Chordate Medical Holding ABs (publ) företrädesemission tecknades till cirka 72 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 17 november 2022, och vars teckningsperiod avslutades den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 64 066 041 aktier, motsvarande cirka 62,5 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 9 318 086 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 9,1 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 6,3 procent avser teckning hänförligt till ställda emissionsgarantier. Totalt tecknades 73 384 127 aktier och Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 72 procent.

Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical cirka 36,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Chordate Medical med 73 384 127 aktier från 157 712 380 aktier till 231 096 507 aktier och aktiekapitalet ökar med 18 346 031,75 SEK från 39 428 095 SEK till 57 774 126,75 SEK.

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet CMH BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske mot slutet av januari 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 21 december 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

VD Anders Weilandt kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med utfallet av företrädesemissionen och vill tacka alla våra ägare för förtroendet. Att så många valt att fortsätta investera i bolagets resa mot en exit ser vi som ett ovanligt bra betyg på styrkan i Chordates erbjudande, framför allt under rådande börsklimat. Nu kan vi öka farten i arbetet med att nå ut till fler på de prioriterade marknader som vi bearbetar.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som Chordate Medical publicerade den 21 december 2022 på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Chordate Medicals aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Chordate Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Chordate Medical Holding AB’s (publ) rights issue was subscribed to approximately 72 percent

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATIONS OR OTHER MEASURES.

The board of Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" or the "Company") today presents the outcome of the rights issue, announced on November 17, 2022, with a last day for subscription on January 9, 2023 (the “Rights Issue"). A total of 64 066 041 shares, corresponding to approximately 62.5 percent of the Rights Issue, were subscribed with the support of subscription rights. In addition, 9 318 086 shares were subscribed without the support of subscription rights, corresponding to approximately 9.1 percent of the Rights Issue, of which approximately 6.3 percent refers to subscription attributable to the underwriting arrangement provided. A total of 73 384 127 shares were subscribed, thus the Rights Issue was subscribed to approximately 72 percent.

Through the Rights Issue, Chordate Medical will receive approximately 36.7 million SEK before issue costs, expected to amount to approximately 3.8 MSEK. Through the Rights Issue, the number of shares in Chordate Medical increases by 73 384 127 shares from 157 712 380 shares to 231 096 507 shares and the share capital increases by 18 346 031.75 SEK from SEK 39 428 095 to 57 774 126.75 SEK.

Trading in paid subscribed shares (“BTA”) on the Nasdaq First North Growth Market continues under the short name CMH BTA until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office (sw “Bolagsverket”), which is expected to take place towards the end of January 2023. After that, the BTA will be converted into shares.

Allotment of shares subscribed without the support of subscription rights has taken place in accordance with the principles stated in the prospectus compiled in connection with the Rights Issue and which was published by the Company on December 21, 2022. Notification of allotment is made through a settlement note that is sent by mail to each subscriber. Allotted shares must be paid in accordance with the instructions on the settlement note.

CEO Anders Weilandt comments:

“We are very satisfied with the outcome of the rights issue and would like to thank all our shareholders for their confidence in Chordate. We see the fact that so many have chosen to continue investing in the Company's journey towards an exit as an unusually good rating of the strength of Chordate's offer, especially under the current stock market conditions. Now we can increase the speed in the work to reach out to more people in our prioritized markets.”

Financial and legal advisers

Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to Chordate Medical in connection with the Rights Issue.

Important information

The information in this press release neither contains nor constitutes an offer to acquire, subscribe or otherwise trade with shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No measure has been taken and no measure will be taken to permit an offer to the public in any other jurisdiction other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for shares in Chordate Medical will only be made through the prospectus that Chordate Medical publishes today on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The Swedish Financial Supervisory Authority’s approval of the prospectus shall not be understood as an approval of Chordate Medical’s shares, warrants or other securities. This press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and this press release neither identifies nor purports to identify risks (direct or indirect) that may be connected with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. Any investment decision should, in order for an investor to fully understand the risks and benefits associated with the decision to participate in the rights issue, be made solely based on the information in the prospectus. An investor is therefore advised to read the entire prospectus.

The information in this press release is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, within or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea or in any other jurisdiction where such actions would be unlawful, subject to legal restrictions or require other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities law.

No shares, warrants or other securities in Chordate Medical has been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of the relevant state or other jurisdiction in the United States.

Within the European Economic Area (the ”EEA”), no offer of shares, warrants or other securities (the ”Securities”) is made to the public in any other country other than Sweden. In other Member States of the European Union (the ”EU”), such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129. In other countries in the EEA that have implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation and in accordance with any relevant implementation measures. In other countries in the EEA that have not implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of securities can only be made in accordance with the applicable exemptions in national legislation.

