Chordate Medical Holding AB (publ) Interim Report January-March 2024

Summary of the period January–March 2024

 • Net turnover was SEK 257,677 (120,421)
 • Cash flow from operating activities was SEK -5,908,058 (-8,479,928)
 • Profit/loss after financial items was SEK -6,019,201 (-7,113,134)
 • Profit/loss after tax was SEK -6,019,201 (-7,113,134)
 • Earnings per share were SEK -0.02 (-0.03)

Breakthrough in several markets and strengthened cash flow via an issue
During the first quarter of the year, much of our focus has been on introducing Ozilia Migraine in the industry and investor circles surrounding Life Science. During several investor congresses, we have connected with interesting contacts who see the potential in Ozilia.

We find another highlight during the first months of the year in Germany, where the first migraine patients started treatment with Ozilia. It is very satisfying that the first clinic with private paying patients has started on a central focus market.

 • First migraine patients treated in Germany
 • Strong interest at several investing congresses
 • New case report on Ozilia published: “Effective for both pain relief and reduced frequency of migraine attacks”
 • Patents approved in Europe and USA
 • Cash strengthened by approximately SEK 23 million before costs after the rights issue. Additional proceeds may come from warrant series T08

First migraine patients treated in Germany
At the beginning of January, Chordate trained clinic staff and assisted in the initiation of treatment for the first three patients in Germany. Chordate and the clinic signed an agreement in November 2023 for the installation of Chordate's drug-free alternative for preventive migraine treatment.

At the end of January, we also signed an agreement with a second clinic in Germany. The Company's ambition for the German market is to eventually also establish individual insurance compensation for the treatment. This is a key first step for being able to further scale up sales.

Strong interest at several investing congresses
We participated during the first quarter and thereafter in several international investing congresses that target Life Science, including in Switzerland, London and Oslo. As Ozilia reaches higher levels of acceptance and success on our focus markets, we are working to increase knowledge about the Company and Ozilia among potential investors and buyers of the Company. This is part of the Company's overarching strategy and thus something we will continue to work with even during the rest of the year.

New case report on Ozilia published: “Effective for both pain relief and reduced frequency of migraine attacks”
In March, an Italian case report on Ozilia by a team at Campus BioBedico in Rome was published in the prestigious scientific journal Cephalalgia Reports. The case report describes a 60-year-old male patient whose days with migraines decreased significantly, from 18 to 7 days per month, with a simultaneous significant reduction in pain level.

The article also indicates that pain relief and reduction of migraine days from the initial treatment period had a sustained effect. After about three months, the patient underwent another treatment period with Ozilia, resulting in a quicker and more significant response.

Patents approved in Europe and the USA
In February, the European Patent Office granted Chordate's patent application EP 20163024.1 from 2020. The patent application pertains to the Company's treatment technique Ozilia, especially targeting chronic migraine. After the end of the period, at the beginning of May, the United States Patent and Trademark Office announced its intention to grant Chordate's patent application US 17/942,912 from 2022.

The Company thus currently has 79 patents distributed between 32 countries and 9 patent families related to different aspects of the Company's treatment techniques. Each newly granted patent is positive since the Company’s intellectual property rights enable exclusivity on the market, which is a pillar of the ownership value the Company is building.

Strengthened cash after rights issue
The rights issue conducted in January 2024 was subscribed to approximately 55 percent and raised approximately SEK 23 million for the Company before issue costs, and in the event of full exercise of all warrants series TO 8 that are issued, Chordate Medical may receive additional proceeds in November 2024.

Focus in 2024

 • Proof-of-Concept in the focus markets
 • Generate attention in the industry and investor circles
 • Product registration in China, Saudi Arabia, UAE and USA
 • The studies PM009 and PM010

Kista, May 2024
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport januari-mars 2024

Sammanfattning av perioden januari-mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 257 677 SEK (120 421)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 908 058 SEK (-8 479 928)
 • Resultat efter finansiella poster var -6 019 201 SEK (-7 113 134)
 • Resultat efter skatt var -6 019 201 SEK (-7 113 134)
 • Resultat per aktie var -0,02 SEK (-0,03)

Genombrott på flera marknader och stärkt kassa via emission
Under årets första kvartal har mycket av vårt fokus varit att introducera Ozilia Migraine i de industri- och investerarkretsar som omger Life science. Under flera investerarkongresser har vi knutit intressanta kontakter som ser potentialen i Ozilia.

En annan höjdpunkt under årets första månader hittar vi i Tyskland där de första migränpatienterna inledde behandling med Ozilia. Det är mycket tillfredsställande att den första kliniken med privatbetalande patienter har kommit i gång på en central fokusmarknad.

 • Första migränpatienterna behandlade i Tyskland
 • Stort intresse på flera investeringskongresser
 • Ny fallbeskrivning med Ozilia publicerad: ”Effektiv för både smärtlindring och minskad frekvens av migränanfall”
 • Patent godkända i Europa och USA
 • Kassan stärkt med cirka 23 MSEK före kostnader efter företrädesemission, potentiellt ytterligare förstärkning av kassan kan komma från från option TO8

Första migränpatienterna behandlade i Tyskland
I början av januari genomförde Chordate utbildning av klinikpersonalen och hjälpte till vid uppstarten av de tre första patienterna i Tyskland. Chordate och kliniken tecknade i november 2023 avtal om installation av Chordates läkemedelsfria alternativ för förebyggande migränbehandling.

