Chordate presents at the Feminvest investor conference in Oslo

Chordate Medical's Caroline Lundgren Brandberg, non-executive Director and main owner, will participate in the Fearless investor conference hosted by Feminvest in Oslo on April 25th, where she will present Chordate Medical and Ozilia Migraine. Chordate's chairman, Henrik Rammer, will also be present in Oslo. Feminvest is the largest network for female investors and entrepreneurs in the Nordic region.

"Our participation at Feminvest aligns with our increasing focus on raising awareness about the company and Ozilia across various industry and investor segments. Feminvest has a strong network of investors focused specifically on femtech and life science, where Ozilia fits into both areas," says Caroline Lundgren Brandberg, non-executive Director of Chordate Medical.

Feminvest is an acceleration network for female ownership through education, as well as an investment venture. It is currently the largest hub for female investors and entrepreneurs in the Nordic region with almost 47,000 subscribers. Feminvest also operates a network of 300 female angel investors. For Chordate Medical, the investor event in Oslo on April 25 is one of several meeting points during the spring. On the same date, the company's CEO, Anders Weilandt, will be in Switzerland showcasing Ozilia at a joint congress for specialist associations from Switzerland, Germany, and Austria.

"As Ozilia gains increasing acceptance and success in our target markets, it is natural for us to expand efforts to raise awareness for Ozilia among potential investors and buyers of the company," says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

Caroline Lundgren Brandberg, MSc. Eng. Physics, eMBA, has been a board member of Chordate Medical since 2021. Caroline is the Global Sales Director at climate tech company Deedster and has previously worked internationally for Ericsson in various leadership roles with a focus on sales and marketing. She also holds several board and advisory board positions, including at Stockholm University.

Read more about Feminvest Fearless

Chordate presenterar på Feminvest investerarkonferens i Oslo

Chordate Medicals Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot och huvudägare kommer medverka på Feminvests investerarkonferens Fearless i Oslo 25 april, och där presentera Chordate Medical och Ozilia Migraine. Även Chordates styrelseordförande Henrik Rammer kommer vara på plats i Oslo. Feminvest är Nordens största nätverk för kvinnliga investerare och entreprenörer.

– Vår medverkan hos Feminvest går i linje med att vi lägger alltmer fokus på att öka kännedomen om bolaget och Ozilia i olika industri- och investerarsegment. Feminvest har ett starkt nätverk av investerare inriktade särskilt på femtech och life science, där Ozilia passar in på båda områdena, säger Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot Chordate Medical.

Feminvest är ett accelerationsnätverk för kvinnligt ägarskap genom utbildning, samt en investeringsverksamhet. Det är idag Nordens största plattform för kvinnliga investerare och entreprenörer med nästan 47 000 prenumeranter. Feminvest driver också ett nätverk med 300 kvinnliga ängelinvesterare. För Chordate Medical är investerareventet i Oslo 25 april en av flera mötesplatser under våren. På samma datum är bolagets vd Anders Weilandt i Schweiz och ställer ut Ozilia på gemensam kongress för specialistföreningarna i Schweiz, Tyskland och Österrike.

– I takt med att Ozilia når allt större acceptans och framgång på våra fokusmarknader så är det naturligt att vi utökar insatserna med att skapa kännedom för Ozilia hos potentiella investerare och köpare av bolaget, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Caroline Lundberg Brandberg, MSc. Eng. Physics, eMBA, har varit styrelseledamot i Chordate Medical sedan 2021. Caroline är Global Sales Director på klimattech-bolaget Deedster och har tidigare arbetat internationellt för Ericsson i olika ledande roller med fokus på sälj och marknadsföring. Hon har också ett antal olika styrelseuppdrag och advisory board-uppdrag, bland annat inom Stockholms Universitet.

Läs mer om Feminvest Fearless

Chordate Medical Holding AB (publ) Appoints Lago Kapital as Liquidity Provider

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") has entered into an agreement for liquidity provision with Lago Kapital ("Lago").

According to the agreement, Lago will provide trading posts in Chordate's stock on both the buy and sell sides in accordance with and within the framework of Nasdaq Stockholm's rules for liquidity provision. The purpose of liquidity provision is to improve liquidity and reduce volatility. Lago's assignment commences on April 19th, 2024.

Chordate Medical Holding AB (publ) Utser Lago Kapital till likviditetsgarant

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) har ingått avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital (”Lago”).

Enligt avtalet kommer Lago att ställa handelsposter i Chordates aktie både på köp- och säljsidan i enlighet med och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgaranti är att förbättra likviditet samt minska volatilitet. Lagos uppdrag inleds den 19 april 2024.

