Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport januari-mars 2023

Sammanfattning av perioden januari-mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 120 421 SEK (68 633)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6 499 823 SEK (-6 765 843)
 • Resultat efter finansiella poster var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
 • Resultat efter skatt var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
 • Resultat per aktie var -0,03 SEK (-0,04)

ÖKAD AKTIVITET PÅ FLERA NYCKELMARKNADER
Under årets första månader fram till maj 2023 har vi sett ökad aktivitet på samtliga nyckelmarknader, både från oss och från potentiella och befintliga kunder. I Saudiarabien tog vi nyligen emot en genombrottsorder på rinitbehandlingen, brittiska NHS har godkänt designen i vår kommande migränstudie, i Italien erbjuder nu 11 kliniker K.O.S-behandling mot kronisk rinit, och American Headache Societys (AHS) vetenskapliga konferens i juni har accepterat studieresultaten från PM007 för muntlig redovisning. Lägg därtill att vi inledde året med en företrädesemission som tecknades till cirka 72 procent, vilket visar på ett fortsatt stort förtroende från våra aktieägare.

 • Abstract med färdiga studieresultat från migränstudien accepterad för muntlig presentation på AHS.
 • Ännu ett steg på vägen mot produktregistrering i Kina.
 • Nytt patent beviljat av Europeiska patentverket – stärker bolagets position på marknaden
 • Kassan stärktes efter företrädesemissionen med 37,3 MSEK före kostnader.

Flera framgångar i Saudiarabien
I slutet av februari godkände Saudiarabiens läkemedelsmyndighet Janin Medical som vår auktoriserade representant i landet. Sedan dess har vi mottagit en genombrottsorder på rinitsystem från det privata vårdbolaget NahdiCare Clinics för den första av deras fyra kliniker, och vår distributör Janin Medical driver samtidigt processen att registrera ett marknadstillstånd för migränindikationen. Medan vi väntar på det tillståndet så är Janins säljare fullt engagerade med att öka antalet rinitinstallationer både bland de privata och de offentliga kliniker som vi har på mål-listan.

AHS har accepterat migränsstudien för presentation
De primära resultaten från migränstudien PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – offentliggjordes som abstract på AHS, webbplats i april. Dr. Jan Hoffmann, Kings College kommer att hålla en presentation av studiens resultat på AHS-kongressen i Austin, Texas i mitten av juni i år.

Det här är mycket viktigt för oss, det är endast utvalda vetenskapliga arbeten som blir inbjudan att presenteras muntligen, vi kan bara tolka det som att den vetenskapliga kommittén på AHS har bedömt materialet som högintressant. 

Viktigt steg framåt mot den kinesiska marknaden
I februari lämnade vårt kinesiska joint venture-bolag Changyong Medical Technology Co. in en ansökan för produktregistrering för K.O.S-behandlingen för kronisk rinit i Kina. Det är ett viktigt steg framåt mot tillträde till den kinesiska marknaden.

Ytterligare patent stärker marknadspositionen
Europeiska patentverket beviljade i början av året ytterligare en patentansökan rörande vidareutveckling av K.O.S-behandlingen. Att fortsätta expandera patentportföljen gör det svårare för en potentiell konkurrent att ta sig in på vår marknad och möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger.

Fokus under resten av året
Vi fortsätter följa den uppsatta planen med sälj- och marknadsföring på våra utvalda marknader med extra fokus på migränområdet.
Kista, maj 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report January-March 2023

Summary of the period January–March 2023

 • Net turnover was SEK 120,421 (68,633)
 • Cash flow from operating activities was SEK -6,499,823 (-6,765,843)
 • Profit/loss after financial items was SEK -7,133,134 (-7,379,153)
 • Profit/loss after tax was SEK -7,133,134 (-7,379,153)
 • Earnings per share were SEK -0.03 (-0.04)

INCREASED ACTIVITY ON SEVERAL KEY MARKETS
From the start of the year through May 2023, we have seen increased activity on all key markets, both from us and from potential and existing customers. We recently received a breakthrough order in Saudi Arabia for the rhinitis treatment, British NHS approved the design of our pending migraine study, 11 clinics in Italy are now offering K.O.S treatment for chronic rhinitis, and the American Headache Society’s (AHS) scientific conference in June accepted the study results from PM007 for presentation in a lecture format. In addition, we started the year with a rights issue that was subscribed to approximately 72 percent, which shows continued strong confidence from our shareholders.

