Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 6 maj 2024,
 • dels senast onsdagen den 8 maj 2024 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”AGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse jämte anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om principer för utseende av valberedning
13. Förslag till beslut om
a. ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet
b. minskning av aktiekapitalet
c. riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)
d. ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier
e. sammanläggning av aktier
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
15. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokaten Niklas Larsson, CMS Wistrand, eller den som styrelsen föreslår vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att advokaten Sebastian Petersen, CMS Wistrand, eller den som styrelsen föreslår vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 580 000 kronor med följande fördelning: 180 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark samt Otto Skolling för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen förslås vidare nyval av Otto Skolling som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Principer för utseende av valberedning

Föreslås att årsstämman fattar beslut att valberedning skall fortsatt bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna vid tidpunkten för kallelsen nämligen HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB med närstående, samt Tommy Hedberg med närstående. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. För det fall någon förvärvar aktier i bolaget i sådan omfattning att denne blir en av de fyra största ägarna i bolaget får valberedningen besluta om att bjuda in representant för denna aktieägare som kompletterande medlem i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

 • ordförande vid årsstämman
 • antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • styrelsens ordförande
 • arvode till icke anställda styrelseledamöter
 • i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
 • i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

Punkt 13 – Förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet, b) minskning av aktiekapitalet, c) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) d) ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier, samt e) sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om a) ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet, b) minskning av aktiekapitalet, c) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), d) ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier, samt e) sammanläggning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

Punkt 13 a) – Ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet (steg 1)

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet (4 §) från "Aktiekapitalet ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 kronor ".

Punkt 13 b) – Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet på följande villkor.

Aktiekapitalet ska minskas med 48 808 786,50 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier och minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Minskningen genomförs i syfte att minska aktiernas kvotvärde från 0,12 kronor per aktie till 0,02 kronor per aktie. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 9 761 757,30 kronor, fördelat på totalt 488 087 865 aktier (innan den föreslagna nyemissionen av aktier enligt punkt c) nedan samt sammanläggningen av aktier enligt punkt e) nedan).

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 13 c) – Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med femhundra (500), i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier i enlighet med punkt e) nedan samt för att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med femhundra (500), föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Genom nyemissionen ska Bolagets aktiekapital kunna öka med högst 40 472,70 kronor genom utgivande av högst 2 023 635 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor (efter genomförd minskning enligt b) ovan).

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Vator Securities AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillse att det totala antalet aktier i Bolaget är jämnt delbart med femhundra (500) samt att aktier ska kunna tilldelas de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med femhundra (500).

För varje ny aktie ska erläggas en teckningskurs om 0,02 kronor. Teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde (efter genomförd minskning enligt b) ovan).

Teckning av aktier ska ske på av Bolaget tillhandahållen teckningslista senast tre (3) dagar efter bolagsstämmans beslut. Betalning ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast fem (5) dagar efter stämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 13 d) – Ändring av bolagsordningen såvitt avser antalet aktier (steg 2)

För att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkt e) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier (4 §) från "Antalet aktier ska vara lägst 450 000 000 och högst 1 800 000 000" till ”Antalet aktier ska vara lägst 900 000 och högst 3 600 000".

Punkt 13 e) – Sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:500 (efter genomförd utjämningsemission enligt c) ovan), varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att femhundra (500) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med femhundra (500), kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-499) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med femhundra (500), så kallad avrundning uppåt.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Allmänt avseende förslaget

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av besluten som kan bli erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet i punkt c) ovan är villkorat av att besluten i punkterna a) – b) ovan registreras hos Bolagsverket och besluten i punkterna d) – e) ovan är villkorande av att beslutet i punkt c) ovan registreras hos Bolagsverket.

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en

volym motsvarande sammanlagt högst en tredjedel (1/3) av vid var tid utestående aktier i bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra för styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt föreslår styrelsen att stämman beslutar att nuvarande § 8 blir § 9, att nuvarande § 9 blir § 10 och att nuvarande § 10 blir § 11 samt att en ny § 8 ”Bolagsstämma” införs enligt följande: ”Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt”.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 488 087 865 aktier och röster.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Notice to the Annual General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the annual general meeting to be held on Wednesday 15 May 2024, at 15:00 at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista, Sweden.

Registration and notification

Shareholders who wish to participate at the general meeting must

 • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday 6 May 2024, and
 • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Wednesday 8 May 2024 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”AGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com.

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on 6 May 2024. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than on 8 May 2024, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney

If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form is available on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a certificate of registration or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

1. Opening of the general meeting
2. Election of chairman at the general meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
5. Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda
7. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated financial statement and the auditor’s report for the group as well as presentation by the chairman of the board of directors and by the CEO
8. Resolution on
a. the adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
b. the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet
c. discharge from liability of the directors and the CEO
9. Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors
10. Determination of the fees to the board of directors and the auditor
11. Election of the board of directors and auditors
12. Resolution on guidelines for appointing the nomination committee
13. Proposal on resolution on
a. amendment to the articles of association with respect to the share capital
b. reduction of the share capital
c. directed issue of shares (equalization issue)
d. amendment to the articles of association with respect to the number of shares
e. consolidation of shares
14. Proposal on an authorization for the board of directors to resolve on issuances
15. Proposal on resolution to amend the articles of association
16. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 2 – Election of chairman at the general meeting

The nomination committee proposes that attorney Niklas Larsson, CMS Wistrand, or the person proposed by the board of directors if he has an impediment to attend, is elected chairman of the annual general meeting and that attorney Sebastian Petersen, CMS Wistrand, or the person proposed by the board of directors if he has an impediment to attend, is elected keeper of the minutes of the annual general meeting.

Item 8 b – Resolution on the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet

The board of directors proposes that no dividend shall be distributed for the financial year 2023 and that the company’s result shall be carried forward in the new accounts.

Item 9 – Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors

The nomination committee proposes that the board of directors, for the period up to the end of the next annual general meeting, shall be composed of five directors with no deputy directors and that one registered accounting firm is elected as auditor.

Item 10 – Determination of the fees to the board of directors and the auditor

The nomination committee proposes that fees to the board of directors, for the period up to until the end of the next annual general meeting, shall amount to a total of SEK 580,000 with the following distribution: SEK 180,000 to the chairman of the board of directors and SEK 100,000 to each of the other members of the board of directors who are not employed by the company.

The nomination committee proposes that the fee to the auditor, for the period up to the end of the next annual general meeting, shall be paid as incurred on approved accounts.

Item 11 – Election of the board of directors and auditors

The nomination committee proposes re-election of the members of the board of directors Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark and Otto Skolling for the period up to until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes the election of Otto Skolling as a new chairman of the board of directors for the period up to the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period up to the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized public accountant, Henrik Boman, will be the responsible auditor.

Item 12 – Guidelines for appointing the nomination committee

It is proposed that the annual general meeting resolves that the nomination committee should continue to consist of the four largest shareholders at the time of the notice, namely HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB with closely related persons, and Tommy Hedberg with closely related persons. In the event that a member of the nomination committee resigns, is prevented from performing his/her duties, or if the owner who appointed the member offers their place, the remaining members of the nomination committee shall, if they so decide, among the company's shareholders, appoint a suitable replacement to the nomination committee for the remaining term. In the event that someone acquires shares in the company to such an extent that they become one of the four largest owners of the company, the nomination committee may decide to invite a representative for this shareholder as an additional member of the nomination committee.

The term of the nomination committee shall run until a new nomination committee has been appointed. The company is responsible for costs associated with the performance of the nomination committee's duties. Members of the nomination committee do not receive any remuneration from the company.

The nomination committee's duties shall include evaluating the composition and work of the board of directors and submitting proposals to the annual meeting regarding:

 • Chairman of the annual general meeting
 • The number and nominations of members of the board of directors to be elected by general meeting
 • The chairman of the board of directors
 • Remuneration to board members not employed by the company
 • If applicable, nomination of auditor and auditor’s fees
 • If applicable, guidelines for the appointment of members of the nomination committee and the duties of the nomination committee.

