Bokslutskommuniké Chordate Medical Holding AB (publ) januari – december 2023

Sammanfattning av perioden oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 481 597 SEK (20 347)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -7 501 648 SEK (-6 126 772)
 • Resultat efter finansiella poster var -9 842 912 SEK (-8 078 967)
 • Resultat efter skatt var -9 842 912 SEK (-8 078 967)
 • Resultat per aktie var -0,04 SEK (-0,05)

Sammanfattning av perioden januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 976 281 SEK (108 517)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -27 263 296 SEK (-24 979 043)
 • Resultat efter finansiella poster var –29 186 675 SEK (-27 942 965)
 • Resultat efter skatt var –29 186 675 SEK (-27 942 965)
 • Resultat per aktie var -0,13 SEK (-0,18)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR

Genombrott på flera marknader och stärkt kassa via emission

Under 2023 nådde vi många viktiga milstolpar. Migränstudiens avgörande resultat presenterades på flera internationella kongresser, och kunde från halvårsskiftet användas som starkt stöd för vår marknadsföring. Vidare nådde vi under året genombrott i nyckelmarknaderna Tyskland och Saudiarabien. Efter periodens slut genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader, vilket vi nu använder för att ytterligare öka säljarbetet och komma närmare vårt strategiska mål.

 • Flera marknadsgenombrott
 • Stort intresse för Ozilia och studieresultat på flera vetenskapliga kongresser
 • Första patienterna inkluderade i två nya studier
 • Lansering av Ozilia i Förenade Arabemiraten
 • Kassan stärktes i februari 2024 med cirka 23 MSEK före kostnader

Flera marknadsgenombrott

I början av maj tog vår nya distributör i Saudiarabien, Janin Medical sin första viktiga order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden Ozilia® för kronisk rinit. Kunden var det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah. Samtidigt driver Janin Medical processen för marknadstillstånd för migränindikationen.

Ett första avtal med en klinik i Tyskland i slutet av november följdes upp av ytterligare ett i början av 2024. Det är mycket tillfredställande att kunna bocka av ett genombrott på en av de marknader vi fokuserar på. Detta är ännu ett viktigt steg mot målet att bygger upp en volym av återkommande patienter på ett antal kliniker som reguljära kunder.

Stort intresse för Ozilia på fler kongresser

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att ställa ut och presentera Ozilia på flera internationella mässor och kongresser såsom European Headache Congress i Barcelona och Deutsche Schmerzkongress i Mannheim. De många leads vi tagit hem från de här marknadssatsningarna visar tydligt att kännedomen om Ozilia börjar etablera sig på mycket tillfredställande nivåer.

De primära resultaten från migränstudien PM007 presenterades för första gången på American Headache Societys kongress i Austin, Texas i juni, och därefter även på världskongressen International Headache Congress i Seoul i september. Den vetenskapliga artikeln med resultaten som publiceras inom en snar framtid kommer vara ett ytterst viktigt verktyg för oss i våra fortsatta säljinsatser.

Första patienterna inkluderade i två studier

Bolagets två aktiva studier PM010 och PM009 inkluderade i slutet av året de första patienterna. PM010 är en eftermarknadsstudie, vilket är en del av det regulatoriska kravet för migränproduktens CE-märkning, men även med stor betydelse som underlag till behandlande läkare om hur ofta behandlingen behöver ges till olika typer av patienter.

Pilotstudien PM009 har som syfte att utvärdera effekten av Ozilia vid förebyggande behandling av patienter med kronisk migrän som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare och andra migränläkemedel. PM009 är en explorativ studie med möjlig potentiell uppsida för bolaget.

Lansering i Förenade Arabemiraten

I slutet av november kontrakterade bolaget MEDSWAN MEDICAL SUPPLIES L.L.C, Dubai som marknadsexpert i Förenade Arabemiraten (UAE) för introduktion av bolagets produkt Ozilia på UAE-marknaden.

Stärkt kassa efter företrädesemission

Företrädesemissionen som genomfördes i januari 2024 tecknades till cirka 55 procent och tillförde bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under hösten 2024. Med den stärkta kassan kan vi nu finansiera det fortsatta marknads- och försäljningsarbetet. Stödet för bolagets väg mot en exit är ett tydligt kvitto på styrkan i Chordates erbjudande, och jag vill tacka alla våra aktieägare för stödet och förtroendet som visats i emissionen.

Fokus under 2024

 • Fortsätta att öka antal klinikinstallationer på fokusmarknaderna
 • Marknadstillstånd i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, USA och Kina
 • Ytterligare marknader kan läggas till listan
 • Fortsätta att informera de större aktörerna inom neurologi om företagets framgångar

Kista, mars 2024
Anders Weilandt, VD

Year-End Report Chordate Medical Holding AB (publ) January – December 2023

Summary of the period October–December 2023

 • Net turnover was SEK 481,597 (20,347)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -7,501,648 (-6,126,772)
 • Profit/loss after financial items was SEK -9,842,912 (-8,078,967)
 • Profit/loss after tax was SEK –9,842,912 (-8,078,967)
 • Earnings per share were SEK -0.04 (-0.05)

Summary of the period January–December 2023

 • Net turnover was SEK 976,281 (108,517)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -27,263,296 (-24,979,043)
 • Profit/loss after financial items was SEK –29,186,675 (-27,942,965)
 • Profit/loss after tax was SEK –29,186,675 (-27,942,965)
 • Earnings per share were SEK -0.13 (-0.18)
 • The Board proposes that no dividend be paid for the 2023 financial year

COMMENTS FROM CEO ANDERS WEILANDT

Breakthrough in several markets and strengthened cash via new issue

During 2023, we reached many important milestones. The decisive results of the migraine study were presented at several international congresses and could be used as strong support for our marketing after the mid-year mark. Furthermore, during the year we achieved breakthroughs in our key markets Germany and Saudi Arabia. After the end of the period, a rights issue was carried out that brought the Company approximately SEK 23.0 million before issue costs, which we are now using to further increase sales work and come closer to our strategic goal.

 • Several market breakthroughs
 • Strong interest in Ozilia and study results at several scientific congresses
 • First patients included in two new studies
 • Launch of Ozilia in the United Arab Emirates
 • Cash was strengthened in February 2024 by approximately SEK 23 million before costs

Several market breakthroughs

At the beginning of May, our new distributor in Saudi Arabia, Janin Medical, received its first key order for equipment and supplies for the treatment method Ozilia® for chronic rhinitis. The customer was the private healthcare company Nahdi Care Clinics, which has four hospitals located in the country’s second-largest city, Jeddah. Janin Medical is also driving the process of securing market authorization for the migraine indication.

A first agreement with a clinic in Germany at the end of November was followed by another at the beginning of 2024. It is very satisfying to be able to tick off a breakthrough in one of the markets we are focusing on. This is another important step toward the goal of building up a volume of returning patients at a number of clinics as regular customers.

