Chordate Medical Holding ABs (publ) kvittningsemission är nu registrerad

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate Medical” eller ”Bolaget”) meddelar att den riktade kvittningsemissionen till emissionsgaranter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget och som offentliggjordes den 18 januari 2023 (”Ersättningsemissionen”) nu är registrerad hos Bolagsverket. Leverans av aktier beräknas påbörjas den 25 januari 2023.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Ersättningsemissionen.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari kl. 19.20 2023 (CET).

Chordate Medical Holding ABs (publ) set-off share issue is now registered

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" or the "Company") announces that the directed set-off issue to underwriters who have chosen to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares in the Company announced on January 18, 2023 (the "Compensation Issue") has been registered with the Swedish Companies Registration Office (sw. “Bolagsverket”). Distribution of shares is expected to commence on January 25, 2023.

Financial and legal advisers

Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to Chordate Medical in connection with the Compensation Issue.

The information was submitted, through the contact person above, for publication on January 24 at 19.20 2023 (CET).

Chordate Medical Holding AB (publ) genomför riktad kvittningsemission till emissionsgaranter i den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier till de emissionsgaranter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiåtaganden som ingicks i samband med den företrädesemission som offentliggjordes den 17 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,50 SEK per aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade emissionsgaranterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av att ett antal garanter har meddelat att man vill erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier, har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 december 2022, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar högst 1 320 000 aktier.

Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser Chordate Medicals styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning. Bolaget har dessutom nyligen genomfört Företrädesemission vilken inte fulltecknades. Genom Ersättningsemissionen kan Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på det sätt som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes den 21 december 2022 (”Prospektet”) med anledning av Företrädesemissionen. Ersättningsemissionen bedöms därför vara till nytta för samtliga aktieägare.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,50 SEK per aktie. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen har jämförts med stängningskursen den 17 januari 2023 som var 0,6795 SEK, innebärande en rabatt om cirka 26 procent. Teckningskursen i Ersättningsemissionen har även jämförts med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 januari 2023 till och med 17 januari 2023 som var cirka 0,625 SEK, innebärande en rabatt om cirka 20 procent. Givet att den genomförda Företrädesemissionen, med en teckningskurs om 0,50 SEK, inte fulltecknades samt med hänsyn tagen till de svaga marknadsförutsättningarna på aktiemarknaden i övrigt har teckningskursen bedömts som marknadsmässig.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Chordate Medical med 1 320 000 aktier till totalt 232 416 507 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 330 000 SEK till 58 104 126,75 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket). Utspädningseffekten med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,6 procent (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket).

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Företrädesemissionen.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari kl. 12.15 2023 (CET).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som Chordate Medical publicerade den 21 december 2022 på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Chordate Medicals aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Chordate Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Chordate Medical Holding AB (publ) carries out a directed set-off share issue to underwriters in the completed rights issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATIONS OR OTHER MEASURES.

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" or the "Company") intends to carry out a directed set-off share issue to underwriters who have chosen to receive underwriting fee in the form of newly issued shares in the Company (the "Compensation Issue") in accordance with the underwriting agreements which was entered into in connection with the rights issue announced on 17 November 2022 (the "Rights Issue"). The subscription price in the Compensation Issue is set at SEK 0.50 per share, which corresponds to the subscription price in the completed Rights Issue. Payment is made by way of set-off of the respective underwriters’ claim for underwriting compensation.

As previously communicated in connection with the Rights Issue, the underwriters had, in accordance with underwriting agreements entered into, the option to receive the underwriting fee in the form of cash compensation or in the form of newly issued shares in the Company. Due to the fact that a number of underwriters have informed the Company that they want to receive the underwriting compensation in the form of newly issued shares, the board, with the support of an authorization from the extraordinary general meeting held on 13 December 2022, has decided on the Compensation Issue, which amounts to a maximum of 1,320,000 shares.

The purpose of the Compensation Issue and the reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is to fulfill the Company's obligations towards the underwriters as a result of the underwriting agreements entered into. In addition, Chordate Medical's board of directors believes that it is beneficial for the Company's financial position to take advantage of the opportunity to pay underwriters in the form of shares instead of cash. The Company has also recently carried out a Rights Issue which was not fully subscribed. Through the Compensation Issue, the Company can use a larger part of the proceeds from the Rights Issue in the manner described in the prospectus published on December 21, 2022 (the "Prospectus") in connection with the Rights Issue. Thus, the Compensation Issue is deemed to be beneficial for all shareholders.

