Ny italiensk studie visar att K.O.S har positiva effekter på allergisk rinit

Resultaten av den nya prövarinitierad studien Effectiveness of Kinetic Oscillation Stimulation Treatment in Persistent Moderate-Severe Allergic Rhinitis Compared to Medical Therapy visar att Chordates K.O.S-behandling förbättrar luftflödet genom näsan mer effektivt än enbart medicinsk behandling vid ihållande måttlig till svår allergisk rinit. Symptom såsom täppa, snuva, klåda och nysningar minskade avsevärt för de patienter som fick medicinsk behandling i kombination med K.O.S.

– Vi har tidigare inte undersökt effekterna av K.O.S på allergisk rinit i någon större utsträckning så dessa resultat är väldigt positiva och öppnar potentiellt upp nya möjligheter för bolaget, säger Jan Hermansson, medicinsk chef Chordate.

Patienterna i denna studie diagnosticerades med hjälp av prick-test på armen eller via blodprov för att på så sätt säkerställa bekräftad allergi mot bland annat kvalster.

– Det här är viktig ny information till läkare som behandlar patienter där allergener i form av pollen och kvalster är frekvent förekommande. Patienter med rinit har ofta en kombination av allergisk och icke-allergisk rinit, vilket kan vara en orsak till att en kombinationsbehandling med K.O.S kan ge den indikerade förbättringen.

Studien utfördes av bland andra dr Lino Di Rienzo Businco och publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Otolaryngology Research & Reports.

Läs hela studien

New Italian study shows that K.O.S has positive effects on allergic rhinitis

The results of the new investigator-initiated study titled "Effectiveness of Kinetic Oscillation Stimulation Treatment in Persistent Moderate-Severe Allergic Rhinitis Compared to Medical Therapy" demonstrate that Chordate's K.O.S treatment improves nasal airflow more effectively than medical therapy alone in cases of persistent moderate to severe allergic rhinitis. Symptoms such as congestion, runny nose, itching, and sneezing significantly decreased in patients who received medical treatment in combination with K.O.S.

"We have not previously investigated the effects with K.O.S on allergic rhinitis in particular, so these results are very positive and potentially open up new opportunities for the company," says Jan Hermansson, Chief Medical Officer of Chordate.

The patients in this study were diagnosed using skin prick tests on the arm or blood tests to confirm allergies, including allergies to dust mites, among others.

"This is important new information for physicians treating patients where allergens such as pollen and dust mites are frequently present. Patients with rhinitis often have a combination of allergic and non-allergic rhinitis, which may be a reason why a K.O.S-treatment combination provides the indicated improvement,"

The study was conducted by, among others, Dr. Lino Di Rienzo Businco, and was published in Journal of Otolaryngology Research & Reports.

Chordate Medicals två incitamentsprogram tecknade till fullo av styrelse och ledning

De två incitamentsprogrammen som beslutades av Chordate Medicals årsstämma 11 maj 2023 har idag tecknats till fullo av bolagets styrelse och ledning. Det innebär teckning av 4 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1, och därmed en ökning av aktiekapitalet med 1 000 000 kronor, samt 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:2, och därmed en ökning av aktiekapitalet med 375 000 kronor.

Syftet med incitamentsprogrammen är att nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Chordate Medical ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Chordate Medical ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Chordate Medical’s two incentive programs fully subscribed by the board and management

The two incentive programs that were decided by Chordate Medical’s general meeting on May 11th, 2023, have today been signed in full by the company's board and management. This involves the subscription of 4,000,000 warrants of series 2023/2025:1, and thus an increase in the share capital by SEK 1,000,000, as well as 1,500,000 warrants of series 2023/2025:2, and thus an increase in the share capital by SEK 375,000.

The purpose of the incentive programs is that current and future employees and consultants in the Company will be able to become long-term shareholders and work for, and take part of, a positive value development of the share in the Company during the period covered by the proposed program, and that Chordate Medical will be able to retain and recruit competent and committed staff.

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport januari-mars 2023

Sammanfattning av perioden januari-mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 120 421 SEK (68 633)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6 499 823 SEK (-6 765 843)
 • Resultat efter finansiella poster var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
 • Resultat efter skatt var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
 • Resultat per aktie var -0,03 SEK (-0,04)

ÖKAD AKTIVITET PÅ FLERA NYCKELMARKNADER
Under årets första månader fram till maj 2023 har vi sett ökad aktivitet på samtliga nyckelmarknader, både från oss och från potentiella och befintliga kunder. I Saudiarabien tog vi nyligen emot en genombrottsorder på rinitbehandlingen, brittiska NHS har godkänt designen i vår kommande migränstudie, i Italien erbjuder nu 11 kliniker K.O.S-behandling mot kronisk rinit, och American Headache Societys (AHS) vetenskapliga konferens i juni har accepterat studieresultaten från PM007 för muntlig redovisning. Lägg därtill att vi inledde året med en företrädesemission som tecknades till cirka 72 procent, vilket visar på ett fortsatt stort förtroende från våra aktieägare.

