Chordate Medicals delårsrapport för andra kvartalet 2019

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet april – juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 398 951 SEK (478 229)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4 149 778 SEK (-6 397 514)
 • Resultat efter finansiella poster var -6 096 138 SEK (-6 568 439)
 • Resultat efter skatt var -6 096 138 SEK (-6 568 439)
 • Resultat per aktie var -0,28 SEK (-1,81)

Sammanfattning av perioden jan – juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 457 221 SEK (672 598)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -8 650 699 SEK (-10 278 113)
 • Resultat efter finansiella poster var -12 364 409 SEK (-13 424 022)
 • Resultat efter skatt var -12 364 409 SEK (-13 424 022)
 • Resultat per aktie var -0,63 SEK (-3,71)

VD Anders Weilandt kommenterar

Migrän – Huvudspåret för vår strategi framåt

Under perioden meddelade vi att interimanalysen i maj kunde bekräfta att migränstudien är på rätt spår med ursprunglig utformning. I och med den positiva interimanalysen, som gjordes på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras, så fortsätter studien enligt rekommendationen från den oberoende analysen – utan att vi behöver ändra designen eller antalet patienter vilket medför att vi känner oss trygga framåt.

I beskedet ligger en väldigt stark signal från monitoreringskommittén om att antagandena gjorda i studiens utformning är hållbara och att det finns en påtaglig sannolikhet att slutresultatet kommer att bli positivt. Det betyder i klarspråk att om patienterna i den fortsatta studien svarar på liknande sätt, som de första 50 patienterna så är det sannolikt att studien når de uppsatta målen.

Kronisk migrän är förknippad med betydande funktionshinder och kostnader för samhället, segmentet är tydligt redovisat både vetenskapligt och hälsoekonomiskt. Den globala marknaden för migränläkemedel uppskattas av kommersiella analytiker att nå ett försäljningsvärde om cirka 7,7 miljarder USD för 2025 med en aggregerad årstillväxt om cirka 18 %. Det rapporteras även att läkemedelsbehandling av migrän inte fungerar för alla personer på grund av betydande biverkningar, avklingande verkan och i vissa fall nås ingen effekt alls av läkemedelsbehandling.

Som kommunicerats så är nu vår förväntan att kunna redovisa resultatet från migränstudien under första kvartalet 2020. I ett tänkt läge där vi kan redovisa ett positivt slutresultat för migrän-behandling med K.O.S, blir det resultatet också en väsentlig del i vår ansökan om CE-märkning och marknadstillstånd för migranbehandlingen inom EU. En uppdaterad plan för de närmaste åren kommer att kommuniceras under hösten.

Vi har redan kommunicerat att vi vill utöka antalet marknader där vi ser tydliga försäljningsmöjligheter för vår migränbehandling, helst i kombination med rinitområdet, eftersom det kan vara mer effektivt att gå genom samma distributör. Det ligger även i planen att utöka våra resurser med en sälj- och marknadschef med fokus på ökad omsättningstillväxt.

Ett nära samarbete med VEDISE i Italien

Vi ingick i höstas ett avtal med Vedise i Rom som marknadspartner för Italien – Europas fjärde största marknad för medicinteknik värd ca 96 miljarder kronor, och med 5 procent av världens konsumtion av migränläkemedel. Vi har under perioden kunnat meddela att vi erhållit en första kommersiell order till ett värde om ca 350 tusen kronor.

Vedise är en väletablerad och resursstark aktör inom både öron-näsa-hals (ÖNH) och neurologi sedan många år, och är helt enkelt en idealisk partner för oss. Nu tar vi nästa steg tillsammans i och med Vedises investering i Chordate i den nyss genomförda riktade emissionen. Vedise har även deklarerat en avsikt att vara en långsiktig ägare med ambition att öka sitt engagemang i bolaget. Min bedömning är att vi knappast kan få en starkare bekräftelse och detta från en aktör som arbetar i frontlinjen mot våra kunder. Vi kommer tillsammans att fortsätta exploatera våra gemensamma styrkor för att maximera möjligheterna inom både ÖNH och migrän. De kommande strategibesluten kommer att vara starkt influerade av denna process.

OBS-lista

Det finns ett krav från NGM-börsen att listade bolag ska ha en säkrad kassa över viss tid. Från tid till annan så är inte det fallet för Chordate och under sådana perioder så väljer NGMs marknadskontroll att upplysa aktiemarknaden om detta, genom så kallad observationslistning. För närvarande befinner sig Chordates aktie på observationslistan hos NGM. Vi arbetar intensivt med att ändra på detta så snart som möjligt. Den nyss genomförda riktade emissionen om 10 MSEK var ett stort steg i den ambitionen.

Finansiering

Det är mycket glädjande att vi fick den riktade emissionen om 10 MSEK fulltecknad. Vi kan tacksamt notera ett starkt förtroende från ett antal nya och betydelsefulla ägare, samtidigt som vi fick ett fortsatt starkt stöd från flera befintliga större ägare.