Payment is made by way of set-off of the claim towards the Company, which consists of the respective underwriter’s compensation. The subscription price has been set at SEK 0.50 per share. The subscription price in the Compensation Issue corresponds to the subscription price in the completed Rights Issue. The subscription price in the Compensation Issue has been compared with the closing price on January 17, 2023, which was SEK 0.6795, entailing a discount of approximately 26 percent. The subscription price in the Compensation Issue has also been compared with the volume-weighted average price of the Company's share on the Nasdaq First North Growth Market during the period from and including January 3, 2023 to and including January 17, 2023, which was approximately SEK 0.625, entailing a discount of approximately 20 percent. Given the fact that the Rights Issue, with a subscription price of SEK 0.50, was not fully subscribed, and taking into account the weak market conditions on the stock market in general, the subscription price has been assessed as market price.

Through the Compensation Issue, the number of shares in Chordate Medical increases by 1,320,000 shares to a total of 232,416,507 shares, and the share capital increases by a total of SEK 330,000 to SEK 58,104,126.75 (calculated on the number of outstanding shares in the Company following the final registration of the Rights Issue and the Compensation Issue at the Swedish Companies Registration Office). The dilution effect due to the Compensation Issue amounts to approximately 0.6 percent (calculated on the number of outstanding shares in the Company following the final registration of the Rights Issue and the Compensation Issue at the Swedish Companies Registration Office).

Financial and legal advisers

Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to Chordate Medical in connection with the Rights Issue.

The information was submitted, through the contact person above, for publication on January 18 at 12.15 2023 (CET).

Important information

The information in this press release neither contains nor constitutes an offer to acquire, subscribe or otherwise trade with shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No measure has been taken and no measure will be taken to permit an offer to the public in any other jurisdiction other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for shares in Chordate Medical will only be made through the prospectus that Chordate Medical publishes today on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The Swedish Financial Supervisory Authority’s approval of the prospectus shall not be understood as an approval of Chordate Medical’s shares, warrants or other securities. This press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and this press release neither identifies nor purports to identify risks (direct or indirect) that may be connected with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. Any investment decision should, in order for an investor to fully understand the risks and benefits associated with the decision to participate in the rights issue, be made solely based on the information in the prospectus. An investor is therefore advised to read the entire prospectus.

The information in this press release is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, within or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea or in any other jurisdiction where such actions would be unlawful, subject to legal restrictions or require other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities law.

No shares, warrants or other securities in Chordate Medical has been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of the relevant state or other jurisdiction in the United States.

Within the European Economic Area (the ”EEA”), no offer of shares, warrants or other securities (the ”Securities”) is made to the public in any other country other than Sweden. In other Member States of the European Union (the ”EU”), such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129. In other countries in the EEA that have implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation and in accordance with any relevant implementation measures. In other countries in the EEA that have not implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of securities can only be made in accordance with the applicable exemptions in national legislation.

In the United Kingdom, this press release, and other material in relation to the securities referred to herein, is only distributed to and directed at, and an investment or investment activity attributable to this press release is only available to, and will only be able to be exercised by ”qualified investors” (within the meaning of the UK version of Regulation 2017/1129 which has been incorporated into UK law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons who have professional experience in investments and fall within the definition of ”investment professional” in article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”), or (ii) ”high net worth entities” etcetera who fall within article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iii) such other persons whom such investment or investment activity may lawfully be directed to according to the Order (all such persons are collectively referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this press release relates is available in the UK only to relevant persons and will only be carried out with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain certain forward-looking information that reflect Chordate Medical’s current view of future events as well as financial and operational development. Words such as ”intend”, ”assess”, ”expect”, ”may”, ”plan”, ”estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements. Forward-looking statements is inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it is dependent on future events and circumstances. Forward-looking statements is not a guarantee of future performance or development, and the actual outcome may differ materially from what is stated in forward-looking statements.

Chordate Medical Holding ABs (publ) företrädesemission tecknades till cirka 72 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 17 november 2022, och vars teckningsperiod avslutades den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 64 066 041 aktier, motsvarande cirka 62,5 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 9 318 086 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 9,1 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 6,3 procent avser teckning hänförligt till ställda emissionsgarantier. Totalt tecknades 73 384 127 aktier och Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 72 procent.

Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical cirka 36,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Chordate Medical med 73 384 127 aktier från 157 712 380 aktier till 231 096 507 aktier och aktiekapitalet ökar med 18 346 031,75 SEK från 39 428 095 SEK till 57 774 126,75 SEK.

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet CMH BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske mot slutet av januari 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 21 december 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

VD Anders Weilandt kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med utfallet av företrädesemissionen och vill tacka alla våra ägare för förtroendet. Att så många valt att fortsätta investera i bolagets resa mot en exit ser vi som ett ovanligt bra betyg på styrkan i Chordates erbjudande, framför allt under rådande börsklimat. Nu kan vi öka farten i arbetet med att nå ut till fler på de prioriterade marknader som vi bearbetar.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som Chordate Medical publicerade den 21 december 2022 på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Chordate Medicals aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Chordate Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Chordate Medical Holding AB’s (publ) rights issue was subscribed to approximately 72 percent

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATIONS OR OTHER MEASURES.

The board of Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" or the "Company") today presents the outcome of the rights issue, announced on November 17, 2022, with a last day for subscription on January 9, 2023 (the “Rights Issue"). A total of 64 066 041 shares, corresponding to approximately 62.5 percent of the Rights Issue, were subscribed with the support of subscription rights. In addition, 9 318 086 shares were subscribed without the support of subscription rights, corresponding to approximately 9.1 percent of the Rights Issue, of which approximately 6.3 percent refers to subscription attributable to the underwriting arrangement provided. A total of 73 384 127 shares were subscribed, thus the Rights Issue was subscribed to approximately 72 percent.

Through the Rights Issue, Chordate Medical will receive approximately 36.7 million SEK before issue costs, expected to amount to approximately 3.8 MSEK. Through the Rights Issue, the number of shares in Chordate Medical increases by 73 384 127 shares from 157 712 380 shares to 231 096 507 shares and the share capital increases by 18 346 031.75 SEK from SEK 39 428 095 to 57 774 126.75 SEK.

Trading in paid subscribed shares (“BTA”) on the Nasdaq First North Growth Market continues under the short name CMH BTA until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office (sw “Bolagsverket”), which is expected to take place towards the end of January 2023. After that, the BTA will be converted into shares.

Allotment of shares subscribed without the support of subscription rights has taken place in accordance with the principles stated in the prospectus compiled in connection with the Rights Issue and which was published by the Company on December 21, 2022. Notification of allotment is made through a settlement note that is sent by mail to each subscriber. Allotted shares must be paid in accordance with the instructions on the settlement note.

CEO Anders Weilandt comments:

“We are very satisfied with the outcome of the rights issue and would like to thank all our shareholders for their confidence in Chordate. We see the fact that so many have chosen to continue investing in the Company's journey towards an exit as an unusually good rating of the strength of Chordate's offer, especially under the current stock market conditions. Now we can increase the speed in the work to reach out to more people in our prioritized markets.”

Financial and legal advisers

Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to Chordate Medical in connection with the Rights Issue.

Important information

The information in this press release neither contains nor constitutes an offer to acquire, subscribe or otherwise trade with shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No measure has been taken and no measure will be taken to permit an offer to the public in any other jurisdiction other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for shares in Chordate Medical will only be made through the prospectus that Chordate Medical publishes today on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The Swedish Financial Supervisory Authority’s approval of the prospectus shall not be understood as an approval of Chordate Medical’s shares, warrants or other securities. This press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and this press release neither identifies nor purports to identify risks (direct or indirect) that may be connected with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. Any investment decision should, in order for an investor to fully understand the risks and benefits associated with the decision to participate in the rights issue, be made solely based on the information in the prospectus. An investor is therefore advised to read the entire prospectus.

The information in this press release is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, within or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea or in any other jurisdiction where such actions would be unlawful, subject to legal restrictions or require other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities law.

No shares, warrants or other securities in Chordate Medical has been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of the relevant state or other jurisdiction in the United States.

Within the European Economic Area (the ”EEA”), no offer of shares, warrants or other securities (the ”Securities”) is made to the public in any other country other than Sweden. In other Member States of the European Union (the ”EU”), such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129. In other countries in the EEA that have implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation and in accordance with any relevant implementation measures. In other countries in the EEA that have not implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of securities can only be made in accordance with the applicable exemptions in national legislation.