I slutet av januari tecknade vi också avtal med en andra klinik i Tyskland. Bolagets ambition för den tyska marknaden är att så småningom även få till stånd individuell försäkringsersättning för behandlingen. Det är ett viktigt första steg för att kunna ytterligare skala upp försäljningen.

Stort intresse på flera investeringskongresser
Under det första kvartalet och därefter har vi medverkat på flera internationella investeringskongresser inriktade på Life Science, bland annat i Schweiz, London och Oslo, När Ozilia når allt större acceptans och framgång på våra fokus-marknader så arbetar vi med att öka kännedomen om bolaget och Ozilia hos potentiella investerare och köpare av bolaget. Detta är en del av bolagets övergripande strategi och därmed något vi kommer fortsätta med även under resten av året.

Ny fallbeskrivning med Ozilia publicerad: ”Effektiv för både smärtlindring och minskad frekvens av migränanfall”
I mars publicerades en italiensk fallbeskrivning med Ozilia, från ett team på Campus BioMedico i Rom, i den ansedda tidskriften Cephalalgia Reports. Fallbeskrivningen redogör för en 60-årig man vars dagar med migrän minskade kraftigt, från 18 till 7 dagar per månad med samtidig signifikant minskning av smärtnivå.

Fallbeskrivningens artikel redovisar även att smärtlindring och reduktion av migrändagar från det första behandlingsperioden hade en ihållande effekt. Efter cirka tre månader genomgick patienten ytterligare en behandlingsperiod med Ozilia, vilken resulterade i en snabbare och mer signifikant respons.

Patent godkända i Europa och USA
I februari beviljade Europeiska patentverket vår patentansökan EP 20163024.1 från 2020. Patentansökan rör bolagets behandlingsteknik Ozilia, framför allt inriktad på kronisk migrän. Efter periodens slut, i början av maj, meddelade det amerikanska patentverket sin avsikt att bevilja Chordates patentansökan US 17/942,912 från 2022.

Bolaget innehar därmed i dagsläget 79 patent fördelade på 32 länder och 9 patentfamiljer, som behandlar olika aspekter av bolagets behandlingstekniker. Varje nytt beviljat patent är positivt eftersom bolagets immateriella rättigheter möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger.

Stärkt kassa efter företrädesemission
Företrädesemissionen som genomfördes i januari 2024 tecknades till cirka 55 procent och tillförde bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid i november 2024.

Fokus under 2024

 • Proof-of-Concept i focusmarknaderna
 • Skapa uppmärksamhet inom industri och investerarkretsar
 • Produktregistrering i Kina, Saudi, UAE och USA
 • Studierna PM009 och PM010

Kista, maj 2024
Anders Weilandt, VD

Year-End Report Chordate Medical Holding AB (publ) January – December 2023

Summary of the period October–December 2023

 • Net turnover was SEK 481,597 (20,347)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -7,501,648 (-6,126,772)
 • Profit/loss after financial items was SEK -9,842,912 (-8,078,967)
 • Profit/loss after tax was SEK –9,842,912 (-8,078,967)
 • Earnings per share were SEK -0.04 (-0.05)

Summary of the period January–December 2023

 • Net turnover was SEK 976,281 (108,517)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -27,263,296 (-24,979,043)
 • Profit/loss after financial items was SEK –29,186,675 (-27,942,965)
 • Profit/loss after tax was SEK –29,186,675 (-27,942,965)
 • Earnings per share were SEK -0.13 (-0.18)
 • The Board proposes that no dividend be paid for the 2023 financial year

COMMENTS FROM CEO ANDERS WEILANDT

Breakthrough in several markets and strengthened cash via new issue

During 2023, we reached many important milestones. The decisive results of the migraine study were presented at several international congresses and could be used as strong support for our marketing after the mid-year mark. Furthermore, during the year we achieved breakthroughs in our key markets Germany and Saudi Arabia. After the end of the period, a rights issue was carried out that brought the Company approximately SEK 23.0 million before issue costs, which we are now using to further increase sales work and come closer to our strategic goal.

 • Several market breakthroughs
 • Strong interest in Ozilia and study results at several scientific congresses
 • First patients included in two new studies
 • Launch of Ozilia in the United Arab Emirates
 • Cash was strengthened in February 2024 by approximately SEK 23 million before costs

Several market breakthroughs

At the beginning of May, our new distributor in Saudi Arabia, Janin Medical, received its first key order for equipment and supplies for the treatment method Ozilia® for chronic rhinitis. The customer was the private healthcare company Nahdi Care Clinics, which has four hospitals located in the country’s second-largest city, Jeddah. Janin Medical is also driving the process of securing market authorization for the migraine indication.

A first agreement with a clinic in Germany at the end of November was followed by another at the beginning of 2024. It is very satisfying to be able to tick off a breakthrough in one of the markets we are focusing on. This is another important step toward the goal of building up a volume of returning patients at a number of clinics as regular customers.

Strong interest in Ozilia at several congresses

During the fourth quarter, we continued to exhibit and present Ozilia at several international fairs and congresses such as European Headache Congress in Barcelona and Deutsche Schmerzkongress in Mannheim. The many leads we have brought home from these marketing efforts clearly show that awareness of Ozilia is starting to establish itself at very satisfactory levels.

The primary results from the PM007 migraine study were presented for the first time at the American Headache Society's congress in Austin, Texas, in June and then also at International Headache Congress in Seoul in September. The scientific article with the results that will be published in the near future will be an extremely important tool for us in our continued sales efforts.

