Chordate i nytt partneravtal med Neurolite, Schweiz – justerar listan över fokusmarknader

En del av Chordate Medicals strategi är att påvisa proof-of-concept på ett antal utvalda fokusmarknader. Bolaget lägger nu till Schweiz som ny fokusmarknad för Ozilia-behandlingen och tecknar avtal med Neurolite AG som distributör och regulatorisk representant i Schweiz och Liechtenstein. Samtidigt avvecklas satsningen i Storbritannien.

– Det finns ett stort intresse för Ozilia på den schweiziska marknaden vilket vi märkt under flera av de kongresser som vi deltagit i. I dagsläget förs diskussioner med ett antal skarpa leads och intressenter, där vi bedömer att flera av dem kan resultera i installationer i närtid. Därför är det naturligt att Schweiz blir en av bolagets nyckelmarknader, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordates fokusmarknader utmärker sig på två olika sätt. Dels har de en välutvecklad privat vårdsektor med ett försäkringssystem som tillåter att behandlingar som Ozilia erhåller ersättningskod, dels är vägen till marknadstillstånd för medicintekniska produkter som Ozilia gynnsam.

– Att erhålla en ersättningskod som gör det möjligt för patientförsäkringar att täcka kostnaderna för Ozilia-behandlingen, som vi tidigare fått i Saudiarabien och delvis i Italien, är en nyckelfaktor för oss. Precis som Tyskland präglas Schweiz av hanterbara beslutsprocesser med förhållandevis korta vägar till ersättningskod för försäkringsbetalning.

Chordates distributör och regulatoriska representant i Schweiz och Liechtenstein blir Neurolite AG som är specialiserade på att leverera de senaste medicintekniska lösningarna inom neurologi till sjukhus och privatkliniker i de båda länderna.

– De har tidigare med stor framgång introducerat produkter som inom samma segment som vår behandling, och de bedöms ha rätt kompetens och kontaktnät för att även lyckas med Ozilia.

Samtidigt som Chordate lägger till Schweiz som fokusmarknad plockas Storbritannien bort från listan.

– Storbritanniens offentliga sjukvård, NHS, har visat sig ha alltför långa beslutsvägar och stora utmaningar vid införande av ny medicinsk teknik, vilket har påverkat vår verksamhet i landet.

Läs mer om Neurolite AG

Chordate Enters New Partnership Agreement with Neurolite, Switzerland – Adjusts List of Focus Markets

A part of Chordate Medical’s strategy is to demonstrate proof-of-concept in a number of selected focus markets. The company is now adding Switzerland as a new focus market for the Ozilia treatment and has signed an agreement with Neurolite AG as distributor and regulatory representative in Switzerland and Liechtenstein. At the same time, efforts in the UK are being phased out.

“There is significant interest in Ozilia in the Swiss market, which we have observed during several of the congresses we’ve attended. Currently, we are in discussions with several strong leads and interested parties, and we believe that a number of these can result in installations in the near future. Therefore, it is natural that Switzerland becomes one of the company’s key markets,” says Anders Weilandt, Chordate CEO.

Chordate's focus markets stand out in two distinct ways. Firstly, they have a well-developed private healthcare sector with an insurance system that allows treatments like Ozilia to receive reimbursement codes. Secondly, the path to market approval for medical devices like Ozilia is favorable.

“Obtaining a reimbursement code that allow patient insurance to cover the cost of Ozilia treatment, which we have previously achieved in Saudi Arabia and partially in Italy, is a key factor for us. Similar to Germany, Switzerland is characterized by manageable decision-making processes and a relatively short path to reimbursement code for insurance payment.”

Chordate’s distributor and regulatory representative in Switzerland and Liechtenstein will be Neurolite AG, which specializes in delivering the latest medical technology solutions in neurology to hospitals and private clinics in the two countries.

“They have previously, with great success, introduced products in the same segment as our treatment, and they are assessed to have the right expertise and network to succeed with Ozilia as well.”

As Chordate adds Switzerland as a focus market, the UK is being removed from the list.

“The UK’s public healthcare system, NHS, has been shown to have excessively long decision-making processes and significant challenges in implementing new medical technology, which has affected our operations in the country."

