Chordate Medicals vd deltar på investerarkonferens i Schweiz

Chordate Medicals vd Anders Weilandt kommer presentera Ozilia på Swiss Nordic Bio i Zürich 7 mars. Swiss Nordic Bio är en partner- och investerarkonferens med syfte till att koppla samman nordiska och schweiziska startups inom Life science med investerare och industripartners.

– Samtidigt som vi fortsätter bearbeta nyckelmarknaderna så kommer vi lägga alltmer fokus på att öka kännedomen om bolaget och Ozilia i de industri- och investerarkretsar som omger Life science. Swiss Nordic Bio är ett av flera viktiga forum i den kontexten under våren där vi medverkar för att presentera Ozilia’s potential, säger anders Weilandt, vd Chordate.

Swiss Nordic Bio har arrangerats under 17 år och var tidigare känt som Swiss Scandinavian Bio-Business Seminar. Värdskapet för konferensen delas av Vator Securities och Business Sweden och organiseras tillsammans med aktörer från de nordiska länderna i samarbete med schweiziska partners.

– Konferensen har fokus på bioteknik, medtech och läkemedelsindustrin. Förutom utvecklingsföretag som Chordate, och investerare, så deltar även globala bolag från dessa tre fält, varför detta är helt rätt forum att delta i.

Läs mer om Swiss Nordic Bio

Chordate Medical’s CEO to attend investor conference in Switzerland

Chordate Medical's CEO, Anders Weilandt, will present Ozilia at Swiss Nordic Bio in Zurich on March 7th. Swiss Nordic Bio is a high-level partnering and investor conference aimed at connecting Nordic and Swiss startups in the Life Science sector with investors and industry partners.

"As we continue to penetrate key markets, we will increasingly focus on raising awareness about the company and Ozilia within the industrial and investor circles surrounding Life Science. Swiss Nordic Bio is one of several important forums in this context during the spring where we participate to present Ozilia's potential", said Anders Weilandt, CEO of Chordate.

Swiss Nordic Bio has been held for 17 years and was previously known as the Swiss Scandinavian Bio-Business Seminar. The conference is hosted by Vator Securities and Business Sweden and organized together with stakeholders from the Nordic countries in collaboration with Swiss partners.

"The conference focuses on biotechnology, medtech, and the pharmaceutical industry. In addition to development companies like Chordate, and investors, global companies from these three fields also participate, making this the perfect forum for us to be a part of.”

Read more about Swiss Nordic Bio

Chordate Medical offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB ("Chordate Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfal-let i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 22 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 110 851 434 units, motsvarande cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 922 417 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 15 061 828 units, motsvarande cirka 6,5 pro-cent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 55,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024.

Verkställande direktör Anders Weilandt kommenterar:
”Jag vill tacka alla våra aktieägare för fortsatt förtroende. I alla möten vi har med kunder och med branschen ser vi ett ökande intresse för vårt läkemedelsfria behandlingsalternativ för kronisk migrän och rinit. Kapitaltillskottet möjliggör att vi med oförändrad fart kan fortsätta marknadsarbetet mot våra strategiska mål, där Chordate nu påbörjat den sista fasen av att bygga värde i Bolaget inför en potentiell exit.", säger Anders Weilandt, VD för Chordate Medical.
 
Teckning och tilldelning
Totalt tecknades 110 851 434 units, motsvarande cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 922 417 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 15 061 828 units, motsvarande cirka 6,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt 55,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024.
 
Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 8. En (1) teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 16–29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 8 sker under perioden 4–18 november 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 8 som utgetts inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 19,2 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,15 SEK.
 
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.
 
Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Chordate Medical med 255 671 358 aktier från 232 416 507 aktier till 488 087 865 aktier och aktiekapitalet ökar, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,09 SEK, med 23 010 422,22 SEK från 20 917 485,63 SEK till 43 927 907,85 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 8 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 127 835 679 aktier till totalt 615 923 544 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 15 340 281,48 SEK, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,12 SEK (efter att de beslut som fattades av extra bolagsstämman den 26 januari 2024 har registrerats hos Bolagsverket).
 
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till 15 procent av det garanterade beloppet alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen eller kvotvärdet för aktien multiplicerat med två (2). Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 10 225 000 units, innehållandes 20 450 000 aktier och 10 225 000 teckningsoptioner serie TO 8, utges i form av garantiersättning.
 
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet CMH BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 10, 2024. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.
 
Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl. 18.10 CET.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Chordate Medical publishes outcome in rights issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

The board of directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (“Chordate Medical” or the “Company”) today announces the outcome of the rights issue of units that was announced on 22 December 2023 (the “Rights Issue”). In total 110,851,434 units, corresponding to approximately 47.7 percent of the Rights Issue, were subscribed for by exercise of unit rights, and 1,922,417 units, corresponding to approximately 0.8 per-cent of the Rights Issue, were subscribed for without unit rights. The remaining part pf the Rights Issue, 15,061,828 units, corresponding to approximately 6.5 percent of the Rights Issue, was subscribed for by guarantors. The Rights Issue is thus subscribed to a total of approximately 55.0 percent. Through the Rights Issue, Chordate Medical will initially receive approximately SEK 23.0 million before issue costs and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds during 2024.

CEO Anders Weilandt comments:
"I would like to thank all our shareholders for the continued trust. In all the meetings we have with customers and with the industry, we see an increasing interest in our drug-free treatment option for chronic migraine and rhinitis. The capital injection enables us to continue our marketing efforts towards our strategic goals at an unchanged pace, where Chordate has now entered the final phase of building value in the Company for a potential exit.", says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.
 
Subscription and allotment
In total 110,851,434 units, corresponding to approximately 47.7 percent of the Rights Issue, were subscribed for by exercise of unit rights, and 1,922,417 units, corresponding to approximately 0.8 percent of the Rights Issue, were subscribed for without unit rights. The remaining part pf the Rights Issue, 15,061,828 units, corresponding to approximately 6.5 percent of the Rights Issue, was subscribed for by guarantors. The Rights Issue is thus subscribed to a total of 55.0 percent. Through the Rights Issue, Chordate Medical will initially receive approximately SEK 23.0 million before issue costs and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds during 2024.

Each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant series TO 8. One (1) warrant series TO 8 entitles the right to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price corresponding to seventy (70) percent of the volume weighted average price of the Company’s share during the period 16-29 October 2024, however not lower than the shares’ quota value and not more than SEK 0.15. Subscription of shares by exercise of warrants series TO 8 will take place during the period 4-18 November 2024. Upon full exercise of all warrants series TO 8 that are issued as part of units, the Company may receive additional proceeds of a total of approximately SEK 19.2 million, based on a maximum subscription price of SEK 0.15.

Allocation of units subscribed for without unit rights has been made in accordance with the allocation principles described in the EU Growth Prospectus that has been prepared in connection with the Rights Issue and published by the Company on 29 January 2024 (the “Prospectus”). Notification regarding allocation will be made by posting a contract note to each subscriber. Allocated units shall be paid for in accordance with the instructions in the contract note.

Change in share capital and number of shares as well as dilution
Through the Rights Issue, the number of shares in Chordate Medical increases with 255,671,358 shares, from 232,416,507 shares to 488,087,865 shares and the share capital increases, based on a quota value per share of SEK 0.09, by SEK 23,010,422.22, from SEK 20,917,485.63 to SEK 43,927,907.85. In the event of full exercise of all issued warrants series TO 8 for subscription of new shares in the Company, the number of shares will increase with additional 127,835,679 shares to a total of 615,923,544 shares and the share capital will increase by additional SEK 15,340,281.48, based on a quota value per share of SEK 0.12 (after the resolutions that were decided by the extraordinary general meeting held on 26 January 2024 have been registered with the Swedish Companies Registration Office).

In connection with the Rights Issue, the Company has entered into agreements on guarantee commitments. For the guarantee commitments, guarantee compensation is paid, either in cash compensation amounting to 15 percent of the guaranteed amount, or alternatively 20 percent of the guaranteed amount in the form of newly issued units in the Company, on the same terms and conditions as units in the Rights Issue, however the subscription price per unit shall correspond to the volume weighted average share price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period in the Rights Issue (i.e. 2 February 2024 – 16 February 2024) multiplied by two (2), but never lower than the subscription price in the Rights Issue or the quota value of the shares multiplied by two (2). If all guarantors would choose to receive guarantee compensation in units, a maximum of 10,225,000 units in total, containing 20,450,000 shares and 10,225,000 warrants series TO 8, would be issued as guarantee compensation.

Trading in BTU
Trading in BTU (Sw. betald tecknad unit) takes place on Nasdaq First North Growth Market under the short name CMH BTU until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket), which is estimated to take place around week 10, 2024. After approximately one week, BTU will then be converted to shares and warrants. Trading in the shares and warrants will thereafter take place on Nasdaq First North Growth Market as soon as possible after completed registration with the Swedish Companies Registration Office.
 
Advisers
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.
 