Nästa steg är att genomföra en företrädesemission under oktober med exakt samma villkor som i den nyss genomförda riktade emissionen. Det mest avgörande skälet till nyemissionen är att ha större resurser för att med kraft kunna genomföra styrelsens strategi för ett framgångsrikt utvecklingsprojekt. Samtidigt vill vi ge alla aktieägare möjlighet att teckna nya aktier med samma villkor, som de som nyss deltog i den riktade emissionen. Samtal med befintliga och nya potentiella finansiärer pågår kontinuerligt för att även företrädesemissionen ska bli framgångsrik. Vid en fulltecknad nyemission i höst kommer vi dessutom att ha en tillräcklig kassa för att lämna OBS-listan.

Nya och nuvarande aktieägares fortsatta stöd och förtroende för bolaget är avgörande för att att vi ska kunna nå vårt mål att bli ett vinstdrivande bolag.

Framtiden

Chordate kan redan erbjuda en effektiv behandling för kronisk nästäppa och snart hoppas vi även kunna erbjuda marknaden en behandling för kronisk migrän. Vi fortsätter att erbjuda vår rinitbehandling på de marknader där vi har distribution. Vi ser även en mycket stor potential för vår migränbehandling, som ett unikt långtidsverkande icke-farmaceutiskt alternativ. Där tar vi nu de första stegen mot att säkerställa en framtida kommersiell framgång genom uppstartad marknadsbearbetning och CE-märkningsprocess. 

Det är med stor glädje och med tillförsikt som jag och mina kollegor blickar framåt!

2019-08-30

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 09:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-08-30.pdf
Chordate Delarsrapport Q2 2019.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna.
Läs mer på www.chordate.com 

Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate Medicals delårsrapport för första kvartalet 2019

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet januari – mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 58 470 SEK (195 369)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 518 715 SEK (-3 880 599)
 • Resultat efter finansiella poster var -6 268 270 SEK (-6 855 583)
 • Resultat efter skatt var -6 268 270 SEK (-6 855 583)
 • Resultat per aktie var -0,35 SEK (-1,89)

VD Anders Weilandt kommenterar

Migrän – framgångsrik interimanalys bekräftar en fantastisk möjlighet

Det är med stor tillfredsställelse som vi nyligen kunde meddela att den rekommendation vi fått i den framgångsrika interimanalysen bekräftar att studien är på rätt spår, med ursprunglig utformning. I den här interimanalysen, som gjordes på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras, så fortsätter studien enligt rekommendationen från den oberoende analysen – utan att vi behöver ändra designen eller antalet patienter.

I det beskedet ligger en väldigt stark signal från monitoreringskommittén om att antagandena gjorda i studiens design är hållbara, och att det finns en påtaglig sannolikhet att slutresultatet kommer att bli statistiskt signifikant. Det betyder i klarspråk att om patienterna i den fortsatta studien svarar på liknande sätt som de första 50 så är det sannolikt att studien når de uppsatta målen.

Även om kronisk migrän är förknippad med betydande funktionshinder och kostnader har få behandlingar visat sig vara effektiva. Den globala marknaden för migränläkemedel har ett prognostiserat värde om 7,7 miljarder USD år 2025, med en CAGR om cirka 18 %. Men att behandla migrän med medicin fungerar inte för alla personer, detta då många av de tillgängliga produkterna idag har starka biverkningar, vilket ej är optimalt för vissa patienter.

I ett tänkt läge där vi i slutet av hösten i så fall kan redovisa ett positivt slutresultat för migränbehandling med K.O.S, så blir det resultatet också en väsentlig del i vår ansökan om CE-märke, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU. Med tanke på det relativt sett enorma marknadsvärde som migränvård representerar, så ser jag givetvis fram mot den möjligheten med minst sagt spänd förväntan.

Då marknader och distributionskanaler kan väljas så att de sammanfaller för bådadera indikationer som vi riktar oss åt skulle ett erbjudande av en migränbehandling i tillägg kunna medföra en avsevärt större kommersiell potential utan drastiskt ökade insatser. 

Vi är totalt inriktade mot att så snabbt som möjligt kunna bevisa vad potentialen med att lägga till migränindikationen är värd, och det gör vi lämpligast genom att succesivt lägga till framsteg i vår marknadsbearbetning.

En första större kommersiell order i Italien

Vi ingick i höstas ett avtal med Vedise i Rom som marknadspartner för Italien – Europas fjärde största marknad för medicinteknik värd ca 96 miljarder kronor, och med 5 procent av världens konsumtion av migränläkemedel. Vi kunde nyligen meddela att vi nu erhållit en första kommersiell order till ett värde om ca 350 tusen kronor.

Vedise är en väletablerad och resursstark aktör inom både öron-näsa-hals och neurologi sedan många år, varför vi bör kunna se växande försäljning till Italien under 2019.

