Chordate Medical launches market introduction of migraine treatment in Finland

Chordate Medical ("Chordate", "the company") has engaged a market expert in Finland to introduce the company's product K.O.S for preventive migraine treatment on the Finnish market. After the very positive subgroup results and the fact that Finnish clinics are part of the larger study that Chordate is conducting, the company believes that the potential for a good reception from the Finnish market is high.

Chordate has recently completed a clinical study of preventive treatment for chronic migraine, including 97 German patients, who were treated at 5 neurology clinics. According to a published sub-analysis of the German results, K.O.S is indicated to be an effective and safe alternative for the preventive treatment of chronic migraine. And because K.O.S is a non-pharmaceutical option, it would provide a valuable addition to current treatment interventions, without the significant risk of unwanted side effects commonly seen with other preventive treatment options.

The total patient study includes, in addition to Germany, also 40 patients at 4 clinics in Finland, data is still subject to analysis but will be published to the market as soon as possible.

In the work for market access with the migraine indication, Chordate has gradually switched to engaging market experts to build up networks of opinion-leading neurologists, management of reimbursement issues, and early market activities. At the same time, the collaboration with the former distributor for the Nordic region has ended.

“With the fantastic results from the German subgroup analysis, we have received scientific support to broaden the investment in chronic migraine. In Finland, we now use a hired expert in launch and market access for MedTech. Kaija Hämäläinen has extensive experience from the neurology market and a wide network of contacts. In the wake of the German partial analysis, we see a clear potential in Finland that we immediately want to exploit, in the same way that we have already started work on market introduction in Germany, the UK and Israel”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

Chordate Medical satsar på marknadsintroduktion av migränbehandling i Finland

Chordate Medical (”Chordate”, ”bolaget”) har anlitat en marknadsexpert i Finland för att introducera bolagets produkt K.O.S för förebyggande migränbehandling på den finska marknaden. Efter de mycket positiva subgruppsresultaten och att finska kliniker är en del av den större studie som Chordate genomför, anser bolaget att potentialen för ett gott mottagande från den finska marknaden är hög.

Chordate har nyligen avslutat en klinisk studie av förebyggande behandling för kronisk migrän där bland annat 97 tyska patienter ingick, vilka behandlades på fem neurologkliniker. Enligt en publicerad delanalys av det tyska resultatet, indikeras att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Och eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt alternativ skulle det utgöra ett värdefullt tillägg till nuvarande behandlingsinterventioner, utan den betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande behandlingsalternativ.

Den totala patientstudien omfattar förutom Tyskland, även 40 patienter på fyra kliniker i Finland, data är fortfarande föremål för analys men kommer publiceras till marknaden så snart det är möjligt.

Chordate har i arbetet för marknadstillträde med migränindikationen succesivt övergått till att engagera marknadsexperter för att bygga upp nätverk av opinionsledande neurologer, hantering av ersättningsfrågor, och tidiga marknadsaktiviteter. Samtidigt har samarbetet med den tidigare distributören för Norden avslutats.

– Med de fantastiska resultaten från den tyska delstudien har vi fått ett vetenskapligt stöd för att bredda satsningen på kronisk migrän. I Finland använder vi nu en inhyrd expert inom lansering och marknadsaccess för medtech. Kaija Hämäläinen har lång erfarenhet från neurologimarknaden och ett brett kontaktnät. I kölvattnet av den tyska delanalysen ser vi i Finland en tydlig potential som vi omedelbart vill exploatera, på samma sätt som vi redan inlett arbetet med marknadsintroduktion i Tyskland, UK och Israel, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordate CEO Anders Weilandt explains study results at Aktiedagen on September 12th

On Monday, September 12th, 11:00, Chordate's CEO Anders Weilandt will participate on Aktiespararnas event Aktiedagen Stockholm. He will mainly talk about the subgroup result of the migraine study PM007 on the K.O.S treatment that was presented in London on September 8, and what it means for the company. The subgroup result shows a statistically significant reduction in the number of headache days.