Strong interest in Ozilia at several congresses

During the fourth quarter, we continued to exhibit and present Ozilia at several international fairs and congresses such as European Headache Congress in Barcelona and Deutsche Schmerzkongress in Mannheim. The many leads we have brought home from these marketing efforts clearly show that awareness of Ozilia is starting to establish itself at very satisfactory levels.

The primary results from the PM007 migraine study were presented for the first time at the American Headache Society's congress in Austin, Texas, in June and then also at International Headache Congress in Seoul in September. The scientific article with the results that will be published in the near future will be an extremely important tool for us in our continued sales efforts.

First patients included in two studies

The Company's two active studies PM010 and PM009 included the first patients at the end of the year. PM010 is an after-market study, which is part of the regulatory requirement for the migraine product's CE marking, but it is also very important as a basis for treating doctors about how often the treatment needs to be given to different types of patients.

The pilot study PM009 aims to evaluate the effect of Ozilia in the preventive treatment of patients with chronic migraine who do not respond to treatment with CGRP inhibitors and other migraine medications. PM009 is an exploratory study with a possible potential upside for the Company.

Launch in the United Arab Emirates

At the end of November, the Company contracted MEDSWAN MEDICAL SUPPLIES L.L.C, Dubai as a market expert in the United Arab Emirates (UAE) for the introduction of the Company's product Ozilia on the UAE market.

Strengthened cash after rights issue

The rights issue that was carried out in January 2024 was subscribed to approximately 55 percent and brought the Company approximately SEK 23 million before issue costs, and if all issued warrants in series TO 8 are fully exercised, Chordate Medical may receive additional issue proceeds in the fall of 2024. With the improved cash flow, we can now finance the continued market and sales work. The support for the Company's path toward an exit is a clear indication of the strength of Chordate's offer, and I would like to thank all our shareholders for the support and confidence shown in the issue.

Focus in 2024

 • Continue to increase the number of clinic installations in focus markets
 • Market authorization in Saudi Arabia, United Arab Emirates, USA and China
 • Additional markets may be added to the list
 • Continue to inform the major players in the neurology market about the Company's successes

Kista, March 2024
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical carries out a rights issue of units of approximately SEK 41.8 million

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

The Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (“Chordate Medical” or the “Company") has today, subject to subsequent approval by the extraordinary general meeting in the Company on 26 January 2024, resolved to carry out a rights issue of units, consisting of shares and warrants, with preferential rights for the Company’s existing shareholders (the "Rights Issue"). The Rights Issue is mainly intended to finance (i) market registration and product versions, (ii) supporting clinical studies, (iii) market strategy activities and (iv) other working capital. In connection with the Rights Issue, the Company has received subscription undertakings of approximately SEK 10.7 million, corresponding to approximately 25.7 per cent of the Rights Issue. Furthermore, the Company has received guarantee commitments of approximately SEK 12.3 million, corresponding to approximately 29.3 per cent of the Rights Issue, which, in aggregate, is covered by subscription undertakings and guarantee commitments of approximately SEK 23.0 million in total, corresponding to approximately 55.0 per cent of the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) existing share entitles to subscription of one (1) unit where each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant series TO 8. The subscription price is SEK 0.18 per unit. Provided that the Rights Issue is fully subscribed, Chordate Medical will receive initial proceeds of approximately SEK 41.8 million before issue costs. The Rights Issue is subject to approval by the extraordinary general meeting on 26 January 2024. Notice to the extraordinary general meeting will be published through a separate press release. Due to the Rights Issue, the Board of Directors of Chordate Medical has resolved to postpone the publication of the year-end report for 2023, from 29 February 2024 to 22 March 2024.

"During the fall, Chordate has successfully taken steps forward in the Company's commercial progress, continued to present the Company's impressive study and its results. Chordate has also initiated the pilot study PM009 and the post market surveillance study PM010 with renowned specialist clinics. Our treatment for migraine, Ozilia, is attracting great interest where we are receiving clear signals of purchase interest from relevant customers. Awareness of the treatment is also beginning to establish itself at very satisfactory levels. The need for Ozilia as a drug-free treatment alternative for migraine is evident. Chordate has now entered the final phase of building value in the company for a potential exit. The Board of Directors, our employees and I truly appreciate the support of our investors and look forward to taking the next exciting step in the company's development.", says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.

Background and reasons
Chordate Medical Holding AB (publ) is a Swedish company that, through its wholly owned subsidiary Chordate Medical AB, develops, sells and markets Ozilia® (formerly K.O.S, Kinetic Oscillation Stimulation), a patented and CE-marked nerve stimulation technology for the treatment of chronic migraine and chronic rhinitis.

Ozilia® is a preventive and drug-free treatment of chronic migraine and chronic rhinitis. Several clinical studies have together reported few unexpected side effects. The Company's study, PM007, evaluated the effect of treatment with Ozilia® compared with placebo as a monthly reduction in the number of headache days with moderate to severe intensity. 132 patients at nine clinics in Germany and Finland were included. The primary endpoint showed a significant difference in mean headache days of -2.23 days (p=0.013) among patients receiving active treatment compared to placebo treatment. The completed study results provide support for marketing activities, such as customer meetings and working with early reimbursement solutions from public payers or private health insurance, in the migraine markets where the Company has chosen to operate, and in the ongoing work with the Company's FDA application.

The market for treatments for migraine is larger than the market for treatments for rhinitis, which is why success in the migraine area is a significant step in Chordate Medical's exit strategy (sale of the Company), which consists of three parts:

 • Broad patent portfolio – Chordate Medical has 74 granted patents grouped into 9 patent families covering various inventions in 24 markets and 2 additional patent applications are filed.
 • Invest in scientific evidence – The second part of the strategy is to produce scientifically based evidence of the treatment's clinical efficacy for the two indications.
 • Proof of concept – The third part is to show early market penetration in selected markets to demonstrate the value of the technology.

The Board of Directors makes the assessment that the existing working capital is not sufficient to conduct operations in the coming twelve-month period. To finance the Company and accelerate the work towards an exit (sale of the Company), primarily through continued investments in the migraine market with the latest study results as a starting point, the Board of Directors has decided to carry out the Rights Issue.

Provided that the Rights Issue is fully subscribed, the Company will initially receive approximately SEK 41.8 million before issue costs, which are expected to amount to approximately SEK 5.7 million. The net proceeds from the Rights Issue thus amount to approximately SEK 36.2 million. The Rights Issue is mainly intended to finance (i) market registration and product versions, (ii) supporting clinical studies, (iii) market strategy activities and (iv) other working capital.

In November 2024, the Company may receive additional proceeds if the warrants of series TO 8 issued in the Rights Issue are exercised for subscription of shares. Upon full subscription and full exercise of all warrants of series TO 8 within the framework of the issued units, the Company may receive an additional capital contribution of approximately SEK 34.9 million, based on a maximum subscription price of SEK 0.15. The proceeds from the exercise of warrants of series TO 8 are primarily intended to finance (i) market registration and product versions, (ii) supporting clinical studies, (iii) market strategy activities and (iv) other working capital.

