Chordate Medical presents interim report for Q3 2022

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") (Nasdaq First North Stockholm: CMH) will publish its interim report for Q3 2022 on Friday November 18, 2022, at 08:30 am.

A webcast teleconference with CEO Anders Weilandt will be broadcast live on Friday November 18 at 02:00 pm. The conference will be followed by a Q&A session. The presentation will be held in Swedish. It is possible to follow the conference via computer or mobile devices.

To register for the web conference, please follow this link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1081159006671885835

Places are limited so we recommend registering well in advance to secure a place.

A recording of the web conference will be available on the company's website www.chordate.com and on Västra Hamnen Corporate Finance YouTube channel after the conference has ended.

Chordate Medical presenterar delårsrapport för Q3 2022

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") (Nasdaq FirstNorth Stockholm: CMH) offentliggör delårsrapport för Q3 2022 fredagen 18 november 2022 klockan 08:30.

En webbsänd telekonferens med vd Anders Weilandt livesänds fredagen 18 november klockan 14:00. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter.

För att anmäla dig till webbkonferensen, registrera dig via följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1081159006671885835

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats.

En inspelning av webkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Statistical significance confirmed in final analysis of Chordate’s PM007 multicenter clinical study of the K.O.S technology for preventive treatment of chronic migraine

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") (Nasdaq FirstNorth Stockholm: CMH), a specialty medtech company that focuses on developing neuromodulating systems for treating chronic migraine, today announces that final data analysis confirms the statistically significant results from the subgroup analysis presented as a poster early September at the Migraine Trust International Symposium 2022, London.

Primary Objective
The statistical analysis of the Full Analysis Set derived from a total of 140 randomized subjects, randomized to receive active K.O.S-treatment, or sham-treatment, reached the Primary Endpoint goal by demonstrating a significantly reduced number of monthly headache days (MHD) with moderate to severe intensity from baseline.

Secondary Objectives
Response Rate data defined as ≥30% reduction in MHD with moderate to severe intensity from baseline demonstrated significance. Other Secondary endpoints demonstrated significant or favorable results.
The study data contains no treatment related serious adverse events.
The final study data will be communicated by Chordate in detail once the first scientific article manuscript has been accepted for publication.
“The value for us as a company to have the final data confirming this level of success, and added to our strategic scientific evidence base, is simply immense. By this we can deliver in full on the hypothesis that K.O.S, a non-drug medical device solution for preventive treatment of chronic migraine, is a valid treatment option, that can change the lives of many patients to the better. As we are cautious about preserving the scientific news-value in the coming publication of one or more articles, we will have to await approval-for-publication before we communicate the results in detail”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

About the PM007 trial
This randomized, sham-controlled, double-blind, multicenter study was conducted at five neurology clinics in Germany and four in Finland. The study randomized 140 subjects and was designed to evaluate the efficacy and safety of the K.O.S-treatment. Primary endpoint was to detect mean change from baseline (4-week screening period, 4-week follow-up period) in monthly headache days with moderate to severe intensity, following weekly treatments for six weeks. Fifty percent of the subjects received active K.O.S-treatment from the S211 investigative device, and fifty percent received a validated sham/placebo treatment from the same equipment.

The study enrolled subjects with diagnosed chronic migraine (≥15 days/month of headache, whereof >8 days with migraine) and saw the last subject leaving the study at the beginning of August 2022.

Statistisk signifikans bekräftad i slutanalys av Chordates kliniska multicenterstudie PM007 av K.O.S-teknologin för förebyggande behandling av kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") (Nasdaq FirstNorth Stockholm: CMH) meddelar idag att slutanalysen av data bekräftar de statistiskt signifikanta resultaten från subgruppsanalysen som presenterades som en vetenskaplig poster i början av september vid Migraine Trust International Symposium 2022, London.

Primärt effektmål
Den statistiska analysen av studiedata från alla ingående försökspersoner, 140 personer, (Full Analysis Set) som randomiserats att få aktiv K.O.S-behandling eller skenbehandling, nådde det primära slutmålet genom att visa ett signifikant minskat antal månatliga huvudvärksdagar (MHD) med måttlig till svår intensitet jämfört med baslinjen.

Sekundära effektmål
Svarsfrekvensdata definierat som ≥30 % minskning av MHD med måttlig till svår intensitet från baslinjen visade på signifikans. Andra sekundära målpunkter visade signifikanta eller gynnsamma resultat.
Studiedata innehåller inga behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar.
Slutgiltig studiedata kommer att kommuniceras i detalj av Chordate när den första vetenskapliga artikeln har godkänts för publicering.