In the United Kingdom, this press release, and other material in relation to the securities referred to herein, is only distributed to and directed at, and an investment or investment activity attributable to this press release is only available to, and will only be able to be exercised by ”qualified investors” (within the meaning of the UK version of Regulation 2017/1129 which has been incorporated into UK law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons who have professional experience in investments and fall within the definition of ”investment professional” in article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”), or (ii) ”high net worth entities” etcetera who fall within article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iii) such other persons whom such investment or investment activity may lawfully be directed to according to the Order (all such persons are collectively referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this press release relates is available in the UK only to relevant persons and will only be carried out with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain certain forward-looking information that reflect Chordate Medical’s current view of future events as well as financial and operational development. Words such as ”intend”, ”assess”, ”expect”, ”may”, ”plan”, ”estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements. Forward-looking statements is inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it is dependent on future events and circumstances. Forward-looking statements is not a guarantee of future performance or development, and the actual outcome may differ materially from what is stated in forward-looking statements.

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report July-September 2022

Summary of the period July–September 2022
• Net turnover was SEK 0 (211,461)
• Cash flow from operating activities amounted to SEK -5,623,481 (-4,308,572)
• Profit/loss after financial items was SEK -6,139,836 (-3,719,371)
• Profit/loss after tax was SEK -6,139,836 (-3,719,371)
• Earnings per share were SEK -0.04 (-0.03)

Summary of the period January–September 2022
• Net turnover was SEK 88,170 (478,789)
• Cash flow from operating activities amounted to SEK -18,852,271 (-15,004,556)
• Profit/loss after financial items was SEK -19,481,497 (-14,574,938)
• Profit/loss after tax was SEK -19,481,497 (-14,574,938)
• Earnings per share were SEK -0.12 (-0.13)

MIGRAINE STUDY – CRUCIAL SUCCESS
The migraine study has been completed – the most important milestone in the company’s history. We are now entering the final phase of the build-up of the company’s value for a successful exit.

• The migraine study has been delivered – strong significant results
• Market introduction in Finland
• Five international congress exhibitions held
• The company intends to strengthen its cash with a rights issue

Clinical study on migraines completed – an unequivocal success
We have now completed our crucial clinical study on migraines. The analysis of the complete study data shows that the primary effect goal of reducing the number of headache days was achieved with statistical significance. A subgroup analysis of the German patient group was presented as a poster at Migraine Trust International Symposium MTIS 2022, September 8–11, in London. The authors’ summary:

“The subgroup analysis shows that KOS is an effective and safe alternative for preventive treatment of chronic migraines. KOS will be a valuable non-pharmacological treatment alternative with a more beneficial side-effect profile than systematic treatments [medicine].”

The subgroup analysis shows a reduction in headache days by around 2.5 days more after KOS treatment than for the group that received the placebo. The difference was statistically significant with a so-called p-value of 0.014 (<0.05 is significant). To put this in context, it is accepted practice for a one-day reduction to be considered clinically relevant. A reduction of 2.5 days is therefore very good.

Another important aspect that the subgroup analysis published was the percentage of patients that respond to the treatment. Under international guidelines for migraine studies, a chronic migraine patient who experiences more than 30 percent fewer headache days is considered to have responded to the treatment. The subgroup analysis shows that 41.4 percent responded to active KOS treatment, and 14.9 percent in the placebo group. The difference of 26.5 percent is therefore very good.

We have recently been able to announce that the statistical analysis of the entire study has now been completed, and the results published in the subgroup analysis have now been confirmed to be at least as good or better with statistical significance.

It is very important for the company's value for the complete study to be published in a well-respected scientific journal. For this to happen, the results may not have been published in any other way prior to this. We are therefore being careful not to reveal the results in detail. Once the submitted article has been approved for publication, we will be able to report the full results. It is not possible to predict how long this will take, but it should take a only a few months.

It would be hard to overemphasize the importance of these strong and clear study results for us. Not just that we have now delivered on what may be the most important of our interim goals for an exit, but mainly because this now gives us access to the market with a sought-after alternative to medicinal treatment.

Roll-out at five neurology congresses
The premier for the subgroup analysis was at MTIS in London. We then repeated the presentation at the Italian migraine congress SISC 2022 in Palermo, the German pain congress in Mannheim, the Israeli migraine association's meeting in Tel Aviv and, finally, Neurological Days in Helsinki during the first week of November. We attracted a lot of interest at all of the events, and we held many sales pitches together with each market actor.

Going forward
To continue to deliver on the strategic plan, we will focus on marketing and sales in 2023. According to our analysis, being able to show that we can build market shares in several carefully selected markets (proof-of-concept) is a crucial step for a good exit for our shareholders.

The projects on market authorization in the USA and China continue.

