Ny italiensk studie visar att K.O.S har positiva effekter på allergisk rinit

Resultaten av den nya prövarinitierad studien Effectiveness of Kinetic Oscillation Stimulation Treatment in Persistent Moderate-Severe Allergic Rhinitis Compared to Medical Therapy visar att Chordates K.O.S-behandling förbättrar luftflödet genom näsan mer effektivt än enbart medicinsk behandling vid ihållande måttlig till svår allergisk rinit. Symptom såsom täppa, snuva, klåda och nysningar minskade avsevärt för de patienter som fick medicinsk behandling i kombination med K.O.S.

– Vi har tidigare inte undersökt effekterna av K.O.S på allergisk rinit i någon större utsträckning så dessa resultat är väldigt positiva och öppnar potentiellt upp nya möjligheter för bolaget, säger Jan Hermansson, medicinsk chef Chordate.

Patienterna i denna studie diagnosticerades med hjälp av prick-test på armen eller via blodprov för att på så sätt säkerställa bekräftad allergi mot bland annat kvalster.

– Det här är viktig ny information till läkare som behandlar patienter där allergener i form av pollen och kvalster är frekvent förekommande. Patienter med rinit har ofta en kombination av allergisk och icke-allergisk rinit, vilket kan vara en orsak till att en kombinationsbehandling med K.O.S kan ge den indikerade förbättringen.

Studien utfördes av bland andra dr Lino Di Rienzo Businco och publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Otolaryngology Research & Reports.

Läs hela studien

Chordate Medicals två incitamentsprogram tecknade till fullo av styrelse och ledning

De två incitamentsprogrammen som beslutades av Chordate Medicals årsstämma 11 maj 2023 har idag tecknats till fullo av bolagets styrelse och ledning. Det innebär teckning av 4 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1, och därmed en ökning av aktiekapitalet med 1 000 000 kronor, samt 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:2, och därmed en ökning av aktiekapitalet med 375 000 kronor.

Syftet med incitamentsprogrammen är att nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Chordate Medical ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Chordate Medical ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport januari-mars 2023

Sammanfattning av perioden januari-mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 120 421 SEK (68 633)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6 499 823 SEK (-6 765 843)
  • Resultat efter finansiella poster var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
  • Resultat efter skatt var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
  • Resultat per aktie var -0,03 SEK (-0,04)

ÖKAD AKTIVITET PÅ FLERA NYCKELMARKNADER
Under årets första månader fram till maj 2023 har vi sett ökad aktivitet på samtliga nyckelmarknader, både från oss och från potentiella och befintliga kunder. I Saudiarabien tog vi nyligen emot en genombrottsorder på rinitbehandlingen, brittiska NHS har godkänt designen i vår kommande migränstudie, i Italien erbjuder nu 11 kliniker K.O.S-behandling mot kronisk rinit, och American Headache Societys (AHS) vetenskapliga konferens i juni har accepterat studieresultaten från PM007 för muntlig redovisning. Lägg därtill att vi inledde året med en företrädesemission som tecknades till cirka 72 procent, vilket visar på ett fortsatt stort förtroende från våra aktieägare.

  • Abstract med färdiga studieresultat från migränstudien accepterad för muntlig presentation på AHS.
  • Ännu ett steg på vägen mot produktregistrering i Kina.
  • Nytt patent beviljat av Europeiska patentverket – stärker bolagets position på marknaden
  • Kassan stärktes efter företrädesemissionen med 37,3 MSEK före kostnader.

Flera framgångar i Saudiarabien
I slutet av februari godkände Saudiarabiens läkemedelsmyndighet Janin Medical som vår auktoriserade representant i landet. Sedan dess har vi mottagit en genombrottsorder på rinitsystem från det privata vårdbolaget NahdiCare Clinics för den första av deras fyra kliniker, och vår distributör Janin Medical driver samtidigt processen att registrera ett marknadstillstånd för migränindikationen. Medan vi väntar på det tillståndet så är Janins säljare fullt engagerade med att öka antalet rinitinstallationer både bland de privata och de offentliga kliniker som vi har på mål-listan.