 • Abstract with completed study results from the migraine study accepted for presentation in lecture format at AHS.
 • Yet another step on the path to product registration in China.
 • New patent granted by the European Patent Office—reinforces the company’s position on the market.
 • Cash reinforced by SEK 37.3 million before expenses following the rights issue.

Several successes in Saudi Arabia
At the end of February, the Saudi Food and Drug Authority approved Janin Medical as our authorized representative in the country. Since then, we have received a breakthrough order for rhinitis systems from the private healthcare company NahdiCare Clinics for the first of their four clinics, and our distributor Janin Medical is simultaneously pursuing registration for marketing authorization for the migraine indication. While we wait for this authorization, Janin’s sales staff are busy increasing the number of rhinitis installations in both private and public clinics that are on our target list.

AHS has accepted the migraine study for presentation
The primary results from migraine study PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – were published as an abstract on the AHS website in April. Dr. Jan Hoffmann, Kings College, will present the study’s results at the AHS congress in Austin, Texas, in mid-June this year.

This is very important for us; only select scientific works are invited for presentation in lecture form, which we can only interpret to mean that the scientific committee at AHS has judged the material to be very interesting.

Key advancement on the Chinese market
In February, our Chinese joint venture company Changyong Medical Technology Co. submitted an application for product registration in China for the K.O.S treatment for chronic rhinitis. This is a key step forward toward entry into the Chinese market.

Another patent reinforces our market position
The European Patent Office approved at the beginning of the year another patent application regarding development of the K.O.S treatment. Continuing to expand the patent portfolio makes it more difficult for a potential competitor to enter our market and enables exclusive access to the market, which is a pillar in the ownership value the company is building.

Focus during the rest of the year
We are continuing to follow up on the established sales and marketing plan in our select markets, with a special focus on the migraine area.
 
Kista, May 2023
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport januari-mars 2022

Sammanfattning av perioden januari-mars 2022

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR 

VILKEN SPÄNNANDE START PÅ 2022 

Under årets första månader och fram till nu i maj 2022 ser vi ett ökande internationellt intresse för Chordate som bolag och vår teknik. Noteringen på Nasdaq First North i kombination med CE-märket för migrän förefaller ha ökat vår exponering internationellt. Vi analyserar kontinuerligt de marknadsmöjligheter som potentiellt skulle kunna utvecklas, valet av modell för att börja bygga upp UK – är ett exempel.

Saudiarabien blir bas för expansion i regionen

För att på bästa sätt bearbeta Saudiarabien och utöka verksamheten till de andra länderna i GCC (Gulf Cooperation Council) är vi i färd med att öppna ett representationskontor i Riyadh samt har rekryterat Alain Durante som General Manager. Han har närmare 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom medicinteknik i Saudiarabien, och har lett arbetet med våra produkter hos vår distributör i över två år, vi har därmed en mycket bra uppställning för att bearbeta regionen.

Våra nya marknadskonsulter i UK ser potential för migränbehandlingen

Marknadspotentialen är betydelsefull med cirka 10 miljoner migränpatienter i landet enligt NHS. Det här är ett långsiktigt projekt som vi bedömer kan generera resultat över tid. Marknadsaktiviteterna i UK är under den inledande fasen inriktade på att bygga upp ett nätverk av opinionsledande neurologer främst bland privata vårdgivare.

Notering på Nasdaq First North

Bolagets aktie har varit noterad på NGM SME sedan mars 2017. Efter styrelsens beslut att byta handelsplats till NASDAQ First North så genomfördes listbytet den 15:e februari. Styrelsens bedömning är att listbytet är positiv för Chordates utveckling och fullföljandet av vår uttalade exitstrategi.

Projekt för amerikansk marknadsgodkännande från FDA

Den förstudie med syfte att hitta rätt väg för en ansökan om marknadstillstånd för migränindikationen i USA resulterade i skiftet mars-april i att vi väljer en s.k. DeNovo-ansökan. Projekt fortsätter nu i fas 2, tillsammans med våra amerikanska konsulter på RQM+, med att inhämta FDAs syn på hur vi har valt att planera den slutliga ansökan.

Patientstudien om migrän är färdigrekryterad

De kvarvarande fyra finska klinikerna i studien har nu rekryterat den sista patienten som för att påbörja behandling. Tiden i studien för en patient är tio veckor. Den vetenskapliga artikeln från studien beräknas kunna vara färdigskriven som tidigast under slutet av tredje kvartalet i år. Studien i Tyskland och Finland har nu, eftersom CE-märket redan är på plats, som enda syfte att stödja kommande marknadsaktiviteter och få fram underlag för publicering av en vetenskaplig artikel.