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, on February 20th, 2024, at 18:10 CET.
 
IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical published on 29 January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.
 
The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.
 
Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.
 
In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.
 
This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.
 
This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.
 

The German Migraine Market and the Potential for Chordate Medical

Germany is one of the markets Chordate Medical is focusing on to demonstrate proof of concept by gaining market shares with the Ozilia treatment for chronic migraine. Through two recently signed agreements with specialist clinics, Chordate Medical is on the right track.

Largest Market for Migraine Medications in Europe
12.5 million Germans suffer from migraine, of which 1.5–1.8 million have chronic migraine. The socioeconomic cost is estimated at 6500 EUR per patient per year, and the German migraine medication market is one of the largest in the world, with an estimated value of 2.5 billion USD by 2030 (Data Detective Dispatch 360).

German migraine and headache care are among the best in Europe. Over 90 percent of migraine patients are treated by specialist physicians (Journal of Headache and Pain). Healthcare services are funded through mandatory health insurance funds. Germans have the right to freely choose both insurance funds and where they want to seek care, a fact that benefits Chordate.

German healthcare is characterized by diversity, significant patient choice, and absence of waiting lists. Ten percent of the population has private health insurance. In addition, statutory occupational health care provides treatment for migraine to all employees.

Private Healthcare is Growing
Germany is Europe's largest healthcare market. The gross value of healthcare amounted to 883 billion USD in 2023. Healthcare is divided into three sectors: public, private non-profit, and private for-profit. All sectors operate under the same conditions. The for-profit healthcare sector in Germany has been growing for many years. In 2004, there were 444 private hospitals; by 2022, there were 596 operated by private for-profit companies – 20 percent of all hospitals, an increase of over 30 percent (Statista).

One reason for increased private ownership is reduced funding from states, another is changes in healthcare financing focusing on variable costs. The largest cost in a hospital is labor. Since 1990, the number of hospital employees in Germany has decreased by nine percent, and private healthcare providers can solve their tasks more efficiently.

The largest private players in the German healthcare market in terms of market value in 2023 were Siemens Healthliners (63 billion USD), Fresenius Medical Care (13 billion), and Röhn-Klinikum (0.9 billion) (Statista).

Chordate Medical in Germany
In August 2022, Chordate signed an agreement with MedTech Innovation Germany (MTIGER) to introduce Ozilia, a treatment method for chronic migraine, to opinion leading neurologists in Germany in both private and public healthcare. In November 2023 and January 2024, Chordate Medical signed two agreements with private specialist clinics in Hamburg and Munich to use Ozilia Migraine for migraine treatment.

"Germany is an important market for us, where we have had a breakthrough with the two agreements. This will certainly make it easier for us to continue converting prospects into orders in the country," says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.

Migränmarknaden i Tyskland och potentialen för Chordate Medical

Tyskland är en av de marknader som Chordate Medical fokuserar på för att visa proof of concept genom att ta tydliga marknadsandelar med Ozilia-behandlingen för kronisk migrän. Genom två nyligen signerade avtal med specialistkliniker är Chordate Medical på god väg.

Största marknaden för migränläkemedel i Europa
12,5 miljoner tyskar lider av migrän varav 1,5–1,8 miljoner med kronisk migrän. Den socioekonomiska kostnaden beräknas till 6500 EUR per patient och år och den tyska marknaden för migränläkemedel är en av de största i världen med ett uppskattat värde 2030 på 2,5 miljarder USD (Data Detective Dispatch 360).

Tysk migrän och huvudvärksvård tillhör de främsta i Europa. Över 90 procent av patienter med migrän vårdas av specialistläkare (Journal of Headache and Pain). Hälso- och sjukvårdstjänsterna finansieras genom obligatoriska sjukförsäkringskassor. Tyskarna har rätt att fritt välja både försäkringskassa och var de vill söka vård, ett faktum som gynnar Chordate.

Tysk sjukvård karakteriseras av mångfald, av en betydande valfrihet för patienterna och frånvaro av vårdköer. Tio procent av befolkningen har tecknat privata sjukförsäkringar. Därutöver ger den lagstadgade företagshälsovården för samtliga anställda också behandling mot migrän.

Privat sjukvård ökar
Tyskland är Europas största marknad för sjukvård. Bruttovärdet för sjukvården uppgick 2023 till 883 miljarder USD. Sjukvården är indelad i tre sektorer, offentlig, privat icke-vinstdrivande och privat vinstdrivande. Alla sektorer verkar under samma villkor. Den vinstdrivande vårdsektorn i Tyskland har växt under många år. 2004 fanns 444 privata sjukhus, 2022 var 596 drivna av privata och vinstdrivna företag – 20 procent av alla sjukhus och en ökning med över 30 procent (Statista).