– Värdet för oss som företag, att de slutliga data bekräftar denna framgångsnivå och som läggs till vår strategiska vetenskapliga bevisbas, är enormt. Genom detta kan vi fullt ut leverera på att K.O.S, en icke läkemedelsbaserad medicinteknisk lösning för förebyggande behandling av kronisk migrän, är ett giltigt behandlingsalternativ som kan förändra många patienters liv till det bättre. Eftersom vi är försiktiga när det gäller att bevara det vetenskapliga nyhetsvärdet i den kommande publiceringen av en eller flera artiklar, måste vi invänta godkännande för publicering innan vi kan kommunicera resultaten i detalj, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Om PM007-studien
Den randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda multicenterstudien genomfördes på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Studien randomiserade 140 försökspersoner och utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen. Det primära effektmåttet att upptäcka genomsnittlig förändring från baslinjen (4 veckors screeningperiod, 4 veckors uppföljningsperiod) av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, efter veckovisa behandlingar i sex veckor. Femtio procent av patienterna fick aktiv K.O.S-behandling från studieutrustningen S211, medan den andra hälften av patienterna fick en validerad sken-/placebobehandling från samma utrustning.

Studien inkluderade försökspersoner med diagnosen kronisk migrän (≥15 dagar/månad med huvudvärk, varav >8 dagar med migrän) och avslutades då den sista försökspersonen lämnade studien i början av augusti 2022.

Chordate Medical launches market introduction of migraine treatment in Finland

Chordate Medical ("Chordate", "the company") has engaged a market expert in Finland to introduce the company's product K.O.S for preventive migraine treatment on the Finnish market. After the very positive subgroup results and the fact that Finnish clinics are part of the larger study that Chordate is conducting, the company believes that the potential for a good reception from the Finnish market is high.

Chordate has recently completed a clinical study of preventive treatment for chronic migraine, including 97 German patients, who were treated at 5 neurology clinics. According to a published sub-analysis of the German results, K.O.S is indicated to be an effective and safe alternative for the preventive treatment of chronic migraine. And because K.O.S is a non-pharmaceutical option, it would provide a valuable addition to current treatment interventions, without the significant risk of unwanted side effects commonly seen with other preventive treatment options.

The total patient study includes, in addition to Germany, also 40 patients at 4 clinics in Finland, data is still subject to analysis but will be published to the market as soon as possible.

In the work for market access with the migraine indication, Chordate has gradually switched to engaging market experts to build up networks of opinion-leading neurologists, management of reimbursement issues, and early market activities. At the same time, the collaboration with the former distributor for the Nordic region has ended.

“With the fantastic results from the German subgroup analysis, we have received scientific support to broaden the investment in chronic migraine. In Finland, we now use a hired expert in launch and market access for MedTech. Kaija Hämäläinen has extensive experience from the neurology market and a wide network of contacts. In the wake of the German partial analysis, we see a clear potential in Finland that we immediately want to exploit, in the same way that we have already started work on market introduction in Germany, the UK and Israel”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

Chordate Medical satsar på marknadsintroduktion av migränbehandling i Finland

Chordate Medical (”Chordate”, ”bolaget”) har anlitat en marknadsexpert i Finland för att introducera bolagets produkt K.O.S för förebyggande migränbehandling på den finska marknaden. Efter de mycket positiva subgruppsresultaten och att finska kliniker är en del av den större studie som Chordate genomför, anser bolaget att potentialen för ett gott mottagande från den finska marknaden är hög.

Chordate har nyligen avslutat en klinisk studie av förebyggande behandling för kronisk migrän där bland annat 97 tyska patienter ingick, vilka behandlades på fem neurologkliniker. Enligt en publicerad delanalys av det tyska resultatet, indikeras att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Och eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt alternativ skulle det utgöra ett värdefullt tillägg till nuvarande behandlingsinterventioner, utan den betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande behandlingsalternativ.

Den totala patientstudien omfattar förutom Tyskland, även 40 patienter på fyra kliniker i Finland, data är fortfarande föremål för analys men kommer publiceras till marknaden så snart det är möjligt.

Chordate har i arbetet för marknadstillträde med migränindikationen succesivt övergått till att engagera marknadsexperter för att bygga upp nätverk av opinionsledande neurologer, hantering av ersättningsfrågor, och tidiga marknadsaktiviteter. Samtidigt har samarbetet med den tidigare distributören för Norden avslutats.