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 6 maj 2024,
 • dels senast onsdagen den 8 maj 2024 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”AGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse jämte anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om principer för utseende av valberedning
13. Förslag till beslut om
a. ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet
b. minskning av aktiekapitalet
c. riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)
d. ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier
e. sammanläggning av aktier
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
15. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokaten Niklas Larsson, CMS Wistrand, eller den som styrelsen föreslår vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att advokaten Sebastian Petersen, CMS Wistrand, eller den som styrelsen föreslår vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 580 000 kronor med följande fördelning: 180 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark samt Otto Skolling för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen förslås vidare nyval av Otto Skolling som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Principer för utseende av valberedning

Föreslås att årsstämman fattar beslut att valberedning skall fortsatt bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna vid tidpunkten för kallelsen nämligen HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB med närstående, samt Tommy Hedberg med närstående. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. För det fall någon förvärvar aktier i bolaget i sådan omfattning att denne blir en av de fyra största ägarna i bolaget får valberedningen besluta om att bjuda in representant för denna aktieägare som kompletterande medlem i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

 • ordförande vid årsstämman
 • antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • styrelsens ordförande
 • arvode till icke anställda styrelseledamöter
 • i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
 • i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

Punkt 13 – Förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet, b) minskning av aktiekapitalet, c) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) d) ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier, samt e) sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om a) ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet, b) minskning av aktiekapitalet, c) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), d) ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier, samt e) sammanläggning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

Punkt 13 a) – Ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalet (steg 1)

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet (4 §) från "Aktiekapitalet ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 kronor ".

Punkt 13 b) – Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet på följande villkor.

Aktiekapitalet ska minskas med 48 808 786,50 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier och minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Minskningen genomförs i syfte att minska aktiernas kvotvärde från 0,12 kronor per aktie till 0,02 kronor per aktie. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 9 761 757,30 kronor, fördelat på totalt 488 087 865 aktier (innan den föreslagna nyemissionen av aktier enligt punkt c) nedan samt sammanläggningen av aktier enligt punkt e) nedan).

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 13 c) – Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med femhundra (500), i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier i enlighet med punkt e) nedan samt för att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med femhundra (500), föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Genom nyemissionen ska Bolagets aktiekapital kunna öka med högst 40 472,70 kronor genom utgivande av högst 2 023 635 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor (efter genomförd minskning enligt b) ovan).

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Vator Securities AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillse att det totala antalet aktier i Bolaget är jämnt delbart med femhundra (500) samt att aktier ska kunna tilldelas de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med femhundra (500).

För varje ny aktie ska erläggas en teckningskurs om 0,02 kronor. Teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde (efter genomförd minskning enligt b) ovan).

Teckning av aktier ska ske på av Bolaget tillhandahållen teckningslista senast tre (3) dagar efter bolagsstämmans beslut. Betalning ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast fem (5) dagar efter stämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 13 d) – Ändring av bolagsordningen såvitt avser antalet aktier (steg 2)

För att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkt e) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier (4 §) från "Antalet aktier ska vara lägst 450 000 000 och högst 1 800 000 000" till ”Antalet aktier ska vara lägst 900 000 och högst 3 600 000".

Punkt 13 e) – Sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:500 (efter genomförd utjämningsemission enligt c) ovan), varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att femhundra (500) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med femhundra (500), kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-499) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med femhundra (500), så kallad avrundning uppåt.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Allmänt avseende förslaget

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av besluten som kan bli erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet i punkt c) ovan är villkorat av att besluten i punkterna a) – b) ovan registreras hos Bolagsverket och besluten i punkterna d) – e) ovan är villkorande av att beslutet i punkt c) ovan registreras hos Bolagsverket.

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en

volym motsvarande sammanlagt högst en tredjedel (1/3) av vid var tid utestående aktier i bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra för styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt föreslår styrelsen att stämman beslutar att nuvarande § 8 blir § 9, att nuvarande § 9 blir § 10 och att nuvarande § 10 blir § 11 samt att en ny § 8 ”Bolagsstämma” införs enligt följande: ”Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt”.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 488 087 865 aktier och röster.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Notice to the Annual General Meeting in Chordate Medical Holding AB (publ)

The shareholders in Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, are hereby given notice of the annual general meeting to be held on Wednesday 15 May 2024, at 15:00 at the company’s premises, Regus, Kistagången 20 B in Kista, Sweden.

