Chordate Medical Holding AB publishes annual report for 2023

Chordate Medical Holding AB (Publ) has today published its annual report for 2023. The annual report is available on Chordate's website www.chordate.com and is attached to this press release.

Chordate Medical Holding AB publicerar årsredovisning för 2023

Chordate Medical Holding AB (Publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på Chordates hemsida www.chordate.com samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Year-End Report Chordate Medical Holding AB (publ) January – December 2023

Summary of the period October–December 2023

 • Net turnover was SEK 481,597 (20,347)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -7,501,648 (-6,126,772)
 • Profit/loss after financial items was SEK -9,842,912 (-8,078,967)
 • Profit/loss after tax was SEK –9,842,912 (-8,078,967)
 • Earnings per share were SEK -0.04 (-0.05)

Summary of the period January–December 2023

 • Net turnover was SEK 976,281 (108,517)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -27,263,296 (-24,979,043)
 • Profit/loss after financial items was SEK –29,186,675 (-27,942,965)
 • Profit/loss after tax was SEK –29,186,675 (-27,942,965)
 • Earnings per share were SEK -0.13 (-0.18)
 • The Board proposes that no dividend be paid for the 2023 financial year

COMMENTS FROM CEO ANDERS WEILANDT

Breakthrough in several markets and strengthened cash via new issue

During 2023, we reached many important milestones. The decisive results of the migraine study were presented at several international congresses and could be used as strong support for our marketing after the mid-year mark. Furthermore, during the year we achieved breakthroughs in our key markets Germany and Saudi Arabia. After the end of the period, a rights issue was carried out that brought the Company approximately SEK 23.0 million before issue costs, which we are now using to further increase sales work and come closer to our strategic goal.

 • Several market breakthroughs
 • Strong interest in Ozilia and study results at several scientific congresses
 • First patients included in two new studies
 • Launch of Ozilia in the United Arab Emirates
 • Cash was strengthened in February 2024 by approximately SEK 23 million before costs

Several market breakthroughs

At the beginning of May, our new distributor in Saudi Arabia, Janin Medical, received its first key order for equipment and supplies for the treatment method Ozilia® for chronic rhinitis. The customer was the private healthcare company Nahdi Care Clinics, which has four hospitals located in the country’s second-largest city, Jeddah. Janin Medical is also driving the process of securing market authorization for the migraine indication.

A first agreement with a clinic in Germany at the end of November was followed by another at the beginning of 2024. It is very satisfying to be able to tick off a breakthrough in one of the markets we are focusing on. This is another important step toward the goal of building up a volume of returning patients at a number of clinics as regular customers.

Strong interest in Ozilia at several congresses

During the fourth quarter, we continued to exhibit and present Ozilia at several international fairs and congresses such as European Headache Congress in Barcelona and Deutsche Schmerzkongress in Mannheim. The many leads we have brought home from these marketing efforts clearly show that awareness of Ozilia is starting to establish itself at very satisfactory levels.

The primary results from the PM007 migraine study were presented for the first time at the American Headache Society's congress in Austin, Texas, in June and then also at International Headache Congress in Seoul in September. The scientific article with the results that will be published in the near future will be an extremely important tool for us in our continued sales efforts.

First patients included in two studies

The Company's two active studies PM010 and PM009 included the first patients at the end of the year. PM010 is an after-market study, which is part of the regulatory requirement for the migraine product's CE marking, but it is also very important as a basis for treating doctors about how often the treatment needs to be given to different types of patients.

The pilot study PM009 aims to evaluate the effect of Ozilia in the preventive treatment of patients with chronic migraine who do not respond to treatment with CGRP inhibitors and other migraine medications. PM009 is an exploratory study with a possible potential upside for the Company.

Launch in the United Arab Emirates

At the end of November, the Company contracted MEDSWAN MEDICAL SUPPLIES L.L.C, Dubai as a market expert in the United Arab Emirates (UAE) for the introduction of the Company's product Ozilia on the UAE market.