AHS har accepterat migränsstudien för presentation
De primära resultaten från migränstudien PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – offentliggjordes som abstract på AHS, webbplats i april. Dr. Jan Hoffmann, Kings College kommer att hålla en presentation av studiens resultat på AHS-kongressen i Austin, Texas i mitten av juni i år.

Det här är mycket viktigt för oss, det är endast utvalda vetenskapliga arbeten som blir inbjudan att presenteras muntligen, vi kan bara tolka det som att den vetenskapliga kommittén på AHS har bedömt materialet som högintressant. 

Viktigt steg framåt mot den kinesiska marknaden
I februari lämnade vårt kinesiska joint venture-bolag Changyong Medical Technology Co. in en ansökan för produktregistrering för K.O.S-behandlingen för kronisk rinit i Kina. Det är ett viktigt steg framåt mot tillträde till den kinesiska marknaden.

Ytterligare patent stärker marknadspositionen
Europeiska patentverket beviljade i början av året ytterligare en patentansökan rörande vidareutveckling av K.O.S-behandlingen. Att fortsätta expandera patentportföljen gör det svårare för en potentiell konkurrent att ta sig in på vår marknad och möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger.

Fokus under resten av året
Vi fortsätter följa den uppsatta planen med sälj- och marknadsföring på våra utvalda marknader med extra fokus på migränområdet.
Kista, maj 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical presenterar delårsrapport för Q1 2023

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin delårsrapport för Q1 2023 torsdagen den 25 maj 2023 klockan 08:30. Fredagen den 26 maj klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med vd Anders Weilandt.

Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter.

Anmäl dig till webbkonferensen här: https://attendee.gotowebinar.com/register/6316614468544567648

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats.

En inspelning av webkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Ny prövarinitierad studie på kronisk rinit visar positiva resultat med K.O.S-behandling från Chordate

Den prövarinitierade Studien The effect of single kinetic oscillation stimulation treatment on nonallergic rhinitis från Helsingfors Universitet publicerades i mars 2023 och resultatet visar att Chordates K.O.S-behandling ger patienter med icke-allergisk rinit en subjektiv symtomförbättring under minst 1 år, vilket kan minska behovet av invasiva behandlingsmetoder.

– Detta är ytterligare en prövarinitierad studie som helt oberoende från Chordate visar på goda resultat ett år efter rinitbehandling med K.O.S. Studieresultatet visar att K.O.S gav signifikant minskade symtom för en betydande del av de 49 patienter som deltog i studien. Det är givetvis ytterligare ett viktigt kvitto på att behandlingen kan hjälpa många människor runt om i världen som lider av kronisk rinit, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Laryngoscope Investigative Otolaryngology och är den fjärde publikationen i författaren Sara Sainios doktorsavhandling; Efficacy and Safety of Novel Medical Devices in Rhinology.

Läs mer om samtliga genomförda, pågående och planerade studier på K.O.S-behandlingen

Kommuniké från årsstämma i Chordate Medical (publ)

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 11 maj 2023 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut, i enlighet med kallelsens förslag, fattades.

Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisorer

Styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 620 000 kronor med följande fördelning: 180 000 kronor till ordföranden, 140 000 kronor till vice ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nyval av Otto Skolling som ny vice ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Omval av Henrik Rammer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Beslut om incitamentsprogram till ledningen

Beslut att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTIP 2023:1”) i enlighet med kallelsen. Förslaget är uppdelat i följande delar.

A. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2023/2025:1
B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:1

A. Emission av teckningsoptioner, serie 2023/2025:1

Bolagsstämman beslutade om en riktad emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 000 000 kronor.