The Board has convened an Extraordinary General Meeting to resolve on a rights issue for financing the next step in the strategic plan. The subscription period is in December 2022. Information about the general meeting and the issue is available in the notice and the prospectus that will be published on our website within the prescribed period of time.

Kista, November 2022
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport juli-september 2022

Sammanfattning av perioden juli-september 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (211 461)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 623 481 SEK (-4 308 572)
• Resultat efter finansiella poster var -6 139 836 SEK (-3 719 371)
• Resultat efter skatt var -6 139 836 SEK (-3 719 371)
• Resultat per aktie var -0,04 SEK (-0,03)

Sammanfattning av perioden januari-september 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 88 170 SEK (478 789)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten var -18 852 271 SEK (-15 004 556)
• Resultat efter finansiella poster var -19 481 497 SEK (-14 574 938)
• Resultat efter skatt var -19 481 497 SEK (-14 574 938)
• Resultat per aktie var -0,12 SEK (-0,13)

MIGRÄNSTUDIEN – AVGÖRANDE FRAMGÅNG
Migränstudien är klar – den viktigaste milstolpen i bolagets historia. Nu går vi in i sista fasen av bolagsvärdebygget för en framgångsrik exit.
• Migränstudien är levererad – starka signifikanta resultat
• Marknadsintroduktion i Finland
• Fem internationella kongressutställningar genomförda
• Bolaget avser stärka kassan med företrädesemission

Kliniska studien om migrän är klar – en total framgång
Vi har nu nått i mål med vår avgörande kliniska studie på migrän. Analysen av komplett studiedata visar att det primära effektmålet med sänkning av antalet huvudvärksdagar uppnåddes med signifikans. En subgruppsanalys av den tyska patientgruppen presenterades som poster på Migraine Trust International Symposium MTIS 2022, 8-11 september i London. Författarnas sammanfattning:

”Subgruppsanalysen visar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. K.O.S kommer att vara ett värdefullt icke-farmakologiskt behandlingsalternativ med en mer gynnsam biverkningsprofil jämfört med systemiska behandlingar [läkemedel].”

Subgruppsanalysen visade en sänkning av huvudvärksdagar med cirka 2,5 dagar mer efter K.O.S-behandling, än för gruppen som fick skenbehandling (placebo). Skillnaden var signifikant med ett s.k. p-värde på 0,014 (<0,05 är signifikant). Som jämförelse är det vedertaget att en dags sänkning anses kliniskt relevant. En sänkning med 2,5 dagar är i all jämförelse mycket bra.

En annan viktig aspekt som subgruppsanalysen publicerade var hur stor del av patienterna som svarar på behandlingen. I internationella riktlinjer för migränstudier anges att en kronisk migränpatient som får mer än 30 procent färre huvudvärks-dagar anses ha svarat på behandling. Subgruppsanalysen redovisar att 41,4 procent svarade på aktiv K.O.S-behandling, och 14,9 procent i sken/placebo-gruppen. Skillnaden på 26,5 procent är i all jämförelse mycket bra.

Vi har nyligen kunnat meddela att den statistiska analysen av hela studien nu är färdigställd, och att resultaten som publicerats i subgruppsanalysen därmed är bekräftade som lika bra eller bättre med statistisk signifikans.

Det är mycket viktigt för bolagsvärdet att den kompletta studien kan publiceras i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift. Om detta ska vara möjligt så får resultaten inte ha varit publicerade på annat sätt innan dess. Därför är vi noga med att inte avslöja resultaten i detalj. När den inskickade artikeln blivit godkänd för publicering så kan vi redogöra för resultaten i sin helhet. Hur lång tid det tar går inte att förutspå, men det bör röra sig om ett mindre antal månader.

Betydelsen för oss av dessa starka och tydliga studieresultat kan knappast överdrivas. Inte bara det att vi nu levererat på det kanske viktigaste av våra delmål för en exit, utan mest för att detta nu ger oss tillträde till marknaden med ett efterfrågat alternativ till läkemedelsbehandling.

Utrullning på fem neurologkongresser
MTIS i London var premiären där subgruppsanalysen presenterades. Därefter har vi repeterat detta på den italienska migränkongressen SISC 2022 i Palermo, tyska smärtkongressen i Mannheim, det Israeliska migränförbundets möte i Tel Aviv och slutligen på Neurologdagarna i Helsingfors första veckan i november. På samtliga event har vi samlat ett stort intresse och många säljuppslag tillsammans med respektive marknadsaktör.

Fortsättningen
För att fortsätta leverera på den strategiska planen kommer 2023 att fokuseras på marknadsföring och försäljning. Att kunna visa att vi kan bygga marknadsandelar i några väl valda marknader (proof-of-concept) är i vår analys ett avgörande steg mot en bra exit för våra aktieägare.