In the United Kingdom, this press release, and other material in relation to the securities referred to herein, is only distributed to and directed at, and an investment or investment activity attributable to this press release is only available to, and will only be able to be exercised by ”qualified investors” (within the meaning of the UK version of Regulation 2017/1129 which has been incorporated into UK law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons who have professional experience in investments and fall within the definition of ”investment professional” in article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”), or (ii) ”high net worth entities” etcetera who fall within article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iii) such other persons whom such investment or investment activity may lawfully be directed to according to the Order (all such persons are collectively referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this press release relates is available in the UK only to relevant persons and will only be carried out with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain certain forward-looking information that reflect Chordate Medical’s current view of future events as well as financial and operational development. Words such as ”intend”, ”assess”, ”expect”, ”may”, ”plan”, ”estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements. Forward-looking statements is inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it is dependent on future events and circumstances. Forward-looking statements is not a guarantee of future performance or development, and the actual outcome may differ materially from what is stated in forward-looking statements.

The Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) proposes a rights issue of approximately 51,3 MSEK

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATIONS OR OTHER MEASURES.

The Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate Medical” or the ”Company”), which is listed on Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), has today, November 17, 2022, proposed that an extraordinary general meeting on December 5, 2022, resolve to carry out an issue of shares with preferential rights for the Company's shareholders amounting to approximately 51,3 MSEK (the “Rights Issue”).The Company has received subscription undertakings from main shareholders and members of the Board of Directors and management corresponding to approximately 33 percent of the Rights Issue. Notice to the extraordinary general meeting will be published through a separate press release. The Rights Issue enables Chordate Medical to penetrate selected markets in order to achieve strategic – and potentially value-creating – targets.

Background and reasons for the Rights Issue

Chordate Medical is a Swedish company that, through its wholly-owned subsidiary Chordate Medical AB, develops, sells and markets K.O.S (Kinetic Oscillation Stimulation), a patented and CE-marked nerve stimulation technology for the treatment of chronic migraine and chronic rhinitis.

K.O.S is a simple and cost-effective treatment without drugs that has demonstrated, in several clinical studies, to be free of unexpected side effects. In a first subgroup analysis, consisting of 92 German patients from the Company's patient study on K.O.S against chronic migraine that ended in August 2022, a statistically significant reduction in the number of headache days could be reported. The subgroup results provide support for market activities within the migraine market and the ongoing work with the Company's FDA application. The market for treatments against migraine is larger than the market for treatments for rhinitis, so success in the migraine area is a significant step in Chordate Medical's exit strategy, which consists of three parts:

• Broad patent portfolio – Chordate Medical has 71 granted patents grouped into 9 patent families in 26 markets and 3 more patent applications are pending.

• Scientific evidence – The second part of the strategy is to produce scientifically based evidence for treatment’s clinical effect on the two indications.

• Proof of concept – The third part is to show early market penetration in selected markets in order to demonstrate the value of the technology.

The Board of Directors assesses that existing working capital is not sufficient to conduct business for the next twelve-month period. In order to accelerate the work towards an exit, primarily through continued investments in the migraine market with the support of the latest study results, the Board of Directors has resolved to propose the Rights Issue. If fully subscribed, the Rights Issue is estimated to raise approximately 51.3 MSEK to Chordate Medical before costs related to the issue. The proceeds from the issuance is intended to be distributed in accordance with the percentages set out below and, in the event that not all measures can be implemented, according to the following priority:

• 20% is allocated to market registration and product releases.

• 25% is allocated to supporting clinical studies.

• 55% is allocated to market strategic activities and other working capital.

Terms and conditions of the Rights Issue

The Board of Directors’ proposal to the extraordinary general meeting includes that the Rights Issue be carried out in accordance with the main conditions set out below.

 • The right to subscribe for shares with preferential rights shall vest in those who are registered as shareholders in the Company on the record date, 12th December 2022 pro rata to their shareholdings in the Company. One (1) existing share entitles to one (1) subscription right.
 • Twenty (20) subscription rights entitles to subscription of thirteen (13) shares in the Company.  
 • The Rights Issue will increase the number of shares by maximum 102 513 047.
 • The subscription price is 0,50 SEK per share. No commission is charged.
 • The subscription period runs from December 14, 2022, up to and including December 29, 2022.
 • If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the Board of Directors shall, within the scope of the maximum amount of the Rights Issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment (i) firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and (ii) secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the Rights Issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.
 • If the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive approximately 51,3 MSEK before issue costs.
 • Trading in paid subscription shares (Sw.BTA”) is expected to start at Nasdaq First North from 14 December 2022 until the Rights Issue is registered by the Swedish Companies Registration Office (Sw.Bolagsverket”). The Rights Issue is expected to be registered around mid January 2023.