Kronisk nästäppa – en folksjukdom vården inte hanterar

Vi fortsätter ta flera viktiga steg på vägen mot att etablera Chordates K.O.S-behandling av kronisk nästäppa på en marknad som enligt vetenskapliga publikationer uppgår till 200 miljoner personer. Av dessa avser hälften idiopatisk rinit som är vårt fokusområde.

Det är ett enormt tal, men givet de positiva resultaten från de hittills slutförda kliniska studierna, vår egen erfarenhet från praktisk klinisk verksamhet – och det faktum att det idag saknas effektiva behandlingar för den här patientgruppen – så är vi övertygade om att vi tillsammans med våra distributörer på hittillsvarande huvudmarknader på ett fåtal år ska kunna ta en försvarlig marknadsandel. 

OBS-lista

Chordate har, som tidigare kommunicerats under en längre tid, alltid återkommande kassabrist. Bolaget drivs med förlust och är beroende av kapitaltillskott från nya och gamla ägare. Så är det i de flesta uppstarts- och utvecklingsprojekt, så även i Chordate. Det finns ett krav från NGM-börsen att listade bolag ska ha en säkrad kassa över viss tid. Från tid till annan så är inte det fallet för Chordate och under sådana perioder så väljer NGMs marknadskontroll att upplysa aktiemarknaden om detta, genom så kallad observationslistning. För närvarande befinner sig Chordates aktie på observationslistan hos NGM, något vi arbetar intensivt med att ändra på så snart som möjligt.

Framtid

Chordate kan bevisligen erbjuda en effektiv behandling på en marknad som saknar effektiva alternativ avseende kronisk nästäppa – och snart hoppas vi kunna erbjuda marknaden en behandling för ytterligare en indikation, kronisk migrän. Vi ser en stor potential för vår migränbehandling som ett unikt långtidsverkande icke-farmaceutiskt alternativ. Där tar vi nu de första stegen mot att säkerställa en framtida kommersiell framgång genom marknadsarbete och uppstart för att kunna CE-märka.

Vi är dock i fortsatt behov av extern finansiering för att kunna realisera bolagets fulla potential. Efter rapportperioden slutförde vi en nyemission som tar oss ytterligare en bit mot positivt kassaflöde, men vi är inte i mål. Diskussioner med potentiella finansiärer pågår kontinuerligt och bolaget kommer succesivt att behöva resa ytterligare kapital.  

Det är med stor glädje och med tillförsikt som jag och mina kollegor blickar framåt!

Kista, maj 2019

Anders Weilandt, VD

2019-05-24

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 08:50 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-05-24.pdf
Chordate Delarsrapport Q1 2019.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2018, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 3 maj 2019, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 3 maj 2019 per post till Chordate Medical Holding AB (publ), Kistagången 20B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet "AGM"), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post anders.weilandt@chordate.com

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.chordate.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 3 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktör
9. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisorer
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Förslag till beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)
15. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b – Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Någon vinstutdelning föreslås inte.

Punkterna 10 – 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor
Aktieägare representerade cirka 54,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt, samt av Gunilla Lundmark.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020 (för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor).

Punkt 13 – Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra kommande emissioner i bolaget föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000."

Föreslagen lydelse:

"§4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000."

Punkt 14 – Riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 000 000 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska tillkomma styrelseledamöterna Henrik Rammer och Tommy Hedberg. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,00 kronor per unit och motsvarar teckningskursen i de i januari-april 2019 genomförda riktade- och företrädesemissionerna. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Teckning av units ska ske under perioden den 10 maj till den 31 maj 2019. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas samtidigt som teckning genom kvittning av brygglån. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget erhållit brygglån som kvittas på samma villkor i den riktade emissionen i januari 2019.

En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 januari-31 januari 2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 250 000 kronor genom utgivande av högst 1 000 000 aktier. Förslaget medför vidare att högst 1 000 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 250 000 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Punkt 15 – Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 13 och 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 17 april 2019. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 20 332 143 aktier och röster.

Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Kallelse till arsstamma.pdf

Chordate Medical publicerar årsredovisningen för 2018

Chordate Medical AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.chordate.com.

2019-04-04

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-04-04.pdf
Chordate Arsredovisning 2018.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Delårsrapport januari-december 2018

Sammanfattning av kvartalet oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 221 197 SEK (47 325)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var SEK -4 892 362 SEK (-5 410 450)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 906 816 (-7 424 669)
 • Resultat efter skatt var SEK -6 906 816 (-7 424 669)
 • Resultat per aktie var SEK -0,46 (-2,05)

Sammanfattning av perioden januari – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 945 114 SEK (995 321)
 • Nettoomsättning exklusive den annullerade UAE-affären uppgick till SEK 945 114 SEK (553 956)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var SEK -18 627 712 SEK (-15 423 581)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -26 685 528 (-23 355 859)
 • Resultat efter skatt var SEK -26 685 528 (-23 355 859)
 • Resultat per aktie var SEK -2,89 (-6,78)

Väsentliga händelser under kvartalet
Chordate och Vedise Hospital S.p.A. startade exklusivt distributionssamarbete för Italien
Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") och Chordate Medical Holding AB (publ) tecknade genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Italien.