First patients included in two studies

The Company's two active studies PM010 and PM009 included the first patients at the end of the year. PM010 is an after-market study, which is part of the regulatory requirement for the migraine product's CE marking, but it is also very important as a basis for treating doctors about how often the treatment needs to be given to different types of patients.

The pilot study PM009 aims to evaluate the effect of Ozilia in the preventive treatment of patients with chronic migraine who do not respond to treatment with CGRP inhibitors and other migraine medications. PM009 is an exploratory study with a possible potential upside for the Company.

Launch in the United Arab Emirates

At the end of November, the Company contracted MEDSWAN MEDICAL SUPPLIES L.L.C, Dubai as a market expert in the United Arab Emirates (UAE) for the introduction of the Company's product Ozilia on the UAE market.

Strengthened cash after rights issue

The rights issue that was carried out in January 2024 was subscribed to approximately 55 percent and brought the Company approximately SEK 23 million before issue costs, and if all issued warrants in series TO 8 are fully exercised, Chordate Medical may receive additional issue proceeds in the fall of 2024. With the improved cash flow, we can now finance the continued market and sales work. The support for the Company's path toward an exit is a clear indication of the strength of Chordate's offer, and I would like to thank all our shareholders for the support and confidence shown in the issue.

Focus in 2024

 • Continue to increase the number of clinic installations in focus markets
 • Market authorization in Saudi Arabia, United Arab Emirates, USA and China
 • Additional markets may be added to the list
 • Continue to inform the major players in the neurology market about the Company's successes

Kista, March 2024
Anders Weilandt, CEO

Bokslutskommuniké Chordate Medical Holding AB (publ) januari – december 2023

Sammanfattning av perioden oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 481 597 SEK (20 347)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -7 501 648 SEK (-6 126 772)
 • Resultat efter finansiella poster var -9 842 912 SEK (-8 078 967)
 • Resultat efter skatt var -9 842 912 SEK (-8 078 967)
 • Resultat per aktie var -0,04 SEK (-0,05)

Sammanfattning av perioden januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 976 281 SEK (108 517)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -27 263 296 SEK (-24 979 043)
 • Resultat efter finansiella poster var –29 186 675 SEK (-27 942 965)
 • Resultat efter skatt var –29 186 675 SEK (-27 942 965)
 • Resultat per aktie var -0,13 SEK (-0,18)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR

Genombrott på flera marknader och stärkt kassa via emission

Under 2023 nådde vi många viktiga milstolpar. Migränstudiens avgörande resultat presenterades på flera internationella kongresser, och kunde från halvårsskiftet användas som starkt stöd för vår marknadsföring. Vidare nådde vi under året genombrott i nyckelmarknaderna Tyskland och Saudiarabien. Efter periodens slut genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader, vilket vi nu använder för att ytterligare öka säljarbetet och komma närmare vårt strategiska mål.

 • Flera marknadsgenombrott
 • Stort intresse för Ozilia och studieresultat på flera vetenskapliga kongresser
 • Första patienterna inkluderade i två nya studier
 • Lansering av Ozilia i Förenade Arabemiraten
 • Kassan stärktes i februari 2024 med cirka 23 MSEK före kostnader

Flera marknadsgenombrott

I början av maj tog vår nya distributör i Saudiarabien, Janin Medical sin första viktiga order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden Ozilia® för kronisk rinit. Kunden var det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah. Samtidigt driver Janin Medical processen för marknadstillstånd för migränindikationen.

Ett första avtal med en klinik i Tyskland i slutet av november följdes upp av ytterligare ett i början av 2024. Det är mycket tillfredställande att kunna bocka av ett genombrott på en av de marknader vi fokuserar på. Detta är ännu ett viktigt steg mot målet att bygger upp en volym av återkommande patienter på ett antal kliniker som reguljära kunder.

Stort intresse för Ozilia på fler kongresser

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att ställa ut och presentera Ozilia på flera internationella mässor och kongresser såsom European Headache Congress i Barcelona och Deutsche Schmerzkongress i Mannheim. De många leads vi tagit hem från de här marknadssatsningarna visar tydligt att kännedomen om Ozilia börjar etablera sig på mycket tillfredställande nivåer.

De primära resultaten från migränstudien PM007 presenterades för första gången på American Headache Societys kongress i Austin, Texas i juni, och därefter även på världskongressen International Headache Congress i Seoul i september. Den vetenskapliga artikeln med resultaten som publiceras inom en snar framtid kommer vara ett ytterst viktigt verktyg för oss i våra fortsatta säljinsatser.

Första patienterna inkluderade i två studier

Bolagets två aktiva studier PM010 och PM009 inkluderade i slutet av året de första patienterna. PM010 är en eftermarknadsstudie, vilket är en del av det regulatoriska kravet för migränproduktens CE-märkning, men även med stor betydelse som underlag till behandlande läkare om hur ofta behandlingen behöver ges till olika typer av patienter.

Pilotstudien PM009 har som syfte att utvärdera effekten av Ozilia vid förebyggande behandling av patienter med kronisk migrän som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare och andra migränläkemedel. PM009 är en explorativ studie med möjlig potentiell uppsida för bolaget.

Lansering i Förenade Arabemiraten

I slutet av november kontrakterade bolaget MEDSWAN MEDICAL SUPPLIES L.L.C, Dubai som marknadsexpert i Förenade Arabemiraten (UAE) för introduktion av bolagets produkt Ozilia på UAE-marknaden.