1. För beslutet enligt ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget eller dess dotterbolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller närmast före årsstämman.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2023/2025:1.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2023/2025:1

2.1 Bolagsstämman godkände Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma tre kategorier av deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.

Kategori Antal Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare Totalt antal teckningsoptioner
VD Högst 1 Högst 2 000 000 Högst 2 000 000
Ledning Högst 2 Högst 750 000 Högst 1 500 000
Konsulter Högst 2 Högst 250 000 Högst 500 000

2.3 Teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

2.4 Värdet för teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 har, under mars 2023, preliminärt beräknats till 0,05 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,53 kronor, en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie, en löptid om cirka 2,68 år, en riskfri ränta om 2,8 procent samt en volatilitet om 32 procent.

2.5 Slutlig värdering av teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.6 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till respektive Deltagare förutsätter därutöver att Deltagaren ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.7 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.8 Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

2.9 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens anställning i eller uppdrag för Bolaget eller dess dotterbolag upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.10 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:1

1.1 Påverkan på viktiga nyckeltal samt kostnader
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Därutöver kommer teckningsoptionsprogrammet medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning av befintliga aktier och röster
Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2023:1, vid utnyttjande av samtliga 4 000 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 1,69 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspädd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Bolagets samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram skulle motsvara en sammanlagd utspädning om cirka 4,52 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Marknadsvärdet har, under mars 2023, preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Mazars Financial Advisory. Det preliminärt beräknade marknadsvärdet anges under punkt A.2.4 ovan.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Utöver det föreslagna incitamentsprogrammet till styrelsen under punkt 15 nedan finns Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivna på sidorna 25 och 29 i Bolagets årsredovisning.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt
A.2. ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget och dess dotterbolag ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Styrelsen har föreslagit att teckningsoptionernas löptid ska understiga tre år. Skälet härför är att styrelsen vill införa ett nytt incitamentsprogram till anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag med en löptid som motsvarar löptiden i det långsiktiga incitamentsprogram 2021 som beslutades av extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. Styrelsen bedömer att det är av stort värde för Bolaget att deltagarna i Bolagets samtliga incitamentsprogram har samma struktur och löptid på sina respektive instrument.

1.7 Beredning av ärendet
Principerna för LTIP 2023:1 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare.

Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2023:1 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om incitamentsprogram till styrelsen

Beslut att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTIP 2023:2”) för nuvarande samt tillträdande styrelseledamöter i enlighet med kallelsen. Förslaget är uppdelat i följande delar:

A. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2023/2025:2
B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:2

A. Emission av teckningsoptioner, serie 2023/2025:2

Bolagsstämman beslutade om en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 375 000 kronor.

1. För beslutet enligt ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande och tillträdande styrelseledamöter enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Förslagsställarna vill införa ett teckningsoptionsprogram som ger nuvarande och tillträdande styrelseledamöter möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Förslagsställarna anser att införandet av ett teckningsoptionsprogram främjar delaktighet i Bolagets verksamhet samt skapar förutsättningar att behålla och rekrytera kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang genom teckningsoptionsprogrammet förväntas även att bidra till Bolagets långsiktiga värdeskapande och att skapa intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller närmast före årsstämman.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2023/2025:2.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2023/2025:2

2.1 Bolagsstämman godkände Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.

Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare
Ordförande och oberoende ledamöter Högst 350 000
Övriga ledamöter Högst 225 000

2.3 Teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

2.4 Värdet för teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 har, under mars 2023, preliminärt beräknats till 0,05 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,53 kronor, en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie, en löptid om cirka 2,68 år, en riskfri ränta om 2,8 procent samt en volatilitet om 32 procent.

2.5 Slutlig värdering av teckningsoptioner sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.6 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till respektive Deltagare förutsätter därutöver att Deltagaren ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.7 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.8 Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast den 18 maj 2023. Styrelsen rätt att förlänga tiden för betalning.

