Chordate Medical offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB ("Chordate Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfal-let i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 22 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 110 851 434 units, motsvarande cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 922 417 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 15 061 828 units, motsvarande cirka 6,5 pro-cent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 55,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024.

Verkställande direktör Anders Weilandt kommenterar:
”Jag vill tacka alla våra aktieägare för fortsatt förtroende. I alla möten vi har med kunder och med branschen ser vi ett ökande intresse för vårt läkemedelsfria behandlingsalternativ för kronisk migrän och rinit. Kapitaltillskottet möjliggör att vi med oförändrad fart kan fortsätta marknadsarbetet mot våra strategiska mål, där Chordate nu påbörjat den sista fasen av att bygga värde i Bolaget inför en potentiell exit.", säger Anders Weilandt, VD för Chordate Medical.
 
Teckning och tilldelning
Totalt tecknades 110 851 434 units, motsvarande cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 1 922 417 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 15 061 828 units, motsvarande cirka 6,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt 55,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024.
 
Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 8. En (1) teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 16–29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 8 sker under perioden 4–18 november 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 8 som utgetts inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 19,2 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,15 SEK.
 
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.
 
Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Chordate Medical med 255 671 358 aktier från 232 416 507 aktier till 488 087 865 aktier och aktiekapitalet ökar, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,09 SEK, med 23 010 422,22 SEK från 20 917 485,63 SEK till 43 927 907,85 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 8 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 127 835 679 aktier till totalt 615 923 544 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 15 340 281,48 SEK, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,12 SEK (efter att de beslut som fattades av extra bolagsstämman den 26 januari 2024 har registrerats hos Bolagsverket).
 
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till 15 procent av det garanterade beloppet alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen eller kvotvärdet för aktien multiplicerat med två (2). Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 10 225 000 units, innehållandes 20 450 000 aktier och 10 225 000 teckningsoptioner serie TO 8, utges i form av garantiersättning.
 
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet CMH BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 10, 2024. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.
 
Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl. 18.10 CET.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 29 januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Chordate Medical publishes outcome in rights issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

The board of directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (“Chordate Medical” or the “Company”) today announces the outcome of the rights issue of units that was announced on 22 December 2023 (the “Rights Issue”). In total 110,851,434 units, corresponding to approximately 47.7 percent of the Rights Issue, were subscribed for by exercise of unit rights, and 1,922,417 units, corresponding to approximately 0.8 per-cent of the Rights Issue, were subscribed for without unit rights. The remaining part pf the Rights Issue, 15,061,828 units, corresponding to approximately 6.5 percent of the Rights Issue, was subscribed for by guarantors. The Rights Issue is thus subscribed to a total of approximately 55.0 percent. Through the Rights Issue, Chordate Medical will initially receive approximately SEK 23.0 million before issue costs and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds during 2024.

CEO Anders Weilandt comments:
"I would like to thank all our shareholders for the continued trust. In all the meetings we have with customers and with the industry, we see an increasing interest in our drug-free treatment option for chronic migraine and rhinitis. The capital injection enables us to continue our marketing efforts towards our strategic goals at an unchanged pace, where Chordate has now entered the final phase of building value in the Company for a potential exit.", says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.
 
Subscription and allotment
In total 110,851,434 units, corresponding to approximately 47.7 percent of the Rights Issue, were subscribed for by exercise of unit rights, and 1,922,417 units, corresponding to approximately 0.8 percent of the Rights Issue, were subscribed for without unit rights. The remaining part pf the Rights Issue, 15,061,828 units, corresponding to approximately 6.5 percent of the Rights Issue, was subscribed for by guarantors. The Rights Issue is thus subscribed to a total of 55.0 percent. Through the Rights Issue, Chordate Medical will initially receive approximately SEK 23.0 million before issue costs and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds during 2024.

Each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant series TO 8. One (1) warrant series TO 8 entitles the right to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price corresponding to seventy (70) percent of the volume weighted average price of the Company’s share during the period 16-29 October 2024, however not lower than the shares’ quota value and not more than SEK 0.15. Subscription of shares by exercise of warrants series TO 8 will take place during the period 4-18 November 2024. Upon full exercise of all warrants series TO 8 that are issued as part of units, the Company may receive additional proceeds of a total of approximately SEK 19.2 million, based on a maximum subscription price of SEK 0.15.

Allocation of units subscribed for without unit rights has been made in accordance with the allocation principles described in the EU Growth Prospectus that has been prepared in connection with the Rights Issue and published by the Company on 29 January 2024 (the “Prospectus”). Notification regarding allocation will be made by posting a contract note to each subscriber. Allocated units shall be paid for in accordance with the instructions in the contract note.

Change in share capital and number of shares as well as dilution
Through the Rights Issue, the number of shares in Chordate Medical increases with 255,671,358 shares, from 232,416,507 shares to 488,087,865 shares and the share capital increases, based on a quota value per share of SEK 0.09, by SEK 23,010,422.22, from SEK 20,917,485.63 to SEK 43,927,907.85. In the event of full exercise of all issued warrants series TO 8 for subscription of new shares in the Company, the number of shares will increase with additional 127,835,679 shares to a total of 615,923,544 shares and the share capital will increase by additional SEK 15,340,281.48, based on a quota value per share of SEK 0.12 (after the resolutions that were decided by the extraordinary general meeting held on 26 January 2024 have been registered with the Swedish Companies Registration Office).