Terms and conditions of the Rights Issue
The Board of Directors has today, subject to approval by the extraordinary general meeting on 26 January 2024, resolved to carry out the Rights Issue by issuing a maximum of 232,416,507 units. The right to subscribe for units with preferential rights shall vest in those who are registered as shareholders in the Company on the record date, 31 January 2024, whereby one (1) existing share entitles to one (1) unit right and one (1) unit right entitle to subscription of one (1) unit consisting of two (2) shares and one (1) warrant of series TO 8. In total, the Rights Issue comprises a maximum of 464,833,014 shares and a maximum of 232,416,507 warrants of series TO 8. The subscription price is SEK 0.18 per unit corresponding to a subscription price of SEK 0.09 per share, which means that Chordate Medical, provided that the Rights Issue is fully subscribed, initially will receive approximately SEK 41.8 million before issue costs and excluding the additional proceeds that may be received upon exercise of the warrants that are issued in the Rights Issue. The warrants are issued free of charge. Subscription of units with or without preferential rights shall take place during the period 2 February 2024 – 16 February 2024. Unit rights that are not utilized during the subscription period will become invalid and lose their value. Trading in unit rights is expected to take place on Nasdaq First North Growth Market during the period 2 February 2024 – 13 February 2024.

One (1) warrant of series TO 8 entitles the rights to subscribe for one (1) new share in the Company to a subscription price corresponding to seventy (70) per cent of the volume weighted average price of the Company’s share during the period from and including 16 October 2024 up to and including 29 October 2024, however not lower than the shares’ quota value and not more than SEK 0.15. Subscription of shares by exercise of warrants will take place during the period from and including 4 November 2024 up to and including 18 November 2024.

If not all units are subscribed for by exercise of unit rights, allotment of the remaining units shall be made within the highest amount of the Rights Issue: firstly, to those who have subscribed for units by exercise of unit rights (regardless of whether they were shareholders on the record date or not) and who have applied for subscription of units without exercise of unit rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of unit rights that each and every one of those, who have applied for subscription of units without exercise of unit rights, have exercised for subscription of units; secondly, to those who have subscribed for units in the Rights Issue without exercise of unit rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of units the subscriber in total has applied for subscription of units; and thirdly, to those who have provided underwriting commitments with regard to subscription of units, in proportion to such underwriting commitments. To the extent that allotment in any section above cannot be done pro rata, allotment shall be determined by drawing of lots.

Change of share capital and number of shares as well as dilution
The Board of Directors will, inter alia, propose to the extraordinary general meeting on 26 January 2024 that the share capital shall be reduced with SEK 37,186,641.12, from SEK 58,104,126.75 to SEK 20,917,485.63. This reduction will mean that the quota value per share is reduced from SEK 0.25 to SEK 0.09.

Upon full subscription in the Rights Issue, the number of shares in the Company will increase by a maximum of 464,833,014 shares from 232,416,507 to 697,249,521 and the share capital will increase by a maximum of SEK 41,834,971.26 from SEK 20,917,485.63 to SEK 62,752,456.89 (calculated on the new quota value following the contemplated share capital decreases proposed by the Board of Directors to the extraordinary general meeting on 26 January 2024). For existing shareholders not participating in the Rights Issue this will entail, upon full subscription, a dilution effect of approximately 66.7 per cent of the votes and capital of the Company.

In the event all warrants series of TO 8 are fully exercised to subscribe for new shares in the Company, the number of shares will increase by an additional 232,416,507 shares to a total of 929,666,028 shares. This corresponds to a dilution from the warrants of an additional maximum of 25.0 per cent.

The total dilution in the event the Rights Issue is exercised in full and all warrants of series TO 8 are fully subscribed and all warrants of series TO 8 are exercised for the subscription of new shares, thus amounts to 75.0 per cent.

Subscription undertakings and guarantee commitments
Chordate Medical has received subscription undertakings from certain existing shareholders as well as members of the Board of Directors and executive management, amounting to a total of approximately SEK 10.7 million, corresponding to approximately 25.7 per cent of the Rights Issue. No remuneration is paid for submitted subscription undertakings. The Company has also entered into agreements with a number of external investors regarding guarantee commitments of a total of approximately SEK 12.3 million, corresponding to approximately 29.3 per cent of the Rights Issue. Cash compensation is paid according to the guarantee agreements of fifteen (15) per cent of the guaranteed amount, corresponding to approximately SEK 1.8 million in total, or twenty (20) per cent of the guaranteed amount in the form of newly issued units in the Company, on the same terms and conditions as in the Rights Issue, however the subscription price per unit shall correspond to the volume weighted average price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period in the Rights Issue (i.e. 2 February 2024 – 16 February 2024) multiplied by two (2), but never lower than the subscription price in the Rights Issue or the quota value of the shares multiplied by two (2).

In aggregate, the Rights Issue is covered by subscription undertakings and guarantee commitments of approximately SEK 23.0 million, corresponding to approximately 55.0 per cent of the Rights Issue.

In order to enable issue of units as guarantee remuneration to the guarantors who choose to receive guarantee remuneration in the form of newly issued units, the Board of Directors has proposed that the extraordinary general meeting on 26 January 2024, which, among other things, is proposed to resolve on the approval of the Rights Issue, reductions of the share capital and amendment of the articles of association, also resolves to authorize the Board of Directors to resolve on the issue of such units to the guarantors.

Lock-up undertakings
In connection with the Rights Issue, all board members and senior executives with shareholdings in Chordate Medical have undertaken towards Vator Securities AB, with customary exceptions, not to sell or carry out other transactions with the same effect as a sale without, in each individual case, first having obtained a written approval from Vator Securities AB. The decision to give such written consent is decided by Vator Securities AB and an assessment is made in each individual case. Granted consent can depend on both individual and business reasons. The lock-up undertakings only apply to the shares that are held before the Rights Issue and the lock-up period lasts 180 days after the announcement of the Rights Issue.

Preliminary timetable for the Rights Issue

26 January 2024 Extraordinary general meeting
29 January 2024 Estimated day for publication of prospectus
29 January 2024 Last day of trading including the right to receive unit rights
30 January 2024 First day of trading excluding the right to receive unit rights
31 January 2024 Record date for participation in the Rights Issue
2 February – 13 February 2024 Trading in unit rights on Nasdaq First North Growth Market
2 Feburary – 16 February 2024 Subscription period
2 February 2024 – Until the Rights Issue is registered by the Swedish Companies Registration Office Trading in paid subscribed units (Sw. “BTU”)
Around 20 February 2024 Publication of outcome in the Rights Issue

Extraordinary general meeting
The Board of Directors’ resolution on the Rights Issue is subject to approval by the extraordinary general meeting on 26 January 2024. The resolution on the Rights Issue is subject to and conditional upon that the extraordinary general meeting also resolves to reduce the share capital and to amend the articles of association in accordance with the Board of Directors’ proposal to the extraordinary general meeting. Notice to the extraordinary general meeting will be published through a separate press release.