Stärkt kassa efter företrädesemission

Företrädesemissionen som genomfördes i januari 2024 tecknades till cirka 55 procent och tillförde bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under hösten 2024. Med den stärkta kassan kan vi nu finansiera det fortsatta marknads- och försäljningsarbetet. Stödet för bolagets väg mot en exit är ett tydligt kvitto på styrkan i Chordates erbjudande, och jag vill tacka alla våra aktieägare för stödet och förtroendet som visats i emissionen.

Fokus under 2024

 • Fortsätta att öka antal klinikinstallationer på fokusmarknaderna
 • Marknadstillstånd i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, USA och Kina
 • Ytterligare marknader kan läggas till listan
 • Fortsätta att informera de större aktörerna inom neurologi om företagets framgångar

Kista, mars 2024
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport juli-september 2023

Sammanfattning av perioden juli-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 210 947 SEK (0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4 961 395 SEK (-5 623 481)
 • Resultat efter finansiella poster var -4 938 361 SEK (-6 139 836)
 • Resultat efter skatt var -4 938 361 SEK (-6 139 836)
 • Resultat per aktie var -0,02 SEK (-0,04)

Sammanfattning av perioden januari-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 494 684 SEK (88 170)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -19 761 647 SEK (-18 852 271)
 • Resultat efter finansiella poster var -19 343 762 SEK (-19 481 497)
 • Resultat efter skatt var -19 343 762 SEK (-19 481 497)
 • Resultat per aktie var -0,08 SEK (-0,12)

INTERNATIONELLT INTRESSE OCH NYTT VARUMÄRKE
Årets tredje kvartal innebar start för höstens serie av vetenskapliga kongresser där vi även lanserade det nya varumärket Ozilia® som nu ersätter K.O.S på samtliga marknader där behandlingen erbjuds. Perioden inleddes med att en poster redovisade resultaten från vår avgörande migränstudie PM007 på International Headache Congress i Seoul. Ozilia® lyftes av flera andra föreläsare som ett möjligt värdefullt alternativ när läkemedel inte är lämpligt eller önskvärt.

 • Studieresultat presenterades på IHC2023 i Seoul
 • Artikelmanuskript för PM007 inskickat
 • Fallbeskrivning från migränstudien presenterades i Berlin
 • Lansering av nya varumärket Ozilia®
 • Ny uppdragsanalys

Studieresultat presenterades på IHC2023 i Seoul
Efter de första presentationerna i Austin och Berlin i juni så presenterades de kliniska studieresultaten från PM007 även för i princip hela världens ledande skikt inom migränvård, forskning och industri på International Headache Congress i Seoul 14-17 september. Detta var första gången Chordate ställde ut på internationell nivå vilket gav ett tydligt kvitto på att Ozilia® ses som ett relevant läkemedelsfritt alternativ, och att kännedomen om vår behandlingsteknik blev ordentligt spridd bland betydelsefulla kongressdeltagare. Vi kunde knyta värdefulla nya kontakter både i Europa och USA som har potential att leda till en intressant utveckling av vår affär.

Fallbeskrivning från migränstudien presenterades i Berlin
Dr Tim Jürgens presenterade en fallbeskrivning från migränstudien PM007 på The German Migraine and Headache Society Congress 30 juni i Berlin. Fallbeskrivningen redogjorde för en av patienterna i studien med mycket svårbehandlad huvudvärk. Efter behandling med Ozilia® uppvisade patienten en kraftig minskning av antal migränepisoder från 18 till 8 dagar. Den positiva effekten varade i fyra månader utan ytterligare behandlingar.
Det här är ett enskilt fall med anmärkningsvärd effekt. Givet att patienten hade få fungerande läkemedelsalternativ på grund av sin sjukdomsbild i övrigt, så visar rapporten på värdet med Ozilia® som alternativ när effekt uteblir med andra befintliga behandlingar.

Artikel inskickad för PM007
Författarna till PM007-studien meddelade att man skickade in manus till en prominent vetenskaplig tidskrift i slutet av augusti. Efter publicering blir artikeln ett värdefullt verktyg i vårt marknads- och försäljningsarbete. Publicerade resultat är dessutom ett nödvändigt underlag för framgång i olika vårdersättnings-processer.

Lansering av nya varumärket Ozilia®
Vår behandling marknadsförs under namnet Ozilia® eller Ozilia® Migraine. Det nya varumärket är nästa steg i utrullningen och kommersialiseringen av behandlingen på våra nyckelmarknader. Namnet har fått ett mycket varmt mottagande och man lyfter särskilt fram att namnet är ett kvinnonamn, eftersom cirka 70 procent av migränpatienterna är kvinnor.

Ny uppdragsanalys
Av över 900 noterade bolag i Sverige så erbjuder uppskattningsvis 1/3 så kallad uppdragsanalys för att underlätta bedömningen av bolaget för sina ägare och intressenter. Att Chordate nu beställer uppdragsanalys av Kalqyl är av samma anledning. Vi arbetar mot att på sikt kunna erbjuda våra ägare ett bud från en internationell aktör som är intresserad av att lägga till vår teknologi till sin produktportfölj. Värdet på bolaget borde då teoretisk vara lika med värdet som köparen ser i att själv marknadsföra och sälja teknologin där man är aktiv, ofta globalt. Vi antar principiellt att sådana hypotetiska bud rimligen borde utgöra en del av ett teoretiskt värde för teknologin, inte hela. Traditionell aktie- eller bolagsanalys är oftast baserad på nuvärdesberäkning av fritt kassaflöde. Dvs. vad är värdet de närmaste åren av den vinst som en verksamhet själv kan generera, som inte behövs till annat i rörelsen. Den analysprincipen – vilken är vanligast och i det flesta fall rätt verktyg – blir dock problematisk när strategin i bolaget som analyseras i stället handlar om att visa ett värde i en köpares bedömning – där teknologin kan ha ett mycket större värde för någon annan, än vad bolaget själv kan åstadkomma genom vinstgenerering från egen försäljning. Vi har därför avtalat om uppdragsanalys från Kalqyl, vilket vi liksom de flesta andra mindre bolag betalar för. Kalqyl och andra analysfirmor utför och publicerar sina analyser under eget ansvar och oberoende från uppdragsgivaren för att bevara sitt renommé, vilket för dem är helt existensavgörande. Vår bedömning är att Kalqyl har kapacitet och intresse att utföra en strategibaserad analys och publicera den som en del av underlaget för marknadens bedömning av Chordate.