In connection with the Rights Issue, the Company has entered into agreements on guarantee commitments. For the guarantee commitments, guarantee compensation is paid, either in cash compensation amounting to 15 percent of the guaranteed amount, or alternatively 20 percent of the guaranteed amount in the form of newly issued units in the Company, on the same terms and conditions as units in the Rights Issue, however the subscription price per unit shall correspond to the volume weighted average share price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period in the Rights Issue (i.e. 2 February 2024 – 16 February 2024) multiplied by two (2), but never lower than the subscription price in the Rights Issue or the quota value of the shares multiplied by two (2). If all guarantors would choose to receive guarantee compensation in units, a maximum of 10,225,000 units in total, containing 20,450,000 shares and 10,225,000 warrants series TO 8, would be issued as guarantee compensation.

Trading in BTU
Trading in BTU (Sw. betald tecknad unit) takes place on Nasdaq First North Growth Market under the short name CMH BTU until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket), which is estimated to take place around week 10, 2024. After approximately one week, BTU will then be converted to shares and warrants. Trading in the shares and warrants will thereafter take place on Nasdaq First North Growth Market as soon as possible after completed registration with the Swedish Companies Registration Office.
 
Advisers
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.
 
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, on February 20th, 2024, at 18:10 CET.
 
IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical published on 29 January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.
 
The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.
 
Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.
 
In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.
 
This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.
 
This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.
 

Chordate Medical carries out a rights issue of units of approximately SEK 41.8 million

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEA-LAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURIS-DICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE REFER TO “IMPORTANT INFOR-MATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

The Board of Directors of Chordate Medical Holding AB (publ) (“Chordate Medical” or the “Company") has today, subject to subsequent approval by the extraordinary general meeting in the Company on 26 January 2024, resolved to carry out a rights issue of units, consisting of shares and warrants, with preferential rights for the Company’s existing shareholders (the "Rights Issue"). The Rights Issue is mainly intended to finance (i) market registration and product versions, (ii) supporting clinical studies, (iii) market strategy activities and (iv) other working capital. In connection with the Rights Issue, the Company has received subscription undertakings of approximately SEK 10.7 million, corresponding to approximately 25.7 per cent of the Rights Issue. Furthermore, the Company has received guarantee commitments of approximately SEK 12.3 million, corresponding to approximately 29.3 per cent of the Rights Issue, which, in aggregate, is covered by subscription undertakings and guarantee commitments of approximately SEK 23.0 million in total, corresponding to approximately 55.0 per cent of the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) existing share entitles to subscription of one (1) unit where each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant series TO 8. The subscription price is SEK 0.18 per unit. Provided that the Rights Issue is fully subscribed, Chordate Medical will receive initial proceeds of approximately SEK 41.8 million before issue costs. The Rights Issue is subject to approval by the extraordinary general meeting on 26 January 2024. Notice to the extraordinary general meeting will be published through a separate press release. Due to the Rights Issue, the Board of Directors of Chordate Medical has resolved to postpone the publication of the year-end report for 2023, from 29 February 2024 to 22 March 2024.

"During the fall, Chordate has successfully taken steps forward in the Company's commercial progress, continued to present the Company's impressive study and its results. Chordate has also initiated the pilot study PM009 and the post market surveillance study PM010 with renowned specialist clinics. Our treatment for migraine, Ozilia, is attracting great interest where we are receiving clear signals of purchase interest from relevant customers. Awareness of the treatment is also beginning to establish itself at very satisfactory levels. The need for Ozilia as a drug-free treatment alternative for migraine is evident. Chordate has now entered the final phase of building value in the company for a potential exit. The Board of Directors, our employees and I truly appreciate the support of our investors and look forward to taking the next exciting step in the company's development.", says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.

Background and reasons
Chordate Medical Holding AB (publ) is a Swedish company that, through its wholly owned subsidiary Chordate Medical AB, develops, sells and markets Ozilia® (formerly K.O.S, Kinetic Oscillation Stimulation), a patented and CE-marked nerve stimulation technology for the treatment of chronic migraine and chronic rhinitis.

Ozilia® is a preventive and drug-free treatment of chronic migraine and chronic rhinitis. Several clinical studies have together reported few unexpected side effects. The Company's study, PM007, evaluated the effect of treatment with Ozilia® compared with placebo as a monthly reduction in the number of headache days with moderate to severe intensity. 132 patients at nine clinics in Germany and Finland were included. The primary endpoint showed a significant difference in mean headache days of -2.23 days (p=0.013) among patients receiving active treatment compared to placebo treatment. The completed study results provide support for marketing activities, such as customer meetings and working with early reimbursement solutions from public payers or private health insurance, in the migraine markets where the Company has chosen to operate, and in the ongoing work with the Company's FDA application.

The market for treatments for migraine is larger than the market for treatments for rhinitis, which is why success in the migraine area is a significant step in Chordate Medical's exit strategy (sale of the Company), which consists of three parts:

  • Broad patent portfolio – Chordate Medical has 74 granted patents grouped into 9 patent families covering various inventions in 24 markets and 2 additional patent applications are filed.
  • Invest in scientific evidence – The second part of the strategy is to produce scientifically based evidence of the treatment's clinical efficacy for the two indications.
  • Proof of concept – The third part is to show early market penetration in selected markets to demonstrate the value of the technology.

The Board of Directors makes the assessment that the existing working capital is not sufficient to conduct operations in the coming twelve-month period. To finance the Company and accelerate the work towards an exit (sale of the Company), primarily through continued investments in the migraine market with the latest study results as a starting point, the Board of Directors has decided to carry out the Rights Issue.

Provided that the Rights Issue is fully subscribed, the Company will initially receive approximately SEK 41.8 million before issue costs, which are expected to amount to approximately SEK 5.7 million. The net proceeds from the Rights Issue thus amount to approximately SEK 36.2 million. The Rights Issue is mainly intended to finance (i) market registration and product versions, (ii) supporting clinical studies, (iii) market strategy activities and (iv) other working capital.

In November 2024, the Company may receive additional proceeds if the warrants of series TO 8 issued in the Rights Issue are exercised for subscription of shares. Upon full subscription and full exercise of all warrants of series TO 8 within the framework of the issued units, the Company may receive an additional capital contribution of approximately SEK 34.9 million, based on a maximum subscription price of SEK 0.15. The proceeds from the exercise of warrants of series TO 8 are primarily intended to finance (i) market registration and product versions, (ii) supporting clinical studies, (iii) market strategy activities and (iv) other working capital.

Terms and conditions of the Rights Issue
The Board of Directors has today, subject to approval by the extraordinary general meeting on 26 January 2024, resolved to carry out the Rights Issue by issuing a maximum of 232,416,507 units. The right to subscribe for units with preferential rights shall vest in those who are registered as shareholders in the Company on the record date, 31 January 2024, whereby one (1) existing share entitles to one (1) unit right and one (1) unit right entitle to subscription of one (1) unit consisting of two (2) shares and one (1) warrant of series TO 8. In total, the Rights Issue comprises a maximum of 464,833,014 shares and a maximum of 232,416,507 warrants of series TO 8. The subscription price is SEK 0.18 per unit corresponding to a subscription price of SEK 0.09 per share, which means that Chordate Medical, provided that the Rights Issue is fully subscribed, initially will receive approximately SEK 41.8 million before issue costs and excluding the additional proceeds that may be received upon exercise of the warrants that are issued in the Rights Issue. The warrants are issued free of charge. Subscription of units with or without preferential rights shall take place during the period 2 February 2024 – 16 February 2024. Unit rights that are not utilized during the subscription period will become invalid and lose their value. Trading in unit rights is expected to take place on Nasdaq First North Growth Market during the period 2 February 2024 – 13 February 2024.

One (1) warrant of series TO 8 entitles the rights to subscribe for one (1) new share in the Company to a subscription price corresponding to seventy (70) per cent of the volume weighted average price of the Company’s share during the period from and including 16 October 2024 up to and including 29 October 2024, however not lower than the shares’ quota value and not more than SEK 0.15. Subscription of shares by exercise of warrants will take place during the period from and including 4 November 2024 up to and including 18 November 2024.

If not all units are subscribed for by exercise of unit rights, allotment of the remaining units shall be made within the highest amount of the Rights Issue: firstly, to those who have subscribed for units by exercise of unit rights (regardless of whether they were shareholders on the record date or not) and who have applied for subscription of units without exercise of unit rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of unit rights that each and every one of those, who have applied for subscription of units without exercise of unit rights, have exercised for subscription of units; secondly, to those who have subscribed for units in the Rights Issue without exercise of unit rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of units the subscriber in total has applied for subscription of units; and thirdly, to those who have provided underwriting commitments with regard to subscription of units, in proportion to such underwriting commitments. To the extent that allotment in any section above cannot be done pro rata, allotment shall be determined by drawing of lots.

Change of share capital and number of shares as well as dilution
The Board of Directors will, inter alia, propose to the extraordinary general meeting on 26 January 2024 that the share capital shall be reduced with SEK 37,186,641.12, from SEK 58,104,126.75 to SEK 20,917,485.63. This reduction will mean that the quota value per share is reduced from SEK 0.25 to SEK 0.09.

Upon full subscription in the Rights Issue, the number of shares in the Company will increase by a maximum of 464,833,014 shares from 232,416,507 to 697,249,521 and the share capital will increase by a maximum of SEK 41,834,971.26 from SEK 20,917,485.63 to SEK 62,752,456.89 (calculated on the new quota value following the contemplated share capital decreases proposed by the Board of Directors to the extraordinary general meeting on 26 January 2024). For existing shareholders not participating in the Rights Issue this will entail, upon full subscription, a dilution effect of approximately 66.7 per cent of the votes and capital of the Company.

In the event all warrants series of TO 8 are fully exercised to subscribe for new shares in the Company, the number of shares will increase by an additional 232,416,507 shares to a total of 929,666,028 shares. This corresponds to a dilution from the warrants of an additional maximum of 25.0 per cent.

The total dilution in the event the Rights Issue is exercised in full and all warrants of series TO 8 are fully subscribed and all warrants of series TO 8 are exercised for the subscription of new shares, thus amounts to 75.0 per cent.

Subscription undertakings and guarantee commitments
Chordate Medical has received subscription undertakings from certain existing shareholders as well as members of the Board of Directors and executive management, amounting to a total of approximately SEK 10.7 million, corresponding to approximately 25.7 per cent of the Rights Issue. No remuneration is paid for submitted subscription undertakings. The Company has also entered into agreements with a number of external investors regarding guarantee commitments of a total of approximately SEK 12.3 million, corresponding to approximately 29.3 per cent of the Rights Issue. Cash compensation is paid according to the guarantee agreements of fifteen (15) per cent of the guaranteed amount, corresponding to approximately SEK 1.8 million in total, or twenty (20) per cent of the guaranteed amount in the form of newly issued units in the Company, on the same terms and conditions as in the Rights Issue, however the subscription price per unit shall correspond to the volume weighted average price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period in the Rights Issue (i.e. 2 February 2024 – 16 February 2024) multiplied by two (2), but never lower than the subscription price in the Rights Issue or the quota value of the shares multiplied by two (2).

In aggregate, the Rights Issue is covered by subscription undertakings and guarantee commitments of approximately SEK 23.0 million, corresponding to approximately 55.0 per cent of the Rights Issue.

In order to enable issue of units as guarantee remuneration to the guarantors who choose to receive guarantee remuneration in the form of newly issued units, the Board of Directors has proposed that the extraordinary general meeting on 26 January 2024, which, among other things, is proposed to resolve on the approval of the Rights Issue, reductions of the share capital and amendment of the articles of association, also resolves to authorize the Board of Directors to resolve on the issue of such units to the guarantors.

Lock-up undertakings
In connection with the Rights Issue, all board members and senior executives with shareholdings in Chordate Medical have undertaken towards Vator Securities AB, with customary exceptions, not to sell or carry out other transactions with the same effect as a sale without, in each individual case, first having obtained a written approval from Vator Securities AB. The decision to give such written consent is decided by Vator Securities AB and an assessment is made in each individual case. Granted consent can depend on both individual and business reasons. The lock-up undertakings only apply to the shares that are held before the Rights Issue and the lock-up period lasts 180 days after the announcement of the Rights Issue.

Preliminary timetable for the Rights Issue

26 January 2024 Extraordinary general meeting
29 January 2024 Estimated day for publication of prospectus
29 January 2024 Last day of trading including the right to receive unit rights
30 January 2024 First day of trading excluding the right to receive unit rights
31 January 2024 Record date for participation in the Rights Issue
2 February – 13 February 2024 Trading in unit rights on Nasdaq First North Growth Market
2 Feburary – 16 February 2024 Subscription period
2 February 2024 – Until the Rights Issue is registered by the Swedish Companies Registration Office Trading in paid subscribed units (Sw. “BTU”)
Around 20 February 2024 Publication of outcome in the Rights Issue

Extraordinary general meeting
The Board of Directors’ resolution on the Rights Issue is subject to approval by the extraordinary general meeting on 26 January 2024. The resolution on the Rights Issue is subject to and conditional upon that the extraordinary general meeting also resolves to reduce the share capital and to amend the articles of association in accordance with the Board of Directors’ proposal to the extraordinary general meeting. Notice to the extraordinary general meeting will be published through a separate press release.

Prospectus
Full terms and conditions and instructions for the Rights Issue as well as other information about the Company will be presented in the prospectus that the Company expects to publish around 29 January 2024 (the "Prospectus").

Advisers
Vator Securities acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to the Company in connection with the Rights Issue. Vator Securities also acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.

Year-end report for 2023
Due to the Rights Issue, the Board of Directors of Chordate Medical has resolved to postpone the publication of the year-end report for 2023, from 29 February 2024 to 22 March 2024.

IMPORTANT INFORMATION
The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Chordate Medical will only be made through the Prospectus that Chordate Medical estimates to publish on or around 29 January 2024 on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The upcoming approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the Company’s shares, warrants or any other securities. This release is not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and has not need approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.

The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Chordate Medical have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “will”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.

This information, the opinions and the forward-looking statements included in this press release are only applicable as of this date and may change without any notice thereof. Chordate Medical does not undertake to publish any updates or amendments of forward-looking statements, future events or similar circumstances other than what is required by appliable legislation.

Chordate Medical genomför en företrädesemission av units om cirka 41,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEE-LAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMED-DELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" eller "Bolaget") har idag, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma i Bolaget den 26 januari 2024, beslutat att genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avser i huvudsak att finansiera (i) marknadsregistrering och produktversioner, (ii) stödjande kliniska studier, (iii) marknadsstrategiska aktiviteter och (iv) övrigt rörelsekapital. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 29,3 procent av Företrädesemissionen, vilken sammantaget omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 23,0 MSEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen. I Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie till teckning av en (1) unit där varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 8. Teckningskursen uppgår till 0,18 SEK per unit. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma den 26 januari 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Chordate Medical beslutat att senarelägga datumet för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2023, från 29 februari 2024 till 22 mars 2024.

”Chordate har under hösten framgångsrikt tagit steg framåt i Bolagets kommersiella framdrift, fortsatt att presentera Bolagets imponerande studie och dess resultat. Chordate har även inlett pilotstudien PM009 och studien PM010, en eftermarknadsstudie med välrenommerade specialistkliniker. Vår behandling av migrän, Ozilia, väcker stort intresse där vi av relevanta kunder får tydliga signaler om köpintresse. Även kännedomen om behandlingen börjar etablera sig på mycket tillfredställande nivåer. Behovet av Ozilia som ett läkemedelsfritt behandlingsalternativ för migrän är uppenbart. Chordate har nu påbörjat den sista fasen av att bygga värde i Bolaget inför en potentiell exit. Styrelsen, våra anställda och jag uppskattar verkligen stödet från våra investerare och ser fram emot att ta nästa spännande steg i Bolagets utveckling.", säger Anders Weilandt, VD för Chordate Medical.

Bakgrund och motiv
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett svenskt bolag som genom sitt helägda dotterbolag Chordate Medical AB utvecklar, säljer och marknadsför Ozilia® (tidigare K.O.S, Kinetic Oscillation Stimulation), en patenterad och CE-märkt nervstimuleringsteknik för behandling av kronisk migrän och kronisk rinit.

Ozilia® är en förebyggande och läkemedelsfri behandling av kronisk migrän och kronisk rinit. Flera kliniska studier har sammantaget redovisat få oväntade bieffekter. Bolagets studie, PM007, utvärderade effekt från behandling med Ozilia® jämfört med placebo som månatlig minskning av antal huvudvärksdagar med moderat till allvarlig intensitet. 132 patienter på nio kliniker i Tyskland och Finland inkluderades. Det primära effektmåttet visade en signifikant skillnad av antal huvudvärksdagar i medeltal med -2,23 dagar (p=0,013) bland patienter som fått aktiv behandling jämfört med placebo-behandling. Den slutförda studiens resultat ger stöd för marknadsaktiviteter, såsom kundmöten och arbete med tidiga ersättningslösningar från offentliga betalare eller privata vårdförsäkringar, inom de migränmarknader där Bolaget valt att verka, och i det pågående arbetet med Bolagets FDA-ansökan.

Marknaden för behandlingar mot migrän är större än marknaden för behandlingar av rinit, varför framgångar inom migränområdet är ett betydelsefullt steg i Chordate Medicals exitstrategi (försäljning av bolaget) som består av tre delar:

  • Bred patentportfölj – Chordate Medical har 74 beviljade patent grupperade i 9 patentfamiljer avseende olika uppfinningar i 24 marknader och ytterligare 2 patentansökningar är ingivna.
  • Investera i vetenskapliga bevis – Den andra delen i strategin är att ta fram vetenskapligt grundade bevis för behandlingens kliniska effekt för de två indikationerna.
  • Proof of concept – Den tredje delen är att visa tidig marknadspenetration på utvalda marknader för att kunna påvisa värdet av teknologin.

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet kommande tolvmånadersperiod. För att finansiera Bolaget och accelerera arbetet mot en exit (försäljning av bolaget), primärt genom fortsatta satsningar inom migränmarknaden med de senaste studieresultaten som utgångspunkt, har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 5,7 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissonen uppgår således till cirka 36,2 MSEK. Företrädesemissionen avser i huvudsak att finansiera (i) marknadsregistrering och produktversioner, (ii) stödjande kliniska studier, (iii) marknadsstrategiska aktiviteter och (iv) övrigt rörelsekapital.

I november 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner av serie TO 8 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 34,9 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,15 SEK. Likviden från utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 8 avses i huvudsak att utnyttjas för att finansiera (i) marknadsregistrering och produktversioner, (ii) stödjande kliniska studier, (iii) marknadsstrategiska aktiviteter och (iv) övrigt rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 26 januari 2024, beslutat att genomföra Företrädesemissionen genom utgivande av högst 232 416 507 units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 31 januari 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 8. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 464 833 014 aktier och högst 232 416 507 teckningsoptioner av serie TO 8. Teckningskursen uppgår till 0,18 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie, vilket innebär att Chordate Medical vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 2 februari 2024 – 13 februari 2024.

En (1) teckningsoption av serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,15 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Styrelsen avser, bland annat, att föreslå för den extra bolagsstämman den 26 januari 2024 att aktiekapitalet ska minskas med totalt 37 186 641,12SEK från 58 104 126,75 SEK till 20 917 485,63 SEK. Dessa minskningar medför att kvotvärdet per aktie minskas från 0,25 SEK till 0,09 SEK.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 464 833 014 aktier från 232 416 507 till 697 249 521 och aktiekapitalet att öka med högst 41 834 971,26 SEK från 20 917 485,63 SEK till 62 752 456,89 SEK (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen avser att föreslå för den extra bolagsstämman den 26 januari 2024). För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av röster och kapital i Bolaget.

I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 232 416 507 aktier till totalt 929 666 028 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst 25,0 procent.

Den totala utspädningseffekten i det fall Företrädesemissionen tecknas fullt ut och samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 utnyttjas för teckning av nya aktier uppgår till 75,0 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Chordate Medical har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp, uppgående till totalt cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 29,3 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om femton (15) procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 1,8 MSEK, alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, på samma villkor som Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 2 februari 2024 – 16 februari 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen eller kvotvärdet för aktien multiplicerat med två (2).

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,0 MSEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen.

I syfte att möjliggöra emission av units som garantiersättning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman den 26 januari 2024, som bland annat föreslås besluta om godkännande av Företrädesemissionen, minskningar av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, även beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av sådana units till emissionsgaranter.

Lock-up-åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Chordate Medical genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Företrädesemissionen och lock-up-perioden varar under 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

26 januari 2024 Extra bolagsstämma
29 januari 2024 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
29 januari 2024 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
30 januari 2024 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
31 januari 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
2 februari – 13 februari 2024 Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
2 februari – 16 februari 2024 Teckningsperiod
2 februari 2024 – Fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 20 februari 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 26 januari 2024. Beslutet om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman också beslutar om minskning av aktiekapitalet samt om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 29 januari 2024 (”Prospektet”).

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Bokslutskommuniké för 2023
Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Chordate Medical beslutat att senarelägga datumet för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2023, från 29 februari 2024 till 22 mars 2024.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 29 januari 2024 på Chordate Medical’s hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Chordate Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Chordate Medical Holding ABs (publ) set-off share issue is now registered

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" or the "Company") announces that the directed set-off issue to underwriters who have chosen to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares in the Company announced on January 18, 2023 (the "Compensation Issue") has been registered with the Swedish Companies Registration Office (sw. “Bolagsverket”). Distribution of shares is expected to commence on January 25, 2023.

Financial and legal advisers

Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to Chordate Medical in connection with the Compensation Issue.

The information was submitted, through the contact person above, for publication on January 24 at 19.20 2023 (CET).

Chordate Medical Holding ABs (publ) kvittningsemission är nu registrerad

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate Medical” eller ”Bolaget”) meddelar att den riktade kvittningsemissionen till emissionsgaranter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget och som offentliggjordes den 18 januari 2023 (”Ersättningsemissionen”) nu är registrerad hos Bolagsverket. Leverans av aktier beräknas påbörjas den 25 januari 2023.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Ersättningsemissionen.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari kl. 19.20 2023 (CET).

Chordate Medical Holding AB (publ) genomför riktad kvittningsemission till emissionsgaranter i den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier till de emissionsgaranter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiåtaganden som ingicks i samband med den företrädesemission som offentliggjordes den 17 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,50 SEK per aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade emissionsgaranterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av att ett antal garanter har meddelat att man vill erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier, har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 december 2022, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar högst 1 320 000 aktier.

Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser Chordate Medicals styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning. Bolaget har dessutom nyligen genomfört Företrädesemission vilken inte fulltecknades. Genom Ersättningsemissionen kan Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på det sätt som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes den 21 december 2022 (”Prospektet”) med anledning av Företrädesemissionen. Ersättningsemissionen bedöms därför vara till nytta för samtliga aktieägare.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,50 SEK per aktie. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen har jämförts med stängningskursen den 17 januari 2023 som var 0,6795 SEK, innebärande en rabatt om cirka 26 procent. Teckningskursen i Ersättningsemissionen har även jämförts med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 januari 2023 till och med 17 januari 2023 som var cirka 0,625 SEK, innebärande en rabatt om cirka 20 procent. Givet att den genomförda Företrädesemissionen, med en teckningskurs om 0,50 SEK, inte fulltecknades samt med hänsyn tagen till de svaga marknadsförutsättningarna på aktiemarknaden i övrigt har teckningskursen bedömts som marknadsmässig.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Chordate Medical med 1 320 000 aktier till totalt 232 416 507 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 330 000 SEK till 58 104 126,75 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket). Utspädningseffekten med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,6 procent (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket).

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Företrädesemissionen.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari kl. 12.15 2023 (CET).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som Chordate Medical publicerade den 21 december 2022 på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Chordate Medicals aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Chordate Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Chordate Medical Holding AB (publ) carries out a directed set-off share issue to underwriters in the completed rights issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATIONS OR OTHER MEASURES.

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" or the "Company") intends to carry out a directed set-off share issue to underwriters who have chosen to receive underwriting fee in the form of newly issued shares in the Company (the "Compensation Issue") in accordance with the underwriting agreements which was entered into in connection with the rights issue announced on 17 November 2022 (the "Rights Issue"). The subscription price in the Compensation Issue is set at SEK 0.50 per share, which corresponds to the subscription price in the completed Rights Issue. Payment is made by way of set-off of the respective underwriters’ claim for underwriting compensation.

As previously communicated in connection with the Rights Issue, the underwriters had, in accordance with underwriting agreements entered into, the option to receive the underwriting fee in the form of cash compensation or in the form of newly issued shares in the Company. Due to the fact that a number of underwriters have informed the Company that they want to receive the underwriting compensation in the form of newly issued shares, the board, with the support of an authorization from the extraordinary general meeting held on 13 December 2022, has decided on the Compensation Issue, which amounts to a maximum of 1,320,000 shares.

The purpose of the Compensation Issue and the reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is to fulfill the Company's obligations towards the underwriters as a result of the underwriting agreements entered into. In addition, Chordate Medical's board of directors believes that it is beneficial for the Company's financial position to take advantage of the opportunity to pay underwriters in the form of shares instead of cash. The Company has also recently carried out a Rights Issue which was not fully subscribed. Through the Compensation Issue, the Company can use a larger part of the proceeds from the Rights Issue in the manner described in the prospectus published on December 21, 2022 (the "Prospectus") in connection with the Rights Issue. Thus, the Compensation Issue is deemed to be beneficial for all shareholders.

Payment is made by way of set-off of the claim towards the Company, which consists of the respective underwriter’s compensation. The subscription price has been set at SEK 0.50 per share. The subscription price in the Compensation Issue corresponds to the subscription price in the completed Rights Issue. The subscription price in the Compensation Issue has been compared with the closing price on January 17, 2023, which was SEK 0.6795, entailing a discount of approximately 26 percent. The subscription price in the Compensation Issue has also been compared with the volume-weighted average price of the Company's share on the Nasdaq First North Growth Market during the period from and including January 3, 2023 to and including January 17, 2023, which was approximately SEK 0.625, entailing a discount of approximately 20 percent. Given the fact that the Rights Issue, with a subscription price of SEK 0.50, was not fully subscribed, and taking into account the weak market conditions on the stock market in general, the subscription price has been assessed as market price.

Through the Compensation Issue, the number of shares in Chordate Medical increases by 1,320,000 shares to a total of 232,416,507 shares, and the share capital increases by a total of SEK 330,000 to SEK 58,104,126.75 (calculated on the number of outstanding shares in the Company following the final registration of the Rights Issue and the Compensation Issue at the Swedish Companies Registration Office). The dilution effect due to the Compensation Issue amounts to approximately 0.6 percent (calculated on the number of outstanding shares in the Company following the final registration of the Rights Issue and the Compensation Issue at the Swedish Companies Registration Office).

Financial and legal advisers

Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to Chordate Medical in connection with the Rights Issue.

The information was submitted, through the contact person above, for publication on January 18 at 12.15 2023 (CET).

Important information

The information in this press release neither contains nor constitutes an offer to acquire, subscribe or otherwise trade with shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No measure has been taken and no measure will be taken to permit an offer to the public in any other jurisdiction other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for shares in Chordate Medical will only be made through the prospectus that Chordate Medical publishes today on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The Swedish Financial Supervisory Authority’s approval of the prospectus shall not be understood as an approval of Chordate Medical’s shares, warrants or other securities. This press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and this press release neither identifies nor purports to identify risks (direct or indirect) that may be connected with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. Any investment decision should, in order for an investor to fully understand the risks and benefits associated with the decision to participate in the rights issue, be made solely based on the information in the prospectus. An investor is therefore advised to read the entire prospectus.

The information in this press release is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, within or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea or in any other jurisdiction where such actions would be unlawful, subject to legal restrictions or require other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities law.

No shares, warrants or other securities in Chordate Medical has been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of the relevant state or other jurisdiction in the United States.

Within the European Economic Area (the ”EEA”), no offer of shares, warrants or other securities (the ”Securities”) is made to the public in any other country other than Sweden. In other Member States of the European Union (the ”EU”), such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129. In other countries in the EEA that have implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation and in accordance with any relevant implementation measures. In other countries in the EEA that have not implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of securities can only be made in accordance with the applicable exemptions in national legislation.

In the United Kingdom, this press release, and other material in relation to the securities referred to herein, is only distributed to and directed at, and an investment or investment activity attributable to this press release is only available to, and will only be able to be exercised by ”qualified investors” (within the meaning of the UK version of Regulation 2017/1129 which has been incorporated into UK law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons who have professional experience in investments and fall within the definition of ”investment professional” in article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”), or (ii) ”high net worth entities” etcetera who fall within article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iii) such other persons whom such investment or investment activity may lawfully be directed to according to the Order (all such persons are collectively referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this press release relates is available in the UK only to relevant persons and will only be carried out with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain certain forward-looking information that reflect Chordate Medical’s current view of future events as well as financial and operational development. Words such as ”intend”, ”assess”, ”expect”, ”may”, ”plan”, ”estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements. Forward-looking statements is inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it is dependent on future events and circumstances. Forward-looking statements is not a guarantee of future performance or development, and the actual outcome may differ materially from what is stated in forward-looking statements.

Chordate Medical Holding ABs (publ) företrädesemission tecknades till cirka 72 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 17 november 2022, och vars teckningsperiod avslutades den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 64 066 041 aktier, motsvarande cirka 62,5 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 9 318 086 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 9,1 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 6,3 procent avser teckning hänförligt till ställda emissionsgarantier. Totalt tecknades 73 384 127 aktier och Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 72 procent.

Genom Företrädesemissionen tillförs Chordate Medical cirka 36,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Chordate Medical med 73 384 127 aktier från 157 712 380 aktier till 231 096 507 aktier och aktiekapitalet ökar med 18 346 031,75 SEK från 39 428 095 SEK till 57 774 126,75 SEK.

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet CMH BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske mot slutet av januari 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 21 december 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

VD Anders Weilandt kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med utfallet av företrädesemissionen och vill tacka alla våra ägare för förtroendet. Att så många valt att fortsätta investera i bolagets resa mot en exit ser vi som ett ovanligt bra betyg på styrkan i Chordates erbjudande, framför allt under rådande börsklimat. Nu kan vi öka farten i arbetet med att nå ut till fler på de prioriterade marknader som vi bearbetar.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som Chordate Medical publicerade den 21 december 2022 på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Chordate Medicals aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Chordate Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Chordate Medical Holding AB’s (publ) rights issue was subscribed to approximately 72 percent

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATIONS OR OTHER MEASURES.

The board of Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical" or the "Company") today presents the outcome of the rights issue, announced on November 17, 2022, with a last day for subscription on January 9, 2023 (the “Rights Issue"). A total of 64 066 041 shares, corresponding to approximately 62.5 percent of the Rights Issue, were subscribed with the support of subscription rights. In addition, 9 318 086 shares were subscribed without the support of subscription rights, corresponding to approximately 9.1 percent of the Rights Issue, of which approximately 6.3 percent refers to subscription attributable to the underwriting arrangement provided. A total of 73 384 127 shares were subscribed, thus the Rights Issue was subscribed to approximately 72 percent.

Through the Rights Issue, Chordate Medical will receive approximately 36.7 million SEK before issue costs, expected to amount to approximately 3.8 MSEK. Through the Rights Issue, the number of shares in Chordate Medical increases by 73 384 127 shares from 157 712 380 shares to 231 096 507 shares and the share capital increases by 18 346 031.75 SEK from SEK 39 428 095 to 57 774 126.75 SEK.

Trading in paid subscribed shares (“BTA”) on the Nasdaq First North Growth Market continues under the short name CMH BTA until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office (sw “Bolagsverket”), which is expected to take place towards the end of January 2023. After that, the BTA will be converted into shares.

Allotment of shares subscribed without the support of subscription rights has taken place in accordance with the principles stated in the prospectus compiled in connection with the Rights Issue and which was published by the Company on December 21, 2022. Notification of allotment is made through a settlement note that is sent by mail to each subscriber. Allotted shares must be paid in accordance with the instructions on the settlement note.

CEO Anders Weilandt comments:

“We are very satisfied with the outcome of the rights issue and would like to thank all our shareholders for their confidence in Chordate. We see the fact that so many have chosen to continue investing in the Company's journey towards an exit as an unusually good rating of the strength of Chordate's offer, especially under the current stock market conditions. Now we can increase the speed in the work to reach out to more people in our prioritized markets.”

Financial and legal advisers

Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as financial adviser and Wistrand Advokatbyrå acts as legal adviser to Chordate Medical in connection with the Rights Issue.

Important information

The information in this press release neither contains nor constitutes an offer to acquire, subscribe or otherwise trade with shares, warrants or other securities in Chordate Medical. No measure has been taken and no measure will be taken to permit an offer to the public in any other jurisdiction other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for shares in Chordate Medical will only be made through the prospectus that Chordate Medical publishes today on Chordate Medical’s website, www.chordate.com. The Swedish Financial Supervisory Authority’s approval of the prospectus shall not be understood as an approval of Chordate Medical’s shares, warrants or other securities. This press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and this press release neither identifies nor purports to identify risks (direct or indirect) that may be connected with an investment in shares, warrants or other securities in Chordate Medical. Any investment decision should, in order for an investor to fully understand the risks and benefits associated with the decision to participate in the rights issue, be made solely based on the information in the prospectus. An investor is therefore advised to read the entire prospectus.

The information in this press release is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, within or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea or in any other jurisdiction where such actions would be unlawful, subject to legal restrictions or require other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities law.

No shares, warrants or other securities in Chordate Medical has been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of the relevant state or other jurisdiction in the United States.

Within the European Economic Area (the ”EEA”), no offer of shares, warrants or other securities (the ”Securities”) is made to the public in any other country other than Sweden. In other Member States of the European Union (the ”EU”), such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129. In other countries in the EEA that have implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of Securities can only be made in accordance with the exemptions in the Prospectus Regulation and in accordance with any relevant implementation measures. In other countries in the EEA that have not implemented the Prospectus Regulation in national legislation, such an offer of securities can only be made in accordance with the applicable exemptions in national legislation.

In the United Kingdom, this press release, and other material in relation to the securities referred to herein, is only distributed to and directed at, and an investment or investment activity attributable to this press release is only available to, and will only be able to be exercised by ”qualified investors” (within the meaning of the UK version of Regulation 2017/1129 which has been incorporated into UK law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons who have professional experience in investments and fall within the definition of ”investment professional” in article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”), or (ii) ”high net worth entities” etcetera who fall within article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iii) such other persons whom such investment or investment activity may lawfully be directed to according to the Order (all such persons are collectively referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this press release relates is available in the UK only to relevant persons and will only be carried out with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain certain forward-looking information that reflect Chordate Medical’s current view of future events as well as financial and operational development. Words such as ”intend”, ”assess”, ”expect”, ”may”, ”plan”, ”estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements. Forward-looking statements is inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it is dependent on future events and circumstances. Forward-looking statements is not a guarantee of future performance or development, and the actual outcome may differ materially from what is stated in forward-looking statements.