Strengthened cash after rights issue

The rights issue that was carried out in January 2024 was subscribed to approximately 55 percent and brought the Company approximately SEK 23 million before issue costs, and if all issued warrants in series TO 8 are fully exercised, Chordate Medical may receive additional issue proceeds in the fall of 2024. With the improved cash flow, we can now finance the continued market and sales work. The support for the Company's path toward an exit is a clear indication of the strength of Chordate's offer, and I would like to thank all our shareholders for the support and confidence shown in the issue.

Focus in 2024

 • Continue to increase the number of clinic installations in focus markets
 • Market authorization in Saudi Arabia, United Arab Emirates, USA and China
 • Additional markets may be added to the list
 • Continue to inform the major players in the neurology market about the Company's successes

Kista, March 2024
Anders Weilandt, CEO

Bokslutskommuniké Chordate Medical Holding AB (publ) januari – december 2023

Sammanfattning av perioden oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 481 597 SEK (20 347)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -7 501 648 SEK (-6 126 772)
 • Resultat efter finansiella poster var -9 842 912 SEK (-8 078 967)
 • Resultat efter skatt var -9 842 912 SEK (-8 078 967)
 • Resultat per aktie var -0,04 SEK (-0,05)

Sammanfattning av perioden januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 976 281 SEK (108 517)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -27 263 296 SEK (-24 979 043)
 • Resultat efter finansiella poster var –29 186 675 SEK (-27 942 965)
 • Resultat efter skatt var –29 186 675 SEK (-27 942 965)
 • Resultat per aktie var -0,13 SEK (-0,18)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR

Genombrott på flera marknader och stärkt kassa via emission

Under 2023 nådde vi många viktiga milstolpar. Migränstudiens avgörande resultat presenterades på flera internationella kongresser, och kunde från halvårsskiftet användas som starkt stöd för vår marknadsföring. Vidare nådde vi under året genombrott i nyckelmarknaderna Tyskland och Saudiarabien. Efter periodens slut genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader, vilket vi nu använder för att ytterligare öka säljarbetet och komma närmare vårt strategiska mål.

 • Flera marknadsgenombrott
 • Stort intresse för Ozilia och studieresultat på flera vetenskapliga kongresser
 • Första patienterna inkluderade i två nya studier
 • Lansering av Ozilia i Förenade Arabemiraten
 • Kassan stärktes i februari 2024 med cirka 23 MSEK före kostnader

Flera marknadsgenombrott

I början av maj tog vår nya distributör i Saudiarabien, Janin Medical sin första viktiga order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden Ozilia® för kronisk rinit. Kunden var det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah. Samtidigt driver Janin Medical processen för marknadstillstånd för migränindikationen.

Ett första avtal med en klinik i Tyskland i slutet av november följdes upp av ytterligare ett i början av 2024. Det är mycket tillfredställande att kunna bocka av ett genombrott på en av de marknader vi fokuserar på. Detta är ännu ett viktigt steg mot målet att bygger upp en volym av återkommande patienter på ett antal kliniker som reguljära kunder.

Stort intresse för Ozilia på fler kongresser

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att ställa ut och presentera Ozilia på flera internationella mässor och kongresser såsom European Headache Congress i Barcelona och Deutsche Schmerzkongress i Mannheim. De många leads vi tagit hem från de här marknadssatsningarna visar tydligt att kännedomen om Ozilia börjar etablera sig på mycket tillfredställande nivåer.

De primära resultaten från migränstudien PM007 presenterades för första gången på American Headache Societys kongress i Austin, Texas i juni, och därefter även på världskongressen International Headache Congress i Seoul i september. Den vetenskapliga artikeln med resultaten som publiceras inom en snar framtid kommer vara ett ytterst viktigt verktyg för oss i våra fortsatta säljinsatser.

Första patienterna inkluderade i två studier

Bolagets två aktiva studier PM010 och PM009 inkluderade i slutet av året de första patienterna. PM010 är en eftermarknadsstudie, vilket är en del av det regulatoriska kravet för migränproduktens CE-märkning, men även med stor betydelse som underlag till behandlande läkare om hur ofta behandlingen behöver ges till olika typer av patienter.