Item 13 – Proposal regarding resolution on a) amendment to the articles of association with respect to the share capital, b) reduction of the share capital c) directed issue of shares (equalization issue), d) amendment to the articles of association with respect to the number of shares, and e) consolidation of shares.

The board of directors proposes that the general meeting resolves on a) amendment to the articles of association with respect to the share capital, b) reduction of the share capital c) directed issue of shares (equalization issue), d) amendment to the articles of association with respect to the number of shares, and e) consolidation of shares. The proposals should be considered as a single proposal and therefore be adopted by the shareholders' meeting as one and the same resolution.

Item 13 a) – Amendment to the articles of association with respect to the share capital (step 1)

In order to enable the reduction of the share capital as set out in item b) below, the board of directors proposes that the general meeting resolves on an amendment to the articles of association with respect to the limits of share capital (4 §) from ”The share capital shall not be less than SEK 55,000,000 and not more than SEK 220,000,000” to ”The share capital shall not be less than SEK 9,000,000 and not more than SEK 36,000,000”.

Item 13 b) – Reduction of the share capital

The board of directors proposes that the general meeting resolves on an reduction of the share capital on the following terms and conditions.

The capital shall be reduced by SEK 48,808,786.50. The reduction of the share capital shall be carried out without withdrawal of shares, and the amount from the reduction shall be allocated to unrestricted equity. The reduction is implemented for the purpose of reducing the quota value of the shares from SEK 0.12 per share to SEK 0.02 per share. Following the reduction, the company's share capital will amount to SEK 9,761,757.30, divided into a total of 488,087,865 shares (before the proposed issue of shares according to item c) below and the proposed consolidation of shares according to item e) below).

The reduction of the share capital requires an amendment to the articles of association.

Item 13 c) – Directed issue of shares (equalization issue)

In order to achieve a number of shares in the company that is evenly divisible by fivehundred (500), which enables the consolidation of shares in accordance with item e) below and to contribute shares to the shareholders whose number of shares is not evenly divisible by five-hundred (500), the board of directors proposes that the general meeting resolves on an issue of shares with deviation from the shareholders’ preferential rights. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

Through the share issue, the company’s share capital shall increased by not more than SEK 40,472.70 through a new issue of not more than 2,023,635 new shares, each with a quota value of SEK 0.02 (after the completion of the reduction as set out in b) above).

The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders’ preferential rights, vest with Vator Securities AB. The reasons for the deviation from the shareholders preferential rights is to ensure that the total number of shares in the company is evenly divisible by five-hundred (500) and so that the relevant shares are allotted to shareholders whose shareholding are not evenly divisible by five-hundred (500).

A subscription price of SEK 0.02 shall be paid for each new share. The subscription price corresponds to the shares’ quota value (after the completion of the reduction as set out in b) above).

Subscription for shares shall be made on a subscription list provided by the company not later than three (3) days following the general meeting’s resolution. Payment shall be made to an account designated by the company not later than five (5) days following the general meeting’s resolution. The board of directors shall have the right to extend the subscription period and the time for payment.

The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date for dividend occurring after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB.

Item 13 d) – Amendment to the articles of association with respect to the number of shares (step 2)

In order to enable the consolidation of shares as set out in item e) below, the board of directors proposes that the general meeting resolves on an amendment to the articles of association whereby the limits regarding the number of shares (4 §) are changed from ”The number of shares in the company shall not be less than 450,000,000 and not more than 1,800,000,000" to "The number of shares in the company shall not be less than 900,000 and not more than 3,600,000".

Item 13 e) – Consolidation of shares

In order to achieve a suitable number of shares in the company, the board of directors proposes that the general meeting resolves upon a consolidation of the company’s shares in relation 1:500 (after the completion of the equalization issue as set out in c) above), whereby the number of shares in the company is reduced by combining five-hundred (500) shares into one (1) share. The board of directors shall be authorized to determine the record date for the consolidation (to occur after the resolution has been registered with the Swedish Companies Registration Office) and to take all other measures required for implementing the consolidation.

If a shareholder’s shareholding does not correspond to a full number of new shares, i.e., is not evenly divisible by five-hundred (500), such shareholder will receive as many shares as necessary free of charge (1-499) that their shareholding, after adding the shares provided, becomes evenly divisible by five-hundred (500), so-called rounding up.

Further information on the procedure for the consolidation will be announced in connection with the board of directors resolving on the record date.

General aspects regarding the proposal

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolutions with the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

The resolution under item c) above is conditional upon that the resolutions under items a) – b) above are registered with the Swedish Companies Registration Office, and the resolutions under items d) – e) above are conditional upon that the resolution under item c) above is registered with the Swedish Companies Registration Office.

Item 14 – Proposal regarding authorization for the board of directors to resolve on issuances

The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors, on one or more occasions, until the next annual general meeting, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than one-third (1/3) of the shares outstanding in the company at any given time.

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Item 15 – Proposal on resolution to amend the articles of association

In order to enable the board of directors to adopt a resolution that a general meeting shall be held digitally, the board of directors proposes that the general meeting resolves that the current § 8 become § 9, that the current § 9 become § 10 and that the current § 10 become § 11 and that a new § 8 “General Meeting” is introduced as follows: “The board of directors may adopt a resolution that a general meeting shall be held digitally”.

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report and the auditor’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 488,087,865.

For the processing of personal data, please refer to the privacy policy available at the following link: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the board of directors

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 januari 2024, klockan 14:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista. Insläpp och registrering sker från klockan 13:30.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 18 januari 2024,
 • dels senast måndagen den 22 januari 2024 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”EGM Chordate”), per telefon 08‑400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 januari 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om
    a. minskning av aktiekapitalet för avsättning till fria medel
    b. ändring av bolagsordningen (steg 1)
    c. godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt
    d. ändring av bolagsordningen (steg 2)
    e. fondemission
    f. minskning av aktiekapitalet för avsättning till fria medel
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Förslagen nedan i punkterna 7 a – 7 f är villkorade av bifall till varandra, varför förslagen ska beslutas om i ett gemensamt beslut. För giltigt sådant beslut fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 a – Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fria medel
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt i huvudsak följande.

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fria medel.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 37 186 641,12 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Aktiekapitalet uppgår efter minskningen till 20 917 485,63 kronor, vilket motsvarar ett kvotvärde om 0,09 kronor.

Beslutet är villkorat av att samtliga beslut i punkt 7 a – f registreras hos Bolagsverket samt att minskningarna, nyemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar.

Punkt 7 b – Beslut om ändring av bolagsordningen (steg 1)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt i huvudsak följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital och antal aktier § Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000. Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor.Antal aktier ska vara lägst 450 000 000 och högst 1 800 000 000.

I samband med detta föreslås även följande redaktionella justering i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma § 1 Företagsnamn
Bolagets firma (företagsnamn) är Chordate Medical Holding AB (publ). Bolaget är publikt. Bolagets företagsnamn är Chordate Medical Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

Punkt 7 c – godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 22 december 2023 om emission av högst 232 416 507 units bestående av aktier och teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor.

1. Varje unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption serie TO 8. Totalt omfattar emissionen högst 464 833 014 aktier, högst 232 416 507 teckningsoptioner serier TO 8.

2. Teckningskursen för varje unit ska vara 0,18 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,09 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 31 januari 2024.

5. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

    a. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;
    b. i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
    c. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 februari 2024 till och med den 16 februari 2024. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

8. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

9. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

10. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

11. För teckningsoptioner TO 8 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:

    a. En (1) teckningsoption serie TO 8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 kronor. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
    b. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption serie TO 8 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
    c. Teckningsoption serie TO 8 ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.
    d. Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

12. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 41 834 971,26 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter de minskningar av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att stämman beslutar om).

13. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 8 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 20 917 485,63 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter de minskningar av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att stämman beslutar om).