Fokus under resten av året
Under årets sista del fortsätter arbetet på våra fokusmarknader Finland, Tyskland, UK, Italien, (Israel, tyvärr på paus) och Saudiarabien. Listan med kundprospekt växer och vi kommer närmare mål på flera punkter. Marknadsföring syns i form av utställningar på specialistkongresser:

 • IHC2023, Seoul Sydkorea, 14-17/9
 • Deutscher Schmerzkongress 2023, Mannheim, 18-21/10
 • Neurologdagarna 2023, Helsingfors, 1-3/11
 • EHC2023, Barcelona, 6-9/12

Kista, oktober 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report July-September 2023

Summary of the period July–September 2023

 • Net turnover was SEK 210,947 (0)
 • Cash flow from operating activities was SEK -4,961,395 (-5,623,481)
 • Profit/loss after financial items was SEK -4,938,361 (-6,139,836)
 • Profit/loss after tax was SEK -4,938,361 (-6,139,836)
 • Earnings per share were SEK -0.02 (-0.04)

Summary of the period January–September 2023

 • Net turnover was SEK 494,684 (88,170)
 • Cash flow from operating activities was SEK -19,761,647 (-18,852,271)
 • Profit/loss after financial items was SEK -19,343,762 (-19,481,497)
 • Profit/loss after tax was SEK -19,343,762 (-19,481,497)
 • Earnings per share were SEK -0.08 (-0.12)

INTERNATIONAL INTEREST AND NEW BRAND NAME
The third year of the quarter marked the start of the fall’s series of scientific congresses where we also launched the new brand name Ozilia® that now replaces K.O.S on all markets where the treatment is offered. The period started with a poster presentation at the International Headache Congress in Seoul of the results from our crucial migraine study PM007. Ozilia® was mentioned by several other lecturers as a potentially valuable alternative when medication is not appropriate or desirable.

 • Study results presented at IHC2023 in Seoul
 • Submission of article manuscript for PM007
 • Presentation in Berlin of case study from the migraine study
 • Launch of new brand name Ozilia®
 • New commission analysis

Study results presented at IHC2023 in Seoul
After the first presentations in Austin and Berlin in July, the clinical study results from PM007 were also presented to basically the global leaders in migraine care, research and the industry at the International Headache Congress in Seoul September 14–17. This was the first time Chordate exhibited at an international level, which clearly indicated that Ozilia® is viewed as a relevant medicine-free alternative and knowledge about our treatment technique was properly disseminated among key congress participants. We were able to connect with valuable new contacts in both Europe and the USA that have the potential to lead the development of our business in an interesting direction.

Presentation in Berlin of case study from the migraine study
Dr. Tim Jürgens presented a case study from the migraine study PM007 at The German Migraine and Headache Society congress on June 30 in Berlin. The case study described one of the patients in the study with a headache that was very difficult to treat. After treatment with Ozilia®, the patient showed a sharp reduction in the number of migraine episodes, from 18 to 8 days. The positive effect lasted for four months without further treatment sessions. This is a single case with a remarkable effect. Given that the patient had few functional medical alternatives due to other illnesses, the report shows the value of Ozilia® as an alternative when other existing treatments are ineffective.

Article submitted for PM007
The authors of the PM007 study announced that they had submitted a manuscript to a prominent scientific journal at the end of August. After publication, the article will be a valuable tool in our marketing and sales effort. Published results are also a necessary basis for success in various reimbursement processes.

Launch of new brand name Ozilia®
Our treatment is now marketed under the name Ozilia® or Ozilia® Migraine. The new brand name is the next step in the rollout and commercialization of the treatment on our key markets. The name has been warmly received, with special attention given to the fact that it is a female name since around 70 percent of migraine patients are women.

New commission analysis
Of more than 900 listed companies in Sweden, it is estimated that one-third offer so-called commission analyses to facilitate the assessment of the company for its owners and stakeholders. Chordate is now ordering a commission analysis from Kalqyl for the same reason. We are taking steps toward the long-term goal of being able to offer our owners a bid from an international actor who is interested in adding our technology to their product portfolio. The value of the company should then theoretically be the same as the value that the buyer sees in marketing and selling the technology where it is active, often globally. We assume in principle that such hypothetical bids reasonably should constitute part of the theoretical value for the technology, but not all of it. Traditional equity or corporate analysis is often based on present value calculations of unrestricted cash flow; in other words, the value in the new few years of the profit that a business can generate itself that is not needed for some other activity in the business. The analysis principle, which is the most common and in most cases the proper tool, becomes problematic when the strategy in the company that is being analyzed instead is about showing a value in a buyer’s assessment—where the technology can have a much larger value for another party than what the company itself can achieve through profit generation from its own sales. We have therefore signed an agreement for a commissioned analysis from Kalqyl, which we, like most other small companies, will pay for. Kalqyl and other analysis firms conduct and publish their analyses at their own risk and independent from the client to preserve their reputation, which for them is crucial for their existence. We make the assessment that Kalqyl has the capacity and interest to perform a strategy-based analysis and publish it as part of the basis for the market’s assessment of Chordate.