Pilotstudien PM009 har som syfte att utvärdera effekten av Ozilia vid förebyggande behandling av patienter med kronisk migrän som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare och andra migränläkemedel. PM009 är en explorativ studie med möjlig potentiell uppsida för bolaget.

Lansering i Förenade Arabemiraten

I slutet av november kontrakterade bolaget MEDSWAN MEDICAL SUPPLIES L.L.C, Dubai som marknadsexpert i Förenade Arabemiraten (UAE) för introduktion av bolagets produkt Ozilia på UAE-marknaden.

Stärkt kassa efter företrädesemission

Företrädesemissionen som genomfördes i januari 2024 tecknades till cirka 55 procent och tillförde bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under hösten 2024. Med den stärkta kassan kan vi nu finansiera det fortsatta marknads- och försäljningsarbetet. Stödet för bolagets väg mot en exit är ett tydligt kvitto på styrkan i Chordates erbjudande, och jag vill tacka alla våra aktieägare för stödet och förtroendet som visats i emissionen.

Fokus under 2024

 • Fortsätta att öka antal klinikinstallationer på fokusmarknaderna
 • Marknadstillstånd i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, USA och Kina
 • Ytterligare marknader kan läggas till listan
 • Fortsätta att informera de större aktörerna inom neurologi om företagets framgångar

Kista, mars 2024
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB ("Chordate Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfal-let i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 22 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 110 851 434 units, motsvarande cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 922 417 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 15 061 828 units, motsvarande cirka 6,5 pro-cent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 55,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024.

Verkställande direktör Anders Weilandt kommenterar:
”Jag vill tacka alla våra aktieägare för fortsatt förtroende. I alla möten vi har med kunder och med branschen ser vi ett ökande intresse för vårt läkemedelsfria behandlingsalternativ för kronisk migrän och rinit. Kapitaltillskottet möjliggör att vi med oförändrad fart kan fortsätta marknadsarbetet mot våra strategiska mål, där Chordate nu påbörjat den sista fasen av att bygga värde i Bolaget inför en potentiell exit.", säger Anders Weilandt, VD för Chordate Medical.
 
Teckning och tilldelning
Totalt tecknades 110 851 434 units, motsvarande cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 922 417 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 15 061 828 units, motsvarande cirka 6,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt 55,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024.
 
Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 8. En (1) teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 16–29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 8 sker under perioden 4–18 november 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 8 som utgetts inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 19,2 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,15 SEK.
 
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.
 
Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Chordate Medical med 255 671 358 aktier från 232 416 507 aktier till 488 087 865 aktier och aktiekapitalet ökar, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,09 SEK, med 23 010 422,22 SEK från 20 917 485,63 SEK till 43 927 907,85 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 8 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 127 835 679 aktier till totalt 615 923 544 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 15 340 281,48 SEK, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,12 SEK (efter att de beslut som fattades av extra bolagsstämman den 26 januari 2024 har registrerats hos Bolagsverket).
 
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till 15 procent av det garanterade beloppet alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen eller kvotvärdet för aktien multiplicerat med två (2). Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 10 225 000 units, innehållandes 20 450 000 aktier och 10 225 000 teckningsoptioner serie TO 8, utges i form av garantiersättning.
 
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet CMH BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 10, 2024. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.
 
Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl. 18.10 CET.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Chordate Medical publishes outcome in rights issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

The board of directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (“Chordate Medical” or the “Company”) today announces the outcome of the rights issue of units that was announced on 22 December 2023 (the “Rights Issue”). In total 110,851,434 units, corresponding to approximately 47.7 percent of the Rights Issue, were subscribed for by exercise of unit rights, and 1,922,417 units, corresponding to approximately 0.8 per-cent of the Rights Issue, were subscribed for without unit rights. The remaining part pf the Rights Issue, 15,061,828 units, corresponding to approximately 6.5 percent of the Rights Issue, was subscribed for by guarantors. The Rights Issue is thus subscribed to a total of approximately 55.0 percent. Through the Rights Issue, Chordate Medical will initially receive approximately SEK 23.0 million before issue costs and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds during 2024.