Punkt 7 d – Beslut om ändring av bolagsordningen (steg 2)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt i huvudsak följande.

Föreslagen lydelse
§ Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 kronor.Antal aktier ska vara lägst 450 000 000 och högst 1 800 000 000.

Punkt 7 e – Beslut om fondemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 37 186 641,12 kronor.
2. Ökningen ska ske genom fondemission. Inga nya aktier ska ges ut.
3. Överföring ska ske till aktiekapitalet med 37 186 641,12 kronor från fritt eget kapital.

Syftet med fondemissionen är att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 7 a.

Punkt 7 f – Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fria medel
Styrelsens föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt i huvudsak följande.

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fria medel.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission av aktier enligt punkten 7 c ovan minus det minsta belopp som erfordras för att aktiens kvotvärde efter minskningen ska motsvara ett helt antal ören.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 a, beslutet om nyemission enligt punkten 7 c och beslutet om fondemission enligt punkt 7 e sammantaget inte ska medföra att bolagets aktiekapital minskas.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner

I syfte att möjliggöra emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser (”Garanterna”) för att säkerställa den företrädesmissionen av units som beslutades av styrelsen den 22 december 2023, och som föreslås godkännas under punkt 7 c på dagordningen (”Företrädesemissionen”), föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 8, dock ska teckningskursen per unit motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen eller kvotvärdet för aktien multiplicerat med två (2).

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Beslutet om bemyndigande enligt ovan förutsätter och är villkorat av att stämman också beslutar att godkänna Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten som fattas av bolagsstämman enligt punkterna 7 – 8 och som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen
I syfte att erhålla ett lägre kvotvärde har styrelsen föreslaget att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 58 104 126,75 kronor fördelat på 232 416 507 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 kronor, ska minskas utan indragning av aktier för att avsättas till fritt eget kapital.

Effekten av styrelsens förslag under punkten 7 a är att bolagets aktiekapital minskar med 37 186 641,12 kronor, från 58 104 126,75 kronor till 20 917 485,63 kronor, varefter kvotvärdet uppgår till 0,09 kronor. Styrelsen har samtidigt beslutat att föreslå för extra bolagsstämman att besluta om fondemission (punkten 7 e) genom vilken bolagets aktiekapital ökar med 37 186 641,12 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra fondemissionen som ökar aktiekapitalet med minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Styrelsen har vidare föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, punkten 7 c (”Företrädesemissionen”). Bolagets aktiekapital kommer genom nyemissionen av aktier inom ramen för Företrädesemissionen att kunna öka med högst 41 834 971,26 kronor. Aktiekapitalökningen har beräknats utifrån att den minskning av aktiekapitalet som föreslagits i punkten 7 a medför ett kvotvärde för bolagets aktier om 0,09 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsstämman därtill fattar beslut om ytterligare minskning av aktiekapitalet (punkten 7 f), vilken föreslås i syfte att minimera aktiekapitalökningen till följd av Företrädesemissionen och i syfte att uppnå ett lämpligt kvotvärde för bolagets aktier. Den andra minskningen föreslås uppgå till ett belopp som motsvarar aktiekapitalets ökning till följd av registrering av de nya aktier som emitteras i Företrädesemissionen, eventuellt justerat nedåt till ett belopp som medför ett kvotvärde om högst två decimaler. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemission som ökar aktiekapitalet med minst minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________
Stockholm i december 2023
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the extraordinary general meeting to be held on Friday, 26 January 2024, at 14:00 at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista. The registration opens at 13:30.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

 • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Thursday, 18 January 2024, and
 • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Monday, 22 January 2024 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”EGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com.

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on 18 January 2024. Such registration may be temporary (so called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than 22 January 2024, will be taken into account in the preparation of the share register.

Powers of attorney
If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form will be available for downloading on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting
1. Opening of the general meeting
2. Election of chairman at the general meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes
5. Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda
7. Resolution on:
    a. reduction of the share capital for allocation to the unrestricted equity;
    b. amendment of the articles of association (step 1);
    c. approval of the board of directors' resolution on a new issue of units consisting of shares and warrants, observing the shareholders' preferential rights;
    d. amendment of the articles of association (step 2);
    e. bonus issue; and
    f. reduction of the share capital for allocation to the unrestricted equity
8. Resolution regarding authorization of the board of directors to resolve on a new issue
9. Resolution regarding authorization of the board of directors to make minor adjustments to the resolutions
10. Closing of the meeting

Proposed resolutions
The proposals below in items 7 a – 7 f are conditional upon each other's approval, therefore the proposals should be resolved upon in a joint resolution. For such resolution to be valid, it requires the support of shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Item 7 a – Resolution on reduction of the share capital for allocation to the unrestricted equity
The board of directors proposes that the company's share capital should be reduced as follows.

1. The purpose of the reduction is allocation to the unrestricted equity.
2. The company's share capital shall be reduced by SEK 37,186,641.12.
3. The reduction shall be carried out without the withdrawal of shares.

The share capital will after the reduction amount to SEK 20,917,485.63, corresponding to a quota value of SEK 0.09.

The resolution is conditional upon the resolutions in items 7 a – f being registered with the Swedish Companies Registration Office, and that the reductions, new issue, and bonus issue together do not result in a decrease of the company's share capital.

Item 7 b – Resolution on amendment of the articles of association (step 1)
The board of directors proposes that the general meeting resolves to amend the company's articles of association by adopting new limits for the share capital and the number of shares as follows.

Current wording Proposed wording
§ 4 Share capital and number of shares § 4 Share capital and number of shares
The share capital shall be not less than SEK 20,000,000 and not more than SEK 80,000,000.The number of shares shall be not less than 80,000,000 and not more than 320,000,000. The share capital shall be not less than SEK 20,000,000 and not more than SEK 80,000,000.The number of shares shall be not less than 450,000,000 and not more than 1,800,000,000.

In connection with this, the following editorial amendment is also proposed.

Current wording Proposed wording
§ 1 Firm § 1 Company name
The firm of the company (company name) is Chordate Medical Holding AB (publ). The company is public. The company name is Chordate Medical Holding AB (publ). The company is public.

Item 7 c – Resolution on approval of the board of directors’ resolution on the new issue of units consisting of shares and warrants, observing the shareholder’s preferential rights.
The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the board's decision on 22 December 2023 to issue not more than 232,416,507 units consisting of shares and warrants on mainly the following conditions.

1. Each unit consist of two (2) new shares and one (1) warrant series TO 8. In total, the issue encompasses not more than 464,833,014 shares and not more than 232,416,507 warrants series TO 8.

2. The subscription price for each unit shall be SEK 0.18, corresponding to a subscription price per share of SEK 0.09. The warrants are issued free of charge.

3. Subscription of units with preferential rights shall be made using unit rights. The right to receive unit rights to subscribe for units with preferential rights shall be granted to those who are registered as shareholders on the record date who thereby are allocated unit rights in relation to their shareholding as of the record date.

4. The record date for receiving unit rights and the right to participate in the issue with preferential rights shall be 31 January 2024.

5. Each existing share entitles to one (1) unit right, and one (1) unit right entitles to the subscription of one (1) unit.

6. In the event that all units are not fully subscribed using unit rights, the distribution of the remaining units up to the issue's maximum limit will proceed in the following manner:

    a. primarily to those who have subscribed for units with the support of unit rights (regardless of whether they were shareholders on the record date or not) and to those who have expressed interest in subscribing for units without the support of unit rights, and in the event that allocation to these cannot be made in full, allocation shall be made pro rata in relation to the number of unit rights each of those who have expressed interest in subscribing for units without the support of unit rights has used for the subscription of units;
    b. secondarily to others who have subscribed for units in the issue without the support of unit rights, and in the event that allocation to them cannot be made in full, allocation shall be made pro rata in relation to the total number of units each subscriber has applied for; and
    c. thirdly, to those who have provided issue guarantees for the subscription of units, in proportion to such guarantee commitments.