Projekten med marknadstillstånd för USA och Kina fortsätter.

Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma för beslut om en företrädesemission för finansiering av den strategiska planens nästa steg. Teckningstiden är under december 2022. Information om stämman och emissionen finns tillgängligt i den kallelse och det prospekt som läggs upp på vår hemsida inom föreskriven tid.

Kista, november 2022
Anders Weilandt, vd

The Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) proposes a rights issue of approximately 51,3 MSEK

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATIONS OR OTHER MEASURES.

The Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate Medical” or the ”Company”), which is listed on Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), has today, November 17, 2022, proposed that an extraordinary general meeting on December 5, 2022, resolve to carry out an issue of shares with preferential rights for the Company's shareholders amounting to approximately 51,3 MSEK (the “Rights Issue”).The Company has received subscription undertakings from main shareholders and members of the Board of Directors and management corresponding to approximately 33 percent of the Rights Issue. Notice to the extraordinary general meeting will be published through a separate press release. The Rights Issue enables Chordate Medical to penetrate selected markets in order to achieve strategic – and potentially value-creating – targets.

Background and reasons for the Rights Issue

Chordate Medical is a Swedish company that, through its wholly-owned subsidiary Chordate Medical AB, develops, sells and markets K.O.S (Kinetic Oscillation Stimulation), a patented and CE-marked nerve stimulation technology for the treatment of chronic migraine and chronic rhinitis.

K.O.S is a simple and cost-effective treatment without drugs that has demonstrated, in several clinical studies, to be free of unexpected side effects. In a first subgroup analysis, consisting of 92 German patients from the Company's patient study on K.O.S against chronic migraine that ended in August 2022, a statistically significant reduction in the number of headache days could be reported. The subgroup results provide support for market activities within the migraine market and the ongoing work with the Company's FDA application. The market for treatments against migraine is larger than the market for treatments for rhinitis, so success in the migraine area is a significant step in Chordate Medical's exit strategy, which consists of three parts:

• Broad patent portfolio – Chordate Medical has 71 granted patents grouped into 9 patent families in 26 markets and 3 more patent applications are pending.

• Scientific evidence – The second part of the strategy is to produce scientifically based evidence for treatment’s clinical effect on the two indications.

• Proof of concept – The third part is to show early market penetration in selected markets in order to demonstrate the value of the technology.

The Board of Directors assesses that existing working capital is not sufficient to conduct business for the next twelve-month period. In order to accelerate the work towards an exit, primarily through continued investments in the migraine market with the support of the latest study results, the Board of Directors has resolved to propose the Rights Issue. If fully subscribed, the Rights Issue is estimated to raise approximately 51.3 MSEK to Chordate Medical before costs related to the issue. The proceeds from the issuance is intended to be distributed in accordance with the percentages set out below and, in the event that not all measures can be implemented, according to the following priority:

• 20% is allocated to market registration and product releases.

• 25% is allocated to supporting clinical studies.

• 55% is allocated to market strategic activities and other working capital.

Terms and conditions of the Rights Issue

The Board of Directors’ proposal to the extraordinary general meeting includes that the Rights Issue be carried out in accordance with the main conditions set out below.

 • The right to subscribe for shares with preferential rights shall vest in those who are registered as shareholders in the Company on the record date, 12th December 2022 pro rata to their shareholdings in the Company. One (1) existing share entitles to one (1) subscription right.
 • Twenty (20) subscription rights entitles to subscription of thirteen (13) shares in the Company.  
 • The Rights Issue will increase the number of shares by maximum 102 513 047.
 • The subscription price is 0,50 SEK per share. No commission is charged.
 • The subscription period runs from December 14, 2022, up to and including December 29, 2022.
 • If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the Board of Directors shall, within the scope of the maximum amount of the Rights Issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment (i) firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and (ii) secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the Rights Issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.
 • If the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive approximately 51,3 MSEK before issue costs.
 • Trading in paid subscription shares (Sw.BTA”) is expected to start at Nasdaq First North from 14 December 2022 until the Rights Issue is registered by the Swedish Companies Registration Office (Sw.Bolagsverket”). The Rights Issue is expected to be registered around mid January 2023.

Change of share capital and number of shares and dilution

Through the Rights Issue, the number of shares in Chordate Medical will increase by a maximum of 102 513 047 shares, from 157 712 380 shares to 260 225 427 shares, and the share capital will increase by maximum 25 628 261,75 SEK, from 39 428 095 SEK to 65 056 356,75 SEK. This means that existing shareholders who choose not to participate in the Rights Issue will, if fully subscribed, experience a dilution of approximately 39.4 per cent of their votes and capital in the Company.