Registration and notification

Shareholders who wish to participate at the general meeting must

 • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday 6 May 2024, and
 • give notice of their intention to participate at the general meeting no later than Wednesday 8 May 2024 by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (please mark the envelope ”AGM Chordate”), by telephone to 08-400 115 46 or by e-mail to niklas.lindecrantz@chordate.com.

For shareholders who have their shares registered through a bank or other nominee, the following applies in order to be entitled to participate in the general meeting. In addition to giving notice of participation to the general meeting, such shareholder must re-register its shares in its own name so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date on 6 May 2024. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register their shares in their own names must, in accordance with the respective nominee´s routines, request that the nominee makes such registration. Voting rights registration that have been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than on 8 May 2024, will be taken into account in the preparation of the share register.

Power of attorney

If a shareholder wishes to attend the general meeting by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original copy must be sent by post to Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. A proxy form is available on the company's website www.chordate.com. If the shareholder is a legal person, a certificate of registration or other authorization document must be attached to the form.

Agenda for the general meeting

1. Opening of the general meeting
2. Election of chairman at the general meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the general meeting
5. Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda
7. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated financial statement and the auditor’s report for the group as well as presentation by the chairman of the board of directors and by the CEO
8. Resolution on
a. the adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
b. the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet
c. discharge from liability of the directors and the CEO
9. Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors
10. Determination of the fees to the board of directors and the auditor
11. Election of the board of directors and auditors
12. Resolution on guidelines for appointing the nomination committee
13. Proposal on resolution on
a. amendment to the articles of association with respect to the share capital
b. reduction of the share capital
c. directed issue of shares (equalization issue)
d. amendment to the articles of association with respect to the number of shares
e. consolidation of shares
14. Proposal on an authorization for the board of directors to resolve on issuances
15. Proposal on resolution to amend the articles of association
16. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 2 – Election of chairman at the general meeting

The nomination committee proposes that attorney Niklas Larsson, CMS Wistrand, or the person proposed by the board of directors if he has an impediment to attend, is elected chairman of the annual general meeting and that attorney Sebastian Petersen, CMS Wistrand, or the person proposed by the board of directors if he has an impediment to attend, is elected keeper of the minutes of the annual general meeting.

Item 8 b – Resolution on the dispositions in respect of the company’s profit and loss pursuant to the adopted balance sheet

The board of directors proposes that no dividend shall be distributed for the financial year 2023 and that the company’s result shall be carried forward in the new accounts.

Item 9 – Determination of the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors

The nomination committee proposes that the board of directors, for the period up to the end of the next annual general meeting, shall be composed of five directors with no deputy directors and that one registered accounting firm is elected as auditor.

Item 10 – Determination of the fees to the board of directors and the auditor

The nomination committee proposes that fees to the board of directors, for the period up to until the end of the next annual general meeting, shall amount to a total of SEK 580,000 with the following distribution: SEK 180,000 to the chairman of the board of directors and SEK 100,000 to each of the other members of the board of directors who are not employed by the company.

The nomination committee proposes that the fee to the auditor, for the period up to the end of the next annual general meeting, shall be paid as incurred on approved accounts.

Item 11 – Election of the board of directors and auditors

The nomination committee proposes re-election of the members of the board of directors Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg, Gunilla Lundmark and Otto Skolling for the period up to until the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes the election of Otto Skolling as a new chairman of the board of directors for the period up to the end of the next annual general meeting.

Furthermore, the nomination committee proposes re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period up to the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized public accountant, Henrik Boman, will be the responsible auditor.

Item 12 – Guidelines for appointing the nomination committee

It is proposed that the annual general meeting resolves that the nomination committee should continue to consist of the four largest shareholders at the time of the notice, namely HAWOC Investment AB, Sifonen, Isak Brandberg AB with closely related persons, and Tommy Hedberg with closely related persons. In the event that a member of the nomination committee resigns, is prevented from performing his/her duties, or if the owner who appointed the member offers their place, the remaining members of the nomination committee shall, if they so decide, among the company's shareholders, appoint a suitable replacement to the nomination committee for the remaining term. In the event that someone acquires shares in the company to such an extent that they become one of the four largest owners of the company, the nomination committee may decide to invite a representative for this shareholder as an additional member of the nomination committee.

The term of the nomination committee shall run until a new nomination committee has been appointed. The company is responsible for costs associated with the performance of the nomination committee's duties. Members of the nomination committee do not receive any remuneration from the company.

The nomination committee's duties shall include evaluating the composition and work of the board of directors and submitting proposals to the annual meeting regarding:

 • Chairman of the annual general meeting
 • The number and nominations of members of the board of directors to be elected by general meeting
 • The chairman of the board of directors
 • Remuneration to board members not employed by the company
 • If applicable, nomination of auditor and auditor’s fees
 • If applicable, guidelines for the appointment of members of the nomination committee and the duties of the nomination committee.