I korten under 2022

Allt går hittills enligt plan. Vi fortsätter att följa marknadsplanen för 2022. Det gäller givetvis båda indikationerna migrän och rinit, men där tonvikten läggs på migränområdet.

Kista, maj 2022
Anders Weilandt, vd

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 maj 2022 kl. 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-Medical-Holding-publ-Delarsrapport-januari-mars-20.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).
Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report Jan-March 2022

Summary of the period January-March 2022

COMMENTS FROM CEO ANDERS WEILANDT 

WHAT AN EXCITING START TO 2022

At the beginning of the year and up to now in May 2022, we are seeing growing international interest in Chordate as a company and our technology. The combination of the listing on Nasdaq First North and the CE marking for migraines seems to have increased our exposure internationally. We are constantly analyzing the marketing opportunities that potentially should be developed, for example the choice of the model to start our establishment in the UK.

Saudi Arabia will be the base for expansion in the region

In order to best develop Saudi Arabia and expand the operations to the other countries in the GCC (Gulf Cooperation Council), we are in the process of opening a representative office in Riyadh and have recruited Alain Durante to be the general manager. He has almost twenty years of experience in sales and marketing in medical technology in Saudi Arabia and has led the work with our products at our distributor for over two years. We thus have a very good set-up to develop the region.

Our new marketing consultants in the UK see potential for the migraine treatment

The market potential is significant with around 10 million migraine patients in the country according to the NHS. This is a long-term project that we assess could generate profit over time.

During the initial phase, the marketing activities in the UK will be focused on building up a network of opinion-leading neurologists, primarily among private care providers.

Listing on Nasdaq First North

The Companys share has been listed on NGM SME since March 2017. Following a decision by the Board to switch to the NASDAQ First North, the listing change went ahead on February 15. The Board of Directors makes the assessment that the listing change is positive for Chordates development and the fulfillment of our expressed exit strategy.

Project for US market approval from the FDA

The pre-study, which aims to find the right path for an application for marketing authorization for the migraine indication in the USA, resulted in the shift in March-April to a so-called DeNovo application. The project has now entered Phase 2, which, together with our US consultants at RQM+, is to obtain the FDAs view on how we have chosen to plan the final application.

The patient study on migraine is fully recruited

The remaining four Finnish clinics in the study have now recruited the last patient to start treatment. A patient spends ten weeks in the study in total. The scientific article from the study is expected to be completed as early as the end of the third quarter of this year. Since CE marking has already been obtained, the sole aim of the study in Germany and Finland is to support future marketing activities and gather data for the publication of a scientific article.

In the cards for 2022

Everything is progressing according to plan so far. We continue to follow the marketing plan for 2022. This applies naturally to both the migraine and the rhinitis indications, but we will have a stronger focus on migraine.

Information:
This disclosure contains information that Chordate Medical Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person below, on May 27th, 2022, at 08:30 a.m. CET.

For more information, please contact:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com
Cell: +46 733-874277

The following documents can be retrieved from beQuoted
Chordate-Medical-Holding-publ-Interim-Report-JanMarch-202.pdf

About Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) is a medical technology company that for over ten years has developed, patented and CE-marked a new neuromodulation treatment technology for chronic nasal congestion (rhinitis) and chronic migraine. The company offers its product via distributors to clinics and hospitals in selected European markets, Israel, and Saudi Arabia. Chordate Medicals share is listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: CMH). Read more at www.chordate.com

Chordate's Certified Adviser on Nasdaq First North Growth Market Stockholm is Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Chordate Medical delårsrapport för första kvartalet 2020

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020.

Sammanfattning av perioden januari-mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 463 168 SEK (58 470)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 802 024 SEK (-5 127 652)
 • Resultat efter finansiella poster var -5 474 682 SEK (-6 268 270)
 • Resultat efter skatt var -5 474 682 SEK (-6 268 270)
 • Resultat per aktie var -0,13 SEK (-0,36)

VD Anders Weilandt kommenterar

Migrän – huvudspåret för vår strategi framåt

Från första kvartalet noterar vi en stabil försäljning som ett tydligt tecken på att vår kommersialisering har fått fotfäste. Jämfört med samma period förra året ökade försäljningen med knappt åtta gånger. Italien stod för merparten av detta jämte en mindre del från våra svenska franchisekliniker. Sen kom Covid-19.