 • Abstract med färdiga studieresultat från migränstudien accepterad för muntlig presentation på AHS.
 • Ännu ett steg på vägen mot produktregistrering i Kina.
 • Nytt patent beviljat av Europeiska patentverket – stärker bolagets position på marknaden
 • Kassan stärktes efter företrädesemissionen med 37,3 MSEK före kostnader.

Flera framgångar i Saudiarabien
I slutet av februari godkände Saudiarabiens läkemedelsmyndighet Janin Medical som vår auktoriserade representant i landet. Sedan dess har vi mottagit en genombrottsorder på rinitsystem från det privata vårdbolaget NahdiCare Clinics för den första av deras fyra kliniker, och vår distributör Janin Medical driver samtidigt processen att registrera ett marknadstillstånd för migränindikationen. Medan vi väntar på det tillståndet så är Janins säljare fullt engagerade med att öka antalet rinitinstallationer både bland de privata och de offentliga kliniker som vi har på mål-listan.

AHS har accepterat migränsstudien för presentation
De primära resultaten från migränstudien PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – offentliggjordes som abstract på AHS, webbplats i april. Dr. Jan Hoffmann, Kings College kommer att hålla en presentation av studiens resultat på AHS-kongressen i Austin, Texas i mitten av juni i år.

Det här är mycket viktigt för oss, det är endast utvalda vetenskapliga arbeten som blir inbjudan att presenteras muntligen, vi kan bara tolka det som att den vetenskapliga kommittén på AHS har bedömt materialet som högintressant. 

Viktigt steg framåt mot den kinesiska marknaden
I februari lämnade vårt kinesiska joint venture-bolag Changyong Medical Technology Co. in en ansökan för produktregistrering för K.O.S-behandlingen för kronisk rinit i Kina. Det är ett viktigt steg framåt mot tillträde till den kinesiska marknaden.

Ytterligare patent stärker marknadspositionen
Europeiska patentverket beviljade i början av året ytterligare en patentansökan rörande vidareutveckling av K.O.S-behandlingen. Att fortsätta expandera patentportföljen gör det svårare för en potentiell konkurrent att ta sig in på vår marknad och möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger.

Fokus under resten av året
Vi fortsätter följa den uppsatta planen med sälj- och marknadsföring på våra utvalda marknader med extra fokus på migränområdet.
Kista, maj 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report January-March 2023

Summary of the period January–March 2023

 • Net turnover was SEK 120,421 (68,633)
 • Cash flow from operating activities was SEK -6,499,823 (-6,765,843)
 • Profit/loss after financial items was SEK -7,133,134 (-7,379,153)
 • Profit/loss after tax was SEK -7,133,134 (-7,379,153)
 • Earnings per share were SEK -0.03 (-0.04)

INCREASED ACTIVITY ON SEVERAL KEY MARKETS
From the start of the year through May 2023, we have seen increased activity on all key markets, both from us and from potential and existing customers. We recently received a breakthrough order in Saudi Arabia for the rhinitis treatment, British NHS approved the design of our pending migraine study, 11 clinics in Italy are now offering K.O.S treatment for chronic rhinitis, and the American Headache Society’s (AHS) scientific conference in June accepted the study results from PM007 for presentation in a lecture format. In addition, we started the year with a rights issue that was subscribed to approximately 72 percent, which shows continued strong confidence from our shareholders.

 • Abstract with completed study results from the migraine study accepted for presentation in lecture format at AHS.
 • Yet another step on the path to product registration in China.
 • New patent granted by the European Patent Office—reinforces the company’s position on the market.
 • Cash reinforced by SEK 37.3 million before expenses following the rights issue.

Several successes in Saudi Arabia
At the end of February, the Saudi Food and Drug Authority approved Janin Medical as our authorized representative in the country. Since then, we have received a breakthrough order for rhinitis systems from the private healthcare company NahdiCare Clinics for the first of their four clinics, and our distributor Janin Medical is simultaneously pursuing registration for marketing authorization for the migraine indication. While we wait for this authorization, Janin’s sales staff are busy increasing the number of rhinitis installations in both private and public clinics that are on our target list.