“This event will be a good opportunity for me to explain the very positive result from the subgroup analysis, how it should be interpreted and what it means for the company going forward”, says Anders Weilandt, Chordate CEO.

Aktiedagen takes place at Hotel Birger Jarl in Stockholm. To attend on site, register here. The event is streamed live at www.aktiespararna.se/tv/live and on Aktiespararna’s Youtube channel. No registration is required to follow the event digitally.

After the presentation, Anders Weilandt will participate in a Q&A and questions can be asked by sending an SMS to +46 79-347 98 45 or an email to event@aktiespararna.se. Questions can be sent in now or during the presentation.

Chordate Medicals vd Anders Weilandt förklarar studieresultaten på Aktiedagen 12 september

Måndag 12 september klockan 11:00-11:30 deltar Chordates vd Anders Weilandt på Aktiedagen Stockholm. Han kommer främst prata om det subgruppsresultat av migränstudien PM007 på K.O.S-behandlingen som presenterades i London 8 september, samt vilken betydelse det har för bolaget. Subgruppsresultatet visar en statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar.

– Aktiedagen blir en bra möjlighet för mig att förklara och beskriva det minst sagt positiva resultatet från subgruppsanalysen, hur det bör tolkas och vad det innebär för bolaget framåt, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Aktiedagen äger rum på Hotel Birger Jarl i Stockholm. För att närvara på plats, anmäl dig här. Presentationen streamas live på www.aktiespararna.se/tv/live och på Aktiespararnas Youtube-kanal. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Efter presentationen deltar Anders Weilandt i en Q&A och det går att ställa frågor genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Frågor kan skickas in redan nu eller i samband med presentationen.

Statistically significant reduction in number of headache days shown in subgroup analysis of Chordate’s PM007 multicenter clinical study of K.O.S-stimulation for preventive treatment of chronic migraine

Chordate Medical Holding AB’s (publ) ("Chordate")(Nasdaq FirstNorth Stockholm: CMH), a specialty medtech company that focuses on developing neuromodulating systems for treating chronic migraine, today announces that an abstract entitled “Kinetic Oscillation Stimulation for the treatment of chronic migraine – a subgroup analysis of a randomised controlled clinical trial” by Hoffmann, J. et al, is presented as a poster at the Migraine Trust International Symposium 2022, London.

The poster reveals that the subgroup analysis of the 46 German subjects receiving active K.O.S-treatment demonstrated a significantly reduced number of monthly headache days (MHD) with moderate to severe intensity from baseline, when compared to the 46 subjects receiving the sham treatment. The difference shown by the least square means (LSQ) of the ANCOVA model between the 4-week baseline period and treatment weeks 3-6 was -2.52 MHD (CI95%=[-4.52; -0.52], p=0.0140 and by non-parametric, stratified van Elteren test p=0.0092). The 4-week follow-up period results – after ending six weeks of stimulation – showed a reduction in LSQ of -2.70 MHD (CI95%=[-4.73;-0.68], p=0.093; van Elteren test p=0.0151), demonstrating a sustained improvement during the observation period.

Response defined as ≥30% reduction in MHD with moderate to severe intensity from baseline was achieved in 41.4% of the subjects receiving active K.O.S vs. 14.9% in the group receiving sham treatment. The treatment was also reported as well-tolerated without severe adverse events.

The authors concludes that this trial thus far indicates that K.O.S is an effective and safe option for the preventive treatment of chronic migraine. And further that as the K.O.S is a non-pharma alternative it would constitute a valuable expansion of the current therapeutic arsenal, without the significant risk of unwanted side effects commonly seen with other preventive treatment alternatives.