Prospectus
Full terms and conditions and instructions for the Rights Issue as well as other information about the Company will be presented in the prospectus that the Company expects to publish around 29 January 2024 (the "Prospectus").

Advisers
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.

Year-end report for 2023
Due to the Rights Issue, the Board of Directors of Chordate Medical has resolved to postpone the publication of the year-end report for 2023, from 29 February 2024 to 22 March 2024.

IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical estimates to publish on or around 29 January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The upcoming approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.

The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.

This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.

Chordate Medical genomför en företrädesemission av units om cirka 41,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" eller "Bolaget") har idag, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma i Bolaget den 26 januari 2024, beslutat att genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avser i huvudsak att finansiera (i) marknadsregistrering och produktversioner, (ii) stödjande kliniska studier, (iii) marknadsstrategiska aktiviteter och (iv) övrigt rörelsekapital. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 29,3 procent av Företrädesemissionen, vilken sammantaget omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 23,0 MSEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen. I Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie till teckning av en (1) unit där varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 8. Teckningskursen uppgår till 0,18 SEK per unit. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma den 26 januari 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Chordate Medical beslutat att senarelägga datumet för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2023, från 29 februari 2024 till 22 mars 2024.

”Chordate har under hösten framgångsrikt tagit steg framåt i Bolagets kommersiella framdrift, fortsatt att presentera Bolagets imponerande studie och dess resultat. Chordate har även inlett pilotstudien PM009 och studien PM010, en eftermarknadsstudie med välrenommerade specialistkliniker. Vår behandling av migrän, Ozilia, väcker stort intresse där vi av relevanta kunder får tydliga signaler om köpintresse. Även kännedomen om behandlingen börjar etablera sig på mycket tillfredställande nivåer. Behovet av Ozilia som ett läkemedelsfritt behandlingsalternativ för migrän är uppenbart. Chordate har nu påbörjat den sista fasen av att bygga värde i Bolaget inför en potentiell exit. Styrelsen, våra anställda och jag uppskattar verkligen stödet från våra investerare och ser fram emot att ta nästa spännande steg i Bolagets utveckling.", säger Anders Weilandt, VD för Chordate Medical.

Bakgrund och motiv
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett svenskt bolag som genom sitt helägda dotterbolag Chordate Medical AB utvecklar, säljer och marknadsför Ozilia® (tidigare K.O.S, Kinetic Oscillation Stimulation), en patenterad och CE-märkt nervstimuleringsteknik för behandling av kronisk migrän och kronisk rinit.

Ozilia® är en förebyggande och läkemedelsfri behandling av kronisk migrän och kronisk rinit. Flera kliniska studier har sammantaget redovisat få oväntade bieffekter. Bolagets studie, PM007, utvärderade effekt från behandling med Ozilia® jämfört med placebo som månatlig minskning av antal huvudvärksdagar med moderat till allvarlig intensitet. 132 patienter på nio kliniker i Tyskland och Finland inkluderades. Det primära effektmåttet visade en signifikant skillnad av antal huvudvärksdagar i medeltal med -2,23 dagar (p=0,013) bland patienter som fått aktiv behandling jämfört med placebo-behandling. Den slutförda studiens resultat ger stöd för marknadsaktiviteter, såsom kundmöten och arbete med tidiga ersättningslösningar från offentliga betalare eller privata vårdförsäkringar, inom de migränmarknader där Bolaget valt att verka, och i det pågående arbetet med Bolagets FDA-ansökan.

Marknaden för behandlingar mot migrän är större än marknaden för behandlingar av rinit, varför framgångar inom migränområdet är ett betydelsefullt steg i Chordate Medicals exitstrategi (försäljning av bolaget) som består av tre delar:

 • Bred patentportfölj – Chordate Medical har 74 beviljade patent grupperade i 9 patentfamiljer avseende olika uppfinningar i 24 marknader och ytterligare 2 patentansökningar är ingivna.
 • Investera i vetenskapliga bevis – Den andra delen i strategin är att ta fram vetenskapligt grundade bevis för behandlingens kliniska effekt för de två indikationerna.
 • Proof of concept – Den tredje delen är att visa tidig marknadspenetration på utvalda marknader för att kunna påvisa värdet av teknologin.

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet kommande tolvmånadersperiod. För att finansiera Bolaget och accelerera arbetet mot en exit (försäljning av bolaget), primärt genom fortsatta satsningar inom migränmarknaden med de senaste studieresultaten som utgångspunkt, har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 5,7 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissonen uppgår således till cirka 36,2 MSEK. Företrädesemissionen avser i huvudsak att finansiera (i) marknadsregistrering och produktversioner, (ii) stödjande kliniska studier, (iii) marknadsstrategiska aktiviteter och (iv) övrigt rörelsekapital.

I november 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner av serie TO 8 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 34,9 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,15 SEK. Likviden från utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 8 avses i huvudsak att utnyttjas för att finansiera (i) marknadsregistrering och produktversioner, (ii) stödjande kliniska studier, (iii) marknadsstrategiska aktiviteter och (iv) övrigt rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 26 januari 2024, beslutat att genomföra Företrädesemissionen genom utgivande av högst 232 416 507 units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 31 januari 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 8. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 464 833 014 aktier och högst 232 416 507 teckningsoptioner av serie TO 8. Teckningskursen uppgår till 0,18 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie, vilket innebär att Chordate Medical vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 2 februari 2024 – 13 februari 2024.

En (1) teckningsoption av serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Styrelsen avser, bland annat, att föreslå för den extra bolagsstämman den 26 januari 2024 att aktiekapitalet ska minskas med totalt 37 186 641,12SEK från 58 104 126,75 SEK till 20 917 485,63 SEK. Dessa minskningar medför att kvotvärdet per aktie minskas från 0,25 SEK till 0,09 SEK.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 464 833 014 aktier från 232 416 507 till 697 249 521 och aktiekapitalet att öka med högst 41 834 971,26 SEK från 20 917 485,63 SEK till 62 752 456,89 SEK (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen avser att föreslå för den extra bolagsstämman den 26 januari 2024). För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av röster och kapital i Bolaget.

I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 232 416 507 aktier till totalt 929 666 028 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst 25,0 procent.

Den totala utspädningseffekten i det fall Företrädesemissionen tecknas fullt ut och samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 utnyttjas för teckning av nya aktier uppgår till 75,0 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Chordate Medical har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp, uppgående till totalt cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 29,3 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om femton (15) procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 1,8 MSEK, alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, på samma villkor som Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen eller kvotvärdet för aktien multiplicerat med två (2).

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,0 MSEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen.

I syfte att möjliggöra emission av units som garantiersättning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman den 26 januari 2024, som bland annat föreslås besluta om godkännande av Företrädesemissionen, minskningar av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, även beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av sådana units till emissionsgaranter.