Focus during the rest of the year
During the last part of the year, work will continue in our focus markets Finland, Germany, the UK, Italy, (Israel, unfortunately temporarily halted) and Saudi Arabia. The list of prospective clients is growing, and we are approaching our targets on several points. Marketing is in the form of exhibitions at specialist congresses:

 • IHC2023, Seoul, South Korea, 9/14–17
 • Deutscher Schmerzkongress 2023, Mannheim, 10/18–21
 • Neurologdagarna 2023, Helsinki, Finland, 11/1–3
 • EHC2023, Barcelona, 12/6–9

Kista, October 2023
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report April-June 2023

Summary of the period April–June 2023

 • Net turnover was SEK 163,316 (19,538)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -6,320,325 (-5,812,210)
 • Profit/loss after financial items was SEK -7,292,267 (-5,962,508)
 • Profit/loss after tax was SEK -7,292,267 (-5,962,508)
 • Earnings per share were SEK -0.03 (-0.04)

Summary of the period Jan–June 2023

 • Net turnover was SEK 283,737 (88,170)
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK -14,800,251 (-13,228,791)
 • Profit/loss after financial items was SEK -14,405,401 (-13,341,661)
 • Profit/loss after tax was SEK -14,405,401 (-13,341,661)
 • Earnings per share were SEK -0.06 (-0.08)

INCREASED ACTIVITY ON SEVERAL KEY MARKETS
The second quarter of the year centered around the presentation of the final results from Chordate Medical’s crucial clinical study PM007 at international arenas for the industry in the USA and Germany. Interest in the study’s results is strong and growing, and when I meet doctors active in the migraine field it becomes clear that there is a considerable need for alternatives and complements to the medications that are normally used. We are also continuing to see strong and increasing activity in our key markets, where one highlight was that in May we received an order for rhinitis treatment from a private hospital chain in Jeddah, Saudi Arabia.

 • Presentation of study results in the USA and Germany
 • Breakthrough order from Saudi Arabia
 • Ethical approval from NHS for new migraine study
 • Fully subscribed incentive program for the Board of Directors and management
 • PM007 presentation at IHC2023 in Seoul – we will have an exhibition
 • Submission of article manuscript for PM007

Presentation of study results in the USA
The crucial clinical study PM007 was presented at the American Headache Society Scientific Meeting in Austin, Texas, by coordinating principal investigator Dr. Jan Hoffmann from Kings College in London. It was the first time the primary parts of the final results from the study were presented at a scientific congress, and Dr. Hoffmann’s lecture was attended by approximately 300 migraine specialists. Judging by the subsequent questions from the audience, the presentation was received with great interest. The questions asked mainly pertained to the study design, patient population, and the ease of use of the K.O.S product.
 
Article submitted for PM007
We are pleased to report that the authors of this crucial article have now submitted a manuscript to a prominent scientific journal. After publication, the article will be a valuable tool in our marketing and sales effort. Published results are also a necessary basis for success in various reimbursement processes.
 
Breakthrough order from Saudi Arabia
At the beginning of May, our new distributor in Saudi Arabia, Janin Medical, received its first key order for equipment and supplies for the treatment method K.O.S for chronic rhinitis. The customer is the private healthcare company Nahdi Care Clinics, which has four hospitals located in the country’s second largest city, Jeddah.

In addition to the installations we already have in Saudi Arabia, three publicly owned hospitals in Jeddah, Makkah and Dammam have evaluated K.O.S, and Janin Medical is expecting orders from all three. In addition to the efforts to increase the business within chronic rhinitis, Janin Medical is also driving the process of registering a market authorization for K.O.S for chronic migraine.

Ethical approval from NHS for new migraine study
At the beginning of May, the ethics committee of the National Health Service (NHS) in the UK approved the study design for our upcoming scientific study PM009, which aims to evaluate the efficacy of K.O.S in the preventive treatment of chronic migraine on patients not responding to treatment with monoclonal antibodies targeting the CGRP pathway. Any level of positive outcome in the study will likely mean a great opportunity for the Company since the patient group in question has very few treatment options left. The first patient can be expected in mid-September.
 
Fully subscribed incentive program for the Board of Directors and management
The Company’s two newly established incentive programs were fully subscribed in May by management and the Board of Directors. The aim of the incentive programs is for current and future employees and consultants at Chordate Medical to be able to become long-term owners and benefit from and advocate for a positive value development in the share in the Company during the period covered by the proposed program and that the Company will be able to keep and recruit competent and engaged staff. Subscription to the programs entails an increase in share capital by SEK 1,000,000 and SEK 375,000, respectively if the warrants are fully used to subscribe shares in the subscription period.
 
