Chordate presents at the Feminvest investor conference in Oslo

Chordate Medical's Caroline Lundgren Brandberg, non-executive Director and main owner, will participate in the Fearless investor conference hosted by Feminvest in Oslo on April 25th, where she will present Chordate Medical and Ozilia Migraine. Chordate's chairman, Henrik Rammer, will also be present in Oslo. Feminvest is the largest network for female investors and entrepreneurs in the Nordic region.

"Our participation at Feminvest aligns with our increasing focus on raising awareness about the company and Ozilia across various industry and investor segments. Feminvest has a strong network of investors focused specifically on femtech and life science, where Ozilia fits into both areas," says Caroline Lundgren Brandberg, non-executive Director of Chordate Medical.

Feminvest is an acceleration network for female ownership through education, as well as an investment venture. It is currently the largest hub for female investors and entrepreneurs in the Nordic region with almost 47,000 subscribers. Feminvest also operates a network of 300 female angel investors. For Chordate Medical, the investor event in Oslo on April 25 is one of several meeting points during the spring. On the same date, the company's CEO, Anders Weilandt, will be in Switzerland showcasing Ozilia at a joint congress for specialist associations from Switzerland, Germany, and Austria.

"As Ozilia gains increasing acceptance and success in our target markets, it is natural for us to expand efforts to raise awareness for Ozilia among potential investors and buyers of the company," says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

Caroline Lundgren Brandberg, MSc. Eng. Physics, eMBA, has been a board member of Chordate Medical since 2021. Caroline is the Global Sales Director at climate tech company Deedster and has previously worked internationally for Ericsson in various leadership roles with a focus on sales and marketing. She also holds several board and advisory board positions, including at Stockholm University.

Read more about Feminvest Fearless

Chordate presenterar på Feminvest investerarkonferens i Oslo

Chordate Medicals Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot och huvudägare kommer medverka på Feminvests investerarkonferens Fearless i Oslo 25 april, och där presentera Chordate Medical och Ozilia Migraine. Även Chordates styrelseordförande Henrik Rammer kommer vara på plats i Oslo. Feminvest är Nordens största nätverk för kvinnliga investerare och entreprenörer.

– Vår medverkan hos Feminvest går i linje med att vi lägger alltmer fokus på att öka kännedomen om bolaget och Ozilia i olika industri- och investerarsegment. Feminvest har ett starkt nätverk av investerare inriktade särskilt på femtech och life science, där Ozilia passar in på båda områdena, säger Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot Chordate Medical.

Feminvest är ett accelerationsnätverk för kvinnligt ägarskap genom utbildning, samt en investeringsverksamhet. Det är idag Nordens största plattform för kvinnliga investerare och entreprenörer med nästan 47 000 prenumeranter. Feminvest driver också ett nätverk med 300 kvinnliga ängelinvesterare. För Chordate Medical är investerareventet i Oslo 25 april en av flera mötesplatser under våren. På samma datum är bolagets vd Anders Weilandt i Schweiz och ställer ut Ozilia på gemensam kongress för specialistföreningarna i Schweiz, Tyskland och Österrike.

– I takt med att Ozilia når allt större acceptans och framgång på våra fokusmarknader så är det naturligt att vi utökar insatserna med att skapa kännedom för Ozilia hos potentiella investerare och köpare av bolaget, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Caroline Lundberg Brandberg, MSc. Eng. Physics, eMBA, har varit styrelseledamot i Chordate Medical sedan 2021. Caroline är Global Sales Director på klimattech-bolaget Deedster och har tidigare arbetat internationellt för Ericsson i olika ledande roller med fokus på sälj och marknadsföring. Hon har också ett antal olika styrelseuppdrag och advisory board-uppdrag, bland annat inom Stockholms Universitet.

Läs mer om Feminvest Fearless

Chordate Medical Holding AB (publ) Appoints Lago Kapital as Liquidity Provider

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") has entered into an agreement for liquidity provision with Lago Kapital ("Lago").