CEO Anders Weilandt comments:
"I would like to thank all our shareholders for the continued trust. In all the meetings we have with customers and with the industry, we see an increasing interest in our drug-free treatment option for chronic migraine and rhinitis. The capital injection enables us to continue our marketing efforts towards our strategic goals at an unchanged pace, where Chordate has now entered the final phase of building value in the Company for a potential exit.", says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.
 
Subscription and allotment
In total 110,851,434 units, corresponding to approximately 47.7 percent of the Rights Issue, were subscribed for by exercise of unit rights, and 1,922,417 units, corresponding to approximately 0.8 percent of the Rights Issue, were subscribed for without unit rights. The remaining part pf the Rights Issue, 15,061,828 units, corresponding to approximately 6.5 percent of the Rights Issue, was subscribed for by guarantors. The Rights Issue is thus subscribed to a total of 55.0 percent. Through the Rights Issue, Chordate Medical will initially receive approximately SEK 23.0 million before issue costs and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds during 2024.

Each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant series TO 8. One (1) warrant series TO 8 entitles the right to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price corresponding to seventy (70) percent of the volume weighted average price of the Company’s share during the period 16-29 October 2024, however not lower than the shares’ quota value and not more than SEK 0.15. Subscription of shares by exercise of warrants series TO 8 will take place during the period 4-18 November 2024. Upon full exercise of all warrants series TO 8 that are issued as part of units, the Company may receive additional proceeds of a total of approximately SEK 19.2 million, based on a maximum subscription price of SEK 0.15.

Allocation of units subscribed for without unit rights has been made in accordance with the allocation principles described in the EU Growth Prospectus that has been prepared in connection with the Rights Issue and published by the Company on 29 January 2024 (the “Prospectus”). Notification regarding allocation will be made by posting a contract note to each subscriber. Allocated units shall be paid for in accordance with the instructions in the contract note.

Change in share capital and number of shares as well as dilution
Through the Rights Issue, the number of shares in Chordate Medical increases with 255,671,358 shares, from 232,416,507 shares to 488,087,865 shares and the share capital increases, based on a quota value per share of SEK 0.09, by SEK 23,010,422.22, from SEK 20,917,485.63 to SEK 43,927,907.85. In the event of full exercise of all issued warrants series TO 8 for subscription of new shares in the Company, the number of shares will increase with additional 127,835,679 shares to a total of 615,923,544 shares and the share capital will increase by additional SEK 15,340,281.48, based on a quota value per share of SEK 0.12 (after the resolutions that were decided by the extraordinary general meeting held on 26 January 2024 have been registered with the Swedish Companies Registration Office).

In connection with the Rights Issue, the Company has entered into agreements on guarantee commitments. For the guarantee commitments, guarantee compensation is paid, either in cash compensation amounting to 15 percent of the guaranteed amount, or alternatively 20 percent of the guaranteed amount in the form of newly issued units in the Company, on the same terms and conditions as units in the Rights Issue, however the subscription price per unit shall correspond to the volume weighted average share price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period in the Rights Issue (i.e. 2 February 2024 – 16 February 2024) multiplied by two (2), but never lower than the subscription price in the Rights Issue or the quota value of the shares multiplied by two (2). If all guarantors would choose to receive guarantee compensation in units, a maximum of 10,225,000 units in total, containing 20,450,000 shares and 10,225,000 warrants series TO 8, would be issued as guarantee compensation.

Trading in BTU
Trading in BTU (Sw. betald tecknad unit) takes place on Nasdaq First North Growth Market under the short name CMH BTU until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket), which is estimated to take place around week 10, 2024. After approximately one week, BTU will then be converted to shares and warrants. Trading in the shares and warrants will thereafter take place on Nasdaq First North Growth Market as soon as possible after completed registration with the Swedish Companies Registration Office.
 