In the event that allocation at any stage as described above cannot be made pro rata, allocation shall be done by drawing lots.

7. Subscription of units with the support of unit rights shall be made through cash payment during the period from and including 2 February 2024 to and including 16 February 2024. Subscription of units without the support of unit rights shall be made on a special subscription list during the same period as the subscription with the support of unit rights. Payment for units subscribed without the support of unit rights shall be made no later than the third banking day after that the notification of allocation has been sent to the subscriber through a settlement note.

8. The board of directors shall have the right to extend the subscription period and the payment period.

9. Subscription can only be made for units and thus not for shares or warrants separately. Allocation can only be made of units. However, after the completion of the issue, the shares and warrants will be separated.

10. The shares issued through the unit issue entitle to dividends from and including the first record date for dividend that occurs after the new shares have been entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

11. For warrants TO 8 and the exercise of the option rights, the following conditions, among others, apply:

    a. One (1) warrant series TO 8 entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the company against cash payment amounting to 70 percent of the volume-weighted average price of the company's share during the period from and including 16 October 2024 to and including 29 October 2024, however, not less than the share's quota value and not more than SEK 0.15. The subscription price shall be rounded to the nearest whole öre. The amount exceeding the share's quota value shall be allocated to the unrestricted premium fund.
    b. The subscription price and the number of shares that each warrant series TO 8 entitles to subscribe for shall be subject to customary recalculation formulas in the event of a split or consolidation of shares, rights issues, and similar events.
    c. The warrant series TO 8 shall entitle to subscription of shares during the period from and including 4 November 2024 to and including 18 November 2024.
    d. Shares issued through subscription entitle to dividends from and including the first record date for dividend that occurs after the new shares have been entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

12. Upon full subscription of all shares issued in the unit issue, the share capital will increase by not more than SEK 41,834,971.26 (based on the share's quota value after the reductions of the share capital proposed by the Board for the meeting to decide upon).

13. Upon full exercise of all warrants series TO 8 issued in the unit issue, the share capital will increase by not more than SEK 20,917,485.63 SEK (based on the share's quota value after the reductions of the share capital proposed by the board of directors for the general meeting to resolve upon).

Item 7 d – Resolution on amendment of the articles of association (step 2)
The board of directors proposes that the general meeting resolves to amend the company's articles of association by adopting new limits for the share capital and the number of shares as follows.

Proposed wording
§ 4 Share capital and number of shares
The share capital shall be not less than SEK 55,000,000 and not more than SEK 220,000,000.The number of shares shall be not less than 450,000,000 and not more than 1,800,000,000.

Item 7 e – Resolution on a bonus issue
The board of directors proposes that the general meeting resolves on a bonus issue as follows:

1. The company’s share capital shall be increased by SEK 37,186,641.12.
2. The increase shall be made through a bonus issue. No new shares shall be issued.
3. Transfer shall be made to the share capital with SEK 37,186,641.12 from the unrestricted equity.

The purpose of the bonus issue is to restore the share capital after the reduction of the share capital according to item 7 a.

Item 7 f – Resolution on reduction of the share capital for allocation to the unrestricted equity
The board of directors proposes that the company's share capital shall be reduced as follows:

1. The purpose of the reduction is the allocation to unrestricted equity.
2. The company's share capital shall decrease by an amount in SEK that corresponds to the increase in the share capital as resolved upon in the new issue of shares under item 7 c above, reduced by the minimum amount required for the share's quota value to correspond to a whole number of Swedish ören after the reduction.
3. The reduction shall be carried out without withdrawal of shares.

The reduction is carried out to ensure that the resolutions on the reduction of share capital under item 7 a, the new issue under item 7 c, and on the bonus issue under item 7 e, together do not result in a decrease of the company's share capital.

Item 8 – Resolution regarding authorizing the Board to resolve on a new issue
In order to facilitate the issuance of units consisting of shares and warrants as compensation to those who have entered into guarantee commitments (the “Guarantors”) to ensure the preferential rights issue of units decided by the board of directors on 22 December 2023 and which is proposed for approval under item 7 c on the agenda (the “Rights Issue”), the Board proposes that the general meeting resolves to authorize the Board to, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with deviation from the shareholders' preferential rights and with or without conditions for set-off or other conditions, decide on the issuance of shares and warrants to the Guarantors.

When exercising the authorization, the terms for the units shall be the same as in the Rights Issue, meaning that each unit shall consist of two (2) shares and one (1) warrant series TO 8. However, the subscription price per unit shall correspond to the volume-weighted average price of the company's share on the Nasdaq First North Growth Market during the subscription period in the Rights Issue (i.e., during the period 2 February 2024 – 16 February 2024) multiplied by two (2), but never lower than the subscription price in the Rights Issue or the quota value of the share multiplied by two (2).

The purpose of the authorization and the reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is to be able to carry out the issue of units as compensation to the Guarantors. The total number of shares and warrants that may be issued under the authorization shall not exceed the total number of shares and warrants corresponding to the agreed guarantee compensation that the company is to issue to the Guarantors.

The resolution on the above-mentioned authorization presumes and is conditional upon that the meeting also resolves to approve the Rights Issue in accordance with the board of directors' proposal to the general meeting.

Item 9 – Resolution regarding authorization of the board of directors to make minor adjustments to the resolutions
The board of directors, or any person appointed by the board, shall be authorized to make such minor adjustments to the general meeting’s resolutions in item 7 – 8 that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

The board of directors’ statement in accordance with Chapter 20 Section 13 fourth paragraph of the Swedish Companies Act
In order to achieve a lower quota value, the board of directors has proposed that the company’s share capital, which currently amounts to SEK 58,104,126.75 divided into 232,416,507 shares, each with a quota value of SEK 0.25, shall be decreased without the withdrawal of shares and for allocation to the unrestricted equity.

The effect of the board of directors’ proposal under item 7 a is that the company’s share capital is reduced by SEK 37,186,641.12, from SEK 58,104,126.75 to SEK 20,917,485.63, whereby the quota value amounts to SEK 0.09. The board of directors has in connection with this resolved to propose that the extraordinary general meeting resolves on a bonus issue (item 7 e) through which the company’s share capital is increased by SEK 37,186,641.12. By carrying through the bonus issue that increases the share capital with the reduction amount simultaneously with the reduction, the company may execute the reduction resolution without authorization from the Swedish Companies Registration Office or general court, since the measures jointly means that neither the company’s restricted equity nor its share capital is decreased.

Furthermore, the board of directors has proposed that the extraordinary general meeting resolves on an increase of the share capital by a resolution to approve the board of directors’ resolution of a rights issue of units consisting of shares and warrants, item 7 c (the “Rights Issue”). The company’s share capital will increase by not more than SEK 41,834,971.26 through the new issue of shares under the Rights Issue. The share capital increase has been calculated based on the assumption that the reduction of the share capital proposed in item 7 a result in a quota value of SEK 0.09 per share. The board of directors proposes that the general meeting also resolved on a second reduction of the share capital (item 7 f), which is proposed in order to minimize the increase of the share capital following the Rights Issue and in order to obtain a reasonable quota value for the company’s shares. The second reduction is proposed to amount to an amount corresponding to the increase of the share capital following the registration of the new shares issued in the Rights Issue, and, if applicable, adjusted down to an amount that leads to a quota value with not more than two decimals. By carrying through the new issue that increases the share capital with not less than the reduction amount simultaneously with the reduction, the company may execute the reduction resolution without authorization from the Swedish Companies Registration Office or general court, since the measures jointly means that neither the company’s restricted equity nor its share capital is decreased.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda.

The complete proposals for resolutions in accordance with the above, as well as any other documents according to the Swedish Companies Act will be available at the company’s website, www.chordate.com, not later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. Copies of such documentation will be sent free of charge to shareholders who so requests and provides their address.