According to the agreement, Lago will provide trading posts in Chordate's stock on both the buy and sell sides in accordance with and within the framework of Nasdaq Stockholm's rules for liquidity provision. The purpose of liquidity provision is to improve liquidity and reduce volatility. Lago's assignment commences on April 19th, 2024.

Chordate Medical Holding AB (publ) Utser Lago Kapital till likviditetsgarant

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) har ingått avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital (”Lago”).

Enligt avtalet kommer Lago att ställa handelsposter i Chordates aktie både på köp- och säljsidan i enlighet med och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgaranti är att förbättra likviditet samt minska volatilitet. Lagos uppdrag inleds den 19 april 2024.

Chordate Medical’s CEO Anders Weilandt interviewed about year-end report by Finwire

Yesterday, March 25th, Chordate's CEO Anders Weilandt presented the company's financial report for 2023 on Finwire TV. He also answered questions from viewers, discussing, among other things, the company's efforts to raise awareness about the migraine treatment Ozilia among established investors in the life science sector:

"We have made 4-5 quite substantial efforts during the autumn at international migraine congresses. It has generated a substantial number of leads with prominent interest from various countries. When it comes to our target markets, we work on that directly from Stockholm first, and make sure to establish contact. Then we work together with our market access consultants in each country and/or distributors to continue the process. This has been ongoing throughout the autumn and is still ongoing now, and more results from this will be coming very soon."

Anders also specifically discussed the interest in Ozilia at Swiss Nordic Bio, and the plan going forward:

"We received very good feedback and had many interesting meetings. We will continue to devote a lot of time to this type of partner and investor meetings in an organized manner. We had a presence at another congress in Amsterdam a few weeks earlier, and there are a few more coming up during the spring. Marketing ourselves in that environment is part of the work to fulfill the strategic plan."

Watch the full interview

Chordate Medicals vd Anders Weilandt intervjuas om bokslutskommunikén hos Finwire

Igår, 25 mars, presenterade Chordates vd Anders Weilandt bolagets bokslutskommuniké för 2023 hos Finwire TV. Han svarade också på frågor från tittarna, och pratade bland annat om bolagets satsning på att skapa kännedom om migränbehandlingen Ozilia hos etablerade investerare inom life science:

”Vi har gjort 4–5 ganska ordentliga satsningar under hösten på internationella kongresser inom migrän. Det har genererat en rejäl hög med leads med prominenta intresserade från olika länder. När det handlar om våra fokusmarknader arbetar vi med det direkt från Stockholm först, och ser till att få upp en kontakt. Sedan arbetar vi tillsammans med våra market access-konsulter i respektive land och/eller distributörer för att fortsätta bearbeta. Detta har pågått under hela hösten och pågår nu också, och det kommer mer resultat från detta alldeles snart.”

Anders pratade också specifikt om intresset för Ozilia på Swiss Nordic Bio, och planen framåt:

"Vi fick väldigt bra feedback och många intressanta möten. Vi kommer fortsatt ägna en hel del åt den här typen av partner- och investerarmöten i organiserad form. Vi hade närvaro på en annan kongress i Amsterdam några veckor innan, och det kommer några till under våren. Att marknadsföra oss i den miljön är en del i arbetet med att fullfölja den strategiska planen."

Se hela intervjun

Chordate Medical presenterar Bokslutskommuniké för 2023 på Finwire TV

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2023 på fredag 22 mars klockan 08.30. På måndag 25 mars, klockan 11.00, bjuder bolaget in till en webbsänd presentation av rapporten med vd Anders Weilandt på Finwire TV.

Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/chordate-medical/bokslutskommunike2023/.

Efter presentationen följer en Q&A där det går att skicka in frågor.

En inspelning av presentationen kommer i efterhand finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Finwire TV:s YouTube-kanal.

Chordate Medical presents Year-end report for 2023 on Finwire TV

Chordate Medical Holding (publ) is releasing its year-end report for 2023 on Friday, March 22nd, at 08:30. On Monday, March 25th, at 11:00, the company invites you to a webcast presentation of the report with CEO Anders Weilandt on Finwire TV.