En anledning till ökat privat ägande är minskade anslag från delstater, en annan är förändringar i hur sjukvården finansieras med fokus på rörliga kostnader. Den största kostnaden på ett sjukhus är löner. Sedan 1990 har antalet anställda på sjukhus i Tyskland minskat med nio procent och privata vårdgivare kan med högre effektivitet lösa sina uppgifter.

De största privata aktörerna på den tyska vårdmarknaden var 2023 i börsvärde Siemens Healthliners (63 mdr USD), Fresenius Medical Care (13 mdr) och Röhn-Klinikum (0.9 mdr) (Statista).

Chordate Medical i Tyskland
I augusti 2022 skrev Chordate avtal med MedTech Innovation Germany (MTIGER), om att introducera Ozilia, en behandlingsmetod för kronisk migrän, till opinionsledande neurologer i Tyskland inom både privat och offentlig vård. I november 2023 samt i januari 2024 slöt Chordate Medical två avtal med privata specialistkliniker i Hamburg och München som ska använda Ozilia Migraine för behandling av migrän.

– Tyskland är en viktig marknad för oss där vi också haft ett genombrott med de två avtalen. Detta kommer med säkerhet att göra det lättare att fortsätta konvertera prospekt till order i landet, säger Anders Weilandt, vd för Chordate Medical.

Sista dag för teckning i Chordate Medical

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 16 februari 2024, är sista dagen i teckningsperioden i Chordate Medical Holding AB (publ):s (”Chordate” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 22 december 2023 med efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 26 januari 2024. Uniträtter som ej avyttras eller ej utnyttjas för teckning förfaller.

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Företrädesrätt: Befintliga aktieägare i Chordate per avstämningsdagen, som var den 31 januari 2024, tilldelades en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen.
 • Unit: Sammanlagt kommer högst 232 416 507 units att ges ut. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 8 (”Teckningsoptioner”), vilket innebär att högst 464 833 014 nya aktier och 232 416 507 Teckningsoptioner kommer att ges ut i Företrädesemissionen.
 • Teckningskurs: Teckningskursen per unit har fastställts till 0,18 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Emissionslikvid: Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 5,7 MSEK. I november 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner av serie TO 8 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 34,9 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,15 SEK.
 • Förbindelser och åtaganden: Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,0 MSEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet och Bolagets hemsida, www.chordate.com/foretradesemission-2024.
 
Tidplan

2 februari – 16 februari 2024 Teckningsperiod
Omkring den 20 februari 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
Om denna information
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 09:40 CET.
 
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.
 

Last day for subscription in Chordate Medical

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

Today, on 16 February 2024, is the last day in the subscription period in Chordate Medical Holding AB (publ)'s (“Chordate” or the ”Company”) rights issue of units consisting of shares and warrants with preferential rights for existing shareholders (the ”Rights Issue”), which was resolved by the Board of Directors on 22 December 2023 with subsequent approval from the extraordinary general meeting on 26 January 2024. Unit rights that are not sold or not used for subscription will lapse.

The Rights Issue in brief:

 • Preferential rights: Existing shareholders in Chordate as of the record date, which was 31 January 2024, were granted one (1) unit right for each existing share. One (1) unit right entitles the holder to subscribe for one (1) unit in the Rights Issue.
 • Unit: In total, a maximum of 232,416,507 units will be issued. Each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant of series TO 8 ("Warrants"), which means that a maximum of 464,833,014 new shares and 232,416,507 Warrants will be issued in the Rights Issue.
 • Subscription price: The subscription price per unit has been set at SEK 0.18, corresponding to a subscription price of SEK 0.09 per share. The warrants are issued free of charge.
 • Issue proceeds: Provided that the Rights Issue is fully subscribed, the Company will initially receive approximately SEK 41.8 million before issue costs, which are expected to amount to approximately SEK 5.7 million. In November 2024, the Company may receive additional proceeds if the warrants of series TO 8 issued in the Rights Issue are exercised for subscription of shares. Upon full subscription and full exercise of all warrants of series TO 8 within the framework of issued units, the Company may receive an additional capital contribution of approximately SEK 34.9 million, based on a maximum subscription price of SEK 0.15.
 • Commitments and undertakings: In total, the Rights Issue is covered by subscription commitments and guarantee undertakings amounting to approximately SEK 23.0 million, corresponding to approximately 55.0 per cent of the Rights Issue. The subscription commitments and guarantee undertakings are not secured by bank guarantees, blocked funds, pledges or similar arrangements.