Chordate inkluderade första patienten i UK i pågående internationella studie av K.O.S-behandling av kronisk icke-allergisk rinit
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelade att den första patienten inkluderats i det helägda dotterbolaget Chordate Medical ABs ("Chordate") kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (K.O.S-behandling), med system S201 hos patienter med kronisk icke-allergisk rinit.

Chordates joint venture-bolag avseende Kina inregistrerades
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") tecknade genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB avtal om samägande av ett Shanghai-baserade bolag i joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical"), vilket kommunicerades 2018-05-24. Joint venture-bolaget är nu inregistrerat och har erhållit affärslicens från berörda kinesiska myndigheter.

Toutatis AB öppnade K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg inom franchiseavtalet med Chordate
Toutatis AB ("Toutatis") utökade verksamheten i sitt franchiseavtal med Chordate Medical AB ("Chordate"), dotterbolaget till Chordate Medical Holding AB (publ). Den 4e december öppnade Toutatis en K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg som erbjuder privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit ("nästäppa").

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Chordate slutförde riktad nyemission som tillförde cirka 5,2 Mkr före emissionskostnader
Med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 26 april 2018, slutförde Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") en riktad nyemission som tillförde 5,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna bedöms komma att uppgå till cirka 150 000 SEK när emissionen har blivit registrerad hos Euroclear. Den riktade nyemissionen omfattade högst 5 300 000 units à 1 krona, där varje unit gav rätt till en stamaktie samt en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor. Tillhörande teckningsoptioner kan därmed under teckningsperioden 1-31 januari 2020 tillföra ytterligare högst 6,7 Mkr före emissionskostnader.

Chordate genomför interimanalys i studie av förebyggande behandling mot kronisk migrän
Chordate beslutar genomföra en interimanalys av bolagets kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (K.O.S-behandling) med system S211 hos patienter med diagnosticerad kronisk migrän. Resultat från interimanalysen förväntas under andra kvartalet 2019.

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

VD Anders Weilandt kommenterar
När jag summerar 2018 kan jag konstatera att det varit ett händelserikt år där flera viktiga steg tagits på vägen mot att etablera Chordates K.O.S-behandling av kronisk nästäppa på en marknad som enligt vetenskapliga publikationer uppgår till 200miljoner personer. Av dessa avser hälften idiopatisk rinit som är vårt fokusområde. Det är ett enormt tal, men givet de positiva resultaten från de hittills slutförda kliniska studierna, vår egen erfarenhet från praktisk klinisk verksamhet – och det faktum att det idag saknas effektiva behandlingar för den här patientgruppen – så är vi övertygade om att vi tillsammans med våra distributörer på hittillsvarande huvudmarknader på ett fåtal år ska kunna ta en försvarlig marknadsandel.

Marknaden för migrän är mycket attraktiv för oss, och nu genomför vi en interimanalys av i vår kliniska studie vid fyra kliniker i Tyskland avseende förebyggande migränbehandling. Denna görs enligt etisk praxis av externa oberoende statistiker och skall ge oss svar på att studiens patientvolym är korrekt beräknad, och även hur utfallet kan komma att se ut med en given sannolikhet. Interimanalysen kommer att publiceras under andra kvartalet, och liksom tidigare bedöms de slutliga studieresultaten kunna presenteras i slutet av 2019. Migränmarknaden inklusive tillhörande segmentet neurologi samt smärtbehandling, bedömer vi som både större och mera reaktiv jämfört med marknaden för nästäppa. Den globala omsättningen för migränläkemedel har av andra bedömts som starkt växande (10,3 procent årligen) för att uppgå till nära 90 miljarder SEK 2026. Vi ser här en stor potential för vår behandling som ett unikt långtidsverkande icke-farmaceutiskt alternativ.

Då marknader och distributionskanaler kan väljas så de sammanfaller för båda dessa indikationer skulle ett erbjudande av en migränbehandling i tillägg kunna medföra en avsevärt större kommersiell potential utan drastiskt ökade insatser, givetvis rensat för de studier som fortsatt måste genomföras. Vår bedömning är att ett framgångsrikt resultat från vår första migränstudie skulle accelerera våra affärsmöjligheter avsevärt.

Som sagt – 2018 var ett händelserikt år och fjärde kvartalet var inget undantag. Vi har tidigare kommunicerat att vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. Vi beslutade därför att teckna avtal med Vedise i Rom som marknadspartner för Italien – Europas fjärde största marknad för medicinteknik värd ca USD 10M, och med 5 procent av världens konsumtion av migränläkemedel. Vedise är en väletablerad och resursstark aktör inom både öron-näsa-hals och neurologi sedan många år, varför vi bör kunna se växande försäljning till Italien under 2019.