The presentation can be viewed through the following link: https://www.finwire.tv/webcast/chordate-medical/bokslutskommunike2023/.

Following the presentation, there will be a Q&A session where viewers can submit questions.

A recording of the presentation will be made available afterwards on the company’s website www.chordate.com and on Finwire TV’s YouTube channel.

New case report with Ozilia published: ”Effective for both pain relief and reduced frequency of migraine attacks”

A new Italian scientific case report, from a team at Campus Bio-Medico in Rome, detailing the Chordate treatment method Ozilia, reports on a 60-year-old male patient whose days with migraines decreased significantly, from 18 to 7 days per month, with a simultaneous significant reduction in pain level. The case report was recently published in the prestigious scientific journal Cephalalgia Reports.

"This is another example of a patient who does not respond to, or no longer receives benefit from, common medications for chronic migraines, but where Ozilia treatment appears to have worked well," says Anders Weilandt, CEO of Chordate. Weilandt adds that it should be noted that this does not refer to the expected publication of Chordate's significant migraine study PM007.

The report indicates that pain relief and reduction of migraine days from the initial treatment period had a sustained effect. After about three months, the patient underwent another treatment period with Ozilia, resulting in a quicker and more significant response:

"The preliminary results confirm that KOS treatment is effective both in relieving acute pain and reducing attack frequency. Although the precise mechanism by which KOS modulates the trigeminal-autonomic reflex is still speculative, it could be a viable alternative to the treatment of resistant and refractory chronic migraine, when other approved treatments have been shown to be ineffective or poorly tolerated," the authors write in the conclusion of the report.

The report, Extended regular use of kinetic oscillation stimulation (KOS) in refractory chronic migraine: case report of a first, single-subject experience, was authored by a group of doctors and researchers under the leadership of Professor Fabrizio Vernieri, Director of Headache and Neurosonology at Bio-Medico Campus University Hospital in Rome.

Read the full report

Ny fallbeskrivning med Ozilia publicerad: ”Effektiv för både smärtlindring och minskad frekvens av migränanfall”

En ny italiensk vetenskaplig fallbeskrivning, från ett team på Campus Bio-Medico i Rom, med Chordates behandlingsmetod Ozilia redogör för en 60-årig manlig patient vars dagar med migrän minskade kraftigt, från 18 till 7 dagar per månad med samtidig signifikant minskning av smärtnivå. Fallbeskrivningen publicerades nyligen i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cephalalgia Reports.

– Det här är ytterligare ett exempel på en patient som inte svarar på, eller längre får effekt från, vanliga läkemedel för kronisk migrän, men där Ozilia-behandling förefaller ha fungerat väl, säger Anders Weilandt, vd Chordate. Weilandt tillägger att det bör noteras att detta inte avser den förväntade publiceringen av Chordates stora migränstudie PM007.

Rapporten redovisar att smärtlindring och reduktion av migrändagar från det första behandlingsperioden hade en ihållande effekt. Efter cirka tre månader genomgick patienten ytterligare en behandlingsperiod med Ozilia, vilken resulterade i en snabbare och mer signifikant respons:

”The preliminary results confirm that KOS treatment is effective both in relieving acute pain and reducing attack frequency. Although the precise mechanism by which KOS modulates the trigeminal-autonomic reflex is still speculative, it could be a viable alternative to the treatment of resistant and refractory chronic migraine, when other approved treatments have been shown to be ineffective or poorly tolerated”, skriver författarna i rapportens slutsats.

Rapporten, Extended regular use of kinetic oscillation stimulation (KOS) in refractory chronic migraine: case report of a first, single-subject experience, har författats av en grupp läkare och forskare under ledning av professor Fabrizio Vernieri, Director of Headache and Neurosonology vid Bio-Medico Campus University Hospital i Rom.

Läs hela rapporten