Advisers
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.
 
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, on February 20th, 2024, at 18:10 CET.
 
IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical published on 29 January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.
 
The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.
 
Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.
 
In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.
 
This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.
 
This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.
 

Chordate Medical Holding AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" eller "Bolaget") meddelar att prospekt avseende Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.chordate.com) och Vator Securities hemsida (www.vatorsecurities.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet och Bolagets hemsida, www.chordate.com.

Tidplan

29 januari 2024 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
30 januari 2024 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
31 januari 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
2 februari – 13 februari 2024 Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
2 februari – 16 februari 2024 Teckningsperiod
Omkring den 20 februari 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Om denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2024 kl. 10.15 CET.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den [29] januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Om denna information
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2024 kl. 10.15 CET.

Chordate Medical Holding AB (publ) publishes prospectus relating to the rights issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" or the "Company") announces that the prospectus relating to the Company’s rights issue of units (the "Rights Issue") has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) and is available on the Company’s website (www.chordate.com) and Vator Securities' website (www.vatorsecurities.se). The Prospectus will also be available at the Swedish Financial Supervisory Authority’s website (www.fi.se).

For further information regarding the Rights Issue, please refer to the published Prospectus and the Company’s website, www.chordate.com.

Timetable

29 January 2024 Last day of trading including the right to receive unit rights
30 January 2024 Last day of trading including the right to receive unit rights
31 January 2024 Record date for participation in the Rights Issue
2 February – 13 February 2024 Trading in unit rights on Nasdaq First North Growth Market
2 February – 16 February 2024 Subscription period
Around 20 February 2024 Publication of outcome in the Rights Issue

Advisors
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.

About this information
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 10.16 CET on January 29th 2024.

IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical published on [29] January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The upcoming approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.

The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.

This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.

About this information
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below, at 10.15 CET on January 29th 2024.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ) den 26 januari 2024 fattades följande beslut.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fria medel
Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med 37 186 641,12 kronor för avsättning till fria medel. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Aktiekapitalet uppgår efter minskningen till 20 917 485,63 kronor.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. I samband därmed beslutades om vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 22 december 2023 om emission av högst 232 416 507 units med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen av units genomförs på i huvudsak följande villkor. Varje unit består av två nya aktier och en teckningsoption. Totalt omfattar emissionen högst 464 833 014 aktier och högst 232 416 507 teckningsoptioner. Vid full teckning av samtliga aktier i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 41 834 971,26 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 20 917 485,63 kronor.

Teckningskursen för varje unit ska vara 0,18 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,09 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare. Avstämningsdagen för rätt att erhålla uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 31 januari 2024. Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och en uniträtt berättigar till teckning av en unit. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 2 februari 2024 till och med den 16 februari 2024.

En teckningsoption serie TO 8 ger rätt att under perioden från och med den 4 november 2024 till och med 18 november 2024 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 kronor.

Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget initialt cirka 41,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 34,9 miljoner kronor, baserat på en högsta teckningskurs om 0,15 kronor.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp, uppgående till totalt cirka 10,7 miljoner kronor. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 12,3 miljoner kronor. Sammantaget omfattas unitemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,0 miljoner kronor.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Fondemission
Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska ökas med 37 186 641,12 kronor genom att beloppet överförs från fritt eget kapital. Fondemissionen genomförs utan att några nya aktier ges ut. Syftet med fondemissionen är att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt ovan.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fria medel
Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas för avsättning till fria medel med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission ovan minus det minsta belopp som erfordras för att aktiens kvotvärde efter minskningen ska motsvara ett helt antal ören. Minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till de som ingått garantiförbindelser för att säkerställa den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 22 december 2023 och som godkändes av bolagsstämman enligt ovan. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättningen som bolaget har att utge till garanterna.

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

The following resolutions was adopted at the extraordinary general meeting of Chordate Medical Holding AB (publ) held on January 26th, 2024.