Vidare har samtliga prövningskliniker utom en initierats i den sedan i maj pågående internationella multicenterstudien av Kinetisk Oscillation Stimulation (K.O.S-behandling) av patienter med kronisk icke- allergisk rinit (nästäppa). Studien genomförs på totalt 13 universitetssjukhus i Holland, Storbritannien, Italien, Tjeckien, Grekland och Finland. Studien har en uppföljningstid om tolv månader, och resultaten förväntas kunna presenteras under slutet av 2020.

Det joint venture-avtal som tecknades med Nanos Medical avseende ett samägt Shanghai-baserat bolag, inregistrerades under kvartalet och har erhållit affärs- samt import/exportlicens från berörda kinesiska myndigheter. I och med detta kan vi nu fortsätta med registreringsprocessen av våra medicintekniska produkter tillsammans med Nanos Medical, med målet att erhålla försäljningsgodkännande för kinesiska marknaden så snart som möjligt. Bedömningen att försäljning på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom 3 år kvarstår.

Slutligen utökade Toutatis verksamheten inom ramen för franchiseavtalet med Chordate genom att även öppna en K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg som erbjuder privatbetalande patienter Chordates behandling för nästäppa. Vi kommer fortsätta öka vår närvaro i Sverige genom att utöver Solna, Malmö och Göteborg lägga till ytterligare franchisekliniker enligt detta koncept.

Chordate kan bevisligen erbjuda en effektiv behandling på en marknad som saknar effektiva alternativ avseende kronisk nästäppa – nästa indikation är kronisk migrän. Vi är dock i fortsatt behov av extern finansiering för att kunna realisera bolagets potential. Efter rapportperioden slutförde vi en riktad nyemission som tar oss ytterligare en bit mot positivt kassaflöde, men vi är inte i mål. Diskussioner med potentiella finansiärer pågår kontinuerligt och bolaget kommer succesivt att behöva resa ytterligare kapital.

Kommande finansiella rapporter
Årsredovisning 2018            Senast den 4 april 2019
Årsstämma 2019                  Planerad till 9 maj 2019 kl. 16.00 på bolagets adress i Kista
Delårsrapport kvartal 1        Senast den 24 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2        Senast den 30 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3        Senast den 15 november 2019

Årsredovisning samt delårsrapporterna kommer inte att distribueras till aktieägare via post, utan kan efter publicering laddas ned på hemsidan, www.chordate.com, eller beställas via info@chordate.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista, 28 februari 2019

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, Verkställande direktör, tel: 073-387 42 77, e-post: anders.weilandt@chordate.com
Henrik Rammer, Styrelsens ordförande, tel: 070-277 23 04

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-02-28.pdf
Chordate Bokslutskommunike 2018.pdf

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Delårsrapport januari-juni 2018

Sammanfattning av kvartalet april – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 478 229 SEK (500 483)
 • Nettoomsättning exklusive UAE-affären uppgick till 478 229 SEK (5 000)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4 553 985 SEK (-3 557 160)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 568 439 (-5 493 207)
 • Resultat efter skatt var SEK -6 568 439 (-5 493 207)
 • Resultat per aktie var SEK -1,81 (-1,52)

Sammanfattning av halvåret jan – juni 2018

Väsentliga händelser under kvartalet

Chordate Medical ABs (publ) ("Chordate") årsstämma den 26 april 2018 beslutade att genomföra dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission i enlighet med Chordates styrelses förslag. Emissionerna slutfördes i början av juni 2018.

Chordate Medical AB (publ) inkluderade första patienten i stor internationell studie av KOS-behandling (Kinetisk Oscillation Stimulation) av kronisk icke-allergisk rinit.

Chordate och Nanos Medical bildar joint venture-bolag avseende Kina
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB tecknat avtal om samägande av ett nyregistrerat Shanghai-baserade bolag i joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical"), avseende främst den kinesiska marknaden. Nanos Medical investerar MUSD 1,5 ca 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 procent tillför sina åtta kinesiska patent. Bedömningen är att försäljning på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom 3 år.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Chordate och Severn Healthcare Technologies startar distributionssamarbete för Storbritannien och Irland
Severn Healthcare Technologies Ltd. ("Severn") och Chordate Medical Holding AB (publ) har genom dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") träffat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Storbritannien och Irland. Severn är ett av Storbritanniens mest snabbväxande medicintekniska distributörsbolag med tydligt fokus på Öron-Näsa-Halsmarknaden ("ÖNH").