Vår prognos, innan den uppenbara fördröjningen i hela Europas kliniska studieverksamhet kommunicerades, var att sista patienten skulle kunna gå ur vår migränstudie under andra kvartalet 2020. Som vi kommunicerat så får vi nu acceptera att vänta tills effekten av Covid19-pandemin har klingat av. Det är förmodligen fråga om en begränsad tid, men hur länge det rör sig om kan ingen säga med säkerhet ännu. Därefter kommer studiedata att analyseras, och efter det kan resultaten omsättas till en vetenskaplig artikel. När den artikeln sedan får godkännande att publiceras från en vetenskaplig tidskrift så kan vi offentliggöra studieresultaten. Det statistiska utfallet från studien behövs för att vi också ska kunna få användningsområdet migrän CE-märkt.

Samma fördröjning gäller även vår rinitstudie, men eftersom större delen av kostnaderna i dessa två studier är externa och aktivitetsdrivna så sjunker samtidigt kassautflödet i motsvarande grad som studierna står i väntläge.

Vår italienska distributör VEDISE har successivt under 2019 etablerat kommersiell försäljning av behandlingen för nästäppa (rinit). Innan Covid-19 stoppade all försäljningsverksamhet i Italien så hann sex kliniker komma igång med kommersiell drift, och vi har levererat förbrukningsleveranser till dessa installationer.

Covid19-pandemin påverkar givetvis temporärt all kommersiell verksamhet i samtliga marknader. För vår del innebär det förstås några månaders fördröjning i samtliga aktiviteter, men min bedömning är fortsatt att våra affärsförutsättningar är oförändrade. Jämte temporärt lägre studiekostnader så har vi nu lägre kostnader för resor, marknadsföring och annat som kan vänta, detta har ökat vår uthållighet något.

Migränstudien – ett viktigt steg för att skapa aktieägarvärde

I styrelsens strategi för att maximera bolagsvärdet bedöms potentialen som mycket stor för en förebyggande, biverkansfri och icke läkemedelsbaserad migränbehandling av vår typ. Vi bedömer att läkemedel fortsatt kommer att vara huvudalternativet för behandling av migrän, men att en betydande marknad existerar för patienter som inte längre tolererar, eller har effekt från, konventionella läkemedel. Detta bevisas inte minst av marknadsstorleken för botoxbehandling mot migrän som har rapporterats vara cirka 800 miljoner USD, att jämföras med cirka 8-9 miljarder USD som migränläkemedel rapporteras omsätta.

Genom att få fram resultatet av vår investering i migränstudien så förväntar vi oss kunna få behandlingen CE-märkt inom sex månader från att resultaten är klara. Då har vi rätt att marknadsföra och sälja behandlingstekniken inom EU, och kan därefter starta processen att få godkännande för ersättning från olika betalningssystem i ett antal marknader.

Ett behandlingsalternativ vid sidan om läkemedel kommer i vår bedömning att vinna ett mycket stort internationellt intresse bland de neurologer och smärtläkare som hanterar migrän, och därtill ett ännu större intresse bland patienter som inte är bekväma med att ständigt ta relativt tunga mediciner. Detta kommer i sin tur att leda till ett intresse från den globala läkemedels- och medtechindustrin.

Strategin framåt

Som vi konsekvent kommunicerat under en längre tid så är styrelsens fokus att i tre delar bygga upp bolagsvärdet. Det första är att investera i vetenskapligt grundade bevis för våra två indikationers kliniska effekt och värde. Vi arbetar även långsiktigt för att bevisa bolagsvärdet genom att etablera försäljningsframgångar i några få utvalda marknader. Den tredje grundpelaren i bolagets värdebygge är våra 9 patentfamiljer med totalt 50 patent och fem pågående ansökningar.

Chordate som investeringsprojekt är till sin karaktär baserat på en produktteknologi med två huvudsakliga indikationer, eller kliniska användningsområden. I den medicintekniska världen är det inte ovanligt att stora och globala medicintekniska företag köper upp små fokuserade utvecklingsbolag med ny teknik, för att tillföra sina försäljningsorganisationer. Det är idag endast undantagsvis som små bolag utvecklar egna produkter för att över lång tid också bygga upp en global närvaro och verksamhet. Chordate är inget undantag från detta.