Lock-up-åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Chordate Medical genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Företrädesemissionen och lock-up-perioden varar under 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

26 januari 2024 Extra bolagsstämma
29 januari 2024 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
29 januari 2024 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
30 januari 2024 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
31 januari 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
2 februari – 13 februari 2024 Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
2 februari – 16 februari 2024 Teckningsperiod
2 februari 2024 – Fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 20 februari 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 26 januari 2024. Beslutet om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman också beslutar om minskning av aktiekapitalet samt om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 29 januari 2024 (”Prospektet”).

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Bokslutskommuniké för 2023
Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Chordate Medical beslutat att senarelägga datumet för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2023, från 29 februari 2024 till 22 mars 2024.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 29 januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport juli-september 2023

Sammanfattning av perioden juli-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 210 947 SEK (0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4 961 395 SEK (-5 623 481)
 • Resultat efter finansiella poster var -4 938 361 SEK (-6 139 836)
 • Resultat efter skatt var -4 938 361 SEK (-6 139 836)
 • Resultat per aktie var -0,02 SEK (-0,04)

Sammanfattning av perioden januari-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 494 684 SEK (88 170)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -19 761 647 SEK (-18 852 271)
 • Resultat efter finansiella poster var -19 343 762 SEK (-19 481 497)
 • Resultat efter skatt var -19 343 762 SEK (-19 481 497)
 • Resultat per aktie var -0,08 SEK (-0,12)

INTERNATIONELLT INTRESSE OCH NYTT VARUMÄRKE
Årets tredje kvartal innebar start för höstens serie av vetenskapliga kongresser där vi även lanserade det nya varumärket Ozilia® som nu ersätter K.O.S på samtliga marknader där behandlingen erbjuds. Perioden inleddes med att en poster redovisade resultaten från vår avgörande migränstudie PM007 på International Headache Congress i Seoul. Ozilia® lyftes av flera andra föreläsare som ett möjligt värdefullt alternativ när läkemedel inte är lämpligt eller önskvärt.

 • Studieresultat presenterades på IHC2023 i Seoul
 • Artikelmanuskript för PM007 inskickat
 • Fallbeskrivning från migränstudien presenterades i Berlin
 • Lansering av nya varumärket Ozilia®
 • Ny uppdragsanalys

Studieresultat presenterades på IHC2023 i Seoul
Efter de första presentationerna i Austin och Berlin i juni så presenterades de kliniska studieresultaten från PM007 även för i princip hela världens ledande skikt inom migränvård, forskning och industri på International Headache Congress i Seoul 14-17 september. Detta var första gången Chordate ställde ut på internationell nivå vilket gav ett tydligt kvitto på att Ozilia® ses som ett relevant läkemedelsfritt alternativ, och att kännedomen om vår behandlingsteknik blev ordentligt spridd bland betydelsefulla kongressdeltagare. Vi kunde knyta värdefulla nya kontakter både i Europa och USA som har potential att leda till en intressant utveckling av vår affär.

Fallbeskrivning från migränstudien presenterades i Berlin
Dr Tim Jürgens presenterade en fallbeskrivning från migränstudien PM007 på The German Migraine and Headache Society Congress 30 juni i Berlin. Fallbeskrivningen redogjorde för en av patienterna i studien med mycket svårbehandlad huvudvärk. Efter behandling med Ozilia® uppvisade patienten en kraftig minskning av antal migränepisoder från 18 till 8 dagar. Den positiva effekten varade i fyra månader utan ytterligare behandlingar.
Det här är ett enskilt fall med anmärkningsvärd effekt. Givet att patienten hade få fungerande läkemedelsalternativ på grund av sin sjukdomsbild i övrigt, så visar rapporten på värdet med Ozilia® som alternativ när effekt uteblir med andra befintliga behandlingar.

Artikel inskickad för PM007
Författarna till PM007-studien meddelade att man skickade in manus till en prominent vetenskaplig tidskrift i slutet av augusti. Efter publicering blir artikeln ett värdefullt verktyg i vårt marknads- och försäljningsarbete. Publicerade resultat är dessutom ett nödvändigt underlag för framgång i olika vårdersättnings-processer.

Lansering av nya varumärket Ozilia®
Vår behandling marknadsförs under namnet Ozilia® eller Ozilia® Migraine. Det nya varumärket är nästa steg i utrullningen och kommersialiseringen av behandlingen på våra nyckelmarknader. Namnet har fått ett mycket varmt mottagande och man lyfter särskilt fram att namnet är ett kvinnonamn, eftersom cirka 70 procent av migränpatienterna är kvinnor.

Ny uppdragsanalys
Av över 900 noterade bolag i Sverige så erbjuder uppskattningsvis 1/3 så kallad uppdragsanalys för att underlätta bedömningen av bolaget för sina ägare och intressenter. Att Chordate nu beställer uppdragsanalys av Kalqyl är av samma anledning. Vi arbetar mot att på sikt kunna erbjuda våra ägare ett bud från en internationell aktör som är intresserad av att lägga till vår teknologi till sin produktportfölj. Värdet på bolaget borde då teoretisk vara lika med värdet som köparen ser i att själv marknadsföra och sälja teknologin där man är aktiv, ofta globalt. Vi antar principiellt att sådana hypotetiska bud rimligen borde utgöra en del av ett teoretiskt värde för teknologin, inte hela. Traditionell aktie- eller bolagsanalys är oftast baserad på nuvärdesberäkning av fritt kassaflöde. Dvs. vad är värdet de närmaste åren av den vinst som en verksamhet själv kan generera, som inte behövs till annat i rörelsen. Den analysprincipen – vilken är vanligast och i det flesta fall rätt verktyg – blir dock problematisk när strategin i bolaget som analyseras i stället handlar om att visa ett värde i en köpares bedömning – där teknologin kan ha ett mycket större värde för någon annan, än vad bolaget själv kan åstadkomma genom vinstgenerering från egen försäljning. Vi har därför avtalat om uppdragsanalys från Kalqyl, vilket vi liksom de flesta andra mindre bolag betalar för. Kalqyl och andra analysfirmor utför och publicerar sina analyser under eget ansvar och oberoende från uppdragsgivaren för att bevara sitt renommé, vilket för dem är helt existensavgörande. Vår bedömning är att Kalqyl har kapacitet och intresse att utföra en strategibaserad analys och publicera den som en del av underlaget för marknadens bedömning av Chordate.