For information on how your personal data is processed, see: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf
_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the Board of Directors

Notice to the Annual General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the annual general meeting to be held on Thursday, May 11, 2023, at 15:00 at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista, Sweden.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

 • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 3, 2023, and
 • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Friday, May 5, 2023 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”AGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re- register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on May 3, 2023. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than on May 5, 2023, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney
If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form is available on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a certificate of registration or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting
1. Opening of the general meeting
2. Election of chairman at the general meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
5. Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda
7. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated financial statement and the auditor’s report for the group
8. Presentation by the chairman of the board and the CEO
9. Resolution on
    a. the adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
    b. the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet
    c. discharge from liability of the directors and the CEO
10. Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors
11. Determination of the fees to the board of directors and the auditor
12. Election of the board of directors and auditors
13. Proposal on an authorization for the board of directors to resolve on issuances
14. Proposal on an incentive program to the management
15. Proposal on an incentive program to the board of directors
16. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 2 – Election of chairman at the general meeting
The nomination committee proposes that the chairman of the board, Henrik Rammer, is elected as chairman at the general meeting.

Item 9 b – Resolution on the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet
The board of directors proposes that no dividend shall be distributed for the financial year 2022 and that the company’s result shall be carried forward in the new accounts.

Item 10 – Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors
The nomination committee proposes that the board of directors, for the period running until the end of the next annual general meeting, shall be composed of five directors with no deputy directors and that one registered accounting firm is elected as auditor.

Item 11 – Determination of the fees to the board of directors and the auditor
The nomination committee proposes that fees to the board of directors, for the period running until the end of the next annual general meeting, shall amount to a total of SEK 620,000 with the following distribution: SEK 180,000 to the chairman of the board, SEK 140,000 to the vice chairman of the board and SEK 100,000 to each of the other members of the board who are not employed by the company.

The nomination committee proposes that the fee to the auditor, for the period running until the end of the next annual general meeting, shall be paid as incurred on approved accounts.

Item 12 – Election of the board of directors and auditors
The nomination committee proposes re-election of the members of the board of directors Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg and Gunilla Lundmark for the period running until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes election of Otto Skolling as a new vice chairman of the board of directors for the period running until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes re-election of Henrik Rammer as the chairman of the board of directors for the period running until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period running until the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized public accountant, Henrik Boman, will be the responsible auditor.

Item 13 – Proposal regarding authorization for the board of directors to resolve on issuances
The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors, on one or more occasions, until the next annual general meeting, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with this item 13 is only valid if supported by shareholders holding not less than two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting.

Item 14 – Proposal on an incentive program to the management
The Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (the ”Company”) proposes that the general meeting pass a resolution on the implementation of a long-term incentive program 2023 (”LTIP 2023:1”). The proposal is divided into the following items.

A. Resolution regarding issue and approval of transfer of warrants, series 2023/2025:1
B. Other matters in relation to LTIP 2023:1

A. Issue of warrants, series 2023/2025:1

The Board of Directors of the Company proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 4,000,000 warrants of series 2023/2025:1, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 1,000,000 if the private placement is fully taken up.

1. The resolution according to the above shall otherwise be governed by the following terms and conditions

1.1 The right to subscribe for the warrants, with derogation from the shareholders’ pre- emption rights, shall vest in the Company, with right and obligation to transfer the warrants to employees and consultants in the Company and its subsidiaries in accordance with below.

No oversubscription is allowed.

1.2 The reason for the derogation from the shareholders’ pre-emption rights is to implement an incentive program through which employees and consultants in the Company and its subsidiaries shall be able to become long-term owners and participate in and work for a positive growth of value of the Company’s share for the period that the program covers, and to ensure that the Company and its subsidiaries can keep and recruit qualified and motivated personnel.

1.3 The warrants shall be issued at no consideration.

1.4 Subscription for the warrants shall take place on the same day as the date of the resolution to issue warrants. The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period.

1.5 Each warrant entitles the holder to subscribe for one new share in the Company.

1.6 The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period commencing on November 1, 2025, up to and including November 30, 2025.

1.7 The subscription price per share shall correspond to 150 percent of the volume- weighted average price according to Nasdaq First North Growth Market’s official price list for the share during the ten trading days immediately preceding the Annual General Meeting.

1.8 Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

1.9 The shares subscribed for based on the warrants shall carry a right to participate in dividends for the first time on the next record date for dividends, which occurs after subscription is completed.

1.10 Other terms and conditions according to the complete terms and conditions for series 2023/2025:1.

2. Approval of transfer of warrants, series 2023/2025:1

2.1 The Board of Directors proposes that the general meeting approves the Company’s transfer of warrants of series 2023/2025:1 in accordance with the following.

2.2 The right to acquire warrants from the Company shall vest in three categories of participants (the ”Participants”) in accordance with the table below.

Category Number of
Participants
Number of warrants
per Participant
Total number of
warrants
CEO Max. 1 Max. 2,000,000 Max. 2,000,000
Senior executives Max. 2 Max. 750,000 Max. 1,500,000
Consultants Max. 2 Max. 250,000 Max. 500,000

2.3 The warrants of series 2023/2025:1 shall be transferred on market terms at a price (premium) based on an estimated market value of the warrants that has been calculated by an independent valuation institute using the Black & Scholes valuation model.

2.4 The value for warrants of series 2023/2025:1 has, during March 2023, preliminary been calculated to SEK 0.05 per warrant based on a share price of SEK 0.53, a subscription price per share of SEK 0.80, a term of approximately 2.68 years, a risk-free interest rate of 2.8 percent and a volatility of 32 percent.

2.5 The final valuation of the warrants of series 2023/2025:1 takes place in connection with the Participants' acquisition of the warrants and will be based on market conditions at that time.

2.6 Transfer to Participants requires that the warrants can be legally acquired and that, in the Board of Director’s opinion, such acquisition can take place using a reasonable amount of administrative and financial resources. Transfer to each Participant assume that such Participant enters into an agreement regarding, among other things, right of first refusal with the Company.

2.7 Application for acquisition of warrants shall take place on May 18, 2023. The Board of Directors is authorized to extend the application period.

2.8 Payment for warrants that are acquired must be made no later than on May 18, 2023. The board has the right to extend the time for payment.

2.9 The Company reserves the right to repurchase warrants if the Participant’s employment with or assignment for the Company or its subsidiaries ceases or if the Participant in turn wishes to transfer warrants. The warrants shall otherwise be governed by market terms.

2.10 Warrants held by the Company that are not transferred to Participants or that are repurchased from Participants, may be cancelled by the Company through a decision by the Board of Directors. The cancellation shall be notified to the Swedish Companies Registration Office.

B. Other matters in relation to LTIP 2023:1

1.1 Effects on key figures and costs
The Company’s earnings per share will not be affected by the issue, since the warrants’ strike price exceeds the current market value of the shares at the time of

the issue. The Company’s future earnings per share may be affected by the potential dilutive effect of the warrants in the event the Company reports a positive result and the strike price is lower than the market value. The warrants will be transferred at market value, which means that no taxable benefit value will arise and thus no social fees for the Company. In addition, the warrant program will give rise to certain limited costs in the form of external consulting fees and administration of the warrant program.

1.2 Dilution of existing shares and votes
Based on the number of shares and votes outstanding in the Company, LTIP 2023:1 implies, upon exercise of all 4,000,000 warrants, a full dilution corresponding to approximately 1.69 percent of the total number of shares and votes outstanding in the Company on a fully diluted basis, however, subject to the recalculation of the number of shares that each warrant entitles to subscribe for that may occur as a result of certain issues etc.

Exercise of all warrants within the framework of all outstanding and proposed incentive programs in the Company would correspond to a aggregated dilution of approximately 4.52 percent of the total numbers of shares and votes in the Company on a fully diluted basis, however, subject to the recalculation of the number of shares that each warrant entitles to subscribe for that may occur as a result of certain issues etc.