Vår strategi för att realisera det värde vi bygger upp för våra aktieägare är huvudsakligen inriktat mot att bolaget skall säljas vid en lämplig tidpunkt. En sådan försäljning kan inträffa inom en period av 3-5 år, vilket ska ses som en ambition och inte en utfästelse. Detta ger att vi är mera fokuserade på att bevisa att våra produkter går att sälja än att visa kortsiktiga finansiella resultat. Med den strategin vill vi attrahera aktieägare och investerare som letar efter investeringar i fokuserade teknikprojekt inom lifescience.

När det gäller den närliggande utvecklingen – i ett läge där vi kommit ur påverkan från Covid-19 och migränstudien har levererat ett resultat som säkrat ett CE-märke – så kommer vi direkt att aktivera våra existerande rinitdistributörer i Norden, Italien och Israel. Detta är sedan en tid förberett och redo att sättas igång. Läget för export av medtechprodukter till UK är inte klarlagt ännu, så vi lägger ingen energi på den marknaden tills brexitförhandlingarna är genomförda. För migränindikationen så letar vi också distributionspartner för Tyskland, inte minst för att migränmarknaden är välutvecklad – vilket också var skälet till att vi inledde migränstudien där.

Emissionerna möjliggör fortsatt utveckling

Det är mycket glädjande att vi fick den riktade emissionen om cirka 7,4 MSEK fulltecknad i februari. Vi kan tacksamt notera ett starkt förtroende från vår nordiska distributör och ett antal andra nya och betydelsefulla ägare, samtidigt som vi känner ett fortsatt starkt stöd från våra befintliga större ägare. Nya och nuvarande aktieägares fortsatta stöd och förtroende för bolaget är avgörande för att vi ska kunna nå vårt mål att bli ett vinstdrivande bolag och så småningom nå en framgångsrik exit. Vi är dock i fortsatt behov av extern finansiering för att kunna realisera bolagets potential.

Framtiden

Chordate kan redan erbjuda en effektiv behandling för kronisk nästäppa och snart hoppas vi även kunna erbjuda marknaden en effektiv behandling av migrän, med första fokus på kronisk migrän. Vi fortsätter att bygga upp försäljning av vår rinitbehandling på de marknader där vi har distribution, där Italien redan har nått en nivå som kan betraktas som en etablerad framgång. Vi ser även en mycket stor potential för vår migränbehandling, som ett unikt långtidsverkande alternativ utan läkemedel.

Covid19 påverkar allt och alla för närvarande. Chordate är dock ett nära nog virtuellt företag med tre anställda inklusive mig själv. Vi har ingen egen produktion och mycket låga fasta kostnader. Vårt dagliga arbete går enkelt att sköta hemifrån, och möten med våra partners och andra sköts smidigt online.

Våra studier står på paus och likaså våra distributörer och slutkunder, men det här viruset påverkar inte vår förmåga att arbeta med det vi ska, eller den underliggande affärsmöjligheten.

I och med att vårt kassautflöde går ner med lägre studiekostnader, resor mm. så har även tidpunkten för nästa emission flyttats fram i motsvarande grad. Det gör att vi inte ser det som en alltför stor utmaning att få den emissionen på plats i rätt tid.

Anders Weilandt,
VD Chordate Medical

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 08:45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease.pdf
Chordate Delarsrapport Q1 2020.pdf

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Chordate Medicals delårsrapport för första kvartalet 2019

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet januari – mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 58 470 SEK (195 369)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 518 715 SEK (-3 880 599)
 • Resultat efter finansiella poster var -6 268 270 SEK (-6 855 583)
 • Resultat efter skatt var -6 268 270 SEK (-6 855 583)
 • Resultat per aktie var -0,35 SEK (-1,89)

VD Anders Weilandt kommenterar

Migrän – framgångsrik interimanalys bekräftar en fantastisk möjlighet

Det är med stor tillfredsställelse som vi nyligen kunde meddela att den rekommendation vi fått i den framgångsrika interimanalysen bekräftar att studien är på rätt spår, med ursprunglig utformning. I den här interimanalysen, som gjordes på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras, så fortsätter studien enligt rekommendationen från den oberoende analysen – utan att vi behöver ändra designen eller antalet patienter.