Read more about Neurolite AG

Kalqyl i uppdaterad aktieanalys av Chordate Medical: ”Tar steg inom samtliga delar av marknadsplanen”

Kalqyl har publicerat en uppdaterad analys av Chordate Medical efter bolagets Q1-rapport som offentliggjordes 24 maj. I analysen kommenterar Kalqyl bland annat Chordates fortsatta försäljningsökning, och skriver att bolaget är på rätt väg mot att uppnå mätbar marknadspenetration på utvalda marknader:

”Chordate fortsätter på den inslagna vägen genom att ta steg inom samtliga delar av marknadsplanen som på sikt ska möjliggöra en försäljning av bolaget. I detta skede ser vi särskilt positivt på att försäljningen ökat under fem kvartal i följd och att tillväxttakten upprätthålls. Bolaget tillfördes även en nettolikvid om 18,7 MSEK via en företrädesemission, vilket gav ökade möjligheter att fortsätta bearbeta marknads- och försäljningsarbetet. Sammantaget uppfyller bolaget våra förväntningar och vår värdering lämnas därmed oförändrad.”

Läs hela analysen

Kalqyl in updated Analysis of Chordate Medical: ”Making Progress in All Areas of the Market Plan”

Kalqyl has published an updated analysis of Chordate Medical following the company's Q1 report released on May 24. In the analysis, Kalqyl comments on Chordate's continued sales growth, and states that the company is on the right track towards achieving measurable market penetration in selected markets:

"Chordate continues on its current path by making progress in all areas of the market plan, which in the long term should enable the sale of the company. At this stage, we particularly view the increase in sales over five consecutive quarters and the sustained growth rate positively. The company also received a net liquidity of SEK 18.7 million through a rights issue, which provided increased opportunities to continue market and sales efforts. Overall, the company meets our expectations, and our valuation remains unchanged."

Read the full analysis (in Swedish)

Chordate Medical Presents at The Global Forum by Biostock 2024

Chordate’s CEO Anders Weilandt will present Ozilia at Biostock’s Global Forum on May 29, 2024. This event is one of several this spring where Chordate is participating to increase awareness of Ozilia among various investor segments within the Life Science sector.

– This particular event focuses largely on companies that are preparing to enter markets outside the Nordic region, and this aligns well with Chordate. We have already achieved success in several of our key markets and are now ready for the next step, says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

Biostock’s Global Forum is designed to connect Nordic growth companies with a global network of potential investors and partners, from USA, Europe, and Asia.

– Over the past few months, we have worked hard to introduce Ozilia to as many potential investors in Life Science as possible, and this is yet another opportunity for us.

Read more about The Global Forum

Chordate Medical presenterar på The Global Forum by Biostock 2024

Chordates vd Anders Weilandt presenterar Ozilia på Biostocks Global Forum 29 maj 2024. Eventet är ett av flera under våren där Chordate medverkar för att öka kännedomen om Ozilia hos olika investerarsegment inom Life Science-sektorn.

– Just detta event fokuserar till stor del på bolag som är på väg att ta sig till marknader utanför Norden, och det stämmer in bra på Chordate. Vi har redan framgångar på flera av våra fokusmarknader och är nu redo för nästa steg, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Biostocks Global Forum är utformat för att koppla samman nordiska tillväxtföretag med ett globalt nätverk av potentiella investerare och samarbetspartners från USA, Europa och Asien.

– Vi har under de senaste månaderna arbetat hårt för att introducera Ozilia för så många potentiella investerare inom Life Science som möjligt, och detta är ännu en möjlighet.

Läs mer om The Global Forum

Finwire Interview: CEO Anders Weilandt on Chordate Medical’s Q1 Report

Today, May 24, Chordate's CEO Anders Weilandt presented the company's Q1 report for 2024 on Finwire TV. He also answered questions from viewers and talked, among other things, about the reception of Ozilia in industrial and investor circles.

"Based on the results delivered by PM007, they can see, sometimes with quite a bit of surprise, how effective this is. We can show that we are as good as or better in terms of medical efficacy, we have as good or better response than all other alternatives, and we have no side effect profile to speak of. Then you can see that this must be taken seriously, especially since many people know that many patients prefer to avoid their heavy medications.”

"Industry evaluators see that this is extremely exciting, that's the impression we have. This also applies to the clinical side, where many doctors and clinics want to have other options in their toolbox to offer patients when they run out of alternatives. So, the reception is very positive, I would say."

Watch the full interview: https://www.youtube.com/live/sPwIWGr6fm8?si=ir1_dJ19K_uBP1lL

Finwire Intervju: vd Anders Weilandt om Chordate Medicals Q1-rapport

Idag, 24 maj, presenterade Chordates vd Anders Weilandt bolagets Q1-rapport för 2024 hos Finwire TV. Han svarade också på frågor från tittarna, och pratade bland annat om mottagandet av Ozilia i industri-och investerarkretsar.