Change of share capital and number of shares and dilution

Through the Rights Issue, the number of shares in Chordate Medical will increase by a maximum of 102 513 047 shares, from 157 712 380 shares to 260 225 427 shares, and the share capital will increase by maximum 25 628 261,75 SEK, from 39 428 095 SEK to 65 056 356,75 SEK. This means that existing shareholders who choose not to participate in the Rights Issue will, if fully subscribed, experience a dilution of approximately 39.4 per cent of their votes and capital in the Company.

Subscription undertakings

In connection with the Rights Issue, the Company has received subscription undertakings from the Company’s existing shareholders and members of the Board of Directors and management amounting to a total of approximately 16,7 MSEK. Those who have entered into subscription undertakings are HAWOC Investment AB, Sifonen AB, Tommy Hedberg, Magnus Brandberg, Bevaclean AB and Anders Weilandt. The subscription undertakings correspond to approximately 33 percent of the Rights Issue. No renumeration is paid for the subscription undertakings submitted.

Preliminary timetable for the Rights Issue  

5 December 2022 Extraordinary general meeting

8 December 2022 Last day of trading including the right to receive subscription rights

9 December 2022 First day of trading excluding the right to receive subscription rights

12 December 2022 Record date for participation in the Rights Issue

13 December 2022 Estimated date for publication of Prospectus

14-29 December 2022 Subscription period.

14-23 December 2022 Trading in subscription rights.

14 December 2022 Trading in paid subscription shares (Sw.BTA”) until the Rights Issue is registered by the Swedish Companies Registration Office (Sw.Bolagsverket”).

2 January 2023 Expected publication of subscription result in the Rights Issue.

Prospectus

Full terms and conditions and instructions for the Rights Issue, as well as other information about the Company will be presented in the prospectus that the Company is expected to publish around December 13, 2022 (the "Prospectus").

Advisers

Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to Chordate Medical in connection with the Rights Issue.

Important information

The information in this press release neither contains nor constitutes an offer to acquire, subscribe or otherwise trade with shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No measure has been taken and no measure will be taken to permit an offer to the public in any other jurisdiction other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for shares in Chordate Medical will only be made through the Prospectus which will be published by the Company around 13 December 2022 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The Swedish Financial Supervisory Authority’s upcoming approval of the Prospectus shall not be understood as an approval of the Company’s shares, warrants or other securities. This press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and this press release neither identifies nor purports to identify risks (direct or indirect) that may be connected with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. Any investment decision should, in order for an investor to fully understand the risks and benefits associated with the decision to participate in the rights issue, be made solely based on the information in the Prospectus. An investor is therefore advised to read the entire Prospectus.

The information in this press release is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, within or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea or in any other jurisdiction where such actions would be unlawful, subject to legal restrictions or require other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities law.

No shares, warrants or other securities in Chordate Medical has been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of the relevant state or other jurisdiction in the United States.

Within the European Economic Area (the ”EEA”), no offer of shares, warrants or other securities (the ”Securities”) is made to the public in any other country other than Sweden. In other Member States of the European Union (the ”EU”), such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129. In other countries in the EEA that have implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation and in accordance with any relevant implementation measures. In other countries in the EEA that have not implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of securities can only be made in accordance with the applicable exemptions in national legislation.

In the United Kingdom, this press release, and other material in relation to the securities referred to herein, is only distributed to and directed at, and an investment or investment activity attributable to this press release is only available to, and will only be able to be exercised by ”qualified investors” (within the meaning of the UK version of Regulation 2017/1129 which has been incorporated into UK law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons who have professional experience in investments and fall within the definition of ”investment professional” in article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”), or (ii) ”high net worth entities” etcetera who fall within article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iii) such other persons whom such investment or investment activity may lawfully be directed to according to the Order (all such persons are collectively referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this press release relates is available in the UK only to relevant persons and will only be carried out with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain certain forward-looking information that reflect the Company’s current view of future events as well as financial and operational development. Words such as ”intend”, ”assess”, ”expect”, ”may”, ”plan”, ”estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements. Forward-looking statements is inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it is dependent on future events and circumstances. Forward-looking statements is not a guarantee of future performance or development, and the actual outcome may differ materially from what is stated in forward-looking statements.

Styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) föreslår en företrädesemission om cirka 51,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate Medical” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), har idag den 17 november 2022 föreslagit att en extra bolagsstämma den 5 december 2022 fattar beslut om att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 51,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från huvudägare samt medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning motsvarande cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen möjliggör för Chordate Medical att penetrera valda marknader för att uppnå uppsatta strategiska – och potentiellt värdeskapande – mål.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Chordate Medical är ett svenskt bolag som genom sitt helägda dotterbolag Chordate Medical AB utvecklar, säljer och marknadsför K.O.S (Kinetic Oscillation Stimulation), en patenterad och CE-märkt nervstimuleringsteknik för behandling av kronisk migrän och kronisk rinit.

K.O.S är en enkel och kostnadseffektiv behandling utan läkemedel som i ett flertal kliniska studier har påvisats vara fri från oväntade bieffekter. I en första subgruppsanalys, bestående av 92 tyska patienter från Bolagets patientstudie på K.O.S mot kronisk migrän som avslutades i augusti 2022, kunde en statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar redovisas. Subgruppsresultaten är ett stöd för marknadsaktiviteter inom migränmarknaden och det pågående arbetet med Bolagets FDA-ansökan. Marknaden för behandlingar mot migrän är större än marknaden för behandlingar av rinit, varför framgångar inom migränområdet är ett betydelsefullt steg i Chordate Medicals exitstrategi som består av tre delar:

• Bred patentportfölj – Chordate Medical har 71 beviljade patent grupperade i 9 patentfamiljer i 26 marknader och ytterligare 3 patentansökningar är ingivna.

• Vetenskapliga bevis – Den andra delen i strategin är att ta fram vetenskapligt grundade bevis för behandlingens kliniska effekt för de två indikationerna.

• Proof of concept – Den tredje delen är att visa tidig marknadspenetration på utvalda marknader för att kunna påvisa värdet av teknologin.

Styrelsen bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet kommande tolvmånadersperiod. För att accelerera arbetet mot en exit, primärt genom fortsatta satsningar inom migränmarknaden med de senaste studieresultaten som utgångspunkt, har styrelsen beslutat att föreslå Företrädesemissionen. Vid full teckning beräknas Företrädesemissionen tillföra Chordate Medical cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

• 20% allokeras till marknadsregistrering och produktversioner.

• 25% allokeras till stödjande kliniska studier.

• 55% allokeras till marknadsstrategiska aktiviteter och övrigt rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsens förslag till den extra bolagsstämman innefattar att Företrädesemissionen genomförs i enlighet med nedan angivna huvudsakliga villkor.

 • Den som på avstämningsdagen den 12 december 2022 är registrerad som aktieägare i Chordate Medical äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt.
 • Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna tretton (13) aktier i Bolaget.  
 • Företrädesemissionen består av högst 102 513 047 nya aktier.
 • Teckningskursen per aktie är 0,50 SEK. Courtage utgår ej.
 • Teckningsperioden löper från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022.
 • Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning (i) i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt genom lottning; och (ii) i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Handel med Betalda Tecknade Aktier (”BTA”) beräknas att ske på Nasdaq First North från och med den 14 december 2022 till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske i mitten av januari 2023.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Chordate Medical att öka med högst 102 513 047 aktier, från 157 712 380 aktier till 260 225 427 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 25 628 261,75 SEK, från 39 428 095 SEK till 65 056 356,75 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 39,4 procent av röster och kapital i Bolaget.

Teckningsförbindelser

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare samt medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning, om totalt cirka 16,7 MSEK. De som lämnat teckningsförbindelser är HAWOC Investment AB, Sifonen AB, Tommy Hedberg, Magnus Brandberg, Bevaclean AB samt Anders Weilandt. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen  

5 december 2022 Extra bolagsstämma.

8 december 2022 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen.

9 december 2022 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen.

12 december 2022 Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

13 december 2022 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt.

14-29 december 2022 Teckningsperiod.

14-23 december 2022 Handel med teckningsrätter.

14 december 2022 Handel i BTA som pågår tills dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

2 januari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt (”Prospektet”) som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 13 december 2022.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 13 december 2022 på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.