I det beskedet ligger en väldigt stark signal från monitoreringskommittén om att antagandena gjorda i studiens design är hållbara, och att det finns en påtaglig sannolikhet att slutresultatet kommer att bli statistiskt signifikant. Det betyder i klarspråk att om patienterna i den fortsatta studien svarar på liknande sätt som de första 50 så är det sannolikt att studien når de uppsatta målen.

Även om kronisk migrän är förknippad med betydande funktionshinder och kostnader har få behandlingar visat sig vara effektiva. Den globala marknaden för migränläkemedel har ett prognostiserat värde om 7,7 miljarder USD år 2025, med en CAGR om cirka 18 %. Men att behandla migrän med medicin fungerar inte för alla personer, detta då många av de tillgängliga produkterna idag har starka biverkningar, vilket ej är optimalt för vissa patienter.

I ett tänkt läge där vi i slutet av hösten i så fall kan redovisa ett positivt slutresultat för migränbehandling med K.O.S, så blir det resultatet också en väsentlig del i vår ansökan om CE-märke, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU. Med tanke på det relativt sett enorma marknadsvärde som migränvård representerar, så ser jag givetvis fram mot den möjligheten med minst sagt spänd förväntan.

Då marknader och distributionskanaler kan väljas så att de sammanfaller för bådadera indikationer som vi riktar oss åt skulle ett erbjudande av en migränbehandling i tillägg kunna medföra en avsevärt större kommersiell potential utan drastiskt ökade insatser. 

Vi är totalt inriktade mot att så snabbt som möjligt kunna bevisa vad potentialen med att lägga till migränindikationen är värd, och det gör vi lämpligast genom att succesivt lägga till framsteg i vår marknadsbearbetning.

En första större kommersiell order i Italien

Vi ingick i höstas ett avtal med Vedise i Rom som marknadspartner för Italien – Europas fjärde största marknad för medicinteknik värd ca 96 miljarder kronor, och med 5 procent av världens konsumtion av migränläkemedel. Vi kunde nyligen meddela att vi nu erhållit en första kommersiell order till ett värde om ca 350 tusen kronor.

Vedise är en väletablerad och resursstark aktör inom både öron-näsa-hals och neurologi sedan många år, varför vi bör kunna se växande försäljning till Italien under 2019.

Kronisk nästäppa – en folksjukdom vården inte hanterar

Vi fortsätter ta flera viktiga steg på vägen mot att etablera Chordates K.O.S-behandling av kronisk nästäppa på en marknad som enligt vetenskapliga publikationer uppgår till 200 miljoner personer. Av dessa avser hälften idiopatisk rinit som är vårt fokusområde.

Det är ett enormt tal, men givet de positiva resultaten från de hittills slutförda kliniska studierna, vår egen erfarenhet från praktisk klinisk verksamhet – och det faktum att det idag saknas effektiva behandlingar för den här patientgruppen – så är vi övertygade om att vi tillsammans med våra distributörer på hittillsvarande huvudmarknader på ett fåtal år ska kunna ta en försvarlig marknadsandel. 

OBS-lista

Chordate har, som tidigare kommunicerats under en längre tid, alltid återkommande kassabrist. Bolaget drivs med förlust och är beroende av kapitaltillskott från nya och gamla ägare. Så är det i de flesta uppstarts- och utvecklingsprojekt, så även i Chordate. Det finns ett krav från NGM-börsen att listade bolag ska ha en säkrad kassa över viss tid. Från tid till annan så är inte det fallet för Chordate och under sådana perioder så väljer NGMs marknadskontroll att upplysa aktiemarknaden om detta, genom så kallad observationslistning. För närvarande befinner sig Chordates aktie på observationslistan hos NGM, något vi arbetar intensivt med att ändra på så snart som möjligt.

Framtid

Chordate kan bevisligen erbjuda en effektiv behandling på en marknad som saknar effektiva alternativ avseende kronisk nästäppa – och snart hoppas vi kunna erbjuda marknaden en behandling för ytterligare en indikation, kronisk migrän. Vi ser en stor potential för vår migränbehandling som ett unikt långtidsverkande icke-farmaceutiskt alternativ. Där tar vi nu de första stegen mot att säkerställa en framtida kommersiell framgång genom marknadsarbete och uppstart för att kunna CE-märka.

Vi är dock i fortsatt behov av extern finansiering för att kunna realisera bolagets fulla potential. Efter rapportperioden slutförde vi en nyemission som tar oss ytterligare en bit mot positivt kassaflöde, men vi är inte i mål. Diskussioner med potentiella finansiärer pågår kontinuerligt och bolaget kommer succesivt att behöva resa ytterligare kapital.  