Subscription undertakings

In connection with the Rights Issue, the Company has received subscription undertakings from the Company’s existing shareholders and members of the Board of Directors and management amounting to a total of approximately 16,7 MSEK. Those who have entered into subscription undertakings are HAWOC Investment AB, Sifonen AB, Tommy Hedberg, Magnus Brandberg, Bevaclean AB and Anders Weilandt. The subscription undertakings correspond to approximately 33 percent of the Rights Issue. No renumeration is paid for the subscription undertakings submitted.

Preliminary timetable for the Rights Issue  

5 December 2022 Extraordinary general meeting

8 December 2022 Last day of trading including the right to receive subscription rights

9 December 2022 First day of trading excluding the right to receive subscription rights

12 December 2022 Record date for participation in the Rights Issue

13 December 2022 Estimated date for publication of Prospectus

14-29 December 2022 Subscription period.

14-23 December 2022 Trading in subscription rights.

14 December 2022 Trading in paid subscription shares (Sw.BTA”) until the Rights Issue is registered by the Swedish Companies Registration Office (Sw.Bolagsverket”).

2 January 2023 Expected publication of subscription result in the Rights Issue.

Prospectus

Full terms and conditions and instructions for the Rights Issue, as well as other information about the Company will be presented in the prospectus that the Company is expected to publish around December 13, 2022 (the "Prospectus").

Advisers

Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to Chordate Medical in connection with the Rights Issue.

Important information

The information in this press release neither contains nor constitutes an offer to acquire, subscribe or otherwise trade with shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No measure has been taken and no measure will be taken to permit an offer to the public in any other jurisdiction other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for shares in Chordate Medical will only be made through the Prospectus which will be published by the Company around 13 December 2022 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The Swedish Financial Supervisory Authority’s upcoming approval of the Prospectus shall not be understood as an approval of the Company’s shares, warrants or other securities. This press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and this press release neither identifies nor purports to identify risks (direct or indirect) that may be connected with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. Any investment decision should, in order for an investor to fully understand the risks and benefits associated with the decision to participate in the rights issue, be made solely based on the information in the Prospectus. An investor is therefore advised to read the entire Prospectus.

The information in this press release is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, within or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea or in any other jurisdiction where such actions would be unlawful, subject to legal restrictions or require other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities law.

No shares, warrants or other securities in Chordate Medical has been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of the relevant state or other jurisdiction in the United States.

Within the European Economic Area (the ”EEA”), no offer of shares, warrants or other securities (the ”Securities”) is made to the public in any other country other than Sweden. In other Member States of the European Union (the ”EU”), such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129. In other countries in the EEA that have implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation and in accordance with any relevant implementation measures. In other countries in the EEA that have not implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of securities can only be made in accordance with the applicable exemptions in national legislation.

In the United Kingdom, this press release, and other material in relation to the securities referred to herein, is only distributed to and directed at, and an investment or investment activity attributable to this press release is only available to, and will only be able to be exercised by ”qualified investors” (within the meaning of the UK version of Regulation 2017/1129 which has been incorporated into UK law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons who have professional experience in investments and fall within the definition of ”investment professional” in article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”), or (ii) ”high net worth entities” etcetera who fall within article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iii) such other persons whom such investment or investment activity may lawfully be directed to according to the Order (all such persons are collectively referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this press release relates is available in the UK only to relevant persons and will only be carried out with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain certain forward-looking information that reflect the Company’s current view of future events as well as financial and operational development. Words such as ”intend”, ”assess”, ”expect”, ”may”, ”plan”, ”estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements. Forward-looking statements is inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it is dependent on future events and circumstances. Forward-looking statements is not a guarantee of future performance or development, and the actual outcome may differ materially from what is stated in forward-looking statements.

Styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) föreslår en företrädesemission om cirka 51,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate Medical” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), har idag den 17 november 2022 föreslagit att en extra bolagsstämma den 5 december 2022 fattar beslut om att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 51,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från huvudägare samt medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning motsvarande cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen möjliggör för Chordate Medical att penetrera valda marknader för att uppnå uppsatta strategiska – och potentiellt värdeskapande – mål.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Chordate Medical är ett svenskt bolag som genom sitt helägda dotterbolag Chordate Medical AB utvecklar, säljer och marknadsför K.O.S (Kinetic Oscillation Stimulation), en patenterad och CE-märkt nervstimuleringsteknik för behandling av kronisk migrän och kronisk rinit.