Chordate och Toutatis tecknar franchiseavtal för K.O.S-behandlingsklinik i Malmö
Toutatis AB ("Toutatis") och Chordate Medical Holding AB (publ) har genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") tecknat ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö som kommer att erbjuda privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit ("nästäppa"). Toutatis har öppnat en ny Öron-Näsa-Halsklinik ("ÖNH") i anslutning till Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Malmö, som ska erbjuda K.O.S-behandlingen. 

Chordate och LevPharm Ltd startar distributionssamarbete för Israel
LevPharm Ltd  ("LevPharm") och Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") tecknar exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Israel. 

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

VD Anders Weilandt kommenterar
I föregående rapport skrev jag att vi givet våra produkter, studier och samarbeten kunde se fram emot ett fortsatt händelserikt 2018. Den bedömningen kvarstår och det är min och styrelsens uppfattning att vi är på rätt plats vid rätt tid med rätt produkt.

Omsättningen andra kvartalet 2018 ökade i realiteten med 473 229 SEK från 5 000 SEK samma kvartal föregående år, om försäljningen till UAE under våren 2017 av maskiner som distributören aldrig betalade exkluderas och som därför bokfördes som kundförlust i redovisningen för 2017.
I min bedömning är kvartalets faktiska omsättning på cirka 470 KSEK från reell kommersiell försäljning – till flera av våra distributörer samt egna klinikintäkter – mer intressant, än att den har ökat från en nivå nära noll.  I denna rapport vill vi för att läsaren skall få en rättvisande bild tydliggöra skillnaden med att inkludera, eller inte inkludera, den obetalda UAE-affären när omsättningssiffrorna mellan andra kvartalet i år och förra året jämförs.

Vi riktar oss mot två huvudsakliga indikationer – kronisk nästäppa samt migrän. Båda indikationer som väsentligen påverkar många individer och deras omgivning. Vi har en behandling som bevisligen är effektiv för avhjälpande av kronisk nästäppa, och vi fortsätter göra landvinningar internationellt såväl som i Sverige. Studier avseende behandling av migrän är inledda och vi bedömer att vi kan presentera studieresultat under senhösten 2019.

Under kvartalet kunde vi bland annat meddela att vi tecknat ett joint venture-avtal med Nanos Medical avseende främst den kinesiska marknaden. Det är ett betydande avtal för oss och som vi tidigare kommunicerat kommer försäljning påbörjas inom 2-3 år.

Vidare har vi kommunicerat att vi kommer fortsätta bearbeta den nationella marknaden varför det är glädjande att vi utöver behandling i Stockholm nu påbörjar behandlingar via en klinik i Malmö. Vi kommer fortsätta öka vår närvaro i Sverige genom vårt koncept som i princip innebär att vi står för utrustning och marknadsföring medan klinikerna tar hand om patienterna. Givet positiva återkoppling och tillfredställande kliniska resultat som vi får från behandlade patienter vid vår egen klinik, bedömer vi detta vara rätt strategi för att snabbt ta marknadsandelar.

Vi har tidigare kommunicerat att vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. I linje med den inriktningen ser jag det som ett positivt steg att teckna avtal med LevPharm som marknadspartner för Israel – en intressant marknad för oss med cirka 30 sjukhusbaserade och 35 privata ÖNH-kliniker. Marknaden är till stor del försäkringsdriven med fokus på friskvård och produktivitet. Vi bedömer att LevPharm till fullo behärskar marknadsintroduktion av vår typ av teknologi, varför vi bör kunna se växande försäljning till Israel under andra hälften av 2019.

Under första kvartalet överförde vi all produktion till underleverantör vilket tidigare kommunicerats. Därmed minskades kostnader och kapitalbindning vilket har givit oss möjlighet att fokusera på marknadsföring och försäljning. Då antalet anställda har minskats från åtta till tre, och flytt till mindre lokaler är genomförd, har de fasta operativa kostnaderna minskat avsevärt under andra kvartalet i år jämfört med 2017. Chordate behöver fortfarande extern finansiering fram till den punkt där bolaget genererar positivt kassaflöde. Chordates huvudägare är fortsatt positiva till utvecklingen i bolaget, och diskussioner med ytterligare finansiärer fortgår.

Kista, augusti 2018
Anders Weilandt, VD

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för tredje kvartalet, Senast den 16 november 2018 

Delårsrapporterna kommer inte att distribueras till aktieägare via post, utan den kan efter publicering laddas ned på hemsidan, www.chordate.com, eller beställas via info@chordate.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista 31 augusti 2018

Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wilandt, Verkställande direktör, tel: 073-387 42 77, e-post: anders.weilandt@chordate.com

Henrik Rammer, Styrelsens ordförande, tel: 070-277 23 04

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-08-31.pdf
Chordate Delarsrapport Q2 2018.pdf

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Delårsrapport Januari-mars 2018

Sammanfattning av kvartalet januari-mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 194 369 SEK (272 585)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -3 880 599 SEK (-8 442 419)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 855 583 (-4 409 503)
 • Resultat efter skatt var SEK -6 855 583 (-4 409 503)
 • Resultat per aktie var SEK -1,89 (-1,66)

Väsentliga händelser under kvartalet

Chordate tecknade genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB ett produktionsavtal med SMD Production AB ("SMD") Stockholm, avseende helhetsansvar för produktion av Chordates styrenhet. Överföring av produktionen till SMD är genomförd medan Chordates egna produktionsresurser har avvecklats.