Det är med stor glädje och med tillförsikt som jag och mina kollegor blickar framåt!

Kista, maj 2019

Anders Weilandt, VD

2019-05-24

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 08:50 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-05-24.pdf
Chordate Delarsrapport Q1 2019.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Delårsrapport Januari-mars 2018

Sammanfattning av kvartalet januari-mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 194 369 SEK (272 585)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -3 880 599 SEK (-8 442 419)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 855 583 (-4 409 503)
 • Resultat efter skatt var SEK -6 855 583 (-4 409 503)
 • Resultat per aktie var SEK -1,89 (-1,66)

Väsentliga händelser under kvartalet

Chordate tecknade genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB ett produktionsavtal med SMD Production AB ("SMD") Stockholm, avseende helhetsansvar för produktion av Chordates styrenhet. Överföring av produktionen till SMD är genomförd medan Chordates egna produktionsresurser har avvecklats.

En av Storbritanniens ledande sjukvårdsstrukturer med sjukhus och kliniker över hela landet inledde utvärdering av Chordates "Kinetic Oscillation Stimulation" (KOS) för behandling av personer med icke-allergisk rinit.

Steripolar och Chordate tecknade ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar är ett av Finlands mest framgångsrika medicintekniska distributörsbolag med lång erfarenhet inom Öron-Näsa-Halsmarknaden ("ÖNH").

Chordate inkluderade den första patienten i bolagets kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling) med system S211 för behandling av patienter med diagnoserad kronisk migrän.

Styrelsen föreslog dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission. Motivet till emissionerna är att möjliggöra expansion i linje med styrelsens strategi, vilket primärt innefattar ökad försäljning i Norden, UK och Saudiarabien, samt genomförandet av två stora kliniska studier inom rinit och migrän. Företrädesemissionen är garanterad till ca 90 procent, och kan tillföra bolaget 21,2 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande optioner kan komma att tillföra bolaget 13,6 MSEK före emissionskostnader. Beslutet fastställdes vid årsstämman den 26 april.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Chordate inkluderade de första patienterna i bolagets kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling) med system S101 för behandling av patienter med kronisk icke-allergisk rinit.

Chordate har genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB tecknat avtal om samägt bolag i ett joint venture med Nanos Medical avseende främst den kinesiska marknaden. Nanos Medical kommer efter en investering om MUSD 1,5 äga 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 procent tillför en licensrätt. Bedömningen är att försäljning på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom 3 år.  

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

VD Anders Weilandt kommenterar
I föregående rapport skrev jag att min bedömning var att 2018 skulle bli händelserikt för Chordate. När jag sammanfattar årets första månader kan jag konstatera att det hittills varit en korrekt bedömning.

Satsningar i Kina – joint venture-avtal tecknat med Nanos Medical
Till att börja med är det glädjande att vi nu tecknat ett joint venture-avtal med Nanos Medical avseende framst den kinesiska marknaden. Nanos Medical kommer efter en investering om MUSD 1,5 aga 67 procent av det samagda bolaget medan Chordate for sin andel om 33 procent genom vart dotterbolag Chordate Medical AB tillfor de kinesiska patenten. Bedomningen ar att forsaljning kan paborjas inom 2-3 ar nar myndighetsgodkannande erhallits och att viss forsaljning kan ske aven under tiden fram tills dess. 

Detta ar ett stort steg for Chordate som vi bedomer endast inledningsvis kommer ta resurser fran var svenska organisation och da i begransad omfattning. Nanos har kompetens och kapacitet att lokalt hantera bade den regulatoriska processen, uppbyggnaden av produktion och inte minst – att marknadsintroducera Chordates produkter med stod av Nanos ovriga forsaljningsaktiviteter inom vart omrade. Nanos har en stark agarbild med bl.a. en for oss ytterst vardefull vardorganisation som spanner over hela Kina och aven innefattar verksamhet inom Oron-Nasa-Hals ("ONH") pa specialistniva.