Reduction of the share capital for allocation to the unrestricted equity
The general meeting resolved on a reduction of the company's share capital by SEK 37,186,641.12 for allocation to the unrestricted equity. The reduction is carried out without the withdrawal of shares. The share capital will after the reduction amount to SEK 20,917,485.63.

Amendment of the articles of association
The general meeting resolved to amend the company's articles of association by adopting new limits for the share capital and the number of shares. In connection therewith, certain editorial changes to the articles of association were resolved upon.

Approval of the board of directors’ resolution on the new issue of units
The general meeting resolved to approve the board of directors’ resolution on 22 December 2023 to issue not more than 232,416,507 units, observing the shareholders preferential rights. The issue of units is carried out on the following main terms. Each unit consist of two new shares and one warrant. In total, the issue encompasses not more than 464,833,014 shares and not more than 232,416,507 warrants. Upon full subscription of all shares issued in the unit issue, the share capital will increase by not more than SEK 41,834,971.26. Upon full exercise of all warrants issued in the unit issue, the share capital will increase by not more than SEK 20,917,485.63.

The subscription price for each unit shall be SEK 0.18, corresponding to a subscription price per share of SEK 0.09. The warrants are issued free of charge. Subscription of units with preferential rights shall be made using unit rights. The right to receive unit rights to subscribe for units with preferential rights shall be granted to those who are registered as shareholders on the record date. The record date for receiving unit rights and the right to participate in the issue with preferential rights shall be 31 January 2024. Each existing share entitles to one unit right, and one unit right entitles to the subscription of one unit. Subscription of units with the support of unit rights shall be made during the period from and including 2 February 2024 to and including 16 February 2024.

One warrant series TO 8 entitles the holder, during the period from and including 4 November 2024 to and including 18 November 2024, to subscribe for one new share in the company against cash payment amounting to 70 percent of the volume-weighted average price of the company's share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including 16 October 2024 to and including 29 October 2024, however, not less than the share's quota value and not more than SEK 0.15.

Provided that the rights issue is fully subscribed, the company will initially receive approximately SEK 41.8 million before issue costs. Upon full subscription and full exercise of all warrants, the company may receive an additional capital contribution of approximately SEK 34.9 million, based on a maximum subscription price of SEK 0.15. 

The company has received subscription undertakings from certain existing shareholders as well as members of the board of directors and the executive management, amounting to a total of approximately SEK 10.7 million. The company has also entered into agreements with a number of external investors regarding guarantee commitments of a total of approximately SEK 12.3 million. In aggregate, the issue of units is covered by subscription undertakings and guarantee commitments amounting to approximately SEK 23.0 million.

Amendment of the articles of association
The general meeting resolved to amend the company's articles of association by adopting new limits for the share capital and the number of shares.

Bonus issue
The general meeting resolved to increase the company’s share capital by SEK 37,186,641.12, to be made through transfer from the unrestricted equity. The bonus issue is carried out with no new share being issued. The purpose of the bonus issue is to restore the share capital after the reduction of the share capital in accordance with the above.

Reduction of the share capital for allocation to the unrestricted equity
The general meeting resolved on a reduction of the company's share capital for allocation to unrestricted equity by an amount in SEK that corresponds to the increase in the share capital as resolved upon in the new issue of shares above, reduced by the minimum amount required for the share's quota value to correspond to a whole number of Swedish ören after the reduction. The reduction is carried out without withdrawal of shares.

Authorization for the board of directors to resolve on a new issue
The general meeting resolved to authorize the board of directors to, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with deviation from the shareholders' preferential rights and with or without conditions for set-off or other conditions, resolve on the issuance of shares and warrants to those who have entered into guarantee commitments in order to ensure the preferential rights issue decided by the board of directors on 22 December 2023, which has been approved by the general meeting in accordance with the above. The total number of shares and warrants that may be issued under the authorization shall not exceed the total number of shares and warrants corresponding to the agreed guarantee compensation that the company is to issue to the guarantors.