K.O.S är en enkel och kostnadseffektiv behandling utan läkemedel som i ett flertal kliniska studier har påvisats vara fri från oväntade bieffekter. I en första subgruppsanalys, bestående av 92 tyska patienter från Bolagets patientstudie på K.O.S mot kronisk migrän som avslutades i augusti 2022, kunde en statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar redovisas. Subgruppsresultaten är ett stöd för marknadsaktiviteter inom migränmarknaden och det pågående arbetet med Bolagets FDA-ansökan. Marknaden för behandlingar mot migrän är större än marknaden för behandlingar av rinit, varför framgångar inom migränområdet är ett betydelsefullt steg i Chordate Medicals exitstrategi som består av tre delar:

• Bred patentportfölj – Chordate Medical har 71 beviljade patent grupperade i 9 patentfamiljer i 26 marknader och ytterligare 3 patentansökningar är ingivna.

• Vetenskapliga bevis – Den andra delen i strategin är att ta fram vetenskapligt grundade bevis för behandlingens kliniska effekt för de två indikationerna.

• Proof of concept – Den tredje delen är att visa tidig marknadspenetration på utvalda marknader för att kunna påvisa värdet av teknologin.

Styrelsen bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet kommande tolvmånadersperiod. För att accelerera arbetet mot en exit, primärt genom fortsatta satsningar inom migränmarknaden med de senaste studieresultaten som utgångspunkt, har styrelsen beslutat att föreslå Företrädesemissionen. Vid full teckning beräknas Företrädesemissionen tillföra Chordate Medical cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

• 20% allokeras till marknadsregistrering och produktversioner.

• 25% allokeras till stödjande kliniska studier.

• 55% allokeras till marknadsstrategiska aktiviteter och övrigt rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsens förslag till den extra bolagsstämman innefattar att Företrädesemissionen genomförs i enlighet med nedan angivna huvudsakliga villkor.

 • Den som på avstämningsdagen den 12 december 2022 är registrerad som aktieägare i Chordate Medical äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt.
 • Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna tretton (13) aktier i Bolaget.  
 • Företrädesemissionen består av högst 102 513 047 nya aktier.
 • Teckningskursen per aktie är 0,50 SEK. Courtage utgår ej.
 • Teckningsperioden löper från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022.
 • Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning (i) i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt genom lottning; och (ii) i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Handel med Betalda Tecknade Aktier (”BTA”) beräknas att ske på Nasdaq First North från och med den 14 december 2022 till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske i mitten av januari 2023.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Chordate Medical att öka med högst 102 513 047 aktier, från 157 712 380 aktier till 260 225 427 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 25 628 261,75 SEK, från 39 428 095 SEK till 65 056 356,75 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 39,4 procent av röster och kapital i Bolaget.

Teckningsförbindelser

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare samt medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning, om totalt cirka 16,7 MSEK. De som lämnat teckningsförbindelser är HAWOC Investment AB, Sifonen AB, Tommy Hedberg, Magnus Brandberg, Bevaclean AB samt Anders Weilandt. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen  

5 december 2022 Extra bolagsstämma.

8 december 2022 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen.

9 december 2022 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen.

12 december 2022 Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

13 december 2022 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt.

14-29 december 2022 Teckningsperiod.

14-23 december 2022 Handel med teckningsrätter.

14 december 2022 Handel i BTA som pågår tills dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

2 januari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt (”Prospektet”) som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 13 december 2022.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 13 december 2022 på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Statistical significance confirmed in final analysis of Chordate’s PM007 multicenter clinical study of the K.O.S technology for preventive treatment of chronic migraine

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") (Nasdaq FirstNorth Stockholm: CMH), a specialty medtech company that focuses on developing neuromodulating systems for treating chronic migraine, today announces that final data analysis confirms the statistically significant results from the subgroup analysis presented as a poster early September at the Migraine Trust International Symposium 2022, London.

Primary Objective
The statistical analysis of the Full Analysis Set derived from a total of 140 randomized subjects, randomized to receive active K.O.S-treatment, or sham-treatment, reached the Primary Endpoint goal by demonstrating a significantly reduced number of monthly headache days (MHD) with moderate to severe intensity from baseline.

Secondary Objectives
Response Rate data defined as ≥30% reduction in MHD with moderate to severe intensity from baseline demonstrated significance. Other Secondary endpoints demonstrated significant or favorable results.
The study data contains no treatment related serious adverse events.
The final study data will be communicated by Chordate in detail once the first scientific article manuscript has been accepted for publication.
“The value for us as a company to have the final data confirming this level of success, and added to our strategic scientific evidence base, is simply immense. By this we can deliver in full on the hypothesis that K.O.S, a non-drug medical device solution for preventive treatment of chronic migraine, is a valid treatment option, that can change the lives of many patients to the better. As we are cautious about preserving the scientific news-value in the coming publication of one or more articles, we will have to await approval-for-publication before we communicate the results in detail”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

About the PM007 trial
This randomized, sham-controlled, double-blind, multicenter study was conducted at five neurology clinics in Germany and four in Finland. The study randomized 140 subjects and was designed to evaluate the efficacy and safety of the K.O.S-treatment. Primary endpoint was to detect mean change from baseline (4-week screening period, 4-week follow-up period) in monthly headache days with moderate to severe intensity, following weekly treatments for six weeks. Fifty percent of the subjects received active K.O.S-treatment from the S211 investigative device, and fifty percent received a validated sham/placebo treatment from the same equipment.