1.3 Calculation of the market value
The market value has, during March 2023, preliminary been established based on a calculated market value for the warrants, applying the Black & Scholes valuation model calculated by Mazars Financial Advisory. The preliminary calculated market value is set out above in item A.2.4.

1.4 Other share-related incentive programs
In addition to the proposed incentive program for the board of directors set out under item 15 below, the Company’s share-related incentive programs are described on pages 25 and 29 in the company’s annual report.

1.5 Authorizations for the Board of Directors
The General Meeting authorizes the Board of Directors to execute the resolution under item A.2. above. In addition, the Board of Directors, or a person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make minor adjustments to the resolutions above that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

1.6 The background and rationale for the proposal
The Board of Directors wishes to implement an incentive program through which employees and consultants in the Company and its subsidiaries shall be able to become long-term owners and participate in and work for a positive growth of value of the Company’s share for the period that the program covers, and to ensure that the Company and its subsidiaries can keep and recruit qualified and motivated personnel.

The Board of Directors have proposed that the term of the warrants shall be less than three years. The reason hereof is that the Board of Directors wishes to introduce an incentive program for employees and consultants in the Company and its subsidiaries with a term that corresponds to the term in the long-term incentive program 2021, which was decided by the extraordinary general meeting on October 5, 2021. The Board of Directors considers that it is of great value for the Company that participants in all of the Company’s incentive programs have the same structure and maturity on their respective instruments.

1.7 Preparation of the proposal
The basis for LTIP 2023:1 has been prepared by the Board of Directors of the Company. The work has been supported by external advisors and has been made in consultation with shareholders. The Board of Directors has thereafter decided to present this proposal for the general meeting. Except for the staff that have prepared the matter upon instruction from the Board of Directors, no employee that may be a Participant of the program has participated in the preparations of the program’s terms.

1.8 Majority requirements
The resolution by the general meeting regarding the implementation LTIP 2023:1 in accordance with the above requires that shareholders representing not less than nine-tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting approve the resolution.

Item 15 – Proposal on an incentive program to the board of directors
The shareholders Hawoc Investment AB and Sifonen AB (the “Proposers“), proposes that the general meeting pass a resolution on the implementation of a long-term incentive program 2023 (”LTIP 2023:2”) for current and acceding board members in Chordate Medical Holding AB (publ) (the ”Company”). The proposal is divided into the following items.

A. Resolution regarding issue and approval of transfer of warrants, series 2023/2025:2
B. Other matters in relation to LTIP 2023:2

A. Issue of warrants, series 2023/2025:2

The Proposers proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 1,500,000 warrants of series 2023/2025:2, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 375,000 if the private placement is fully taken up.

1. The resolution according to the above shall otherwise be governed by the following terms and conditions

1.1 The right to subscribe for the warrants, with derogation from the shareholders’ pre- emption rights, shall vest in the Company, with right and obligation to transfer the warrants to the current and acceding board members in the Company in accordance with below.

No oversubscription is allowed.

1.2 The reason for the derogation from the shareholders' pre-emption rights is that the Proposers wishes to implement an incentive program which provides current and acceding board members the opportunity to take part in the Company's long-term value development. The Proposers’ considers that the introduction of an incentive program promotes participation in the Company’s operations and creates the conditions to keep and recruit competent board members in the Company. A long- term ownership commitment through the incentive program is also expected to contribute to long-term value creation in the Company and to create a shared interest between the Company’s board members and its shareholders.

1.3 The warrants shall be issued at no consideration.

1.4 Subscription for the warrants shall take place on the same day as the date of the resolution to issue warrants. The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period.

1.5 Each warrant entitles the holder to subscribe for one new share in the Company.

1.6 The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period commencing on November 1, 2025, up to and including November 30, 2025.

1.7 The subscription price per share shall correspond to 150 percent of the volume- weighted average price according to Nasdaq First North Growth Market’s official price list for the share during the ten trading days immediately preceding the Annual General Meeting.

1.8 Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

1.9 The shares subscribed for based on the warrants shall carry a right to participate in dividends for the first time on the next record date for dividends, which occurs after subscription is completed.

1.10 Other terms and conditions according to the complete terms and conditions for series 2023/2025:2.

2. Approval of transfer of warrants, series 2023/2025:2

2.1 The Proposers propose that the general meeting approves the Company’s transfer of warrants of series 2023/2025:2 in accordance with the following.

2.2 The right to acquire warrants from the Company shall vest in participant (the ”Participants”) in accordance with the table below.

Participants Number of warrants per
Participant
Chair and independent directors Max. 350,000
Other directors Max. 225,000

2.3 The warrants of series 2023/2025:2 shall be transferred on market terms at a price (premium) based on an estimated market value of the warrants that has been calculated by an independent valuation institute using the Black & Scholes valuation model.

2.4 The value for warrants of series 2023/2025:2 has, during March 2023, preliminary been calculated to SEK 0.05 per warrant based on a share price of SEK 0.53, a subscription price per share of SEK 0.80, a term of approximately 2.68 years, a risk-free interest rate of 2.8 percent and a volatility of 32 percent.

2.5 The final valuation of the warrants takes place in connection with the Participants' acquisition of the warrants and will be based on market conditions at that time.

2.6 Transfer to Participants requires that the warrants can be legally acquired and that, in the Board of Director’s opinion, such acquisition can take place using a reasonable amount of administrative and financial resources. Transfer to each Participant assume that such Participant enters into an agreement regarding, among other things, right of first refusal with the Company.

2.7 Application for acquisition of warrants shall take place on May 18, 2023. The Board of Directors is authorized to extend the application period.

2.8 Payment for warrants that are acquired must be made no later than on May 18, 2023. The board has the right to extend the time for payment.

2.9 The Company reserves the right to repurchase warrants if the assignment as board member for the Company ceases or if the Participant in turn wishes to transfer warrants. The warrants shall otherwise be governed by market terms.

2.10 Warrants held by the Company that are not transferred to Participants or that are repurchased from Participants, may be cancelled by the Company through a decision by the Board of Directors. The cancellation shall be notified to the Swedish Companies Registration Office.

B. Other matters in relation to LTIP 2023:2

1.1 Effects on key figures and costs
The Company’s earnings per share will not be affected by the issue, since the warrants’ strike price exceeds the current market value of the shares at the time of the issue. The Company’s future earnings per share may be affected by the potential dilutive effect of the warrants in the event the Company reports a positive result and the strike price is lower than the market value. The warrants will be transferred at market value, which means that no taxable benefit value will arise and thus no social fees for the Company. In addition, the warrant program will give rise to certain limited costs in the form of external consulting fees and administration of the warrant program.

1.2 Dilution of existing shares and votes
Based on the number of shares and votes outstanding in the Company, LTIP 2023:2 implies, upon exercise of all 1,500,000 warrants, a full dilution corresponding to approximately 0.64 percent of the total number of shares and votes outstanding in the Company on a fully diluted basis, however, subject to the recalculation of the number of shares that each warrant entitles to subscribe for that may occur as a result of certain issues etc.

Exercise of all warrants within the framework of all outstanding and proposed incentive programs in the Company would correspond to an aggregated dilution of approximately 4.52 percent of the total numbers of shares and votes in the Company on a fully diluted basis, however, subject to the recalculation of the number of shares that each warrant entitles to subscribe for that may occur as a result of certain issues etc.

1.3 Calculation of the market value
The market value has, during March 2023, preliminary been established based on a calculated market value for the warrants, applying the Black & Scholes valuation model calculated by Mazars Financial Advisory. The preliminary calculated market value is set out above in item A.2.4 above.

1.4 Other share-related incentive programs
In addition to the proposed incentive program for the management set out above in item 14, the Company’s share-related incentive programs are described on pages 25 and 29 in the company’s annual report.