For further information regarding the Rights Issue, please refer to the published Prospectus and the Company’s website, www.chordate.com/foretradesemission-2024.
 
Timetable

2 February – 16 February 2024 Subscription period
Around 20 February 2024 Publication of outcome in the Rights Issue

Advisors
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.
 
About this information
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below, at 09:40 CET on 16 February 2024.
 
The company's Certified Adviser on Nasdaq First North Growth Market Stockholm is Vator Securities AB.
 
IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical published on 29 January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The upcoming approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.
 
The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.
 
Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.
 
In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.
 
This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.
 
This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.
 

Sista dag för handel med uniträtter i Chordate Medical

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 13 februari 2024, är sista dagen för handel med uniträtterna som utfärdades i samband med Chordate Medical Holding AB (publ):s (”Chordate” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 22 december 2023 med efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 26 januari 2024. Uniträtter som ej avyttras eller ej utnyttjas för teckning förfaller.

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Företrädesrätt: Befintliga aktieägare i Chordate per avstämningsdagen, som var den 31 januari 2024, tilldelades en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen.
 • Unit: Sammanlagt kommer högst 232 416 507 units att ges ut. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 8 (”Teckningsoptioner”), vilket innebär att högst 464 833 014 nya aktier och 232 416 507 Teckningsoptioner kommer att ges ut i Företrädesemissionen.
 • Teckningskurs: Teckningskursen per unit har fastställts till 0,18 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Emissionslikvid: Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 5,7 MSEK. I november 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner av serie TO 8 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 34,9 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,15 SEK.
 • Förbindelser och åtaganden: Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,0 MSEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet och Bolagets hemsida, www.chordate.com/foretradesemission-2024.
 
Tidplan

2 februari – 13 februari 2024 Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
2 februari – 16 februari 2024 Teckningsperiod
Omkring den 20 februari 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Om denna information
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2024 kl. 10:55 CET.

Last day of trading in unit rights in Chordate Medical

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

Today, on 13 February 2024, is the last day for trading in the unit rights issued in connection with Chordate Medical Holding AB (publ)'s (“Chordate” or the ”Company”) rights issue of units consisting of shares and warrants with preferential rights for existing shareholders (the ”Rights Issue”), which was resolved by the Board of Directors on 22 December 2023 with subsequent approval from the extraordinary general meeting on 26 January 2024. Unit rights that are not sold or not used for subscription will lapse.

The Rights Issue in brief:

 • Preferential rights: Existing shareholders in Chordate as of the record date, which was 31 January 2024, were granted one (1) unit right for each existing share. One (1) unit right entitles the holder to subscribe for one (1) unit in the Rights Issue.
 • Unit: In total, a maximum of 232,416,507 units will be issued. Each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant of series TO 8 ("Warrants"), which means that a maximum of 464,833,014 new shares and 232,416,507 Warrants will be issued in the Rights Issue.
 • Subscription price: The subscription price per unit has been set at SEK 0.18, corresponding to a subscription price of SEK 0.09 per share. The warrants are issued free of charge.
 • Issue proceeds: Provided that the Rights Issue is fully subscribed, the Company will initially receive approximately SEK 41.8 million before issue costs, which are expected to amount to approximately SEK 5.7 million. In November 2024, the Company may receive additional proceeds if the warrants of series TO 8 issued in the Rights Issue are exercised for subscription of shares. Upon full subscription and full exercise of all warrants of series TO 8 within the framework of issued units, the Company may receive an additional capital contribution of approximately SEK 34.9 million, based on a maximum subscription price of SEK 0.15.
 • Commitments and undertakings: In total, the Rights Issue is covered by subscription commitments and guarantee undertakings amounting to approximately SEK 23.0 million, corresponding to approximately 55.0 per cent of the Rights Issue. The subscription commitments and guarantee undertakings are not secured by bank guarantees, blocked funds, pledges or similar arrangements.

For further information regarding the Rights Issue, please refer to the published Prospectus and the Company’s website, www.chordate.com/foretradesemission-2024.
 
Timetable

2 February – 13 February 2024 Trading in unit rights on Nasdaq First North Growth Market
2 February – 16 February 2024 Subscription period
Around 20 February 2024 Publication of outcome in the Rights Issue

Advisors
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.

IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical published on 29 January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The upcoming approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.
 
The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.
 
Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.
 
In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.
 
This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.
 
This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.

About this information
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below, at 10.55 CET on February 13th, 2024.