The study enrolled subjects with diagnosed chronic migraine (≥15 days/month of headache, whereof >8 days with migraine) and saw the last subject leaving the study at the beginning of August 2022.

Statistisk signifikans bekräftad i slutanalys av Chordates kliniska multicenterstudie PM007 av K.O.S-teknologin för förebyggande behandling av kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") (Nasdaq FirstNorth Stockholm: CMH) meddelar idag att slutanalysen av data bekräftar de statistiskt signifikanta resultaten från subgruppsanalysen som presenterades som en vetenskaplig poster i början av september vid Migraine Trust International Symposium 2022, London.

Primärt effektmål
Den statistiska analysen av studiedata från alla ingående försökspersoner, 140 personer, (Full Analysis Set) som randomiserats att få aktiv K.O.S-behandling eller skenbehandling, nådde det primära slutmålet genom att visa ett signifikant minskat antal månatliga huvudvärksdagar (MHD) med måttlig till svår intensitet jämfört med baslinjen.

Sekundära effektmål
Svarsfrekvensdata definierat som ≥30 % minskning av MHD med måttlig till svår intensitet från baslinjen visade på signifikans. Andra sekundära målpunkter visade signifikanta eller gynnsamma resultat.
Studiedata innehåller inga behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar.
Slutgiltig studiedata kommer att kommuniceras i detalj av Chordate när den första vetenskapliga artikeln har godkänts för publicering.

– Värdet för oss som företag, att de slutliga data bekräftar denna framgångsnivå och som läggs till vår strategiska vetenskapliga bevisbas, är enormt. Genom detta kan vi fullt ut leverera på att K.O.S, en icke läkemedelsbaserad medicinteknisk lösning för förebyggande behandling av kronisk migrän, är ett giltigt behandlingsalternativ som kan förändra många patienters liv till det bättre. Eftersom vi är försiktiga när det gäller att bevara det vetenskapliga nyhetsvärdet i den kommande publiceringen av en eller flera artiklar, måste vi invänta godkännande för publicering innan vi kan kommunicera resultaten i detalj, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Om PM007-studien
Den randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda multicenterstudien genomfördes på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Studien randomiserade 140 försökspersoner och utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen. Det primära effektmåttet att upptäcka genomsnittlig förändring från baslinjen (4 veckors screeningperiod, 4 veckors uppföljningsperiod) av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, efter veckovisa behandlingar i sex veckor. Femtio procent av patienterna fick aktiv K.O.S-behandling från studieutrustningen S211, medan den andra hälften av patienterna fick en validerad sken-/placebobehandling från samma utrustning.

Studien inkluderade försökspersoner med diagnosen kronisk migrän (≥15 dagar/månad med huvudvärk, varav >8 dagar med migrän) och avslutades då den sista försökspersonen lämnade studien i början av augusti 2022.

Statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar visas i Subgruppsanalys av Chordates PM007-studie med K.O.S-behandling för förebyggande av kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") (Nasdaq First North Stockholm: CMH) tillkännager idag att ett abstract med titeln “Kinetic Oscillation Stimulation for the treatment of chronic migraine – a subgroup analysis of a randomized controlled clinical trial” av Hoffmann, J. et al, presenteras som vetenskaplig poster under Migraine Trust International Symposium 2022, London.

Postern redovisar att subgruppsanalysen med de 46 tyska patienterna som fick aktiv K.O.S-behandling visade signifikant minskning av antalet månatliga huvudvärksdagar (MHD) med moderat till svår intensitet från utgångsnivån, jämfört med de 46 patienter som fick skenbehandlingen. Skillnaden som visades med minsta kvadratmetoden (LSQ) i ANCOVA-analys mellan 4-veckors baslinjeperiod och behandlingsvecka 3-6 var -2,52 MHD (CI95%=[-4,52;-0,52], p=0,0140 och i icke-parametriskt stratifierat van Elteren-test p=0,0092). Resultaten från 4-veckors uppföljningsperiod – efter att ha avslutat sex veckors stimulering – visade en minskning av LSQ med -2,70 MHD (CI95%=[-4,73;-0,68] med p=0,093, och från van Elteren-test p=0,0151), en ihållande förbättring visades under observationsperioden.