Fokus under resten av året
Under årets sista del fortsätter arbetet på våra fokusmarknader Finland, Tyskland, UK, Italien, (Israel, tyvärr på paus) och Saudiarabien. Listan med kundprospekt växer och vi kommer närmare mål på flera punkter. Marknadsföring syns i form av utställningar på specialistkongresser:

 • IHC2023, Seoul Sydkorea, 14-17/9
 • Deutscher Schmerzkongress 2023, Mannheim, 18-21/10
 • Neurologdagarna 2023, Helsingfors, 1-3/11
 • EHC2023, Barcelona, 6-9/12

Kista, oktober 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report July-September 2023

Summary of the period July–September 2023

 • Net turnover was SEK 210,947 (0)
 • Cash flow from operating activities was SEK -4,961,395 (-5,623,481)
 • Profit/loss after financial items was SEK -4,938,361 (-6,139,836)
 • Profit/loss after tax was SEK -4,938,361 (-6,139,836)
 • Earnings per share were SEK -0.02 (-0.04)

Summary of the period January–September 2023

 • Net turnover was SEK 494,684 (88,170)
 • Cash flow from operating activities was SEK -19,761,647 (-18,852,271)
 • Profit/loss after financial items was SEK -19,343,762 (-19,481,497)
 • Profit/loss after tax was SEK -19,343,762 (-19,481,497)
 • Earnings per share were SEK -0.08 (-0.12)

INTERNATIONAL INTEREST AND NEW BRAND NAME
The third year of the quarter marked the start of the fall’s series of scientific congresses where we also launched the new brand name Ozilia® that now replaces K.O.S on all markets where the treatment is offered. The period started with a poster presentation at the International Headache Congress in Seoul of the results from our crucial migraine study PM007. Ozilia® was mentioned by several other lecturers as a potentially valuable alternative when medication is not appropriate or desirable.

 • Study results presented at IHC2023 in Seoul
 • Submission of article manuscript for PM007
 • Presentation in Berlin of case study from the migraine study
 • Launch of new brand name Ozilia®
 • New commission analysis

Study results presented at IHC2023 in Seoul
After the first presentations in Austin and Berlin in July, the clinical study results from PM007 were also presented to basically the global leaders in migraine care, research and the industry at the International Headache Congress in Seoul September 14–17. This was the first time Chordate exhibited at an international level, which clearly indicated that Ozilia® is viewed as a relevant medicine-free alternative and knowledge about our treatment technique was properly disseminated among key congress participants. We were able to connect with valuable new contacts in both Europe and the USA that have the potential to lead the development of our business in an interesting direction.

Presentation in Berlin of case study from the migraine study
Dr. Tim Jürgens presented a case study from the migraine study PM007 at The German Migraine and Headache Society congress on June 30 in Berlin. The case study described one of the patients in the study with a headache that was very difficult to treat. After treatment with Ozilia®, the patient showed a sharp reduction in the number of migraine episodes, from 18 to 8 days. The positive effect lasted for four months without further treatment sessions. This is a single case with a remarkable effect. Given that the patient had few functional medical alternatives due to other illnesses, the report shows the value of Ozilia® as an alternative when other existing treatments are ineffective.

Article submitted for PM007
The authors of the PM007 study announced that they had submitted a manuscript to a prominent scientific journal at the end of August. After publication, the article will be a valuable tool in our marketing and sales effort. Published results are also a necessary basis for success in various reimbursement processes.

Launch of new brand name Ozilia®
Our treatment is now marketed under the name Ozilia® or Ozilia® Migraine. The new brand name is the next step in the rollout and commercialization of the treatment on our key markets. The name has been warmly received, with special attention given to the fact that it is a female name since around 70 percent of migraine patients are women.

New commission analysis
Of more than 900 listed companies in Sweden, it is estimated that one-third offer so-called commission analyses to facilitate the assessment of the company for its owners and stakeholders. Chordate is now ordering a commission analysis from Kalqyl for the same reason. We are taking steps toward the long-term goal of being able to offer our owners a bid from an international actor who is interested in adding our technology to their product portfolio. The value of the company should then theoretically be the same as the value that the buyer sees in marketing and selling the technology where it is active, often globally. We assume in principle that such hypothetical bids reasonably should constitute part of the theoretical value for the technology, but not all of it. Traditional equity or corporate analysis is often based on present value calculations of unrestricted cash flow; in other words, the value in the new few years of the profit that a business can generate itself that is not needed for some other activity in the business. The analysis principle, which is the most common and in most cases the proper tool, becomes problematic when the strategy in the company that is being analyzed instead is about showing a value in a buyer’s assessment—where the technology can have a much larger value for another party than what the company itself can achieve through profit generation from its own sales. We have therefore signed an agreement for a commissioned analysis from Kalqyl, which we, like most other small companies, will pay for. Kalqyl and other analysis firms conduct and publish their analyses at their own risk and independent from the client to preserve their reputation, which for them is crucial for their existence. We make the assessment that Kalqyl has the capacity and interest to perform a strategy-based analysis and publish it as part of the basis for the market’s assessment of Chordate.

Focus during the rest of the year
During the last part of the year, work will continue in our focus markets Finland, Germany, the UK, Italy, (Israel, unfortunately temporarily halted) and Saudi Arabia. The list of prospective clients is growing, and we are approaching our targets on several points. Marketing is in the form of exhibitions at specialist congresses:

 • IHC2023, Seoul, South Korea, 9/14–17
 • Deutscher Schmerzkongress 2023, Mannheim, 10/18–21
 • Neurologdagarna 2023, Helsinki, Finland, 11/1–3
 • EHC2023, Barcelona, 12/6–9

Kista, October 2023
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report April-June 2023

Summary of the period April–June 2023

 • Net turnover was SEK 163,316 (19,538)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -6,320,325 (-5,812,210)
 • Profit/loss after financial items was SEK -7,292,267 (-5,962,508)
 • Profit/loss after tax was SEK -7,292,267 (-5,962,508)
 • Earnings per share were SEK -0.03 (-0.04)

Summary of the period Jan–June 2023

 • Net turnover was SEK 283,737 (88,170)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -14,800,251 (-13,228,791)
 • Profit/loss after financial items was SEK -14,405,401 (-13,341,661)
 • Profit/loss after tax was SEK -14,405,401 (-13,341,661)
 • Earnings per share were SEK -0.06 (-0.08)

INCREASED ACTIVITY ON SEVERAL KEY MARKETS
The second quarter of the year centered around the presentation of the final results from Chordate Medical’s crucial clinical study PM007 at international arenas for the industry in the USA and Germany. Interest in the study’s results is strong and growing, and when I meet doctors active in the migraine field it becomes clear that there is a considerable need for alternatives and complements to the medications that are normally used. We are also continuing to see strong and increasing activity in our key markets, where one highlight was that in May we received an order for rhinitis treatment from a private hospital chain in Jeddah, Saudi Arabia.

 • Presentation of study results in the USA and Germany
 • Breakthrough order from Saudi Arabia
 • Ethical approval from NHS for new migraine study
 • Fully subscribed incentive program for the Board of Directors and management
 • PM007 presentation at IHC2023 in Seoul – we will have an exhibition
 • Submission of article manuscript for PM007

Presentation of study results in the USA
The crucial clinical study PM007 was presented at the American Headache Society Scientific Meeting in Austin, Texas, by coordinating principal investigator Dr. Jan Hoffmann from Kings College in London. It was the first time the primary parts of the final results from the study were presented at a scientific congress, and Dr. Hoffmann’s lecture was attended by approximately 300 migraine specialists. Judging by the subsequent questions from the audience, the presentation was received with great interest. The questions asked mainly pertained to the study design, patient population, and the ease of use of the K.O.S product.
 