“It is remarkable to learn about such stunning effect from the German part of the PM007 study. The demonstrated level of response with K.O.S is also remarkable. This will indeed be a great support for our marketing and sales ambitions. The opportunity to make this subgroup analysis presented itself as the German clinics completed their work early. Our near-term task is now to compile the data from the completed study, and to get it published in its entirety”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

About the PM007 trial

This randomized, sham-controlled, double-blind, multicenter study was conducted at five neurology clinics in Germany and four in Finland. The study enrolled 132 subjects and was designed to evaluate the efficacy and safety of the K.O.S-treatment. Primary endpoint was to detect mean change from baseline (4-week screening period, 4-week follow-up period) in monthly headache days with moderate to severe intensity, following weekly treatments for six weeks. Fifty percent of the subjects received active K.O.S-treatment from the S211 investigative device, and fifty percent received a validated sham/placebo treatment from the same equipment. The study enrolled subjects with diagnosed chronic migraine (≥15 days/month of headache, whereof >8 days with migraine) and saw the last subject leaving the study at the beginning of August 2022.

Statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar visas i Subgruppsanalys av Chordates PM007-studie med K.O.S-behandling för förebyggande av kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") (Nasdaq First North Stockholm: CMH) tillkännager idag att ett abstract med titeln “Kinetic Oscillation Stimulation for the treatment of chronic migraine – a subgroup analysis of a randomized controlled clinical trial” av Hoffmann, J. et al, presenteras som vetenskaplig poster under Migraine Trust International Symposium 2022, London.

Postern redovisar att subgruppsanalysen med de 46 tyska patienterna som fick aktiv K.O.S-behandling visade signifikant minskning av antalet månatliga huvudvärksdagar (MHD) med moderat till svår intensitet från utgångsnivån, jämfört med de 46 patienter som fick skenbehandlingen. Skillnaden som visades med minsta kvadratmetoden (LSQ) i ANCOVA-analys mellan 4-veckors baslinjeperiod och behandlingsvecka 3-6 var -2,52 MHD (CI95%=[-4,52;-0,52], p=0,0140 och i icke-parametriskt stratifierat van Elteren-test p=0,0092). Resultaten från 4-veckors uppföljningsperiod – efter att ha avslutat sex veckors stimulering – visade en minskning av LSQ med -2,70 MHD (CI95%=[-4,73;-0,68] med p=0,093, och från van Elteren-test p=0,0151), en ihållande förbättring visades under observationsperioden.

Behandlingsrespons definierad som ≥30% minskning av MHD med måttlig till svår intensitet från baslinjen uppnåddes hos 41,4% av försökspersonerna som fick aktiv K.O.S jämfört med 14,9% i gruppen som fick skenbehandling Behandlingen rapporterades också som väl tolererad utan allvarliga bieffekter.

Författarna drar slutsatsen att studien hittills indikerar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Och eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt alternativ skulle det utgöra ett värdefullt tillägg till den nuvarande behandlingsarsenalen, utan den betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande behandlingsalternativ.

– Det är anmärkningsvärt att se så här fantastisk effekt från den tyska delen av PM007-studien. Nivån på den visade behandlingsresponsen med K.O.S är också anmärkningsvärd. Detta kommer att vara ett starkt stöd för våra marknadsförings- och försäljningsambitioner. Möjligheten att göra denna subgruppsanalys uppkom då de tyska klinikerna avslutade sitt studiearbete tidigt. Vårt närliggande uppdrag är nu att sammanställa data från den kompletta studien och få den publicerad i sin helhet”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Om PM007

Den randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda multicenterstudien genomfördes på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Studien inkluderade 132 patienter och utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen, med det primära effektmåttet att upptäcka genomsnittlig förändring från baslinjen (4 veckors screeningperiod, 4 veckors uppföljningsperiod) av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, efter veckovisa behandlingar i sex veckor. Femtio procent av patienterna fick aktiv K.O.S-behandling från studieutrustningen S211, medan den andra hälften av patienterna fick en validerad sken-/placebobehandling från samma utrustning. Studien inkluderade patienter med diagnosen kronisk migrän (15 dagar/månad med huvudvärk, varav >8 dagar med migrän) och avslutades i början av augusti 2022.

Chordate Medical presents interim report for Q2 2022

Chordate Medical Holding (publ) publishes its interim report for Q2 2022 on Tuesday, August 30, 2022, 08:30. On Wednesday, August 31 at 11:00 am, the company invites you to a teleconference with CEO Anders Weilandt.