En av Storbritanniens ledande sjukvårdsstrukturer med sjukhus och kliniker över hela landet inledde utvärdering av Chordates "Kinetic Oscillation Stimulation" (KOS) för behandling av personer med icke-allergisk rinit.

Steripolar och Chordate tecknade ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar är ett av Finlands mest framgångsrika medicintekniska distributörsbolag med lång erfarenhet inom Öron-Näsa-Halsmarknaden ("ÖNH").

Chordate inkluderade den första patienten i bolagets kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling) med system S211 för behandling av patienter med diagnoserad kronisk migrän.

Styrelsen föreslog dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission. Motivet till emissionerna är att möjliggöra expansion i linje med styrelsens strategi, vilket primärt innefattar ökad försäljning i Norden, UK och Saudiarabien, samt genomförandet av två stora kliniska studier inom rinit och migrän. Företrädesemissionen är garanterad till ca 90 procent, och kan tillföra bolaget 21,2 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande optioner kan komma att tillföra bolaget 13,6 MSEK före emissionskostnader. Beslutet fastställdes vid årsstämman den 26 april.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Chordate inkluderade de första patienterna i bolagets kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling) med system S101 för behandling av patienter med kronisk icke-allergisk rinit.

Chordate har genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB tecknat avtal om samägt bolag i ett joint venture med Nanos Medical avseende främst den kinesiska marknaden. Nanos Medical kommer efter en investering om MUSD 1,5 äga 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 procent tillför en licensrätt. Bedömningen är att försäljning på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom 3 år.  

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

VD Anders Weilandt kommenterar
I föregående rapport skrev jag att min bedömning var att 2018 skulle bli händelserikt för Chordate. När jag sammanfattar årets första månader kan jag konstatera att det hittills varit en korrekt bedömning.

Satsningar i Kina – joint venture-avtal tecknat med Nanos Medical
Till att börja med är det glädjande att vi nu tecknat ett joint venture-avtal med Nanos Medical avseende framst den kinesiska marknaden. Nanos Medical kommer efter en investering om MUSD 1,5 aga 67 procent av det samagda bolaget medan Chordate for sin andel om 33 procent genom vart dotterbolag Chordate Medical AB tillfor de kinesiska patenten. Bedomningen ar att forsaljning kan paborjas inom 2-3 ar nar myndighetsgodkannande erhallits och att viss forsaljning kan ske aven under tiden fram tills dess. 

Detta ar ett stort steg for Chordate som vi bedomer endast inledningsvis kommer ta resurser fran var svenska organisation och da i begransad omfattning. Nanos har kompetens och kapacitet att lokalt hantera bade den regulatoriska processen, uppbyggnaden av produktion och inte minst – att marknadsintroducera Chordates produkter med stod av Nanos ovriga forsaljningsaktiviteter inom vart omrade. Nanos har en stark agarbild med bl.a. en for oss ytterst vardefull vardorganisation som spanner over hela Kina och aven innefattar verksamhet inom Oron-Nasa-Hals ("ONH") pa specialistniva.

Produktionsavtal med SMD – frigor resurser till marknadsforing
Vidare har vi genom Chordate Medical tecknat ett produktionsavtal med SMD Production AB ("SMD") Stockholm, avseende helhetsansvar for produktion av Chordates styrenhet. Overforing av produktionen till SMD är genomförd medan Chordates egna produktionsresurser har avvecklats. Vi vill sakra produktionskapacitet och flexibilitet i takt med att vi vaxer, samtidigt som vi nu frigor resurser for okade investeringar i marknadsforing och forsaljning. Produktionsoverforingen till SMD har medfort att vi direkt reducerat det egna personalbehovet med fyra fasta tjanster vilket aven kommer aterspeglas i minskat lokalbehov – allt for att lagga resurserna dar de bast behovs for att over tid skapa aktieagarvarde. 

En av Storbritanniens ledande sjukvardsorganisationer utvarderar KOS
Under första kvartalet har aven en av Storbritanniens ledande sjukvardsorganisationer med sjukhus och kliniker over hela landet inlett utvardering av Chordates "Kinetic Oscillation Stimulation" (KOS) for behandling av personer med icke-allergisk rinit. Storbritannien är en för oss mogen marknad och vi ser fram emot deras resultat. 

