Första patienten inkluderad i Chordate Medicals pilotstudie PM009

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelar idag att den första patienten har inkluderats i bolagets öppna pilotstudie PM009. Studien har som syfte att utvärdera effekten av Ozilia vid förebyggande behandling av patienter med kronisk migrän som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare och andra migränläkemedel.

– PM009 är en viktig studie med stor potentiell uppsida för bolaget. Varje nivå av positivt resultat från studien kan innebära nya möjlighet för bolaget eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

PM009 genomförs på King’s College i London med tre till fyra remitterande kliniker och dr Jan Hoffmann som ansvarig prövningsledare. Målsättningen är att inkludera 25–30 patienter i studien.

– PM009 är en pilotstudie där vi kan lära oss mer om hur Ozilia kan hjälpa människor med kronisk migrän som inte har några andra alternativ kvar. De patienter som deltar i studien har redan provat minst tre andra förebyggande mediciner innan de får behandlas med CGRP-hämmare, och när de inte heller får någon effekt av CGRP finns det inte så många fler möjligheter. Förhoppningsvis kan Ozilia ge positiv effekt för några av dem, säger Jan Hermansson, CSO Chordate.

Chordates vd på kundbesök i Gulfregionen: ”En växande marknad med stor potential för Ozilia”

Chordate Medicals vd Anders Weilandt är nyss hemkommen från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten där han träffat både befintliga och potentiella kunder, samt slutit avtal med en ny marknadsagent för UAE.

– Det har varit en givande vecka där jag tillsammans med vår General Manager för GCC Alain Durante och Janin Medical träffat flera vårdkedjor som är intresserade av Ozilia. Vi var även och besökte IMC International Medical Center Jeddah som har behandlat rinit med Ozilia under lång tid, och Nadicare Clinics med nu sex sjukhus i Jeddah som nyligen började använda Ozilia på den första kliniken, säger Anders Weilandt.

Gulfregionen har länge varit en av Chordates prioriterade marknader för att visa proof of concept, och Ozilia har under längre tid använts av flera privata sjukhus för behandling av rinit.

– Det är tydligt att behovet av behandlingar som Ozilia är stort i regionen och efter att rinitbehandlingen nu succesivt blir etablerad på marknaden är nästa steg att lansera Ozilia för kronisk migrän och samtidigt få in fler vårdbolag på rinitsidan, säger Anders Weilandt.

Chordate Medical lanserar Ozilia migrän- och rinitbehandling i Förenade Arabemiraten

Chordate Medical (”Chordate”, ”bolaget”) har kontrakterat MEDSWAN MEDICAL SUPPLIES L.L.C, Dubai som marknadsexpert i Förenade Arabemiraten (UAE) för introduktion av bolagets produkt Ozilia på UAE-marknaden. Som tidigare meddelats avser bolaget exploatera möjligheter i övriga gulfområdet utifrån de tidigare framgångar och erfarenheter som vunnits i Saudiarabien, varför bolaget ser en satsning i UAE som ett logiskt nästa steg.

Medswan ägs och leds av Hanna Hardwick, en svensk arabisktalande affärskvinna med 20 års erfarenhet från ledande sälj- och marknadspositioner inom medtech och pharma i MEA-regionen. Hon har bland annat arbetat för globala företag som Sirtex, Terumo, Fresenius, Hilrom och Siemens.

– Med avstamp i flera viktiga kundkontakter för UAE som vi skapat på senare tidens internationella kongresser breddar vi satsningen på främst kronisk migrän i gulfområdet. Medwan ska nu registrera produkterna vilket uppskattningsvis tar tio veckor, samt parallellt lansera och skapa marknadsaccess för Ozilia. Hanna Hardwick har lång erfarenhet från lämpliga specialistsegment inom medtech, stor vana vid marknadsintroduktioner och ett brett kontaktnät, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

– Vårdmarknaden i UAE är nästan helt privat och relativt sett enkel att bearbeta. I dagarna har vi besökt fyra ledande neurologer på lika många sjukhus här i Dubai – det är ingen tvekan om att Ozilia är ett läkemedelsfritt alternativ som läkarna här ser ett stort behov av att ha tillgång till.

Chordate Medical får en första installation av Ozilia migränbehandling på privat klinik i Hamburg

Chordate Medical har ingått avtal om omedelbar installation av utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden Ozilia för kronisk migrän. Avtalet är träffat via bolagets marknadskonsulter i Tyskland. Kunden är en privat specialistklinik i Hamburg.

– Det är mycket tillfredställande att kunna bocka av ett genombrott i Tyskland eftersom det är en av de marknader vi fokuserar på. Detta kommer med säkerhet att göra det lättare att fortsätta konvertera prospekt till order i Tyskland. Avtalet kom till stånd tack vare våra tyska marknadsexperters skickliga arbete, säger Anders Weilandt, vd Chordate.
 
Kronisk migrän i Tyskland
Migrän är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen, i Tyskland lider cirka 12,5 miljoner människor av migrän i någon form. Det är ungefär var sjunde tysk. Räknar man globalt handlar det om cirka 1,2 miljarder människor. Mellan 1,5 och 1,8 miljoner tyskar har kronisk migrän. Migrän och huvudvärksvård i landet tillhör de mest välutvecklade i Europa, och marknaden för migränläkemedel är en av de största i världen. Dessa förhållanden var del av anledningen till att Chordate genomförde sin nyligen avslutade kliniska studie i Tyskland.

Eftermarknadsstudie av Chordates Ozilia® migränbehandling på fyra olika marknader påbörjas

Nu har den kliniska eftermarknadsstudien PM010 på Chordates migränbehandling Ozilia® (tidigare K.O.S) påbörjats. Studien är upplagd för 200 patienter på upp till 15 kliniker i Storbritannien, Tyskland, Italien och Israel. Designen är en öppen observationsstudie med 12 månaders uppföljning.

Post-Market Surveillance, eller eftermarkandsövervakning, är en del av det regulatoriska kravet för migränproduktens CE-märkning, men har också stor betydelse för att kunna ge underlag till behandlande läkare om hur ofta behandlingen behöver ges till olika typer av patienter.

Första klinik att börja är Hull University Teaching Hospitals NHS Trust, i Hull UK där Professor Fayyaz Ahmed är prövare i studien som nu påbörjat rekrytering av cirka 10 patienter. Etiska godkännanden och avtal med övriga kliniker och länder är klara.

– Det är tillfredställande att vi nu är i gång med PM010 efter hårt arbete med att välja rätt kliniker och hantering av etik och studieavtal varje region där studien ska köras. Det har varit viktigt att få med kliniker som har ett relativt stort patientflöde med fokus på normal klinisk verksamhet och mindre på studieverksamhet som sådan, säger Jan Hermansson, medicinsk chef Chordate.

Chordate Medicals Ozilia® (tidigare K.O.S) migränbehandling är en ny och alternativ behandlingsmetod mot kronisk migrän. Ozilia® är sedan maj 2021 CE-märkt för förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna över 18 år, och marknadsförs på utvalda europeiska marknader samt i Israel.

Läs mer om samtliga genomförda, pågående och planerade studier på Ozilia®-behandlingen

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport juli-september 2023

Sammanfattning av perioden juli-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 210 947 SEK (0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4 961 395 SEK (-5 623 481)
 • Resultat efter finansiella poster var -4 938 361 SEK (-6 139 836)
 • Resultat efter skatt var -4 938 361 SEK (-6 139 836)
 • Resultat per aktie var -0,02 SEK (-0,04)

Sammanfattning av perioden januari-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 494 684 SEK (88 170)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -19 761 647 SEK (-18 852 271)
 • Resultat efter finansiella poster var -19 343 762 SEK (-19 481 497)
 • Resultat efter skatt var -19 343 762 SEK (-19 481 497)
 • Resultat per aktie var -0,08 SEK (-0,12)

INTERNATIONELLT INTRESSE OCH NYTT VARUMÄRKE
Årets tredje kvartal innebar start för höstens serie av vetenskapliga kongresser där vi även lanserade det nya varumärket Ozilia™ som nu ersätter K.O.S på samtliga marknader där behandlingen erbjuds. Perioden inleddes med att en poster redovisade resultaten från vår avgörande migränstudie PM007 på International Headache Congress i Seoul. Ozilia™ lyftes av flera andra föreläsare som ett möjligt värdefullt alternativ när läkemedel inte är lämpligt eller önskvärt.

 • Studieresultat presenterades på IHC2023 i Seoul
 • Artikelmanuskript för PM007 inskickat
 • Fallbeskrivning från migränstudien presenterades i Berlin
 • Lansering av nya varumärket Ozilia™
 • Ny uppdragsanalys

Studieresultat presenterades på IHC2023 i Seoul
Efter de första presentationerna i Austin och Berlin i juni så presenterades de kliniska studieresultaten från PM007 även för i princip hela världens ledande skikt inom migränvård, forskning och industri på International Headache Congress i Seoul 14-17 september. Detta var första gången Chordate ställde ut på internationell nivå vilket gav ett tydligt kvitto på att Ozilia™ ses som ett relevant läkemedelsfritt alternativ, och att kännedomen om vår behandlingsteknik blev ordentligt spridd bland betydelsefulla kongressdeltagare. Vi kunde knyta värdefulla nya kontakter både i Europa och USA som har potential att leda till en intressant utveckling av vår affär.

Fallbeskrivning från migränstudien presenterades i Berlin
Dr Tim Jürgens presenterade en fallbeskrivning från migränstudien PM007 på The German Migraine and Headache Society Congress 30 juni i Berlin. Fallbeskrivningen redogjorde för en av patienterna i studien med mycket svårbehandlad huvudvärk. Efter behandling med Ozilia™ uppvisade patienten en kraftig minskning av antal migränepisoder från 18 till 8 dagar. Den positiva effekten varade i fyra månader utan ytterligare behandlingar.
Det här är ett enskilt fall med anmärkningsvärd effekt. Givet att patienten hade få fungerande läkemedelsalternativ på grund av sin sjukdomsbild i övrigt, så visar rapporten på värdet med Ozilia™ som alternativ när effekt uteblir med andra befintliga behandlingar.

Artikel inskickad för PM007
Författarna till PM007-studien meddelade att man skickade in manus till en prominent vetenskaplig tidskrift i slutet av augusti. Efter publicering blir artikeln ett värdefullt verktyg i vårt marknads- och försäljningsarbete. Publicerade resultat är dessutom ett nödvändigt underlag för framgång i olika vårdersättnings-processer.

Lansering av nya varumärket Ozilia™
Vår behandling marknadsförs under namnet Ozilia™ eller Ozilia™ Migraine. Det nya varumärket är nästa steg i utrullningen och kommersialiseringen av behandlingen på våra nyckelmarknader. Namnet har fått ett mycket varmt mottagande och man lyfter särskilt fram att namnet är ett kvinnonamn, eftersom cirka 70 procent av migränpatienterna är kvinnor.

Ny uppdragsanalys
Av över 900 noterade bolag i Sverige så erbjuder uppskattningsvis 1/3 så kallad uppdragsanalys för att underlätta bedömningen av bolaget för sina ägare och intressenter. Att Chordate nu beställer uppdragsanalys av Kalqyl är av samma anledning. Vi arbetar mot att på sikt kunna erbjuda våra ägare ett bud från en internationell aktör som är intresserad av att lägga till vår teknologi till sin produktportfölj. Värdet på bolaget borde då teoretisk vara lika med värdet som köparen ser i att själv marknadsföra och sälja teknologin där man är aktiv, ofta globalt. Vi antar principiellt att sådana hypotetiska bud rimligen borde utgöra en del av ett teoretiskt värde för teknologin, inte hela. Traditionell aktie- eller bolagsanalys är oftast baserad på nuvärdesberäkning av fritt kassaflöde. Dvs. vad är värdet de närmaste åren av den vinst som en verksamhet själv kan generera, som inte behövs till annat i rörelsen. Den analysprincipen – vilken är vanligast och i det flesta fall rätt verktyg – blir dock problematisk när strategin i bolaget som analyseras i stället handlar om att visa ett värde i en köpares bedömning – där teknologin kan ha ett mycket större värde för någon annan, än vad bolaget själv kan åstadkomma genom vinstgenerering från egen försäljning. Vi har därför avtalat om uppdragsanalys från Kalqyl, vilket vi liksom de flesta andra mindre bolag betalar för. Kalqyl och andra analysfirmor utför och publicerar sina analyser under eget ansvar och oberoende från uppdragsgivaren för att bevara sitt renommé, vilket för dem är helt existensavgörande. Vår bedömning är att Kalqyl har kapacitet och intresse att utföra en strategibaserad analys och publicera den som en del av underlaget för marknadens bedömning av Chordate.

Fokus under resten av året
Under årets sista del fortsätter arbetet på våra fokusmarknader Finland, Tyskland, UK, Italien, (Israel, tyvärr på paus) och Saudiarabien. Listan med kundprospekt växer och vi kommer närmare mål på flera punkter. Marknadsföring syns i form av utställningar på specialistkongresser:

 • IHC2023, Seoul Sydkorea, 14-17/9
 • Deutscher Schmerzkongress 2023, Mannheim, 18-21/10
 • Neurologdagarna 2023, Helsingfors, 1-3/11
 • EHC2023, Barcelona, 6-9/12

Kista, oktober 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical presenterar delårsrapport för Q3 2023 på Finwire TV

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin delårsrapport för Q3 2023 onsdag 1 november klockan 08:30. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd presentation av rapporten med vd Anders Weilandt på Finwire TV.

Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/chordate-medical/q3-2023/

Efter presentationen följer en Q&A där det går att skicka in frågor.

En inspelning av presentationen kommer i efterhand finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Finwire TV:s YouTube-kanal.

Chordate Medical erhåller registrering av varumärket Ozilia®

Chordate Medical har erhållit registrering av varumärket Ozilia® i EU från EUIPO (EU Intellectual Property Office) i varumärkesklasserna 9 och 10. Bolaget går nu vidare med ansökan i andra lämpliga länder baserat på den prioritetstid som registreringen medger.

Det nya varumärket ett strategiskt steg i utrullningen och kommersialiseringen av migränbehandlingen på Chordate Medicals fokusmarknader. Ozilia® ersätter K.O.S som produktnamn på samtliga marknader där bolaget är verksamt.

Stort intresse för Ozilia™ Migraine på Deutsche Schmerzkongress 2023 i Mannheim

Chordate presenterar Ozilia™ (tidigare K.O.S) och migränstudien PM007 på Deutsche Schmerzkongress 18–21 oktober i Mannheim, en årlig kongress för Tyska smärtläkarförbundet med cirka 3500 medlemmar.

– Tyskland är en viktig fokusmarknad för bolaget och vi noterar en helt ny nivå av intresse från delegaterna på kongressen. Det är tydligt att kännedomen om Ozilia™ sprids alltmer och att vårt erbjudande har hög relevans, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Studien presenteras under kongressen som poster av dr Charly Gaul och dr Florian Rimmele, två av fem studieledare i den tyska delen av studien, och dr Gaul redovisade även Ozilia™ som ett läkemedelsfritt alternativ i sin föreläsning.

– Vi får kontinuerligt många leads från kliniker som vill veta mer om Ozilia™ och även önskar börja erbjuda behandlingen till sina patienter, både i Tyskland och på våra andra nyckelmarknader, säger Anders Weilandt.

Chordate Medical väljer analysfirman Kalqyl för analys och löpande bevakning

Chordate Medical har tecknat avtal med Kalqyl om rapportbevakning och uppdragsanalyser. Samarbetet innefattar oberoende bevakning av bolaget och dess marknadspotential med ett värderings-scenario ur en potentiell köpares perspektiv.

Vår ambition är att aktieägare och intressenter ska ha tillgång till en relevant analys av bolaget och den marknadspotential som linjerar med bolagets strategi. Kalqyls tidigare arbete visar på mycket god marknadsförståelse och välgrundade analyser av noterade bolag, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

– Chordate är ett spännande bolag. Att utgå ifrån perspektivet hos en potentiell köpare av bolaget är ett nytt sätt att göra en bolagsanalys för oss, men samtidigt den mest rimliga utgångspunkten, säger David Uhrner, vd Kalqyl.

Om Kalqyl
Kalqyl är ett analysbolag med en snabbväxande plattform och en unik räckvidd bland nordiska investerare. Kalqyls analyser hjälper bolag att tydliggöra sin affärsidé och investerare att bättre förstå dess verksamhet. Kalqyl är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group som förvärvades under augusti 2021.