AHS has accepted the migraine study for presentation
The primary results from migraine study PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – were published as an abstract on the AHS website in April. Dr. Jan Hoffmann, Kings College, will present the study’s results at the AHS congress in Austin, Texas, in mid-June this year.

This is very important for us; only select scientific works are invited for presentation in lecture form, which we can only interpret to mean that the scientific committee at AHS has judged the material to be very interesting.

Key advancement on the Chinese market
In February, our Chinese joint venture company Changyong Medical Technology Co. submitted an application for product registration in China for the K.O.S treatment for chronic rhinitis. This is a key step forward toward entry into the Chinese market.

Another patent reinforces our market position
The European Patent Office approved at the beginning of the year another patent application regarding development of the K.O.S treatment. Continuing to expand the patent portfolio makes it more difficult for a potential competitor to enter our market and enables exclusive access to the market, which is a pillar in the ownership value the company is building.

Focus during the rest of the year
We are continuing to follow up on the established sales and marketing plan in our select markets, with a special focus on the migraine area.
 
Kista, May 2023
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical presents interim report for Q1 2023

Chordate Medical Holding (publ) publishes its interim report for Q1 2023 on Thursday, May 25th, 2023, 08:30 a.m. On Friday, May 26th, 10:00 a.m., the company invites you to a live-streamed teleconference with CEO Anders Weilandt.

After the conference, there will be a question-and-answer session. The presentation is held in Swedish. It is possible to follow the conference via computer or mobile devices.

Register for the web conference here: https://attendee.gotowebinar.com/register/6316614468544567648

The number of places is limited, so we recommend registering well in advance to secure a place.

A recording of the web conference will be available after the conference on the company’s website www.chordate.com and on the Västra Hamnen Corporate Finance YouTube channel.

Chordate Medical presenterar delårsrapport för Q1 2023

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin delårsrapport för Q1 2023 torsdagen den 25 maj 2023 klockan 08:30. Fredagen den 26 maj klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med vd Anders Weilandt.

Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter.

Anmäl dig till webbkonferensen här: https://attendee.gotowebinar.com/register/6316614468544567648

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats.

En inspelning av webkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

New investigator-initiated study on chronic rhinitis shows positive results with K.O.S treatment from Chordate

The investigator-initiated study The effect of single kinetic oscillation stimulation treatment on nonallergic rhinitis from the University of Helsinki was published in March 2023 and the results show that Chordate's K.O.S treatment provides patients with non-allergic rhinitis with a subjective symptom improvement for at least 1 year, thus possibly decreasing the need for invasive treatment methods.

"This is another investigator-initiated study that, completely independent of Chordate, shows good results one year after rhinitis treatment with K.O.S. The study results show that K.O.S significantly reduced symptoms for a significant proportion of the 49 patients who participated in the study. This is, of course, another important proof that the treatment can help many people around the world who suffer from chronic rhinitis," says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

The study was published in the scientific journal Laryngoscope Investigative Otolaryngology and is the fourth publication in the author Sara Sainio's doctoral thesis Efficacy and Safety of Novel Medical Devices in Rhinology.

Read more about the completed, ongoing, and planned studies on the K.O.S treatment

Ny prövarinitierad studie på kronisk rinit visar positiva resultat med K.O.S-behandling från Chordate

Den prövarinitierade Studien The effect of single kinetic oscillation stimulation treatment on nonallergic rhinitis från Helsingfors Universitet publicerades i mars 2023 och resultatet visar att Chordates K.O.S-behandling ger patienter med icke-allergisk rinit en subjektiv symtomförbättring under minst 1 år, vilket kan minska behovet av invasiva behandlingsmetoder.

– Detta är ytterligare en prövarinitierad studie som helt oberoende från Chordate visar på goda resultat ett år efter rinitbehandling med K.O.S. Studieresultatet visar att K.O.S gav signifikant minskade symtom för en betydande del av de 49 patienter som deltog i studien. Det är givetvis ytterligare ett viktigt kvitto på att behandlingen kan hjälpa många människor runt om i världen som lider av kronisk rinit, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Laryngoscope Investigative Otolaryngology och är den fjärde publikationen i författaren Sara Sainios doktorsavhandling; Efficacy and Safety of Novel Medical Devices in Rhinology.

Läs mer om samtliga genomförda, pågående och planerade studier på K.O.S-behandlingen