1.5 Authorizations for the Board of Directors
The general meeting authorizes the Board of Directors to execute the resolution in item A.2. above. In addition, the Board of Directors, or a person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make minor adjustments to the resolutions above that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

1.6 The background and rationale for the proposal
The Proposers wishes to implement an incentive program which provides current and acceding board members the opportunity to take part in the Company's long- term value development. The Proposers’ considers that the introduction of an incentive program promotes participation in the Company’s operations and creates the conditions to keep and recruit competent board members in the Company. A long-term ownership commitment through the incentive program is also expected to contribute to long-term value creation in the Company and to create a shared interest between the Company’s board members and its shareholders.

The Proposers have proposed that the term of the warrants shall be less than three years. The reason hereof is that the Proposers wishes to introduce an incentive program for current and acceding board members in the Company with a term that corresponds to the term in the long-term incentive program 2021, which was decided by the extraordinary general meeting on October 5, 2021. The Proposers considers that it is of great value for the Company that participants in all of the

Company’s incentive programs have the same structure and maturity on their respective instruments.

1.7 Preparation of the proposal
The proposal on LTIP 2023:2 has been prepared by the Proposers. The work has been prepared by staff at the Company at the instruction of the Proposers and with support by external advisors. The Proposers has thereafter decided to present this proposal for the general meeting. No board member that may be a Participant of the program has participated in the preparation of the proposal.

1.8 Majority requirements
The resolution by the general meeting regarding the implementation LTIP 2023:2 in accordance with the above requires that shareholders representing not less than nine-tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting approve the resolution.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report and the auditor’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 232 416 507.

For the processing of personal data, please refer to the privacy policy available at the following link: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf
_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the Board of Directors

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 3 maj 2023,
• dels senast fredagen den 5 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”AGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
9. Beslut om
    a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisorer
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Förslag till beslut om incitamentsprogram till ledningen
15. Förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Henrik Rammer, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 620 000 kronor med följande fördelning: 180 000 kronor till ordföranden, 140 000 kronor till vice ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Otto Skolling som ny vice ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen förslås vidare omval av Henrik Rammer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att den bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14 – Förslag till beslut om incitamentsprogram till ledningen
Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTIP 2023:1”). Förslaget är uppdelat i följande delar.

A. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2023/2025:1
B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:1

A. Emission av teckningsoptioner, serie 2023/2025:1

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 000 000 kronor.

1. För beslutet enligt ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget eller dess dotterbolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller närmast före årsstämman.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2023/2025:1.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2023/2025:1

2.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma tre kategorier av deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.

Kategori Antal Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare Totalt antal teckningsoptioner
VD Högst 1 Högst 2 000 000 Högst 2 000 000
Ledning Högst 2 Högst 750 000 Högst 1 500 000
Konsulter Högst 2 Högst 250 000 Högst 500 000

2.3 Teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

2.4 Värdet för teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 har, under mars 2023, preliminärt beräknats till 0,05 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,53 kronor, en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie, en löptid om cirka 2,68 år, en riskfri ränta om 2,8 procent samt en volatilitet om 32 procent.

2.5 Slutlig värdering av teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.6 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till respektive Deltagare förutsätter därutöver att Deltagaren ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.7 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.8 Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

2.9 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens anställning i eller uppdrag för Bolaget eller dess dotterbolag upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.10 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:1

1.1 Påverkan på viktiga nyckeltal samt kostnader
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Därutöver kommer teckningsoptionsprogrammet medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning av befintliga aktier och röster
Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2023:1, vid utnyttjande av samtliga 4 000 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 1,69 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspädd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Bolagets samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram skulle motsvara en sammanlagd utspädning om cirka 4,52 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Marknadsvärdet har, under mars 2023, preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Mazars Financial Advisory. Det preliminärt beräknade marknadsvärdet anges under punkt A.2.4 ovan.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Utöver det föreslagna incitamentsprogrammet till styrelsen under punkt 15 nedan finns Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivna på sidorna 25 och 29 i Bolagets årsredovisning.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt
A.2. ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget och dess dotterbolag ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Styrelsen har föreslagit att teckningsoptionernas löptid ska understiga tre år. Skälet härför är att styrelsen vill införa ett nytt incitamentsprogram till anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag med en löptid som motsvarar löptiden i det långsiktiga incitamentsprogram 2021 som beslutades av extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. Styrelsen bedömer att det är av stort värde för Bolaget att deltagarna i Bolagets samtliga incitamentsprogram har samma struktur och löptid på sina respektive instrument.

1.7 Beredning av ärendet
Principerna för LTIP 2023:1 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare.

Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2023:1 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen
Aktieägarna Hawoc Investment AB och Sifonen AB (”Förslagsställarna”) föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTIP
2023:2”) för nuvarande samt tillträdande styrelseledamöter i Chordate Medical Holding AB (publ) (”Bolaget”). Förslaget är uppdelat i följande delar.

A. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2023/2025:2
B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:2

A. Emission av teckningsoptioner, serie 2023/2025:2

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 375 000 kronor.

1. För beslutet enligt ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande och tillträdande styrelseledamöter enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Förslagsställarna vill införa ett teckningsoptionsprogram som ger nuvarande och tillträdande styrelseledamöter möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Förslagsställarna anser att införandet av ett teckningsoptionsprogram främjar delaktighet i Bolagets verksamhet samt skapar förutsättningar att behålla och rekrytera kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang genom teckningsoptionsprogrammet förväntas även att bidra till Bolagets långsiktiga värdeskapande och att skapa intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller närmast före årsstämman.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2023/2025:2.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2023/2025:2

2.1 Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.

Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare
Ordförande och oberoende ledamöter Högst 350 000
Övriga ledamöter Högst 225 000

2.3 Teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

2.4 Värdet för teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 har, under mars 2023, preliminärt beräknats till 0,05 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,53 kronor, en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie, en löptid om cirka 2,68 år, en riskfri ränta om 2,8 procent samt en volatilitet om 32 procent.

2.5 Slutlig värdering av teckningsoptioner sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.6 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till respektive Deltagare förutsätter därutöver att Deltagaren ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.7 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.8 Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast den 18 maj 2023. Styrelsen rätt att förlänga tiden för betalning.

2.9 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens uppdrag som styrelseledamot upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.10 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:2

1.1 Påverkan på viktiga nyckeltal samt kostnader
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Därutöver kommer teckningsoptionsprogrammet medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning av befintliga aktier och röster
Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2023:2, vid utnyttjande av samtliga 1 500 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,64 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Bolagets samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram skulle motsvara en sammanlagd utspädning om cirka 4,52 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Marknadsvärdet har, under mars 2023, preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Mazars Financial Advisory. Det preliminärt beräknade marknadsvärdet anges under punkt A.2.4 ovan.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Utöver det föreslagna incitamentsprogrammet till ledningen under punkt 14 ovan finns Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivna på sidorna 25 och 29 i Bolagets årsredovisning.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten A.2 ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Förslagsställarna vill införa ett teckningsoptionsprogram som ger nuvarande och tillträdande styrelseledamöter möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Förslagsställarna anser att införandet av ett teckningsoptionsprogram främjar delaktighet i Bolagets verksamhet samt skapar förutsättningar att behålla och rekrytera kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang genom teckningsoptionsprogrammet förväntas även att bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande och att skapa intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och bolagets aktieägare.

Förslagsställarna har föreslagit att teckningsoptionernas löptid ska understiga tre år. Skälet härför är att Förslagsställarna vill införa ett incitamentsprogram till nuvarande och tillträdande styrelseledamöter i Bolaget med en löptid som motsvarar löptiden i det långsiktiga incitamentsprogram 2021 som beslutades av extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. Förslagsställarna bedömer att det är av stort värde för Bolaget att deltagarna i Bolagets samtliga incitamentsprogram har samma struktur och löptid på sina respektive instrument.