2.9 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens uppdrag som styrelseledamot upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.10 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:2

1.1 Påverkan på viktiga nyckeltal samt kostnader
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Därutöver kommer teckningsoptionsprogrammet medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning av befintliga aktier och röster
Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2023:2, vid utnyttjande av samtliga 1 500 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,64 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Bolagets samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram skulle motsvara en sammanlagd utspädning om cirka 4,52 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Marknadsvärdet har, under mars 2023, preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Mazars Financial Advisory. Det preliminärt beräknade marknadsvärdet anges under punkt A.2.4 ovan.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Utöver det föreslagna incitamentsprogrammet till ledningen under punkt 14 ovan finns Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivna på sidorna 25 och 29 i Bolagets årsredovisning.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten A.2 ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Förslagsställarna vill införa ett teckningsoptionsprogram som ger nuvarande och tillträdande styrelseledamöter möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Förslagsställarna anser att införandet av ett teckningsoptionsprogram främjar delaktighet i Bolagets verksamhet samt skapar förutsättningar att behålla och rekrytera kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang genom teckningsoptionsprogrammet förväntas även att bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande och att skapa intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och bolagets aktieägare.

Förslagsställarna har föreslagit att teckningsoptionernas löptid ska understiga tre år. Skälet härför är att Förslagsställarna vill införa ett incitamentsprogram till nuvarande och tillträdande styrelseledamöter i Bolaget med en löptid som motsvarar löptiden i det långsiktiga incitamentsprogram 2021 som beslutades av extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. Förslagsställarna bedömer att det är av stort värde för Bolaget att deltagarna i Bolagets samtliga incitamentsprogram har samma struktur och löptid på sina respektive instrument.

1.7 Beredning av ärendet
Förslaget om LTIP 2023:2 har arbetats fram av Förslagsställarna. Förslaget har beretts av tjänstemän hos Bolaget på instruktion av Förslagsställarna samt med stöd av externa rådgivare. Förslagsställarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i förslagets handläggning.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2023:2 enligt ovan erfordrade att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner från koncernens webbplats, https://www.chordate.com/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstamma/

NHS ger etikgodkännande till Chordates nya migränstudie

Etik-kommittén hos den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS har godkänt studiedesignen för Chordate Medicals kommande vetenskapliga studie PM009, som har som syfte att utvärdera effektiviteten av K.O.S vid förebyggande behandling av kronisk migrän på patienter som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare.

Godkännandet av studiedesignen var det sista formella hindret för att arbetet med studien ska kunna starta på King’s College London. Chordate bedömer att arbetet med att screena patienter kan påbörjas som tidigast i början av juli 2023.

– PM009 är en viktig och spännande studie med stor potentiell uppsida för oss. Varje nivå av positivt resultat kommer sannolikt att innebära en stor möjlighet för bolaget eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Om PM009

PM009, är en öppen pilotstudie för att utvärdera effektiviteten av intranasal Kinetisk Oscillations Stimulans (K.O.S) vid förebyggande behandling av kronisk migrän på försökspersoner som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. Studiens mål är att inkludera 25-30 patienter för att undersöka minskningen av dagar med huvudvärk med hjälp av K.O.S-tekniken. Studien genomförs vid King’s College London med tre till fyra remitterande kliniker som hjälper till med rekryteringen av lämpliga patienter till studien.

Chordates marknad i Saudiarabien – position och potential

Saudiarabien är en av de marknader som Chordate har varit aktiv på längst. Redan i november 2020 godkände privata vårdförsäkringsbolag i Saudiarabien den försäkringskod som kan användas av privata vårdgivare vid behandling med K.O.S för kronisk rinit, och i slutet av 2021 genomfördes den första försäkringsersatta K.O.S-behandlingen i landet.

Kronisk rinit är ett stort hälsoproblem i landet på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer.