Behandlingsrespons definierad som ≥30% minskning av MHD med måttlig till svår intensitet från baslinjen uppnåddes hos 41,4% av försökspersonerna som fick aktiv K.O.S jämfört med 14,9% i gruppen som fick skenbehandling Behandlingen rapporterades också som väl tolererad utan allvarliga bieffekter.

Författarna drar slutsatsen att studien hittills indikerar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Och eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt alternativ skulle det utgöra ett värdefullt tillägg till den nuvarande behandlingsarsenalen, utan den betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande behandlingsalternativ.

– Det är anmärkningsvärt att se så här fantastisk effekt från den tyska delen av PM007-studien. Nivån på den visade behandlingsresponsen med K.O.S är också anmärkningsvärd. Detta kommer att vara ett starkt stöd för våra marknadsförings- och försäljningsambitioner. Möjligheten att göra denna subgruppsanalys uppkom då de tyska klinikerna avslutade sitt studiearbete tidigt. Vårt närliggande uppdrag är nu att sammanställa data från den kompletta studien och få den publicerad i sin helhet”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Om PM007

Den randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda multicenterstudien genomfördes på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Studien inkluderade 132 patienter och utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen, med det primära effektmåttet att upptäcka genomsnittlig förändring från baslinjen (4 veckors screeningperiod, 4 veckors uppföljningsperiod) av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, efter veckovisa behandlingar i sex veckor. Femtio procent av patienterna fick aktiv K.O.S-behandling från studieutrustningen S211, medan den andra hälften av patienterna fick en validerad sken-/placebobehandling från samma utrustning. Studien inkluderade patienter med diagnosen kronisk migrän (15 dagar/månad med huvudvärk, varav >8 dagar med migrän) och avslutades i början av augusti 2022.

Statistically significant reduction in number of headache days shown in subgroup analysis of Chordate’s PM007 multicenter clinical study of K.O.S-stimulation for preventive treatment of chronic migraine

Chordate Medical Holding AB’s (publ) ("Chordate")(Nasdaq FirstNorth Stockholm: CMH), a specialty medtech company that focuses on developing neuromodulating systems for treating chronic migraine, today announces that an abstract entitled “Kinetic Oscillation Stimulation for the treatment of chronic migraine – a subgroup analysis of a randomised controlled clinical trial” by Hoffmann, J. et al, is presented as a poster at the Migraine Trust International Symposium 2022, London.

The poster reveals that the subgroup analysis of the 46 German subjects receiving active K.O.S-treatment demonstrated a significantly reduced number of monthly headache days (MHD) with moderate to severe intensity from baseline, when compared to the 46 subjects receiving the sham treatment. The difference shown by the least square means (LSQ) of the ANCOVA model between the 4-week baseline period and treatment weeks 3-6 was -2.52 MHD (CI95%=[-4.52; -0.52], p=0.0140 and by non-parametric, stratified van Elteren test p=0.0092). The 4-week follow-up period results – after ending six weeks of stimulation – showed a reduction in LSQ of -2.70 MHD (CI95%=[-4.73;-0.68], p=0.093; van Elteren test p=0.0151), demonstrating a sustained improvement during the observation period.

Response defined as ≥30% reduction in MHD with moderate to severe intensity from baseline was achieved in 41.4% of the subjects receiving active K.O.S vs. 14.9% in the group receiving sham treatment. The treatment was also reported as well-tolerated without severe adverse events.

The authors concludes that this trial thus far indicates that K.O.S is an effective and safe option for the preventive treatment of chronic migraine. And further that as the K.O.S is a non-pharma alternative it would constitute a valuable expansion of the current therapeutic arsenal, without the significant risk of unwanted side effects commonly seen with other preventive treatment alternatives.

“It is remarkable to learn about such stunning effect from the German part of the PM007 study. The demonstrated level of response with K.O.S is also remarkable. This will indeed be a great support for our marketing and sales ambitions. The opportunity to make this subgroup analysis presented itself as the German clinics completed their work early. Our near-term task is now to compile the data from the completed study, and to get it published in its entirety”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

About the PM007 trial

This randomized, sham-controlled, double-blind, multicenter study was conducted at five neurology clinics in Germany and four in Finland. The study enrolled 132 subjects and was designed to evaluate the efficacy and safety of the K.O.S-treatment. Primary endpoint was to detect mean change from baseline (4-week screening period, 4-week follow-up period) in monthly headache days with moderate to severe intensity, following weekly treatments for six weeks. Fifty percent of the subjects received active K.O.S-treatment from the S211 investigative device, and fifty percent received a validated sham/placebo treatment from the same equipment. The study enrolled subjects with diagnosed chronic migraine (≥15 days/month of headache, whereof >8 days with migraine) and saw the last subject leaving the study at the beginning of August 2022.