Chordate Medical introduces new trademark for Migraine Treatment: Ozilia™ – Your Migraine Relief

During the International Headache Congress in Seoul from September 14 to 17, Chordate Medical is introducing the new brand Ozilia™ Migraine for the company's migraine treatment. Ozilia™ Migraine replaces K.O.S as the brand name in all markets where Chordate is active.

“This is the next step in the rollout and commercialization of the treatment in our focus markets. Migraine is predominantly a women's health matter, and the previous designation, K.O.S, has long felt as too technical and rather uninspiring as a brand. The meaning of the name Ozilia™ revolves around her need for freedom – and that is also the core of what we want to offer to all people in the world who suffer from migraines”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

Ozilia™ Migraine will be showcased for the first time at the IHC in Seoul, the largest international platform for headache experts and migraine specialists.

“The interest in our study and its results is significant within the migraine field. Exhibiting at this congress is an excellent opportunity for us to introduce Ozilia™ Migraine as a drug-free treatment option with a very favorable side effect profile and long-lasting preventive effects.”

Chordate Medical introducerar nytt varumärke för migränbehandling: Ozilia™ – Your Migraine Relief

I samband med International Headache Congress i Seoul 14–17 september introducerar Chordate Medical det nya varumärket Ozilia™ Migraine för bolagets migränbehandling. Ozilia™ Migraine ersätter K.O.S som varumärke på samtliga marknader där Chordate är aktiva.

– Det här är nästa steg i utrullningen och kommersialiseringen av behandlingen på våra fokusmarknader. Migrän är till övervägande del en kvinnosjukdom och den tidigare benämningen K.O.S har länge känts för tekniskt och ganska intetsägande som varumärke. Betydelsen av namnet Ozilia™ rör sig runt hennes behov av frihet – och det är också själva kärnan i vad vi vill erbjuda världens alla människor som lider av migrän säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Ozilia™ Migraine kommer visas upp för första gången på IHC i Seoul, den största internationella arenan för huvudvärksexperter och migränspecialister.

– Intresset för vår studie och dess resultat är stort inom migränområdet, att ställa ut på denna kongress är ett ypperligt tillfälle för oss att introducera Ozilia™ Migraine som ett läkemedelsfritt behandlingsalternativ med en mycket gynnsam biverkansprofil och med lång förebyggande verkan.

Chordate Presents Interim Report with Q&A

On Thursday, August 31st, Chordate Medical will release its interim report for Q2 2023. On the same day at 2 PM, the company will hold a webcast presentation and Q&A session with CEO Anders Weilandt and Västra Hamnen Corporate Finance. The presentation will be conducted in Swedish and can be followed via computer or mobile devices.

To register for the web conference, please sign up using the following link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5303405709530509661

The number of spots is limited, so we recommend registering well in advance to secure your spot.

A recording of the web conference will be available on the company's website www.chordate.com and on the Västra Hamnen Corporate Finance YouTube channel after the conference concludes.

Chordate presenterar Q2-rapport med Q&A

Torsdag 31 augusti offentliggör Chordate Medical sin delårsrapport för Q2 2023, och samma dag klockan 14:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med vd Anders Weilandt och Västra Hamnen Corporate Finance. Efter konferensen följer en Q&A. Presentationen hålls på svenska och det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter.

För att anmäla dig till webbkonferensen, registrera dig via följande länk:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5303405709530509661

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats.

En inspelning av webkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical presents interim report for Q2 2023

Chordate Medical Holding (publ) is releasing its interim report for Q2 2023 on Thursday, August 31, 2023, at 08:30. On Friday, September 1st, at 10:00, the company invites you to a webcast presentation of the report with CEO Anders Weilandt on Finwire TV.

The presentation can be viewed through the following link: https://www.finwire.tv/webcast/chordate-medical/q2-2023/

Following the presentation, there will be a Q&A session where viewers can submit questions.

A recording of the presentation will be made available afterwards on the company's website http://www.chordate.com and on Finwire TV's YouTube channel.

Chordate Medical presenterar delårsrapport för Q2 2023

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin delårsrapport för Q2 2023 torsdag 31 augusti 2023 klockan 08:30. Fredag 1 september klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd presentation av rapporten med vd Anders Weilandt på Finwire TV.

Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/chordate-medical/q2-2023/

Efter presentationen följer en Q&A där det går att skicka in frågor.

En inspelning av presentationen kommer i efterhand finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Finwire TV:s YouTube-kanal.

Manuscript with complete study results from migraine study submitted to scientific journal

The complete study results from Chordate Medical's migraine study 007 have today been submitted as a manuscript for publication in one of the three most prominent journals within the migraine field.