After the conference, there will be a question-and-answer session. The presentation is held in English. It is possible to follow the conference via computer or mobile devices.

To register for the web conference, register via the following link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3519820819663201294

The number of places is limited, so we recommend registering well in advance to secure a place.

A recording of the web conference will be available after the conference on the company's website www.chordate.com and on the Västra Hamnen Corporate Finance YouTube channel.

Chordate Medical presenterar delårsrapport för Q2 2022

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin delårsrapport för Q2 2022 tisdagen den 30 augusti 2022 08:30. Onsdagen den 31 augusti klockan 11:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med vd Anders Weilandt.

Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på engelska. Det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter.

För att anmäla dig till webbkonferensen, registrera dig via följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3519820819663201294

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats.

En inspelning av webkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical inleder marknadsintroduktion av migränbehandling i Tyskland

Chordate Medical (”Chordate”, ”bolaget”) har ingått avtal med MTIGER GmbH, Tyskland, om att introducera bolagets produkt för förebyggande migränbehandling på den tyska marknaden. Efter en detaljerad marknadsanalys utförd av MTIGER löper avtalet med en initial period på ett år.

MTIGER introducerar K.O.S-behandlingen till marknad- och opinionsledande neurologer i Tyskland för Chordates räkning inom både privat och offentlig vård. Ambitionen är även att lösa frågor rörande möjlig kostnadsersättning för behandlingen. MTIGER stödjer lokalt den tyska delen av uppföljningsstudien PM010 på ett mindre antal kliniker.

Enligt en nyligen publicerad analys är prevalensen för migrän 14,8 procent för kvinnor och 6 procent för män i den tyska befolkningen. Enligt samma analys uppfyller 1,2 procent, cirka 1 miljon människor, kriteriet för diagnosen kronisk migrän i Tyskland.

Chordate har nyligen avslutat en klinisk studie av förebyggande behandling för kronisk migrän där 97 tyska patienter ingick, vilka behandlades på fem neurologkliniker. Som tidigare kommunicerats kommer en subgruppsanalys av den tyska studiedelen att redovisas 8-11 september på neurologkongressen MTIS 2022 i London.

– Under analys- och stratifieringsarbetet av den tyska migränmarknaden så har vi under en längre tid nu lärt känna MTIGER:s kompetens och nätverk. Den tyska vårdmarknaden är mycket stor, men samtidigt både komplex och fragmenterad. Precis som för marknaderna i UK, Israel och gulfområdet så vill vi med det här avtalet få ett samarbete med marknadsexperter som arbetar fokuserat och initierat, direkt på vårt uppdrag, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordate Medical launches market introduction of migraine treatment in Germany

Chordate Medical ("Chordate", the "Company") has entered into an agreement with MTIGER GmbH, Germany, to introduce the company's product for preventive migraine treatment, K.O.S, on the German market. Following a detailed market analysis carried out by MTIGER, the agreement runs for an initial period of one year.

MTIGER will introduce the K.O.S treatment to leading neurologists in Germany on behalf of Chordate in both the private and public healthcare market. The ambition is also to resolve questions regarding reimbursement opportunities for the treatment. MTIGER will locally support the German part of the follow-up study PM010 in a small number of clinics.

According to a recently published analysis, the prevalence of migraine is 14.8 percent for women and 6 percent for men in the German population. According to the same analysis, 1.2 percent, approximately 1 million people, meet the criteria for the diagnosis of chronic migraine in Germany.

Chordate has recently completed a clinical study of preventive treatment for chronic migraine in which 97 German patients were included and treated at five neurology clinics. As previously communicated, a subgroup analysis of the German part of the study will be presented on September 8-11 at the neurology congress MTIS 2022 in London.

“During the analysis and stratification work of the German migraine market, we have for a long time gotten to know MTIGER's competence and network. The German healthcare market is extensive, but at the same time both complex and fragmented. Just like for the markets in the UK, Israel, and the gulf area, with this agreement we want to establish a collaboration with market experts who works focused and dedicated – under our management”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.