Chordate Medicals delårsrapport för första kvartalet 2019

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet januari – mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 58 470 SEK (195 369)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 518 715 SEK (-3 880 599)
  • Resultat efter finansiella poster var -6 268 270 SEK (-6 855 583)
  • Resultat efter skatt var -6 268 270 SEK (-6 855 583)
  • Resultat per aktie var -0,35 SEK (-1,89)

VD Anders Weilandt kommenterar

Migrän – framgångsrik interimanalys bekräftar en fantastisk möjlighet

Det är med stor tillfredsställelse som vi nyligen kunde meddela att den rekommendation vi fått i den framgångsrika interimanalysen bekräftar att studien är på rätt spår, med ursprunglig utformning. I den här interimanalysen, som gjordes på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras, så fortsätter studien enligt rekommendationen från den oberoende analysen – utan att vi behöver ändra designen eller antalet patienter.

I det beskedet ligger en väldigt stark signal från monitoreringskommittén om att antagandena gjorda i studiens design är hållbara, och att det finns en påtaglig sannolikhet att slutresultatet kommer att bli statistiskt signifikant. Det betyder i klarspråk att om patienterna i den fortsatta studien svarar på liknande sätt som de första 50 så är det sannolikt att studien når de uppsatta målen.

Även om kronisk migrän är förknippad med betydande funktionshinder och kostnader har få behandlingar visat sig vara effektiva. Den globala marknaden för migränläkemedel har ett prognostiserat värde om 7,7 miljarder USD år 2025, med en CAGR om cirka 18 %. Men att behandla migrän med medicin fungerar inte för alla personer, detta då många av de tillgängliga produkterna idag har starka biverkningar, vilket ej är optimalt för vissa patienter.

I ett tänkt läge där vi i slutet av hösten i så fall kan redovisa ett positivt slutresultat för migränbehandling med K.O.S, så blir det resultatet också en väsentlig del i vår ansökan om CE-märke, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU. Med tanke på det relativt sett enorma marknadsvärde som migränvård representerar, så ser jag givetvis fram mot den möjligheten med minst sagt spänd förväntan.

Då marknader och distributionskanaler kan väljas så att de sammanfaller för bådadera indikationer som vi riktar oss åt skulle ett erbjudande av en migränbehandling i tillägg kunna medföra en avsevärt större kommersiell potential utan drastiskt ökade insatser. 

Vi är totalt inriktade mot att så snabbt som möjligt kunna bevisa vad potentialen med att lägga till migränindikationen är värd, och det gör vi lämpligast genom att succesivt lägga till framsteg i vår marknadsbearbetning.

En första större kommersiell order i Italien

Vi ingick i höstas ett avtal med Vedise i Rom som marknadspartner för Italien – Europas fjärde största marknad för medicinteknik värd ca 96 miljarder kronor, och med 5 procent av världens konsumtion av migränläkemedel. Vi kunde nyligen meddela att vi nu erhållit en första kommersiell order till ett värde om ca 350 tusen kronor.

Vedise är en väletablerad och resursstark aktör inom både öron-näsa-hals och neurologi sedan många år, varför vi bör kunna se växande försäljning till Italien under 2019.

Kronisk nästäppa – en folksjukdom vården inte hanterar

Vi fortsätter ta flera viktiga steg på vägen mot att etablera Chordates K.O.S-behandling av kronisk nästäppa på en marknad som enligt vetenskapliga publikationer uppgår till 200 miljoner personer. Av dessa avser hälften idiopatisk rinit som är vårt fokusområde.

Det är ett enormt tal, men givet de positiva resultaten från de hittills slutförda kliniska studierna, vår egen erfarenhet från praktisk klinisk verksamhet – och det faktum att det idag saknas effektiva behandlingar för den här patientgruppen – så är vi övertygade om att vi tillsammans med våra distributörer på hittillsvarande huvudmarknader på ett fåtal år ska kunna ta en försvarlig marknadsandel. 

OBS-lista

Chordate har, som tidigare kommunicerats under en längre tid, alltid återkommande kassabrist. Bolaget drivs med förlust och är beroende av kapitaltillskott från nya och gamla ägare. Så är det i de flesta uppstarts- och utvecklingsprojekt, så även i Chordate. Det finns ett krav från NGM-börsen att listade bolag ska ha en säkrad kassa över viss tid. Från tid till annan så är inte det fallet för Chordate och under sådana perioder så väljer NGMs marknadskontroll att upplysa aktiemarknaden om detta, genom så kallad observationslistning. För närvarande befinner sig Chordates aktie på observationslistan hos NGM, något vi arbetar intensivt med att ändra på så snart som möjligt.

Framtid

Chordate kan bevisligen erbjuda en effektiv behandling på en marknad som saknar effektiva alternativ avseende kronisk nästäppa – och snart hoppas vi kunna erbjuda marknaden en behandling för ytterligare en indikation, kronisk migrän. Vi ser en stor potential för vår migränbehandling som ett unikt långtidsverkande icke-farmaceutiskt alternativ. Där tar vi nu de första stegen mot att säkerställa en framtida kommersiell framgång genom marknadsarbete och uppstart för att kunna CE-märka.

Vi är dock i fortsatt behov av extern finansiering för att kunna realisera bolagets fulla potential. Efter rapportperioden slutförde vi en nyemission som tar oss ytterligare en bit mot positivt kassaflöde, men vi är inte i mål. Diskussioner med potentiella finansiärer pågår kontinuerligt och bolaget kommer succesivt att behöva resa ytterligare kapital.  

Det är med stor glädje och med tillförsikt som jag och mina kollegor blickar framåt!

Kista, maj 2019

Anders Weilandt, VD

2019-05-24

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 08:50 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-05-24.pdf
Chordate Delarsrapport Q1 2019.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt