Chordate Medical Holding AB (publ) Appoints Lago Kapital as Liquidity Provider

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") has entered into an agreement for liquidity provision with Lago Kapital ("Lago").

According to the agreement, Lago will provide trading posts in Chordate's stock on both the buy and sell sides in accordance with and within the framework of Nasdaq Stockholm's rules for liquidity provision. The purpose of liquidity provision is to improve liquidity and reduce volatility. Lago's assignment commences on April 19th, 2024.

Chordate Medical Holding AB (publ) Utser Lago Kapital till likviditetsgarant

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) har ingått avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital (”Lago”).

Enligt avtalet kommer Lago att ställa handelsposter i Chordates aktie både på köp- och säljsidan i enlighet med och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgaranti är att förbättra likviditet samt minska volatilitet. Lagos uppdrag inleds den 19 april 2024.

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 6 maj 2024,
 • dels senast onsdagen den 8 maj 2024 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”AGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse jämte anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om principer för utseende av valberedning
13. Förslag till beslut om
a. ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet
b. minskning av aktiekapitalet
c. riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)
d. ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier
e. sammanläggning av aktier
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
15. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokaten Niklas Larsson, CMS Wistrand, eller den som styrelsen föreslår vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att advokaten Sebastian Petersen, CMS Wistrand, eller den som styrelsen föreslår vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 580 000 kronor med följande fördelning: 180 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark samt Otto Skolling för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen förslås vidare nyval av Otto Skolling som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Principer för utseende av valberedning

Föreslås att årsstämman fattar beslut att valberedning skall fortsatt bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna vid tidpunkten för kallelsen nämligen HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB med närstående, samt Tommy Hedberg med närstående. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. För det fall någon förvärvar aktier i bolaget i sådan omfattning att denne blir en av de fyra största ägarna i bolaget får valberedningen besluta om att bjuda in representant för denna aktieägare som kompletterande medlem i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

 • ordförande vid årsstämman
 • antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • styrelsens ordförande
 • arvode till icke anställda styrelseledamöter
 • i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
 • i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

Punkt 13 – Förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet, b) minskning av aktiekapitalet, c) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) d) ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier, samt e) sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om a) ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet, b) minskning av aktiekapitalet, c) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), d) ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier, samt e) sammanläggning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

Punkt 13 a) – Ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet (steg 1)

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet (4 §) från "Aktiekapitalet ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 kronor ".

Punkt 13 b) – Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet på följande villkor.

Aktiekapitalet ska minskas med 48 808 786,50 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier och minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Minskningen genomförs i syfte att minska aktiernas kvotvärde från 0,12 kronor per aktie till 0,02 kronor per aktie. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 9 761 757,30 kronor, fördelat på totalt 488 087 865 aktier (innan den föreslagna nyemissionen av aktier enligt punkt c) nedan samt sammanläggningen av aktier enligt punkt e) nedan).

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 13 c) – Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med femhundra (500), i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier i enlighet med punkt e) nedan samt för att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med femhundra (500), föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Genom nyemissionen ska Bolagets aktiekapital kunna öka med högst 40 472,70 kronor genom utgivande av högst 2 023 635 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor (efter genomförd minskning enligt b) ovan).

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Vator Securities AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillse att det totala antalet aktier i Bolaget är jämnt delbart med femhundra (500) samt att aktier ska kunna tilldelas de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med femhundra (500).

För varje ny aktie ska erläggas en teckningskurs om 0,02 kronor. Teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde (efter genomförd minskning enligt b) ovan).

Teckning av aktier ska ske på av Bolaget tillhandahållen teckningslista senast tre (3) dagar efter bolagsstämmans beslut. Betalning ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast fem (5) dagar efter stämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 13 d) – Ändring av bolagsordningen såvitt avser antalet aktier (steg 2)

För att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkt e) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier (4 §) från "Antalet aktier ska vara lägst 450 000 000 och högst 1 800 000 000" till ”Antalet aktier ska vara lägst 900 000 och högst 3 600 000".

Punkt 13 e) – Sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:500 (efter genomförd utjämningsemission enligt c) ovan), varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att femhundra (500) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med femhundra (500), kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-499) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med femhundra (500), så kallad avrundning uppåt.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Allmänt avseende förslaget

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av besluten som kan bli erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet i punkt c) ovan är villkorat av att besluten i punkterna a) – b) ovan registreras hos Bolagsverket och besluten i punkterna d) – e) ovan är villkorande av att beslutet i punkt c) ovan registreras hos Bolagsverket.

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en

volym motsvarande sammanlagt högst en tredjedel (1/3) av vid var tid utestående aktier i bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra för styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt föreslår styrelsen att stämman beslutar att nuvarande § 8 blir § 9, att nuvarande § 9 blir § 10 och att nuvarande § 10 blir § 11 samt att en ny § 8 ”Bolagsstämma” införs enligt följande: ”Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt”.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 488 087 865 aktier och röster.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Notice to the Annual General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the annual general meeting to be held on Wednesday 15 May 2024, at 15:00 at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista, Sweden.

Registration and notification

Shareholders who wish to participate at the general meeting must

 • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday 6 May 2024, and
 • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Wednesday 8 May 2024 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”AGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com.

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on 6 May 2024. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than on 8 May 2024, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney

If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form is available on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a certificate of registration or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

1. Opening of the general meeting
2. Election of chairman at the general meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
5. Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda
7. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated financial statement and the auditor’s report for the group as well as presentation by the chairman of the board of directors and by the CEO
8. Resolution on
a. the adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
b. the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet
c. discharge from liability of the directors and the CEO
9. Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors
10. Determination of the fees to the board of directors and the auditor
11. Election of the board of directors and auditors
12. Resolution on guidelines for appointing the nomination committee
13. Proposal on resolution on
a. amendment to the articles of association with respect to the share capital
b. reduction of the share capital
c. directed issue of shares (equalization issue)
d. amendment to the articles of association with respect to the number of shares
e. consolidation of shares
14. Proposal on an authorization for the board of directors to resolve on issuances
15. Proposal on resolution to amend the articles of association
16. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 2 – Election of chairman at the general meeting

The nomination committee proposes that attorney Niklas Larsson, CMS Wistrand, or the person proposed by the board of directors if he has an impediment to attend, is elected chairman of the annual general meeting and that attorney Sebastian Petersen, CMS Wistrand, or the person proposed by the board of directors if he has an impediment to attend, is elected keeper of the minutes of the annual general meeting.

Item 8 b – Resolution on the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet

The board of directors proposes that no dividend shall be distributed for the financial year 2023 and that the company’s result shall be carried forward in the new accounts.

Item 9 – Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors

The nomination committee proposes that the board of directors, for the period up to the end of the next annual general meeting, shall be composed of five directors with no deputy directors and that one registered accounting firm is elected as auditor.

Item 10 – Determination of the fees to the board of directors and the auditor

The nomination committee proposes that fees to the board of directors, for the period up to until the end of the next annual general meeting, shall amount to a total of SEK 580,000 with the following distribution: SEK 180,000 to the chairman of the board of directors and SEK 100,000 to each of the other members of the board of directors who are not employed by the company.

The nomination committee proposes that the fee to the auditor, for the period up to the end of the next annual general meeting, shall be paid as incurred on approved accounts.

Item 11 – Election of the board of directors and auditors

The nomination committee proposes re-election of the members of the board of directors Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark and Otto Skolling for the period up to until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes the election of Otto Skolling as a new chairman of the board of directors for the period up to the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period up to the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized public accountant, Henrik Boman, will be the responsible auditor.

Item 12 – Guidelines for appointing the nomination committee

It is proposed that the annual general meeting resolves that the nomination committee should continue to consist of the four largest shareholders at the time of the notice, namely HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB with closely related persons, and Tommy Hedberg with closely related persons. In the event that a member of the nomination committee resigns, is prevented from performing his/her duties, or if the owner who appointed the member offers their place, the remaining members of the nomination committee shall, if they so decide, among the company's shareholders, appoint a suitable replacement to the nomination committee for the remaining term. In the event that someone acquires shares in the company to such an extent that they become one of the four largest owners of the company, the nomination committee may decide to invite a representative for this shareholder as an additional member of the nomination committee.

The term of the nomination committee shall run until a new nomination committee has been appointed. The company is responsible for costs associated with the performance of the nomination committee's duties. Members of the nomination committee do not receive any remuneration from the company.

The nomination committee's duties shall include evaluating the composition and work of the board of directors and submitting proposals to the annual meeting regarding:

 • Chairman of the annual general meeting
 • The number and nominations of members of the board of directors to be elected by general meeting
 • The chairman of the board of directors
 • Remuneration to board members not employed by the company
 • If applicable, nomination of auditor and auditor’s fees
 • If applicable, guidelines for the appointment of members of the nomination committee and the duties of the nomination committee.

Item 13 – Proposal regarding resolution on a) amendment to the articles of association with respect to the share capital, b) reduction of the share capital c) directed issue of shares (equalization issue), d) amendment to the articles of association with respect to the number of shares, and e) consolidation of shares.

The board of directors proposes that the general meeting resolves on a) amendment to the articles of association with respect to the share capital, b) reduction of the share capital c) directed issue of shares (equalization issue), d) amendment to the articles of association with respect to the number of shares, and e) consolidation of shares. The proposals should be considered as a single proposal and therefore be adopted by the shareholders' meeting as one and the same resolution.

Item 13 a) – Amendment to the articles of association with respect to the share capital (step 1)

In order to enable the reduction of the share capital as set out in item b) below, the board of directors proposes that the general meeting resolves on an amendment to the articles of association with respect to the limits of share capital (4 §) from ”The share capital shall not be less than SEK 55,000,000 and not more than SEK 220,000,000” to ”The share capital shall not be less than SEK 9,000,000 and not more than SEK 36,000,000”.

Item 13 b) – Reduction of the share capital

The board of directors proposes that the general meeting resolves on an reduction of the share capital on the following terms and conditions.

The capital shall be reduced by SEK 48,808,786.50. The reduction of the share capital shall be carried out without withdrawal of shares, and the amount from the reduction shall be allocated to unrestricted equity. The reduction is implemented for the purpose of reducing the quota value of the shares from SEK 0.12 per share to SEK 0.02 per share. Following the reduction, the company's share capital will amount to SEK 9,761,757.30, divided into a total of 488,087,865 shares (before the proposed issue of shares according to item c) below and the proposed consolidation of shares according to item e) below).

The reduction of the share capital requires an amendment to the articles of association.

Item 13 c) – Directed issue of shares (equalization issue)

In order to achieve a number of shares in the company that is evenly divisible by fivehundred (500), which enables the consolidation of shares in accordance with item e) below and to contribute shares to the shareholders whose number of shares is not evenly divisible by five-hundred (500), the board of directors proposes that the general meeting resolves on an issue of shares with deviation from the shareholders’ preferential rights. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

Through the share issue, the company’s share capital shall increased by not more than SEK 40,472.70 through a new issue of not more than 2,023,635 new shares, each with a quota value of SEK 0.02 (after the completion of the reduction as set out in b) above).

The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders’ preferential rights, vest with Vator Securities AB. The reasons for the deviation from the shareholders preferential rights is to ensure that the total number of shares in the company is evenly divisible by five-hundred (500) and so that the relevant shares are allotted to shareholders whose shareholding are not evenly divisible by five-hundred (500).

A subscription price of SEK 0.02 shall be paid for each new share. The subscription price corresponds to the shares’ quota value (after the completion of the reduction as set out in b) above).

Subscription for shares shall be made on a subscription list provided by the company not later than three (3) days following the general meeting’s resolution. Payment shall be made to an account designated by the company not later than five (5) days following the general meeting’s resolution. The board of directors shall have the right to extend the subscription period and the time for payment.

The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date for dividend occurring after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB.

Item 13 d) – Amendment to the articles of association with respect to the number of shares (step 2)

In order to enable the consolidation of shares as set out in item e) below, the board of directors proposes that the general meeting resolves on an amendment to the articles of association whereby the limits regarding the number of shares (4 §) are changed from ”The number of shares in the company shall not be less than 450,000,000 and not more than 1,800,000,000" to "The number of shares in the company shall not be less than 900,000 and not more than 3,600,000".

Item 13 e) – Consolidation of shares

In order to achieve a suitable number of shares in the company, the board of directors proposes that the general meeting resolves upon a consolidation of the company’s shares in relation 1:500 (after the completion of the equalization issue as set out in c) above), whereby the number of shares in the company is reduced by combining five-hundred (500) shares into one (1) share. The board of directors shall be authorized to determine the record date for the consolidation (to occur after the resolution has been registered with the Swedish Companies Registration Office) and to take all other measures required for implementing the consolidation.

If a shareholder’s shareholding does not correspond to a full number of new shares, i.e., is not evenly divisible by five-hundred (500), such shareholder will receive as many shares as necessary free of charge (1-499) that their shareholding, after adding the shares provided, becomes evenly divisible by five-hundred (500), so-called rounding up.

Further information on the procedure for the consolidation will be announced in connection with the board of directors resolving on the record date.

General aspects regarding the proposal

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolutions with the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

The resolution under item c) above is conditional upon that the resolutions under items a) – b) above are registered with the Swedish Companies Registration Office, and the resolutions under items d) – e) above are conditional upon that the resolution under item c) above is registered with the Swedish Companies Registration Office.

Item 14 – Proposal regarding authorization for the board of directors to resolve on issuances

The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors, on one or more occasions, until the next annual general meeting, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than one-third (1/3) of the shares outstanding in the company at any given time.

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Item 15 – Proposal on resolution to amend the articles of association

In order to enable the board of directors to adopt a resolution that a general meeting shall be held digitally, the board of directors proposes that the general meeting resolves that the current § 8 become § 9, that the current § 9 become § 10 and that the current § 10 become § 11 and that a new § 8 “General Meeting” is introduced as follows: “The board of directors may adopt a resolution that a general meeting shall be held digitally”.

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report and the auditor’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 488,087,865.

For the processing of personal data, please refer to the privacy policy available at the following link: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the board of directors

Chordate Medical Holding AB publishes annual report for 2023

Chordate Medical Holding AB (Publ) has today published its annual report for 2023. The annual report is available on Chordate's website www.chordate.com and is attached to this press release.

Chordate Medical Holding AB publicerar årsredovisning för 2023

Chordate Medical Holding AB (Publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på Chordates hemsida www.chordate.com samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Chordate Medical offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB ("Chordate Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfal-let i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 22 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 110 851 434 units, motsvarande cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 922 417 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 15 061 828 units, motsvarande cirka 6,5 pro-cent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 55,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024.

Verkställande direktör Anders Weilandt kommenterar:
”Jag vill tacka alla våra aktieägare för fortsatt förtroende. I alla möten vi har med kunder och med branschen ser vi ett ökande intresse för vårt läkemedelsfria behandlingsalternativ för kronisk migrän och rinit. Kapitaltillskottet möjliggör att vi med oförändrad fart kan fortsätta marknadsarbetet mot våra strategiska mål, där Chordate nu påbörjat den sista fasen av att bygga värde i Bolaget inför en potentiell exit.", säger Anders Weilandt, VD för Chordate Medical.
 
Teckning och tilldelning
Totalt tecknades 110 851 434 units, motsvarande cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 922 417 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 15 061 828 units, motsvarande cirka 6,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt 55,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024.
 
Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 8. En (1) teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 16–29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 8 sker under perioden 4–18 november 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 8 som utgetts inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 19,2 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,15 SEK.
 
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.
 
Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Chordate Medical med 255 671 358 aktier från 232 416 507 aktier till 488 087 865 aktier och aktiekapitalet ökar, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,09 SEK, med 23 010 422,22 SEK från 20 917 485,63 SEK till 43 927 907,85 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 8 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 127 835 679 aktier till totalt 615 923 544 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 15 340 281,48 SEK, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,12 SEK (efter att de beslut som fattades av extra bolagsstämman den 26 januari 2024 har registrerats hos Bolagsverket).
 
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till 15 procent av det garanterade beloppet alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen eller kvotvärdet för aktien multiplicerat med två (2). Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 10 225 000 units, innehållandes 20 450 000 aktier och 10 225 000 teckningsoptioner serie TO 8, utges i form av garantiersättning.
 
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet CMH BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 10, 2024. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.
 
Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl. 18.10 CET.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Chordate Medical publishes outcome in rights issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

The board of directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (“Chordate Medical” or the “Company”) today announces the outcome of the rights issue of units that was announced on 22 December 2023 (the “Rights Issue”). In total 110,851,434 units, corresponding to approximately 47.7 percent of the Rights Issue, were subscribed for by exercise of unit rights, and 1,922,417 units, corresponding to approximately 0.8 per-cent of the Rights Issue, were subscribed for without unit rights. The remaining part pf the Rights Issue, 15,061,828 units, corresponding to approximately 6.5 percent of the Rights Issue, was subscribed for by guarantors. The Rights Issue is thus subscribed to a total of approximately 55.0 percent. Through the Rights Issue, Chordate Medical will initially receive approximately SEK 23.0 million before issue costs and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds during 2024.

CEO Anders Weilandt comments:
"I would like to thank all our shareholders for the continued trust. In all the meetings we have with customers and with the industry, we see an increasing interest in our drug-free treatment option for chronic migraine and rhinitis. The capital injection enables us to continue our marketing efforts towards our strategic goals at an unchanged pace, where Chordate has now entered the final phase of building value in the Company for a potential exit.", says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.
 
Subscription and allotment
In total 110,851,434 units, corresponding to approximately 47.7 percent of the Rights Issue, were subscribed for by exercise of unit rights, and 1,922,417 units, corresponding to approximately 0.8 percent of the Rights Issue, were subscribed for without unit rights. The remaining part pf the Rights Issue, 15,061,828 units, corresponding to approximately 6.5 percent of the Rights Issue, was subscribed for by guarantors. The Rights Issue is thus subscribed to a total of 55.0 percent. Through the Rights Issue, Chordate Medical will initially receive approximately SEK 23.0 million before issue costs and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds during 2024.

Each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant series TO 8. One (1) warrant series TO 8 entitles the right to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price corresponding to seventy (70) percent of the volume weighted average price of the Company’s share during the period 16-29 October 2024, however not lower than the shares’ quota value and not more than SEK 0.15. Subscription of shares by exercise of warrants series TO 8 will take place during the period 4-18 November 2024. Upon full exercise of all warrants series TO 8 that are issued as part of units, the Company may receive additional proceeds of a total of approximately SEK 19.2 million, based on a maximum subscription price of SEK 0.15.

Allocation of units subscribed for without unit rights has been made in accordance with the allocation principles described in the EU Growth Prospectus that has been prepared in connection with the Rights Issue and published by the Company on 29 January 2024 (the “Prospectus”). Notification regarding allocation will be made by posting a contract note to each subscriber. Allocated units shall be paid for in accordance with the instructions in the contract note.

Change in share capital and number of shares as well as dilution
Through the Rights Issue, the number of shares in Chordate Medical increases with 255,671,358 shares, from 232,416,507 shares to 488,087,865 shares and the share capital increases, based on a quota value per share of SEK 0.09, by SEK 23,010,422.22, from SEK 20,917,485.63 to SEK 43,927,907.85. In the event of full exercise of all issued warrants series TO 8 for subscription of new shares in the Company, the number of shares will increase with additional 127,835,679 shares to a total of 615,923,544 shares and the share capital will increase by additional SEK 15,340,281.48, based on a quota value per share of SEK 0.12 (after the resolutions that were decided by the extraordinary general meeting held on 26 January 2024 have been registered with the Swedish Companies Registration Office).

In connection with the Rights Issue, the Company has entered into agreements on guarantee commitments. For the guarantee commitments, guarantee compensation is paid, either in cash compensation amounting to 15 percent of the guaranteed amount, or alternatively 20 percent of the guaranteed amount in the form of newly issued units in the Company, on the same terms and conditions as units in the Rights Issue, however the subscription price per unit shall correspond to the volume weighted average share price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period in the Rights Issue (i.e. 2 February 2024 – 16 February 2024) multiplied by two (2), but never lower than the subscription price in the Rights Issue or the quota value of the shares multiplied by two (2). If all guarantors would choose to receive guarantee compensation in units, a maximum of 10,225,000 units in total, containing 20,450,000 shares and 10,225,000 warrants series TO 8, would be issued as guarantee compensation.

Trading in BTU
Trading in BTU (Sw. betald tecknad unit) takes place on Nasdaq First North Growth Market under the short name CMH BTU until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket), which is estimated to take place around week 10, 2024. After approximately one week, BTU will then be converted to shares and warrants. Trading in the shares and warrants will thereafter take place on Nasdaq First North Growth Market as soon as possible after completed registration with the Swedish Companies Registration Office.
 
Advisers
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.
 
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, on February 20th, 2024, at 18:10 CET.
 
IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical published on 29 January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.
 
The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.
 
Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.
 
In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.
 
This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.
 
This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.
 

Chordate Medical Holding AB (publ) publishes prospectus relating to the rights issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" or the "Company") announces that the prospectus relating to the Company’s rights issue of units (the "Rights Issue") has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) and is available on the Company’s website (www.chordate.com) and Vator Securities' website (www.vatorsecurities.se). The Prospectus will also be available at the Swedish Financial Supervisory Authority’s website (www.fi.se).

For further information regarding the Rights Issue, please refer to the published Prospectus and the Company’s website, www.chordate.com.

Timetable

29 January 2024 Last day of trading including the right to receive unit rights
30 January 2024 Last day of trading including the right to receive unit rights
31 January 2024 Record date for participation in the Rights Issue
2 February – 13 February 2024 Trading in unit rights on Nasdaq First North Growth Market
2 February – 16 February 2024 Subscription period
Around 20 February 2024 Publication of outcome in the Rights Issue

Advisors
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.

About this information
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 10.16 CET on January 29th 2024.

IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical published on [29] January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The upcoming approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.

The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.

This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.

About this information
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below, at 10.15 CET on January 29th 2024.

Chordate Medical Holding AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" eller "Bolaget") meddelar att prospekt avseende Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.chordate.com) och Vator Securities hemsida (www.vatorsecurities.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet och Bolagets hemsida, www.chordate.com.

Tidplan

29 januari 2024 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
30 januari 2024 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
31 januari 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
2 februari – 13 februari 2024 Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
2 februari – 16 februari 2024 Teckningsperiod
Omkring den 20 februari 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Om denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2024 kl. 10.15 CET.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den [29] januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Om denna information
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2024 kl. 10.15 CET.