Produktionsavtal med SMD – frigor resurser till marknadsforing
Vidare har vi genom Chordate Medical tecknat ett produktionsavtal med SMD Production AB ("SMD") Stockholm, avseende helhetsansvar for produktion av Chordates styrenhet. Overforing av produktionen till SMD är genomförd medan Chordates egna produktionsresurser har avvecklats. Vi vill sakra produktionskapacitet och flexibilitet i takt med att vi vaxer, samtidigt som vi nu frigor resurser for okade investeringar i marknadsforing och forsaljning. Produktionsoverforingen till SMD har medfort att vi direkt reducerat det egna personalbehovet med fyra fasta tjanster vilket aven kommer aterspeglas i minskat lokalbehov – allt for att lagga resurserna dar de bast behovs for att over tid skapa aktieagarvarde. 

En av Storbritanniens ledande sjukvardsorganisationer utvarderar KOS
Under första kvartalet har aven en av Storbritanniens ledande sjukvardsorganisationer med sjukhus och kliniker over hela landet inlett utvardering av Chordates "Kinetic Oscillation Stimulation" (KOS) for behandling av personer med icke-allergisk rinit. Storbritannien är en för oss mogen marknad och vi ser fram emot deras resultat. 

Exklusivt avtal med en av Finlands mest framgangsrika medicintekniska distributorer
Vi har även tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Steripolar avseende forsaljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar ar ett av Finlands mest framgangsrika medicintekniska distributorsbolag med lang erfarenhet inom ONH. Vi har under langre tid forberett marknadsintroduktion i Finland, inte minst genom att tre av landets fem universitetssjukhus ar engagerade i forberedelserna av var stora internationella rinitstudie. Introduktionen av Chordates produkter till Finlands alla ONH-lakare genomfordes under "ONH-dagarna" 8-9 februari och forsaljningen hanteras nu av Steripolars team av erfarna produktansvariga och saljare som tacker hela Finland.

Klinisk dokumentation
Under första kvartalet har vi startat en stor internationell rinitstudie pa tre av sammanlagt 14 kliniker i UK, Holland, Italien, Finland och Tjeckien. Vi bedomer att detta ar en effektiv studiedesign som dragit viktiga lardomar fran tidigare genomforda studier. Det ar mycket gladjande att notera att samtliga deltagande lakare i studien tillhor Europas framsta forskare och kliniker inom ONH, och att samtliga universitetskliniker som deltar i studien ligger i framkant av den kliniska utvecklingen av rinitomradet. Detta beror utan tvekan pa ett stort intresse att fylla ett patagligt behov av icke-farmaceutiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ for en stor mangd patienter, och dar klinikerna ser KOS-behandlingens potential. 

Vidare genomfor vi for narvarande en multicenterstudie pa fyra kliniker i Tyskland rorande migranforebyggande behandling, en indikation som har visat lovande resultat i tidigare pilotstudie. Migran ar ett terapiomrade med stort medicinskt behov, och darmed stor kommersiell potential, dar KOS-behandling kan komma att spela en viktig roll. Forsta patienten inkluderades i slutet av mars.

Båda studierna kommer att slutforas under 2019.

Finansiering
Årsstämman godkände beslut om att genomföra dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission. Motivet till emissionerna är att möjliggöra expansion i linje med styrelsens strategi, vilket primärt innefattar ökad försäljning i Norden, UK och Saudiarabien, samt genomförandet av ovan nämnda kliniska studier. Företrädesemissionen är garanterad till ca 90 procent och kan tillföra bolaget 21,2 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande optioner kan komma att tillföra bolaget 13,6 MSEK före emissionskostnader. Sammantaget ger detta Chordate finansiell styrka som möjliggör bolagets fortsatta kommersialisering. 

Givet nulaget med vara produkter, studier, samarbeten och finansiell styrka bedomer vi att 2018 kommer att bli ett fortsatt handelserikt ar.

Kista, maj 2018
Anders Weilandt, VD

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för andra kvartalet, Senast den 31 augusti 2018
Delårsrapport för tredje kvartalet, Senast den 16 november 2018

Delårsrapporterna kommer inte att distribueras till aktieägare via post, utan den kan efter publicering laddas ned på hemsidan, www.chordate.com, eller beställas via info@chordate.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista 25 maj 2018

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wilandt, Verkställande direktör, tel: 073-387 42 77, e-post: anders.weilandt@chordate.com
Henrik Rammer, Styrelsens ordförande, tel: 070-277 23 04

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Delarsrapport Q1 2018.pdf

Chordate publicerar delårsrapport för kvartal 1 2017

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat delårsrapport för kvartal 1 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com/

Sammanfattning av perioden, januari-mars 2017

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2017

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Kista den 28 april 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-04-28.pdf
Chordate Delarsrapport Q1 2017.pdf

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.