Focus during the rest of the year
Through the end of the year, work will continue on sales in all our focus markets: Finland, Germany, UK, Italy, Israel and Saudi Arabia. Our marketing specialists are pursuing a number of prospects with the goal of receiving final orders. Marketing to support these efforts will primarily take the form of exhibitions at specialist congresses:

 • IHC2023, Seoul, South Korea, 9/14–17
 • Deutscher Schmerzkongress 2023, Mannheim, Germany, 10/18–21
 • Neurologdagarna 2023, Helsinki, Finland, 11/1–3
 • Regional symposiums and congresses

Kista, August 2023
Anders Weilandt, CEO

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport april-juni 2023

Sammanfattning av perioden april-juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 163 316SEK (19 538)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6 320 325 SEK (-5 812 210)
 • Resultat efter finansiella poster var -7 292 267 SEK (-5 962 508)
 • Resultat efter skatt var -7 292 267 SEK (-5 962 508)
 • Resultat per aktie var -0,03 SEK (-0,04)

Sammanfattning av perioden jan-juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 283 737 SEK (88 170)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -14 800 251 SEK (-13 228 791)
 • Resultat efter finansiella poster var –14 405 401 SEK (-13 341 661)
 • Resultat efter skatt var –14 405 401 SEK (-13 341 661)
 • Resultat per aktie var -0,06 SEK (-0,08)

ÖKAD AKTIVITET PÅ FLERA NYCKELMARKNADER
Årets andra kvartal präglades av att slutliga resultat från Chordate Medicals avgörande kliniska studie PM007 presenterades på internationella branscharenor i USA och i Tyskland. Intresset för studiens resultat är stort och växande, och när jag träffar läkare som är verksamma inom migränområdet blir det tydligt att det finns ett stort behov av alternativ och komplement till de läkemedel som vanligen används. Vi ser också fortsatt stark och ökande aktivitet på våra nyckelmarknader där en höjdpunkt var att vi i maj fick en order på rinitbehandlingen från en privat sjukhuskedja i Jeddah, Saudiarabien.

 • Presentation av studieresultat i USA och Tyskland
 • Genombrottsorder från Saudiarabien
 • Etikgodkännande från NHS på ny migränstudie
 • Styrelse och ledning fulltecknar incitamentsprogram
 • PM007 presenteras på IHC2023 i Seoul – vi ställer ut
 • Artikelmanuskript för PM007 inskickat

Presentation av studieresultat i USA
Den avgörande kliniska studie PM007 presenterades på American Headache Society Scientific Meeting, Austin Texas, av koordinerande studieledare dr Jan Hoffmann från Kings College i London. Det var första gången de primära delarna av de slutliga resultaten från studien har presenterats på en vetenskaplig kongress, och dr Hoffmanns föreläsning besöktes av cirka 300 migränspecialister. Att döma av efterföljande frågor från auditoriet så mottogs presentationen med stort intresse. De frågor som ställdes rörde i huvudsak studiens design, patientunderlaget, och om det är svårt att använda produkten K.O.S.

Artikel inskickad för PM007
Mycket glädjande att författarna till den här avgörande artikeln nu skickat in manus till en prominent vetenskaplig tidskrift. Efter publicering blir artikeln ett värdefullt verktyg i vårt marknads- och försäljningsarbete. Publicerade resultat är dessutom ett nödvändigt underlag för framgång i olika reimbursement-processer.
 
Genombrottsorder från Saudiarabien
I början av maj tog vår nya distributör i Saudiarabien, Janin Medical sin första viktiga order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden K.O.S för kronisk rinit. Kunden är det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah.

Vid sidan om de existerande installationerna vi har i Saudiarabien så har tre offentligt ägda sjukhus i Jeddah, Makkah och Dammam utvärderat K.O.S och Janin Medical förväntar sig ordrar från samtliga tre. Utöver arbetet med att öka affären inom kronisk rinit så driver Janin Medical processen att registrera ett marknadstillstånd för K.O.S för kronisk migrän.

Etikgodkännande från NHS på ny migränstudie
I början av maj godkände etik-kommittén hos den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS studiedesignen för vår kommande vetenskapliga studie PM009, som har som syfte att utvärdera effektiviteten av K.O.S vid förebyggande behandling av kronisk migrän hos patienter som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. Varje nivå av positivt resultat i studien kommer sannolikt att innebära en stor möjlighet för bolaget eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar. Första patienten kan förväntas i mitten av september.
 
Styrelse och ledning fulltecknar incitamentsprogram
Bolagets två nyinstiftade incitamentsprogram tecknades i maj till fullo av ledning och styrelse. Syftet med incitamentsprogrammen är att nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Chordate Medical ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Tecknandet i programmen innebär en ökning av aktiekapitalet med 1 000 000 kronor respektive 375 000 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo under teckningsperioden.
 
Fokus under resten av året
Under perioden fram till årsskiftet så fortsätter arbetet med försäljning i samtliga våra fokusmarknader Finland, Tyskland, UK, Italien Israel och Saudiarabien. Våra marknadsförare bearbetar en rad kundprospekt med målet att ta slutlig order. Marknadsföring som stöd för det arbetet kommer främst att synas i form av utställningar på specialistkongresser:

 • IHC2023, Seoul Sydkorea, 14-17/9
 • Deutscher Schmerzkongress 2023, Mannheim, Tyskland, 18-21/10
 • Neurologdagarna 2023, Helsingfors, Finland, 1-3/11
 • m. fl. Regionala symposier och kongresser

Kista, augusti 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport januari-mars 2023

Sammanfattning av perioden januari-mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 120 421 SEK (68 633)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6 499 823 SEK (-6 765 843)
 • Resultat efter finansiella poster var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
 • Resultat efter skatt var -7 133 134 SEK (-7 379 153)
 • Resultat per aktie var -0,03 SEK (-0,04)

ÖKAD AKTIVITET PÅ FLERA NYCKELMARKNADER
Under årets första månader fram till maj 2023 har vi sett ökad aktivitet på samtliga nyckelmarknader, både från oss och från potentiella och befintliga kunder. I Saudiarabien tog vi nyligen emot en genombrottsorder på rinitbehandlingen, brittiska NHS har godkänt designen i vår kommande migränstudie, i Italien erbjuder nu 11 kliniker K.O.S-behandling mot kronisk rinit, och American Headache Societys (AHS) vetenskapliga konferens i juni har accepterat studieresultaten från PM007 för muntlig redovisning. Lägg därtill att vi inledde året med en företrädesemission som tecknades till cirka 72 procent, vilket visar på ett fortsatt stort förtroende från våra aktieägare.