”Baserat på den här resultatbilden som PM007 har levererat så ser man ju, ibland med ganska stor förvåning, hur effektivt det här är. Där vi kan visa att vi är lika bra eller bättre medicinskt effektmässigt, vi har lika bra eller bättre respons än alla andra alternativ, och vi har ingen biverkansprofil att prata om. Då ser man att det här måste ju tas på allvar, speciellt eftersom många känner till att många patienter helst vill slippa sina tunga läkemedel.”

”Industribedömare ser att det här verkar extremt spännande, det är den bilden vi har. Det gäller även på kliniksidan, där många läkare och många kliniker vill ha andra alternativ i verktygslådan som de kan erbjuda patienter när man har fått slut på alternativ. Så mottagandet är väldigt trevligt skulle jag påstå.”

Se hela intervjun: https://www.youtube.com/live/sPwIWGr6fm8?si=ir1_dJ19K_uBP1lL

Chordate Medical Holding AB (publ) Interim Report January-March 2024

Summary of the period January–March 2024

 • Net turnover was SEK 257,677 (120,421)
 • Cash flow from operating activities was SEK -5,908,058 (-8,479,928)
 • Profit/loss after financial items was SEK -6,019,201 (-7,113,134)
 • Profit/loss after tax was SEK -6,019,201 (-7,113,134)
 • Earnings per share were SEK -0.02 (-0.03)

Breakthrough in several markets and strengthened cash flow via an issue
During the first quarter of the year, much of our focus has been on introducing Ozilia Migraine in the industry and investor circles surrounding Life Science. During several investor congresses, we have connected with interesting contacts who see the potential in Ozilia.

We find another highlight during the first months of the year in Germany, where the first migraine patients started treatment with Ozilia. It is very satisfying that the first clinic with private paying patients has started on a central focus market.

 • First migraine patients treated in Germany
 • Strong interest at several investing congresses
 • New case report on Ozilia published: “Effective for both pain relief and reduced frequency of migraine attacks”
 • Patents approved in Europe and USA
 • Cash strengthened by approximately SEK 23 million before costs after the rights issue. Additional proceeds may come from warrant series T08

First migraine patients treated in Germany
At the beginning of January, Chordate trained clinic staff and assisted in the initiation of treatment for the first three patients in Germany. Chordate and the clinic signed an agreement in November 2023 for the installation of Chordate's drug-free alternative for preventive migraine treatment.

At the end of January, we also signed an agreement with a second clinic in Germany. The Company's ambition for the German market is to eventually also establish individual insurance compensation for the treatment. This is a key first step for being able to further scale up sales.

Strong interest at several investing congresses
We participated during the first quarter and thereafter in several international investing congresses that target Life Science, including in Switzerland, London and Oslo. As Ozilia reaches higher levels of acceptance and success on our focus markets, we are working to increase knowledge about the Company and Ozilia among potential investors and buyers of the Company. This is part of the Company's overarching strategy and thus something we will continue to work with even during the rest of the year.

New case report on Ozilia published: “Effective for both pain relief and reduced frequency of migraine attacks”
In March, an Italian case report on Ozilia by a team at Campus BioBedico in Rome was published in the prestigious scientific journal Cephalalgia Reports. The case report describes a 60-year-old male patient whose days with migraines decreased significantly, from 18 to 7 days per month, with a simultaneous significant reduction in pain level.

The article also indicates that pain relief and reduction of migraine days from the initial treatment period had a sustained effect. After about three months, the patient underwent another treatment period with Ozilia, resulting in a quicker and more significant response.

Patents approved in Europe and the USA
In February, the European Patent Office granted Chordate's patent application EP 20163024.1 from 2020. The patent application pertains to the Company's treatment technique Ozilia, especially targeting chronic migraine. After the end of the period, at the beginning of May, the United States Patent and Trademark Office announced its intention to grant Chordate's patent application US 17/942,912 from 2022.

The Company thus currently has 79 patents distributed between 32 countries and 9 patent families related to different aspects of the Company's treatment techniques. Each newly granted patent is positive since the Company’s intellectual property rights enable exclusivity on the market, which is a pillar of the ownership value the Company is building.

Strengthened cash after rights issue
The rights issue conducted in January 2024 was subscribed to approximately 55 percent and raised approximately SEK 23 million for the Company before issue costs, and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds in November 2024.

Focus in 2024

 • Proof-of-Concept in the focus markets
 • Generate attention in the industry and investor circles
 • Product registration in China, Saudi Arabia, UAE and USA
 • The studies PM009 and PM010

Kista, May 2024
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport januari-mars 2024

Sammanfattning av perioden januari-mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 257 677 SEK (120 421)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 908 058 SEK (-8 479 928)
 • Resultat efter finansiella poster var -6 019 201 SEK (-7 113 134)
 • Resultat efter skatt var -6 019 201 SEK (-7 113 134)
 • Resultat per aktie var -0,02 SEK (-0,03)

Genombrott på flera marknader och stärkt kassa via emission
Under årets första kvartal har mycket av vårt fokus varit att introducera Ozilia Migraine i de industri- och investerarkretsar som omger Life science. Under flera investerarkongresser har vi knutit intressanta kontakter som ser potentialen i Ozilia.

En annan höjdpunkt under årets första månader hittar vi i Tyskland där de första migränpatienterna inledde behandling med Ozilia. Det är mycket tillfredsställande att den första kliniken med privatbetalande patienter har kommit i gång på en central fokusmarknad.

 • Första migränpatienterna behandlade i Tyskland
 • Stort intresse på flera investeringskongresser
 • Ny fallbeskrivning med Ozilia publicerad: ”Effektiv för både smärtlindring och minskad frekvens av migränanfall”
 • Patent godkända i Europa och USA
 • Kassan stärkt med cirka 23 MSEK före kostnader efter företrädesemission, potentiellt ytterligare förstärkning av kassan kan komma från från option TO8

Första migränpatienterna behandlade i Tyskland
I början av januari genomförde Chordate utbildning av klinikpersonalen och hjälpte till vid uppstarten av de tre första patienterna i Tyskland. Chordate och kliniken tecknade i november 2023 avtal om installation av Chordates läkemedelsfria alternativ för förebyggande migränbehandling.

I slutet av januari tecknade vi också avtal med en andra klinik i Tyskland. Bolagets ambition för den tyska marknaden är att så småningom även få till stånd individuell försäkringsersättning för behandlingen. Det är ett viktigt första steg för att kunna ytterligare skala upp försäljningen.

Stort intresse på flera investeringskongresser
Under det första kvartalet och därefter har vi medverkat på flera internationella investeringskongresser inriktade på Life Science, bland annat i Schweiz, London och Oslo, När Ozilia når allt större acceptans och framgång på våra fokus-marknader så arbetar vi med att öka kännedomen om bolaget och Ozilia hos potentiella investerare och köpare av bolaget. Detta är en del av bolagets övergripande strategi och därmed något vi kommer fortsätta med även under resten av året.

Ny fallbeskrivning med Ozilia publicerad: ”Effektiv för både smärtlindring och minskad frekvens av migränanfall”
I mars publicerades en italiensk fallbeskrivning med Ozilia, från ett team på Campus BioMedico i Rom, i den ansedda tidskriften Cephalalgia Reports. Fallbeskrivningen redogör för en 60-årig man vars dagar med migrän minskade kraftigt, från 18 till 7 dagar per månad med samtidig signifikant minskning av smärtnivå.

Fallbeskrivningens artikel redovisar även att smärtlindring och reduktion av migrändagar från det första behandlingsperioden hade en ihållande effekt. Efter cirka tre månader genomgick patienten ytterligare en behandlingsperiod med Ozilia, vilken resulterade i en snabbare och mer signifikant respons.

Patent godkända i Europa och USA
I februari beviljade Europeiska patentverket vår patentansökan EP 20163024.1 från 2020. Patentansökan rör bolagets behandlingsteknik Ozilia, framför allt inriktad på kronisk migrän. Efter periodens slut, i början av maj, meddelade det amerikanska patentverket sin avsikt att bevilja Chordates patentansökan US 17/942,912 från 2022.

Bolaget innehar därmed i dagsläget 79 patent fördelade på 32 länder och 9 patentfamiljer, som behandlar olika aspekter av bolagets behandlingstekniker. Varje nytt beviljat patent är positivt eftersom bolagets immateriella rättigheter möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger.

Stärkt kassa efter företrädesemission
Företrädesemissionen som genomfördes i januari 2024 tecknades till cirka 55 procent och tillförde bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid i november 2024.

Fokus under 2024

 • Proof-of-Concept i focusmarknaderna
 • Skapa uppmärksamhet inom industri och investerarkretsar
 • Produktregistrering i Kina, Saudi, UAE och USA
 • Studierna PM009 och PM010

Kista, maj 2024
Anders Weilandt, VD