hur lång tid det tar innan detta sammantaget resulterar i köpintresse där en exit kan genomföras går inte att uttala sig om. Högst teoretisk så kan det inträffa inom 1-3 år.

Chordate Medical vill av naturliga skäl inte utesluta någon eventuell köpare, men logiskt vore att tänka sig en industriell köpare med stor räckvidd och som är etablerad i segmenten neuromodulation eller migränläkemedel.

När det gäller bolagets aktienotering så är det givetvis upp till marknaden att avgöra. Men oftast när det är fråga om bolagsförsäljning så utgår värderingen i uppköpserbjudanden från hur det köpande bolaget ser på sina egna möjligheter till kassaflöden. Inte sällan så har ett lifescience-bolag endast nått en begränsad försäljningstillväxt när de säljs, vilket inte nödvändigtvis behöver representera ett rättvisande värde på tillgångens potential sett ur det köpande bolagets perspektiv. 

Att vi dels arbetar fram så kallad ”evidence” eller vetenskapliga bevis från gedigna kliniska studier, dels fortsätter att etablera ett tydligt marknadsbevis, ett så kallat Proof of Concept. Det – i kombination med de 74 patent vi har – är de tre faktorer som bygger Chordate Medicals värde.

Jag vill teckna units med stöd av uniträtter

I det fall att du har dina aktier hos annan bank/förvaltare än Nordnet och Avanza behöver du kontakta din bank för att göra din teckning via din bank.

Olika banker har olika tillvägagångssätt. Hos de flesta banker kan du logga in på internetbanken för att teckna men om du inte hittar detta så rekommenderar vi att du ringer din rådgivare eller kundservice.

I företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie till teckning av en (1) unit där varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 8. Teckningskursen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie.

Förvaltarregistrerade aktieägare (depå, ISK eller KF)
Anmälan sker via din förvaltare/bank där aktierna finns. Aktieägare bör kontakta sin förvaltare/bank i god tid för vidare instruktioner angående anmälan och betalning.

Direktregistrerade aktieägare (VP-konto)

Anmälan sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities hemsida. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Jag vill teckna units utan stöd av uniträtter

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota, vilket förväntas ske omkring den 21 februari 2024.

Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Under teckningsperioden kan också anmälan om teckning av units göras utan stöd av uniträtter. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 8. Teckningskursen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie.

Förvaltarregistrerade och direktregistrerade aktieägare (depå, ISK, KF eller VP-konto)
Anmälan för teckning av units utan stöd av uniträtter kan ske via en bank/förvaltare där du redan har ett VP-konto, depå, ISK eller KF eller via en amälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities hemsida. Betalning sker efter besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt.

En uniträtt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya units vid en företrädesemission till ett förutbestämt pris.

Om du har aktier i ett bolag sedan innan får du uniträtter när bolaget gör en företrädesemission av units. Dessa uniträtter ger dig en företrädesrätt att teckna nya units i bolaget.