Article submitted for PM007
We are pleased to report that the authors of this crucial article have now submitted a manuscript to a prominent scientific journal. After publication, the article will be a valuable tool in our marketing and sales effort. Published results are also a necessary basis for success in various reimbursement processes.
 
Breakthrough order from Saudi Arabia
At the beginning of May, our new distributor in Saudi Arabia, Janin Medical, received its first key order for equipment and supplies for the treatment method K.O.S for chronic rhinitis. The customer is the private healthcare company Nahdi Care Clinics, which has four hospitals located in the country’s second largest city, Jeddah.

In addition to the installations we already have in Saudi Arabia, three publicly owned hospitals in Jeddah, Makkah and Dammam have evaluated K.O.S, and Janin Medical is expecting orders from all three. In addition to the efforts to increase the business within chronic rhinitis, Janin Medical is also driving the process of registering a market authorization for K.O.S for chronic migraine.

Ethical approval from NHS for new migraine study
At the beginning of May, the ethics committee of the National Health Service (NHS) in the UK approved the study design for our upcoming scientific study PM009, which aims to evaluate the efficacy of K.O.S in the preventive treatment of chronic migraine on patients not responding to treatment with monoclonal antibodies targeting the CGRP pathway. Any level of positive outcome in the study will likely mean a great opportunity for the Company since the patient group in question has very few treatment options left. The first patient can be expected in mid-September.
 
Fully subscribed incentive program for the Board of Directors and management
The Company’s two newly established incentive programs were fully subscribed in May by management and the Board of Directors. The aim of the incentive programs is for current and future employees and consultants at Chordate Medical to be able to become long-term owners and benefit from and advocate for a positive value development in the share in the Company during the period covered by the proposed program and that the Company will be able to keep and recruit competent and engaged staff. Subscription to the programs entails an increase in share capital by SEK 1,000,000 and SEK 375,000, respectively if the warrants are fully used to subscribe shares in the subscription period.
 
Focus during the rest of the year
Through the end of the year, work will continue on sales in all our focus markets: Finland, Germany, UK, Italy, Israel and Saudi Arabia. Our marketing specialists are pursuing a number of prospects with the goal of receiving final orders. Marketing to support these efforts will primarily take the form of exhibitions at specialist congresses:

 • IHC2023, Seoul, South Korea, 9/14–17
 • Deutscher Schmerzkongress 2023, Mannheim, Germany, 10/18–21
 • Neurologdagarna 2023, Helsinki, Finland, 11/1–3
 • Regional symposiums and congresses

Kista, August 2023
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport april-juni 2023

Sammanfattning av perioden april-juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 163 316SEK (19 538)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6 320 325 SEK (-5 812 210)
 • Resultat efter finansiella poster var -7 292 267 SEK (-5 962 508)
 • Resultat efter skatt var -7 292 267 SEK (-5 962 508)
 • Resultat per aktie var -0,03 SEK (-0,04)

Sammanfattning av perioden jan-juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 283 737 SEK (88 170)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -14 800 251 SEK (-13 228 791)
 • Resultat efter finansiella poster var –14 405 401 SEK (-13 341 661)
 • Resultat efter skatt var –14 405 401 SEK (-13 341 661)
 • Resultat per aktie var -0,06 SEK (-0,08)

ÖKAD AKTIVITET PÅ FLERA NYCKELMARKNADER
Årets andra kvartal präglades av att slutliga resultat från Chordate Medicals avgörande kliniska studie PM007 presenterades på internationella branscharenor i USA och i Tyskland. Intresset för studiens resultat är stort och växande, och när jag träffar läkare som är verksamma inom migränområdet blir det tydligt att det finns ett stort behov av alternativ och komplement till de läkemedel som vanligen används. Vi ser också fortsatt stark och ökande aktivitet på våra nyckelmarknader där en höjdpunkt var att vi i maj fick en order på rinitbehandlingen från en privat sjukhuskedja i Jeddah, Saudiarabien.

 • Presentation av studieresultat i USA och Tyskland
 • Genombrottsorder från Saudiarabien
 • Etikgodkännande från NHS på ny migränstudie
 • Styrelse och ledning fulltecknar incitamentsprogram
 • PM007 presenteras på IHC2023 i Seoul – vi ställer ut
 • Artikelmanuskript för PM007 inskickat

Presentation av studieresultat i USA
Den avgörande kliniska studie PM007 presenterades på American Headache Society Scientific Meeting, Austin Texas, av koordinerande studieledare dr Jan Hoffmann från Kings College i London. Det var första gången de primära delarna av de slutliga resultaten från studien har presenterats på en vetenskaplig kongress, och dr Hoffmanns föreläsning besöktes av cirka 300 migränspecialister. Att döma av efterföljande frågor från auditoriet så mottogs presentationen med stort intresse. De frågor som ställdes rörde i huvudsak studiens design, patientunderlaget, och om det är svårt att använda produkten K.O.S.

Artikel inskickad för PM007
Mycket glädjande att författarna till den här avgörande artikeln nu skickat in manus till en prominent vetenskaplig tidskrift. Efter publicering blir artikeln ett värdefullt verktyg i vårt marknads- och försäljningsarbete. Publicerade resultat är dessutom ett nödvändigt underlag för framgång i olika reimbursement-processer.
 
Genombrottsorder från Saudiarabien
I början av maj tog vår nya distributör i Saudiarabien, Janin Medical sin första viktiga order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden K.O.S för kronisk rinit. Kunden är det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah.

Vid sidan om de existerande installationerna vi har i Saudiarabien så har tre offentligt ägda sjukhus i Jeddah, Makkah och Dammam utvärderat K.O.S och Janin Medical förväntar sig ordrar från samtliga tre. Utöver arbetet med att öka affären inom kronisk rinit så driver Janin Medical processen att registrera ett marknadstillstånd för K.O.S för kronisk migrän.

Etikgodkännande från NHS på ny migränstudie
I början av maj godkände etik-kommittén hos den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS studiedesignen för vår kommande vetenskapliga studie PM009, som har som syfte att utvärdera effektiviteten av K.O.S vid förebyggande behandling av kronisk migrän hos patienter som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. Varje nivå av positivt resultat i studien kommer sannolikt att innebära en stor möjlighet för bolaget eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar. Första patienten kan förväntas i mitten av september.
 
Styrelse och ledning fulltecknar incitamentsprogram
Bolagets två nyinstiftade incitamentsprogram tecknades i maj till fullo av ledning och styrelse. Syftet med incitamentsprogrammen är att nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Chordate Medical ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Tecknandet i programmen innebär en ökning av aktiekapitalet med 1 000 000 kronor respektive 375 000 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo under teckningsperioden.
 