Item 13 – Proposal regarding resolution on a) amendment to the articles of association with respect to the share capital, b) reduction of the share capital c) directed issue of shares (equalization issue), d) amendment to the articles of association with respect to the number of shares, and e) consolidation of shares.

The board of directors proposes that the general meeting resolves on a) amendment to the articles of association with respect to the share capital, b) reduction of the share capital c) directed issue of shares (equalization issue), d) amendment to the articles of association with respect to the number of shares, and e) consolidation of shares. The proposals should be considered as a single proposal and therefore be adopted by the shareholders' meeting as one and the same resolution.

Item 13 a) – Amendment to the articles of association with respect to the share capital (step 1)

In order to enable the reduction of the share capital as set out in item b) below, the board of directors proposes that the general meeting resolves on an amendment to the articles of association with respect to the limits of share capital (4 §) from ”The share capital shall not be less than SEK 55,000,000 and not more than SEK 220,000,000” to ”The share capital shall not be less than SEK 9,000,000 and not more than SEK 36,000,000”.

Item 13 b) – Reduction of the share capital

The board of directors proposes that the general meeting resolves on an reduction of the share capital on the following terms and conditions.

The capital shall be reduced by SEK 48,808,786.50. The reduction of the share capital shall be carried out without withdrawal of shares, and the amount from the reduction shall be allocated to unrestricted equity. The reduction is implemented for the purpose of reducing the quota value of the shares from SEK 0.12 per share to SEK 0.02 per share. Following the reduction, the company's share capital will amount to SEK 9,761,757.30, divided into a total of 488,087,865 shares (before the proposed issue of shares according to item c) below and the proposed consolidation of shares according to item e) below).

The reduction of the share capital requires an amendment to the articles of association.

Item 13 c) – Directed issue of shares (equalization issue)

In order to achieve a number of shares in the company that is evenly divisible by fivehundred (500), which enables the consolidation of shares in accordance with item e) below and to contribute shares to the shareholders whose number of shares is not evenly divisible by five-hundred (500), the board of directors proposes that the general meeting resolves on an issue of shares with deviation from the shareholders’ preferential rights. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

Through the share issue, the company’s share capital shall increased by not more than SEK 40,472.70 through a new issue of not more than 2,023,635 new shares, each with a quota value of SEK 0.02 (after the completion of the reduction as set out in b) above).

The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders’ preferential rights, vest with Vator Securities AB. The reasons for the deviation from the shareholders preferential rights is to ensure that the total number of shares in the company is evenly divisible by five-hundred (500) and so that the relevant shares are allotted to shareholders whose shareholding are not evenly divisible by five-hundred (500).

A subscription price of SEK 0.02 shall be paid for each new share. The subscription price corresponds to the shares’ quota value (after the completion of the reduction as set out in b) above).

Subscription for shares shall be made on a subscription list provided by the company not later than three (3) days following the general meeting’s resolution. Payment shall be made to an account designated by the company not later than five (5) days following the general meeting’s resolution. The board of directors shall have the right to extend the subscription period and the time for payment.

The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date for dividend occurring after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB.

Item 13 d) – Amendment to the articles of association with respect to the number of shares (step 2)

In order to enable the consolidation of shares as set out in item e) below, the board of directors proposes that the general meeting resolves on an amendment to the articles of association whereby the limits regarding the number of shares (4 §) are changed from ”The number of shares in the company shall not be less than 450,000,000 and not more than 1,800,000,000" to "The number of shares in the company shall not be less than 900,000 and not more than 3,600,000".

Item 13 e) – Consolidation of shares

In order to achieve a suitable number of shares in the company, the board of directors proposes that the general meeting resolves upon a consolidation of the company’s shares in relation 1:500 (after the completion of the equalization issue as set out in c) above), whereby the number of shares in the company is reduced by combining five-hundred (500) shares into one (1) share. The board of directors shall be authorized to determine the record date for the consolidation (to occur after the resolution has been registered with the Swedish Companies Registration Office) and to take all other measures required for implementing the consolidation.

If a shareholder’s shareholding does not correspond to a full number of new shares, i.e., is not evenly divisible by five-hundred (500), such shareholder will receive as many shares as necessary free of charge (1-499) that their shareholding, after adding the shares provided, becomes evenly divisible by five-hundred (500), so-called rounding up.

Further information on the procedure for the consolidation will be announced in connection with the board of directors resolving on the record date.