“This is a pivotal step, and once the scientific article is published, it will be a valuable tool for the company in marketing and sales efforts. Additionally, the article will be an important basis in upcoming reimbursement processes," says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.

Chordate Medical will announce when the authors have received approval for publication in the journal in question.

The final results from Chordate Medical's PM007 study demonstrate that the company's migraine treatment, K.O.S, exhibits a significant reduction in the number of headache days and migraine days in adult patients with moderate to severe chronic migraine. The results also show that K.O.S maintains a sustained therapeutic effect and is well-tolerated, with few unexpected side effects. This sets apart the unique treatment, which is non-pharmaceutical, from other preventative treatments in the market, also due to its favorable side effect profile.

Manus med kompletta studieresultat från migränstudie inskickat till vetenskaplig tidskrift

Det kompletta studieresultatet från Chordate Medicals migränstudie 007 har av studieledarna idag skickats in som manus för publicering i en av de tre mest prominenta tidskrifterna inom migränområdet.

– Det här är ett avgörande steg och när den vetenskapliga artikeln har publicerats kommer det vara ett värdefullt verktyg för bolaget i marknads- och försäljningsarbetet. Artikeln blir dessutom ett viktigt underlag för kommande reimbursement-processer, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Chordate Medical meddelar när författarna fått godkännande för publicering från tidskriften i fråga.

Slutresultaten från Chordate Medicals PM007-studie visar att bolagets migränbehandling K.O.S visar en signifikant minskning av antalet dagar med huvudvärk och dagar med migrän hos vuxna patienter med medelsvår och svår kronisk migrän. Resultaten visar även att K.O.S har en ihållande behandlingseffekt och att behandlingen tolereras väl med få oväntade biverkningar. Detta gör att den unika behandlingen, som inte är läkemedelsbaserad, skiljer sig från andra förebyggande behandlingar på marknaden också genom sin gynnsamma biverkningsprofil.

Chordate’s migraine study is presented at the IHC 2023 headache congress in Seoul

Chordate has been invited to present the K.O.S migraine treatment on the international stage, this time at the prestigious IHC 2023 congress, International Headache Congress, held in Seoul, Korea, from September 14-17, 2023. Dr. Hoffmann, one of the coordinating investigators for PM007, will present the results of the study on the K.O.S effect on individuals with chronic migraine in a poster presentation. Chordate will also be present as an exhibitor during the congress.

The IHC 2023 congress is organized every other year by the International Headache Society, IHS, in various locations around the world. This time, it is in Seoul, Korea, which is the first time the event has been held in Asia since 2005.

“The interest in the study and its results is significant within the migraine field. Being part of this congress is an excellent opportunity for us to inform about K.O.S as a treatment method to the absolute forefront of the migraine field worldwide," says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

IHS is an international professional organization based in the UK that collaborates with others to benefit individuals affected by headache disorders. As a charity, the purpose of IHS is to advance headache science, education, and management, and to promote headache awareness worldwide.

More information about the congress: https://ihc2023.org/
More information about IHS: https://ihs-headache.org/en/

Chordates migränstudie presenteras på huvudvärkskongressen IHC 2023 i Seoul

Chordate har blivit inbjuden att presentera migränbehandlingen K.O.S på den internationella arenan, denna gång på den ansedda kongressen IHC 2023, International Headace Congress, som hålls i Seoul, Korea, 14-17 september 2023. Dr Hoffmann, en av de koordinerande studieledarna för PM007, kommer att i en poster-presentation redogöra för resultaten från studien om K.O.S effekt på individer med kronisk migrän. Chordate är också på plats som utställare under kongressen.

Kongressen IHC 2023 arrangeras vartannat år av International Headace Society, IHS, på olika platser i världen, denna gång i Seoul i Korea vilket är första gången eventet hålls i Asien sedan 2005.

– Intresset för studien och dess resultat är stort inom migränområdet, att vara med vid denna kongress är ett ypperligt tillfälle för oss att informera om K.O.S som behandlingsmetod till de absolut främsta inom migränfältet i världen, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

IHS är en internationell professionell organisation baserad i Storbritannien som samarbetar med andra för att gynna personer drabbade av huvudvärksstörningar. Som en välgörenhetsorganisation är IHS:s syfte att främja huvudvärksvetenskap, utbildning och hantering samt att öka medvetenheten om huvudvärk över hela världen.

För mer information om kongressen: https://ihc2023.org/
För mer information om IHS: https://ihs-headache.org/en/