Fokus under resten av året
Under perioden fram till årsskiftet så fortsätter arbetet med försäljning i samtliga våra fokusmarknader Finland, Tyskland, UK, Italien Israel och Saudiarabien. Våra marknadsförare bearbetar en rad kundprospekt med målet att ta slutlig order. Marknadsföring som stöd för det arbetet kommer främst att synas i form av utställningar på specialistkongresser:

 • IHC2023, Seoul Sydkorea, 14-17/9
 • Deutscher Schmerzkongress 2023, Mannheim, Tyskland, 18-21/10
 • Neurologdagarna 2023, Helsingfors, Finland, 1-3/11
 • m. fl. Regionala symposier och kongresser

Kista, augusti 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport januari-mars 2023

Sammanfattning av perioden januari-mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 120 421 SEK (68 633)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6 499 823 SEK (-6 765 843)
 • Resultat efter finansiella poster var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
 • Resultat efter skatt var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
 • Resultat per aktie var -0,03 SEK (-0,04)

ÖKAD AKTIVITET PÅ FLERA NYCKELMARKNADER
Under årets första månader fram till maj 2023 har vi sett ökad aktivitet på samtliga nyckelmarknader, både från oss och från potentiella och befintliga kunder. I Saudiarabien tog vi nyligen emot en genombrottsorder på rinitbehandlingen, brittiska NHS har godkänt designen i vår kommande migränstudie, i Italien erbjuder nu 11 kliniker K.O.S-behandling mot kronisk rinit, och American Headache Societys (AHS) vetenskapliga konferens i juni har accepterat studieresultaten från PM007 för muntlig redovisning. Lägg därtill att vi inledde året med en företrädesemission som tecknades till cirka 72 procent, vilket visar på ett fortsatt stort förtroende från våra aktieägare.

 • Abstract med färdiga studieresultat från migränstudien accepterad för muntlig presentation på AHS.
 • Ännu ett steg på vägen mot produktregistrering i Kina.
 • Nytt patent beviljat av Europeiska patentverket – stärker bolagets position på marknaden
 • Kassan stärktes efter företrädesemissionen med 37,3 MSEK före kostnader.

Flera framgångar i Saudiarabien
I slutet av februari godkände Saudiarabiens läkemedelsmyndighet Janin Medical som vår auktoriserade representant i landet. Sedan dess har vi mottagit en genombrottsorder på rinitsystem från det privata vårdbolaget NahdiCare Clinics för den första av deras fyra kliniker, och vår distributör Janin Medical driver samtidigt processen att registrera ett marknadstillstånd för migränindikationen. Medan vi väntar på det tillståndet så är Janins säljare fullt engagerade med att öka antalet rinitinstallationer både bland de privata och de offentliga kliniker som vi har på mål-listan.

AHS har accepterat migränsstudien för presentation
De primära resultaten från migränstudien PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – offentliggjordes som abstract på AHS, webbplats i april. Dr. Jan Hoffmann, Kings College kommer att hålla en presentation av studiens resultat på AHS-kongressen i Austin, Texas i mitten av juni i år.

Det här är mycket viktigt för oss, det är endast utvalda vetenskapliga arbeten som blir inbjudan att presenteras muntligen, vi kan bara tolka det som att den vetenskapliga kommittén på AHS har bedömt materialet som högintressant. 

Viktigt steg framåt mot den kinesiska marknaden
I februari lämnade vårt kinesiska joint venture-bolag Changyong Medical Technology Co. in en ansökan för produktregistrering för K.O.S-behandlingen för kronisk rinit i Kina. Det är ett viktigt steg framåt mot tillträde till den kinesiska marknaden.

Ytterligare patent stärker marknadspositionen
Europeiska patentverket beviljade i början av året ytterligare en patentansökan rörande vidareutveckling av K.O.S-behandlingen. Att fortsätta expandera patentportföljen gör det svårare för en potentiell konkurrent att ta sig in på vår marknad och möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger.

Fokus under resten av året
Vi fortsätter följa den uppsatta planen med sälj- och marknadsföring på våra utvalda marknader med extra fokus på migränområdet.
Kista, maj 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report January-March 2023

Summary of the period January–March 2023

 • Net turnover was SEK 120,421 (68,633)
 • Cash flow from operating activities was SEK -6,499,823 (-6,765,843)
 • Profit/loss after financial items was SEK -7,133,134 (-7,379,153)
 • Profit/loss after tax was SEK -7,133,134 (-7,379,153)
 • Earnings per share were SEK -0.03 (-0.04)

INCREASED ACTIVITY ON SEVERAL KEY MARKETS
From the start of the year through May 2023, we have seen increased activity on all key markets, both from us and from potential and existing customers. We recently received a breakthrough order in Saudi Arabia for the rhinitis treatment, British NHS approved the design of our pending migraine study, 11 clinics in Italy are now offering K.O.S treatment for chronic rhinitis, and the American Headache Society’s (AHS) scientific conference in June accepted the study results from PM007 for presentation in a lecture format. In addition, we started the year with a rights issue that was subscribed to approximately 72 percent, which shows continued strong confidence from our shareholders.

 • Abstract with completed study results from the migraine study accepted for presentation in lecture format at AHS.
 • Yet another step on the path to product registration in China.
 • New patent granted by the European Patent Office—reinforces the company’s position on the market.
 • Cash reinforced by SEK 37.3 million before expenses following the rights issue.

Several successes in Saudi Arabia
At the end of February, the Saudi Food and Drug Authority approved Janin Medical as our authorized representative in the country. Since then, we have received a breakthrough order for rhinitis systems from the private healthcare company NahdiCare Clinics for the first of their four clinics, and our distributor Janin Medical is simultaneously pursuing registration for marketing authorization for the migraine indication. While we wait for this authorization, Janin’s sales staff are busy increasing the number of rhinitis installations in both private and public clinics that are on our target list.

AHS has accepted the migraine study for presentation
The primary results from migraine study PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – were published as an abstract on the AHS website in April. Dr. Jan Hoffmann, Kings College, will present the study’s results at the AHS congress in Austin, Texas, in mid-June this year.

This is very important for us; only select scientific works are invited for presentation in lecture form, which we can only interpret to mean that the scientific committee at AHS has judged the material to be very interesting.

Key advancement on the Chinese market
In February, our Chinese joint venture company Changyong Medical Technology Co. submitted an application for product registration in China for the K.O.S treatment for chronic rhinitis. This is a key step forward toward entry into the Chinese market.

Another patent reinforces our market position
The European Patent Office approved at the beginning of the year another patent application regarding development of the K.O.S treatment. Continuing to expand the patent portfolio makes it more difficult for a potential competitor to enter our market and enables exclusive access to the market, which is a pillar in the ownership value the company is building.

Focus during the rest of the year
We are continuing to follow up on the established sales and marketing plan in our select markets, with a special focus on the migraine area.
 
Kista, May 2023
Anders Weilandt, CEO