General aspects regarding the proposal

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolutions with the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

The resolution under item c) above is conditional upon that the resolutions under items a) – b) above are registered with the Swedish Companies Registration Office, and the resolutions under items d) – e) above are conditional upon that the resolution under item c) above is registered with the Swedish Companies Registration Office.

Item 14 – Proposal regarding authorization for the board of directors to resolve on issuances

The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors, on one or more occasions, until the next annual general meeting, with or without preferential rights for the shareholders, to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions. The terms and conditions for the issue shall be customary to market practice with the possibility to a customary issue discount and shares, warrants and/or convertibles may be issued up to a volume corresponding to in total not more than one-third (1/3) of the shares outstanding in the company at any given time.

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Item 15 – Proposal on resolution to amend the articles of association

In order to enable the board of directors to adopt a resolution that a general meeting shall be held digitally, the board of directors proposes that the general meeting resolves that the current § 8 become § 9, that the current § 9 become § 10 and that the current § 10 become § 11 and that a new § 8 “General Meeting” is introduced as follows: “The board of directors may adopt a resolution that a general meeting shall be held digitally”.

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the company, provide information on matters that may affect the assessment of an item on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company’s financial situation.

Copies of the annual financial report and the auditor’s report will be available at the company’s website, www.chordate.com, no later than two weeks prior to the general meeting. Copies of such documentation will be sent to shareholders who so requests and provides its address.

The total number of shares and votes of the company as per the date of this notice amounts to 488,087,865.

For the processing of personal data, please refer to the privacy policy available at the following link: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
the board of directors

Chordate Medical Holding AB publishes annual report for 2023

Chordate Medical Holding AB (Publ) has today published its annual report for 2023. The annual report is available on Chordate's website www.chordate.com and is attached to this press release.

Chordate Medical Holding AB publicerar årsredovisning för 2023

Chordate Medical Holding AB (Publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på Chordates hemsida www.chordate.com samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Chordate Medical’s CEO Anders Weilandt interviewed about year-end report by Finwire

Yesterday, March 25th, Chordate's CEO Anders Weilandt presented the company's financial report for 2023 on Finwire TV. He also answered questions from viewers, discussing, among other things, the company's efforts to raise awareness about the migraine treatment Ozilia among established investors in the life science sector:

"We have made 4-5 quite substantial efforts during the autumn at international migraine congresses. It has generated a substantial number of leads with prominent interest from various countries. When it comes to our target markets, we work on that directly from Stockholm first, and make sure to establish contact. Then we work together with our market access consultants in each country and/or distributors to continue the process. This has been ongoing throughout the autumn and is still ongoing now, and more results from this will be coming very soon."

Anders also specifically discussed the interest in Ozilia at Swiss Nordic Bio, and the plan going forward:

"We received very good feedback and had many interesting meetings. We will continue to devote a lot of time to this type of partner and investor meetings in an organized manner. We had a presence at another congress in Amsterdam a few weeks earlier, and there are a few more coming up during the spring. Marketing ourselves in that environment is part of the work to fulfill the strategic plan."

Watch the full interview

Chordate Medicals vd Anders Weilandt intervjuas om bokslutskommunikén hos Finwire

Igår, 25 mars, presenterade Chordates vd Anders Weilandt bolagets bokslutskommuniké för 2023 hos Finwire TV. Han svarade också på frågor från tittarna, och pratade bland annat om bolagets satsning på att skapa kännedom om migränbehandlingen Ozilia hos etablerade investerare inom life science:

”Vi har gjort 4–5 ganska ordentliga satsningar under hösten på internationella kongresser inom migrän. Det har genererat en rejäl hög med leads med prominenta intresserade från olika länder. När det handlar om våra fokusmarknader arbetar vi med det direkt från Stockholm först, och ser till att få upp en kontakt. Sedan arbetar vi tillsammans med våra market access-konsulter i respektive land och/eller distributörer för att fortsätta bearbeta. Detta har pågått under hela hösten och pågår nu också, och det kommer mer resultat från detta alldeles snart.”

Anders pratade också specifikt om intresset för Ozilia på Swiss Nordic Bio, och planen framåt:

"Vi fick väldigt bra feedback och många intressanta möten. Vi kommer fortsatt ägna en hel del åt den här typen av partner- och investerarmöten i organiserad form. Vi hade närvaro på en annan kongress i Amsterdam några veckor innan, och det kommer några till under våren. Att marknadsföra oss i den miljön är en del i arbetet med att fullfölja den strategiska planen."

Se hela intervjun