1.7 Beredning av ärendet
Förslaget om LTIP 2023:2 har arbetats fram av Förslagsställarna. Förslaget har beretts av tjänstemän hos Bolaget på instruktion av Förslagsställarna samt med stöd av externa rådgivare. Förslagsställarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i förslagets handläggning.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2023:2 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 232 416 507 aktier och röster.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Ändrat datum för extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Den 17 november 2022 utfärdade Chordate Medical Holding AB (publ) kallelse till extra bolagsstämma den 5 december 2022. På grund av ett förbiseende infördes ingen kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar i sådan tid att kungörelsen hade kunnat publiceras senast två veckor före den extra bolagsstämman. Mot bakgrund härav ställs den extra bolagsstämman den 5 december 2022 in och styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) kallar istället till extra bolagsstämma den 13 december 2022 enligt nedan. Styrelsen vill erinra om att vissa följdändringar skett i kallelsen såvitt avser datum kopplade till stämman samt datum i förslaget till beslut om företrädesemission av aktier som en konsekvens av det nya stämmodatumet.

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022, klockan 11:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 5 december 2022,
 • dels senast onsdagen den 7 december 2022 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”EGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 5 december 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 7 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
 8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 20 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2022 till och med den 9 januari 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning

 1. i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och
 2. i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen, styrelsens redogörelse avseende väsentliga händelser för bolagets ställning sedan avgivandet av årsredovisningen samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 157 712 380 aktier och röster.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Change of dates for the extraordinary general meeting of in Chordate Medical Holding AB (publ)

On November 17, 2022, Chordate Medical Holding AB (publ) issued a notice of an extraordinary general meeting to be held on December 5, 2022. Due to an error, no announcement was inserted into Post- och Inrikes Tidningar within such time that the announcement could have been published no later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. By reason hereof, the extraordinary general meeting to be held on December 5, 2022, is cancelled and instead the Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) convenes an extraordinary general meeting to be held on December 13, 2022, as set out below. The Board of Directors would like to point out that certain consequential changes have taken place in the notice as regards dates linked to the general meeting and dates in the proposal on a preferential rights issue of shares as a consequence of the new date for the general meeting.

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the extraordinary general meeting to be held on Tuesday, December 13, 2022, at 11 am at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

 • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday, December 5, 2022, and
 • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Wednesday, December 7, 2022 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”EGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on December 5, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than December 7, 2022, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney

If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form will be available for downloading on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

 1. Opening of the general meeting
 2. Election of chairman at the general meeting
 3. Preparation and approval of the voting list
 4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened
 6. Approval of the agenda
 7. Proposal on a preferential rights issue of shares
 8. Proposal on an authorization for the board of directors
 9. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 7 – Proposal on a preferential rights issue of shares
The board of directors proposes that the general meeting resolves on a preferential rights issue of shares in accordance with the following.

1. The company’s share capital shall increase by a maximum of SEK 25 628 261.75 through the new issue of a maximum of 102 513 047 shares in the company with a quota value of SEK 0.25 per share.

2. The company’s shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares, whereby one existing share shall entitle to one subscription right and 20 subscription rights shall entitle to subscribe for 13 new shares.

3. The subscription price shall be SEK 0.50 per share. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

4. The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights shall be December 20, 2022.

5. Subscription of shares shall take place from and including December 22, 2022, up to and including January 9, 2023. Subscription of shares with preferential rights (i.e. through the exercise of subscription rights) can take place through payment in accordance with the payment notice or special notification form. Subscription of shares without preferential rights (i.e. without the exercise of subscription rights) shall take place on a separate registration form. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the subscription period.

6. If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the board of directors shall, within the scope of the maximum amount of the rights issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment

 1. firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and
 2. secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the rights issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.

7. Payment for shares that have not been subscribed for by payment shall be made no later than three banking days after the company issue’s a notification on allotment. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the payment period.

8. Payment for subscribed and allotted shares shall be made in cash.

9. The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for dividend that falls closest after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

Item 8 – Proposal regarding authorization for the board of directors
At the annual general meeting on 25 of April 2022, the board of directors were authorized to resolve upon issue of shares, convertibles and warrants up to a volume corresponding to 20 000 000 shares. The board proposes that the extraordinary general meeting cancels the resolution from the annual general meeting regarding the authorization and replaces it with a new in accordance with the following.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the board of directors, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.
The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with this item 8 is only valid if supported by shareholders holding not less than two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the extraordinary general meeting.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report, the board of director’s report on material events for the company’s position subsequent to the adoption of the latest annual financial report, including the auditor’s report of the board of director’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 157 712 380.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the Board of Directors

Notice to the Extraordinary General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the extraordinary general meeting to be held on Monday, December 5, 2022, at 2 pm at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista.

Registration and notification
Shareholders who wish to participate at the general meeting must

 • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Friday, November 25, 2022, and
 • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Tuesday, November 29, 2022 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”EGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on November 25, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than November 29, 2022, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney

If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form will be available for downloading on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

 1. Opening of the general meeting
 2. Election of chairman at the general meeting
 3. Preparation and approval of the voting list
 4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened
 6. Approval of the agenda
 7. Proposal on a preferential rights issue of shares
 8. Proposal on an authorization for the board of directors
 9. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 7 – Proposal on a preferential rights issue of shares
The board of directors proposes that the general meeting resolves on a preferential rights issue of shares in accordance with the following.

1. The company’s share capital shall increase by a maximum of SEK 25 628 261.75 through the new issue of a maximum of 102 513 047 shares in the company with a quota value of SEK 0.25 per share.

2. The company’s shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares, whereby one existing share shall entitle to one subscription right and 20 subscription rights shall entitle to subscribe for 13 new shares.

3. The subscription price shall be SEK 0.50 per share. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

4. The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights shall be December 12, 2022.

5. Subscription of shares shall take place from and including December 14, 2022, up to and including December 29, 2022. Subscription of shares with preferential rights (i.e. through the exercise of subscription rights) can take place through payment in accordance with the payment notice or special notification form. Subscription of shares without preferential rights (i.e. without the exercise of subscription rights) shall take place on a separate registration form. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the subscription period.

6. If not all of the shares are subscribed for through the exercise of subscription rights, the board of directors shall, within the scope of the maximum amount of the rights issue, resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights, whereby allotment

a) firstly, shall be made to those who have also subscribed for shares through the exercise of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to their subscription through their subscription rights and, where this is not possible, through a drawing of lots; and

b) secondly, shall be made to others who have subscribed for shares in the rights issue without exercise of subscription rights and, in the event allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of shares each subscribed for and, where this is not possible, through a drawing of lots.

7. Payment for shares that have not been subscribed for by payment shall be made no later than three banking days after the company issue’s a notification on allotment. The board of directors shall have the right to resolve on an extension of the payment period.

8. Payment for subscribed and allotted shares shall be made in cash.

9. The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for dividend that falls closest after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB, respectively.

Item 8 – Proposal regarding authorization for the board of directors
At the annual general meeting on 25 of April 2022, the board of directors were authorized to resolve upon issue of shares, convertibles and warrants up to a volume corresponding to 20 000 000 shares. The board proposes that the extraordinary general meeting cancels the resolution from the annual general meeting regarding the authorization and replaces it with a new in accordance with the following.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting authorizes the board of directors, until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.
The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than 40 000 000 shares.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with this item 8 is only valid if supported by shareholders holding not less than two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the extraordinary general meeting.

Miscellaneous
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report, the board of director’s report on material events for the company’s position subsequent to the adoption of the latest annual financial report, including the auditor’s report of the board of director’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the extraordinary general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 157 712 380.

N.B The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies the Swedish version of the text shall prevail.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the Board of Directors

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2022, klockan 14:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 25 november 2022,
 • dels senast tisdagen den 29 november 2022 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”EGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 november 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 29 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
 8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 12 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning

 1. i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och
 2. i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen, styrelsens redogörelse avseende väsentliga händelser för bolagets ställning sedan avgivandet av årsredovisningen samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 157 712 380 aktier och röster.

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen