Chordate Medical receives first order from Switzerland worth approximately KSEK 370

Chordate Medical's regulatory partner and distributor in Switzerland and Liechtenstein, Neurolite AG, has made a first order for Ozilia products with an order value of approximately KSEK 370. In connection with the order, Neurolite also announced that the registration of Neurolite as the regulatory representative for Chordate is now complete.

“The registration means that Neurolite can now freely sell Ozilia Migraine in Switzerland and Liechtenstein, and it is of course pleasing that they immediately secured a first order. As I have said before, we see interesting potential for Ozilia in Switzerland and this rapid process leading to a first order is proof of that”, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

Chordate added Switzerland as a new focus market for the Ozilia treatment, and signed an agreement with Neurolite AG as distributor and regulatory representative in Switzerland and Liechtenstein earlier in June.

Chordate Medical får första order från Schweiz till värde av ca 370 KSEK

Chordate Medicals regulatoriska partner och distributör i Schweiz och Liechtenstein, Neurolite AG, har lagt sin första order på Ozilia-produkter till ett ordervärde av cirka 370 KSEK. I samband med ordern meddelar Neurolite även att registreringen av Neurolite som regulatorisk representant för Chordate nu är klar.

– Registreringen innebär att Neurolite nu fritt kan sälja Ozilia Migraine i Schweiz och Liechtenstein, och det är givetvis glädjande att de direkt gör klart med en första order. Som jag tidigare sagt så ser vi en intressant potential för Ozilia i Schweiz och denna snabba process fram till en första order är bevis på detta, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordate la till Schweiz som ny fokusmarknad för Ozilia-behandlingen och tecknade avtal med Neurolite AG som distributör och regulatorisk representant i Schweiz och Liechtenstein tidigare i juni.

Chordate i nytt partneravtal med Neurolite, Schweiz – justerar listan över fokusmarknader

En del av Chordate Medicals strategi är att påvisa proof-of-concept på ett antal utvalda fokusmarknader. Bolaget lägger nu till Schweiz som ny fokusmarknad för Ozilia-behandlingen och tecknar avtal med Neurolite AG som distributör och regulatorisk representant i Schweiz och Liechtenstein. Samtidigt avvecklas satsningen i Storbritannien.

– Det finns ett stort intresse för Ozilia på den schweiziska marknaden vilket vi märkt under flera av de kongresser som vi deltagit i. I dagsläget förs diskussioner med ett antal skarpa leads och intressenter, där vi bedömer att flera av dem kan resultera i installationer i närtid. Därför är det naturligt att Schweiz blir en av bolagets nyckelmarknader, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordates fokusmarknader utmärker sig på två olika sätt. Dels har de en välutvecklad privat vårdsektor med ett försäkringssystem som tillåter att behandlingar som Ozilia erhåller ersättningskod, dels är vägen till marknadstillstånd för medicintekniska produkter som Ozilia gynnsam.

– Att erhålla en ersättningskod som gör det möjligt för patientförsäkringar att täcka kostnaderna för Ozilia-behandlingen, som vi tidigare fått i Saudiarabien och delvis i Italien, är en nyckelfaktor för oss. Precis som Tyskland präglas Schweiz av hanterbara beslutsprocesser med förhållandevis korta vägar till ersättningskod för försäkringsbetalning.

Chordates distributör och regulatoriska representant i Schweiz och Liechtenstein blir Neurolite AG som är specialiserade på att leverera de senaste medicintekniska lösningarna inom neurologi till sjukhus och privatkliniker i de båda länderna.

– De har tidigare med stor framgång introducerat produkter som inom samma segment som vår behandling, och de bedöms ha rätt kompetens och kontaktnät för att även lyckas med Ozilia.

Samtidigt som Chordate lägger till Schweiz som fokusmarknad plockas Storbritannien bort från listan.

– Storbritanniens offentliga sjukvård, NHS, har visat sig ha alltför långa beslutsvägar och stora utmaningar vid införande av ny medicinsk teknik, vilket har påverkat vår verksamhet i landet.

Läs mer om Neurolite AG

Chordate Enters New Partnership Agreement with Neurolite, Switzerland – Adjusts List of Focus Markets

A part of Chordate Medical’s strategy is to demonstrate proof-of-concept in a number of selected focus markets. The company is now adding Switzerland as a new focus market for the Ozilia treatment and has signed an agreement with Neurolite AG as distributor and regulatory representative in Switzerland and Liechtenstein. At the same time, efforts in the UK are being phased out.

“There is significant interest in Ozilia in the Swiss market, which we have observed during several of the congresses we’ve attended. Currently, we are in discussions with several strong leads and interested parties, and we believe that a number of these can result in installations in the near future. Therefore, it is natural that Switzerland becomes one of the company’s key markets,” says Anders Weilandt, Chordate CEO.

Chordate's focus markets stand out in two distinct ways. Firstly, they have a well-developed private healthcare sector with an insurance system that allows treatments like Ozilia to receive reimbursement codes. Secondly, the path to market approval for medical devices like Ozilia is favorable.

“Obtaining a reimbursement code that allow patient insurance to cover the cost of Ozilia treatment, which we have previously achieved in Saudi Arabia and partially in Italy, is a key factor for us. Similar to Germany, Switzerland is characterized by manageable decision-making processes and a relatively short path to reimbursement code for insurance payment.”

Chordate’s distributor and regulatory representative in Switzerland and Liechtenstein will be Neurolite AG, which specializes in delivering the latest medical technology solutions in neurology to hospitals and private clinics in the two countries.

“They have previously, with great success, introduced products in the same segment as our treatment, and they are assessed to have the right expertise and network to succeed with Ozilia as well.”

As Chordate adds Switzerland as a focus market, the UK is being removed from the list.

“The UK’s public healthcare system, NHS, has been shown to have excessively long decision-making processes and significant challenges in implementing new medical technology, which has affected our operations in the country."

Read more about Neurolite AG

Kalqyl in updated Analysis of Chordate Medical: ”Making Progress in All Areas of the Market Plan”

Kalqyl has published an updated analysis of Chordate Medical following the company's Q1 report released on May 24. In the analysis, Kalqyl comments on Chordate's continued sales growth, and states that the company is on the right track towards achieving measurable market penetration in selected markets:

"Chordate continues on its current path by making progress in all areas of the market plan, which in the long term should enable the sale of the company. At this stage, we particularly view the increase in sales over five consecutive quarters and the sustained growth rate positively. The company also received a net liquidity of SEK 18.7 million through a rights issue, which provided increased opportunities to continue market and sales efforts. Overall, the company meets our expectations, and our valuation remains unchanged."

Read the full analysis (in Swedish)

Kalqyl i uppdaterad aktieanalys av Chordate Medical: ”Tar steg inom samtliga delar av marknadsplanen”

Kalqyl har publicerat en uppdaterad analys av Chordate Medical efter bolagets Q1-rapport som offentliggjordes 24 maj. I analysen kommenterar Kalqyl bland annat Chordates fortsatta försäljningsökning, och skriver att bolaget är på rätt väg mot att uppnå mätbar marknadspenetration på utvalda marknader:

”Chordate fortsätter på den inslagna vägen genom att ta steg inom samtliga delar av marknadsplanen som på sikt ska möjliggöra en försäljning av bolaget. I detta skede ser vi särskilt positivt på att försäljningen ökat under fem kvartal i följd och att tillväxttakten upprätthålls. Bolaget tillfördes även en nettolikvid om 18,7 MSEK via en företrädesemission, vilket gav ökade möjligheter att fortsätta bearbeta marknads- och försäljningsarbetet. Sammantaget uppfyller bolaget våra förväntningar och vår värdering lämnas därmed oförändrad.”

Läs hela analysen

Chordate Medical Presents at The Global Forum by Biostock 2024

Chordate’s CEO Anders Weilandt will present Ozilia at Biostock’s Global Forum on May 29, 2024. This event is one of several this spring where Chordate is participating to increase awareness of Ozilia among various investor segments within the Life Science sector.

– This particular event focuses largely on companies that are preparing to enter markets outside the Nordic region, and this aligns well with Chordate. We have already achieved success in several of our key markets and are now ready for the next step, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

Biostock’s Global Forum is designed to connect Nordic growth companies with a global network of potential investors and partners, from USA, Europe, and Asia.

– Over the past few months, we have worked hard to introduce Ozilia to as many potential investors in Life Science as possible, and this is yet another opportunity for us.

Read more about The Global Forum

Chordate Medical presenterar på The Global Forum by Biostock 2024

Chordates vd Anders Weilandt presenterar Ozilia på Biostocks Global Forum 29 maj 2024. Eventet är ett av flera under våren där Chordate medverkar för att öka kännedomen om Ozilia hos olika investerarsegment inom Life Science-sektorn.

– Just detta event fokuserar till stor del på bolag som är på väg att ta sig till marknader utanför Norden, och det stämmer in bra på Chordate. Vi har redan framgångar på flera av våra fokusmarknader och är nu redo för nästa steg, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Biostocks Global Forum är utformat för att koppla samman nordiska tillväxtföretag med ett globalt nätverk av potentiella investerare och samarbetspartners från USA, Europa och Asien.

– Vi har under de senaste månaderna arbetat hårt för att introducera Ozilia för så många potentiella investerare inom Life Science som möjligt, och detta är ännu en möjlighet.

Läs mer om The Global Forum

Finwire Interview: CEO Anders Weilandt on Chordate Medical’s Q1 Report

Today, May 24, Chordate's CEO Anders Weilandt presented the company's Q1 report for 2024 on Finwire TV. He also answered questions from viewers and talked, among other things, about the reception of Ozilia in industrial and investor circles.

"Based on the results delivered by PM007, they can see, sometimes with quite a bit of surprise, how effective this is. We can show that we are as good as or better in terms of medical efficacy, we have as good or better response than all other alternatives, and we have no side effect profile to speak of. Then you can see that this must be taken seriously, especially since many people know that many patients prefer to avoid their heavy medications.”

"Industry evaluators see that this is extremely exciting, that's the impression we have. This also applies to the clinical side, where many doctors and clinics want to have other options in their toolbox to offer patients when they run out of alternatives. So, the reception is very positive, I would say."

Watch the full interview: https://www.youtube.com/live/sPwIWGr6fm8?si=ir1_dJ19K_uBP1lL

Finwire Intervju: vd Anders Weilandt om Chordate Medicals Q1-rapport

Idag, 24 maj, presenterade Chordates vd Anders Weilandt bolagets Q1-rapport för 2024 hos Finwire TV. Han svarade också på frågor från tittarna, och pratade bland annat om mottagandet av Ozilia i industri-och investerarkretsar.

”Baserat på den här resultatbilden som PM007 har levererat så ser man ju, ibland med ganska stor förvåning, hur effektivt det här är. Där vi kan visa att vi är lika bra eller bättre medicinskt effektmässigt, vi har lika bra eller bättre respons än alla andra alternativ, och vi har ingen biverkansprofil att prata om. Då ser man att det här måste ju tas på allvar, speciellt eftersom många känner till att många patienter helst vill slippa sina tunga läkemedel.”

”Industribedömare ser att det här verkar extremt spännande, det är den bilden vi har. Det gäller även på kliniksidan, där många läkare och många kliniker vill ha andra alternativ i verktygslådan som de kan erbjuda patienter när man har fått slut på alternativ. Så mottagandet är väldigt trevligt skulle jag påstå.”

Se hela intervjun: https://www.youtube.com/live/sPwIWGr6fm8?si=ir1_dJ19K_uBP1lL