Sjukvård i Saudiarabien

Hälso- och sjukvård i Saudiarabien tillhandahålls genom tre huvudsektorer: det saudiska hälsoministeriet som består av sjukhus och primärvårdscentra över hela landet, andra statliga institutioner och den privata sektorn. Den offentligt finansierade sjukvården är fri för samtliga saudiska medborgare.

I början av 2000-talet antog Saudiarabien en ny lag som tvingar privata arbetsgivare att täcka icke-saudiska anställda med sjukförsäkring. Det har bidragit till att hälsosektorn i landet sedan dess förändrats påtagligt i hur vårdtjänster tillhandahålls och betalas, med en kraftig tillväxt i den privata vårdsektorns kapacitet och i antalet sjukförsäkringsbolag.

Bupa Arabia är den ledande sjukförsäkringsleverantören i Saudiarabien och bolaget erbjuder sjukförsäkring till både företag och privatpersoner. Bupa Arabia är en del av det internationella sjukförsäkrings- och hälsovårdsbolaget Bupa Group som tillhandahåller hälsovårdstjänster till mer än 40 miljoner människor i 190 länder.

– Saudiarabien har två i jämförelse mycket moderna nationella katalogsystem som offentliga vårdgivare kan använda. Därmed kan alla anslutna vårdgivare under hälsoministeriet enkelt beställa eller begära anbud på våra produkter. Motsvarande system finns även i Sverige, men då uppdelat på alla våra regioner, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordates position på marknaden

Chordate Medicals distributör Janin Medical har tillstånd att erbjuda K.O.S-behandlingen för kronisk rinit till både privata och offentliga sjukhus, och Chordate erhöll en ersättningskod för försäkringsbetalning i slutet av 2020. Försäkringskoden innebär att patienter med privat vårdförsäkring får kostnaderna eller delar av kostnaderna betalda för en behandling. Ersättningskoden täcker kostnaden på privata sjukhus och kliniker som tillhör kategorierna VIP, Klass A och Klass B i Saudiarabien. Saudiarabien har 415 offentliga och 127 privata sjukhus, varav cirka 30 sjukhus tillhör kategori A och B. Förutom behandlingarna för kronisk rinit driver Janin Medical även processen att registrera ett marknadstillstånd för K.O.S för kronisk migrän, där handläggningstiden är minst två månader.

I mars 2022 öppnade Chordate ett representationskontor i Saudiarabien för att öka förutsättningarna för en framgångsrik marknadsetablering och expandera verksamheten till övriga länder i Gulf Cooperation Council, GCC. I december 2022 ingick Chordate ett avtal med Janin Medical, ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk utrustning. Avtalet innebär att Janin från årsskiftet fungerar som ny exklusiv distributör i Saudiarabien och Bahrain för både migrän- och rinitindikationerna. Bolaget är en renodlad importör och distributör av avancerade medicintekniska produkter inom neurologi, lungmedicin, kardiologi, logopedi/audiologi samt urologi. Janin Medical har även status att offerera till offentliga upphandlingar, och levererar medicinsk utrustning till så kallade Nupco-upphandlingar (National Unified Procurement Company, Saudiarabiens största centraliserade hälsovårdsorganisationen för inköp, lagring och distribution av läkemedel, medicinsk utrustning och förnödenheter).

Chordate bedömer att det finns potential för utökade marknadsaktiviteter i GCC-området – inte minst i Förenade Arabemiraten och Qatar.

Chordate Medical får rinitorder från privat sjukhuskedja i Jeddah

Chordate Medical har mottagit en första order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden K.O.S för kronisk rinit via bolagets distributör i Saudiarabien, Janin Medical. Kunden är det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah.