– Med de fantastiska resultaten från den tyska delstudien har vi fått ett vetenskapligt stöd för att bredda satsningen på kronisk migrän. I Finland använder vi nu en inhyrd expert inom lansering och marknadsaccess för medtech. Kaija Hämäläinen har lång erfarenhet från neurologimarknaden och ett brett kontaktnät. I kölvattnet av den tyska delanalysen ser vi i Finland en tydlig potential som vi omedelbart vill exploatera, på samma sätt som vi redan inlett arbetet med marknadsintroduktion i Tyskland, UK och Israel, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordate CEO Anders Weilandt explains study results at Aktiedagen on September 12th

On Monday, September 12th, 11:00, Chordate's CEO Anders Weilandt will participate on Aktiespararnas event Aktiedagen Stockholm. He will mainly talk about the subgroup result of the migraine study PM007 on the K.O.S treatment that was presented in London on September 8, and what it means for the company. The subgroup result shows a statistically significant reduction in the number of headache days.

“This event will be a good opportunity for me to explain the very positive result from the subgroup analysis, how it should be interpreted and what it means for the company going forward”, says Anders Weilandt, Chordate CEO.

Aktiedagen takes place at Hotel Birger Jarl in Stockholm. To attend on site, register here. The event is streamed live at www.aktiespararna.se/tv/live and on Aktiespararna’s Youtube channel. No registration is required to follow the event digitally.

After the presentation, Anders Weilandt will participate in a Q&A and questions can be asked by sending an SMS to +46 79-347 98 45 or an email to event@aktiespararna.se. Questions can be sent in now or during the presentation.

Chordate Medicals vd Anders Weilandt förklarar studieresultaten på Aktiedagen 12 september

Måndag 12 september klockan 11:00-11:30 deltar Chordates vd Anders Weilandt på Aktiedagen Stockholm. Han kommer främst prata om det subgruppsresultat av migränstudien PM007 på K.O.S-behandlingen som presenterades i London 8 september, samt vilken betydelse det har för bolaget. Subgruppsresultatet visar en statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar.

– Aktiedagen blir en bra möjlighet för mig att förklara och beskriva det minst sagt positiva resultatet från subgruppsanalysen, hur det bör tolkas och vad det innebär för bolaget framåt, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Aktiedagen äger rum på Hotel Birger Jarl i Stockholm. För att närvara på plats, anmäl dig här. Presentationen streamas live på www.aktiespararna.se/tv/live och på Aktiespararnas Youtube-kanal. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Efter presentationen deltar Anders Weilandt i en Q&A och det går att ställa frågor genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Frågor kan skickas in redan nu eller i samband med presentationen.

Statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar visas i Subgruppsanalys av Chordates PM007-studie med K.O.S-behandling för förebyggande av kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") (Nasdaq First North Stockholm: CMH) tillkännager idag att ett abstract med titeln “Kinetic Oscillation Stimulation for the treatment of chronic migraine – a subgroup analysis of a randomized controlled clinical trial” av Hoffmann, J. et al, presenteras som vetenskaplig poster under Migraine Trust International Symposium 2022, London.

Postern redovisar att subgruppsanalysen med de 46 tyska patienterna som fick aktiv K.O.S-behandling visade signifikant minskning av antalet månatliga huvudvärksdagar (MHD) med moderat till svår intensitet från utgångsnivån, jämfört med de 46 patienter som fick skenbehandlingen. Skillnaden som visades med minsta kvadratmetoden (LSQ) i ANCOVA-analys mellan 4-veckors baslinjeperiod och behandlingsvecka 3-6 var -2,52 MHD (CI95%=[-4,52;-0,52], p=0,0140 och i icke-parametriskt stratifierat van Elteren-test p=0,0092). Resultaten från 4-veckors uppföljningsperiod – efter att ha avslutat sex veckors stimulering – visade en minskning av LSQ med -2,70 MHD (CI95%=[-4,73;-0,68] med p=0,093, och från van Elteren-test p=0,0151), en ihållande förbättring visades under observationsperioden.

Behandlingsrespons definierad som ≥30% minskning av MHD med måttlig till svår intensitet från baslinjen uppnåddes hos 41,4% av försökspersonerna som fick aktiv K.O.S jämfört med 14,9% i gruppen som fick skenbehandling Behandlingen rapporterades också som väl tolererad utan allvarliga bieffekter.

Författarna drar slutsatsen att studien hittills indikerar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Och eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt alternativ skulle det utgöra ett värdefullt tillägg till den nuvarande behandlingsarsenalen, utan den betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande behandlingsalternativ.

– Det är anmärkningsvärt att se så här fantastisk effekt från den tyska delen av PM007-studien. Nivån på den visade behandlingsresponsen med K.O.S är också anmärkningsvärd. Detta kommer att vara ett starkt stöd för våra marknadsförings- och försäljningsambitioner. Möjligheten att göra denna subgruppsanalys uppkom då de tyska klinikerna avslutade sitt studiearbete tidigt. Vårt närliggande uppdrag är nu att sammanställa data från den kompletta studien och få den publicerad i sin helhet”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Om PM007

Den randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda multicenterstudien genomfördes på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Studien inkluderade 132 patienter och utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen, med det primära effektmåttet att upptäcka genomsnittlig förändring från baslinjen (4 veckors screeningperiod, 4 veckors uppföljningsperiod) av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, efter veckovisa behandlingar i sex veckor. Femtio procent av patienterna fick aktiv K.O.S-behandling från studieutrustningen S211, medan den andra hälften av patienterna fick en validerad sken-/placebobehandling från samma utrustning. Studien inkluderade patienter med diagnosen kronisk migrän (15 dagar/månad med huvudvärk, varav >8 dagar med migrän) och avslutades i början av augusti 2022.

Statistically significant reduction in number of headache days shown in subgroup analysis of Chordate’s PM007 multicenter clinical study of K.O.S-stimulation for preventive treatment of chronic migraine

Chordate Medical Holding AB’s (publ) ("Chordate")(Nasdaq FirstNorth Stockholm: CMH), a specialty medtech company that focuses on developing neuromodulating systems for treating chronic migraine, today announces that an abstract entitled “Kinetic Oscillation Stimulation for the treatment of chronic migraine – a subgroup analysis of a randomised controlled clinical trial” by Hoffmann, J. et al, is presented as a poster at the Migraine Trust International Symposium 2022, London.

The poster reveals that the subgroup analysis of the 46 German subjects receiving active K.O.S-treatment demonstrated a significantly reduced number of monthly headache days (MHD) with moderate to severe intensity from baseline, when compared to the 46 subjects receiving the sham treatment. The difference shown by the least square means (LSQ) of the ANCOVA model between the 4-week baseline period and treatment weeks 3-6 was -2.52 MHD (CI95%=[-4.52; -0.52], p=0.0140 and by non-parametric, stratified van Elteren test p=0.0092). The 4-week follow-up period results – after ending six weeks of stimulation – showed a reduction in LSQ of -2.70 MHD (CI95%=[-4.73;-0.68], p=0.093; van Elteren test p=0.0151), demonstrating a sustained improvement during the observation period.

Response defined as ≥30% reduction in MHD with moderate to severe intensity from baseline was achieved in 41.4% of the subjects receiving active K.O.S vs. 14.9% in the group receiving sham treatment. The treatment was also reported as well-tolerated without severe adverse events.

The authors concludes that this trial thus far indicates that K.O.S is an effective and safe option for the preventive treatment of chronic migraine. And further that as the K.O.S is a non-pharma alternative it would constitute a valuable expansion of the current therapeutic arsenal, without the significant risk of unwanted side effects commonly seen with other preventive treatment alternatives.

“It is remarkable to learn about such stunning effect from the German part of the PM007 study. The demonstrated level of response with K.O.S is also remarkable. This will indeed be a great support for our marketing and sales ambitions. The opportunity to make this subgroup analysis presented itself as the German clinics completed their work early. Our near-term task is now to compile the data from the completed study, and to get it published in its entirety”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

About the PM007 trial

This randomized, sham-controlled, double-blind, multicenter study was conducted at five neurology clinics in Germany and four in Finland. The study enrolled 132 subjects and was designed to evaluate the efficacy and safety of the K.O.S-treatment. Primary endpoint was to detect mean change from baseline (4-week screening period, 4-week follow-up period) in monthly headache days with moderate to severe intensity, following weekly treatments for six weeks. Fifty percent of the subjects received active K.O.S-treatment from the S211 investigative device, and fifty percent received a validated sham/placebo treatment from the same equipment. The study enrolled subjects with diagnosed chronic migraine (≥15 days/month of headache, whereof >8 days with migraine) and saw the last subject leaving the study at the beginning of August 2022.