Exklusivt avtal med en av Finlands mest framgangsrika medicintekniska distributorer
Vi har även tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Steripolar avseende forsaljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar ar ett av Finlands mest framgangsrika medicintekniska distributorsbolag med lang erfarenhet inom ONH. Vi har under langre tid forberett marknadsintroduktion i Finland, inte minst genom att tre av landets fem universitetssjukhus ar engagerade i forberedelserna av var stora internationella rinitstudie. Introduktionen av Chordates produkter till Finlands alla ONH-lakare genomfordes under "ONH-dagarna" 8-9 februari och forsaljningen hanteras nu av Steripolars team av erfarna produktansvariga och saljare som tacker hela Finland.

Klinisk dokumentation
Under första kvartalet har vi startat en stor internationell rinitstudie pa tre av sammanlagt 14 kliniker i UK, Holland, Italien, Finland och Tjeckien. Vi bedomer att detta ar en effektiv studiedesign som dragit viktiga lardomar fran tidigare genomforda studier. Det ar mycket gladjande att notera att samtliga deltagande lakare i studien tillhor Europas framsta forskare och kliniker inom ONH, och att samtliga universitetskliniker som deltar i studien ligger i framkant av den kliniska utvecklingen av rinitomradet. Detta beror utan tvekan pa ett stort intresse att fylla ett patagligt behov av icke-farmaceutiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ for en stor mangd patienter, och dar klinikerna ser KOS-behandlingens potential. 

Vidare genomfor vi for narvarande en multicenterstudie pa fyra kliniker i Tyskland rorande migranforebyggande behandling, en indikation som har visat lovande resultat i tidigare pilotstudie. Migran ar ett terapiomrade med stort medicinskt behov, och darmed stor kommersiell potential, dar KOS-behandling kan komma att spela en viktig roll. Forsta patienten inkluderades i slutet av mars.

Båda studierna kommer att slutforas under 2019.

Finansiering
Årsstämman godkände beslut om att genomföra dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission. Motivet till emissionerna är att möjliggöra expansion i linje med styrelsens strategi, vilket primärt innefattar ökad försäljning i Norden, UK och Saudiarabien, samt genomförandet av ovan nämnda kliniska studier. Företrädesemissionen är garanterad till ca 90 procent och kan tillföra bolaget 21,2 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande optioner kan komma att tillföra bolaget 13,6 MSEK före emissionskostnader. Sammantaget ger detta Chordate finansiell styrka som möjliggör bolagets fortsatta kommersialisering. 

Givet nulaget med vara produkter, studier, samarbeten och finansiell styrka bedomer vi att 2018 kommer att bli ett fortsatt handelserikt ar.

Kista, maj 2018
Anders Weilandt, VD

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för andra kvartalet, Senast den 31 augusti 2018
Delårsrapport för tredje kvartalet, Senast den 16 november 2018

Delårsrapporterna kommer inte att distribueras till aktieägare via post, utan den kan efter publicering laddas ned på hemsidan, www.chordate.com, eller beställas via info@chordate.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista 25 maj 2018

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wilandt, Verkställande direktör, tel: 073-387 42 77, e-post: anders.weilandt@chordate.com
Henrik Rammer, Styrelsens ordförande, tel: 070-277 23 04

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Delarsrapport Q1 2018.pdf

Chordate Medical publicerar årsredovisning för 2017

Chordate Medical Holding AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Den finns nu tillgänglig på bolagets hemsida under https://investor.chordate.com/finansiella-rapporter/.

2018-04-04

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-04-04.pdf
Chordate Arsredovisning 2017.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE- märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate publicerar bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com.

Sammanfattning av kvartalet oktober-december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 47 325 SEK (19 712)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -2 567 064 SEK (-3 203 510)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -6 012 368 SEK (-3 501 642)
 • Resultat efter finansiella poster var -7 424 669 SEK (-193)
 • Resultat efter skatt var -7 424 669 SEK (361)
 • Resultat per aktie var -2,05 SEK (-0,00)

Sammanfattning av perioden januari-december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 995 321 SEK (165 913)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -18 990 960 SEK (-9 639 325) varav delåterbetalning av lån inklusive ränta uppgick till 5 580 000 SEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -17 053 564SEK (-10 742 653)
 • Resultat efter finansiella poster var -23 355 859 SEK (-13 707 891)
 • Resultat efter skatt var -23 355 859 SEK (-13 707 463)
 • Resultat per aktie var -6,78 SEK (-11,42)

Väsentliga händelser under kvartalet oktober-december 2017 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Kista den 28 februari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD:
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-02-28.pdf
Chordate Bokslutskommunike 2017.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ.) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate publicerar delårsrapport för kvartal 3 2017

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat delårsrapport för kvartal 3 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com.

Sammanfattning av kvartalet juli-september 2017

Sammanfattning av perioden januari-september 2017

Väsentliga händelser under kvartalet juli-september 2017

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Kista den 31 oktober 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD:
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-10-31.pdf
Chordate Delarsrapport Q3 2017.pdf

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ.) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com.
Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.