– Vårdbolaget har utvärderat K.O.S under en tid och har då behandlat cirka 30 patienter. Nu har de lagt en mindre första beställning värd cirka 120 000 SEK från ett av sina sjukhus, och vi räknar med att de inom kort kommer lägga order för ytterligare två av sina fyra vårdinrättningar. Behandlingarna är i de flesta fall hos NadiCare försäkringsersatta från det privata sjukvårdsförsäkringsbolaget BUPA Arabia. Man kan överslagmässigt räkna med att en patient i Saudiarabien betyder en genomsnittlig årlig intäkt i det sista försäljningsledet på cirka 10 000 kronor, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Även tre olika offentligt ägda sjukhus i Jeddah, Makkah och Dammam har utvärderat K.O.S och Janin Medical förväntar sig nu ordrar från samtliga tre. Utöver inkommande ordrar på K.O.S för rinit driver Janin Medical processen att registrera ett marknadstillstånd för K.O.S för kronisk migrän, där handläggningstiden är minst två månader.

– Eftersom vi nu kommer att få in allt fler ordrar på rinitbehandlingen så är vägen till ett marknadstillstånd för migränindikationen kortare och mindre snårig.

Sedan tidigare har Saudiarabiens läkemedelsmyndighet Saudi Food and Drug Authority (SFDA) godkänt att Janin Medical blir Chordates nya auktoriserade representant i landet, samt att marknadstillståndet för rinitbehandlingen flyttas över till Janin.

Kronisk rinit i Saudiarabien

prevalensen för kronisk rinit är hög i Saudiarabien på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer. Kronisk rinit betraktas som ett stort hälsoproblem som ges mycket uppmärksamhet. Den samlade bilden är att K.O.S-behandlingen bör ges 2-3 gånger oftare i Saudiarabien än i Nordeuropa på grund av den påfrestande luftkvaliteten. Alltför långvarigt bruk av nässpray är också mycket vanligt förekommande i landet och ses som ett mycket angeläget problem att få bukt med, även här ses K.O.S-behandlingen som ett värdefullt terapeutiskt verktyg.

Intervju: Finska neurologspecialisten dr. Emilia Tauriala om Chordates migränbehandling

Doktor Emilia Tauriala är specialist inom neurologi, Cheif Medical Officer på Terveystalo – ett av Finlands största privata vårdföretag, och en av prövningsledarna som ledde arbetet med Chordate Medicals studie PM-007 i Finland. I en intervju med Biostock berättar hon om studiearbetet, fördelarna med K.O.S och det stora behovet av nya behandlingar för kronisk migrän.

”The headache days were significantly reduced when comparing the real internasal stimulation to sham stimulation. The side effect profile is very different. K.O.S mostly gives side effects during those 20 minutes when you receive the treatment, but the rest of the week you’re “free to go” so to speak. Currently, available treatments for migraine prevention include medication mostly. So, we have blood pressure medication, anti-depressants, and anti-epileptic drugs available for most patients. While they can be effective for some individuals, they’re not always successful in reducing migraine days or the severity of the attacks, and they may also have unwanted side effects. It is actually quite common that the side effects prevent use of those treatments”, säger dr Emilia Tauriala i intervjun.

Se hela intervjun med dr Emilia Tauriala, CMO på Terveystalo.

De primära slutresultaten från Chordate Medicals studie PM-007 kommer presenteras på American Headache Societys Scientific Meeting i mitten av juni. Resultaten visar att K.O.S har en signifikant effekt för förebyggande behandling av kronisk migrän. Chordates vd Anders Weilandt har tidigare kommenterat studieresultaten:

”Att AHS väljer att låta forskarna i studien presentera i föreläsningsform bekräftar betydelsen av studieresultaten som visar att K.O.S med signifikans har tydlig effekt för förebyggande behandling av kronisk migrän. Vi ser den gängse publiceringen av abstraktet som mycket positiv eftersom det kommer bidra till att kunskap om behandlingsmetoden sprids snabbare både i USA och resten av världen”, säger Chordates vd Anders Weilandt i en Biostock-artikel.

Läs mer om Migränmarknaden i Finland och Chordates utsikter