 • Abstract med färdiga studieresultat från migränstudien accepterad för muntlig presentation på AHS.
 • Ännu ett steg på vägen mot produktregistrering i Kina.
 • Nytt patent beviljat av Europeiska patentverket – stärker bolagets position på marknaden
 • Kassan stärktes efter företrädesemissionen med 37,3 MSEK före kostnader.

Flera framgångar i Saudiarabien
I slutet av februari godkände Saudiarabiens läkemedelsmyndighet Janin Medical som vår auktoriserade representant i landet. Sedan dess har vi mottagit en genombrottsorder på rinitsystem från det privata vårdbolaget NahdiCare Clinics för den första av deras fyra kliniker, och vår distributör Janin Medical driver samtidigt processen att registrera ett marknadstillstånd för migränindikationen. Medan vi väntar på det tillståndet så är Janins säljare fullt engagerade med att öka antalet rinitinstallationer både bland de privata och de offentliga kliniker som vi har på mål-listan.

AHS har accepterat migränsstudien för presentation
De primära resultaten från migränstudien PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – offentliggjordes som abstract på AHS, webbplats i april. Dr. Jan Hoffmann, Kings College kommer att hålla en presentation av studiens resultat på AHS-kongressen i Austin, Texas i mitten av juni i år.

Det här är mycket viktigt för oss, det är endast utvalda vetenskapliga arbeten som blir inbjudan att presenteras muntligen, vi kan bara tolka det som att den vetenskapliga kommittén på AHS har bedömt materialet som högintressant. 

Viktigt steg framåt mot den kinesiska marknaden
I februari lämnade vårt kinesiska joint venture-bolag Changyong Medical Technology Co. in en ansökan för produktregistrering för K.O.S-behandlingen för kronisk rinit i Kina. Det är ett viktigt steg framåt mot tillträde till den kinesiska marknaden.

Ytterligare patent stärker marknadspositionen
Europeiska patentverket beviljade i början av året ytterligare en patentansökan rörande vidareutveckling av K.O.S-behandlingen. Att fortsätta expandera patentportföljen gör det svårare för en potentiell konkurrent att ta sig in på vår marknad och möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger.

Fokus under resten av året
Vi fortsätter följa den uppsatta planen med sälj- och marknadsföring på våra utvalda marknader med extra fokus på migränområdet.
Kista, maj 2023
Anders Weilandt, VD

Chordate Medical Holding (publ) Interim Report January-March 2023

Summary of the period January–March 2023

 • Net turnover was SEK 120,421 (68,633)
 • Cash flow from operating activities was SEK -6,499,823 (-6,765,843)
 • Profit/loss after financial items was SEK -7,133,134 (-7,379,153)
 • Profit/loss after tax was SEK -7,133,134 (-7,379,153)
 • Earnings per share were SEK -0.03 (-0.04)

INCREASED ACTIVITY ON SEVERAL KEY MARKETS
From the start of the year through May 2023, we have seen increased activity on all key markets, both from us and from potential and existing customers. We recently received a breakthrough order in Saudi Arabia for the rhinitis treatment, British NHS approved the design of our pending migraine study, 11 clinics in Italy are now offering K.O.S treatment for chronic rhinitis, and the American Headache Society’s (AHS) scientific conference in June accepted the study results from PM007 for presentation in a lecture format. In addition, we started the year with a rights issue that was subscribed to approximately 72 percent, which shows continued strong confidence from our shareholders.

 • Abstract with completed study results from the migraine study accepted for presentation in lecture format at AHS.
 • Yet another step on the path to product registration in China.
 • New patent granted by the European Patent Office—reinforces the company’s position on the market.
 • Cash reinforced by SEK 37.3 million before expenses following the rights issue.

Several successes in Saudi Arabia
At the end of February, the Saudi Food and Drug Authority approved Janin Medical as our authorized representative in the country. Since then, we have received a breakthrough order for rhinitis systems from the private healthcare company NahdiCare Clinics for the first of their four clinics, and our distributor Janin Medical is simultaneously pursuing registration for marketing authorization for the migraine indication. While we wait for this authorization, Janin’s sales staff are busy increasing the number of rhinitis installations in both private and public clinics that are on our target list.

AHS has accepted the migraine study for presentation
The primary results from migraine study PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – were published as an abstract on the AHS website in April. Dr. Jan Hoffmann, Kings College, will present the study’s results at the AHS congress in Austin, Texas, in mid-June this year.

This is very important for us; only select scientific works are invited for presentation in lecture form, which we can only interpret to mean that the scientific committee at AHS has judged the material to be very interesting.

Key advancement on the Chinese market
In February, our Chinese joint venture company Changyong Medical Technology Co. submitted an application for product registration in China for the K.O.S treatment for chronic rhinitis. This is a key step forward toward entry into the Chinese market.

Another patent reinforces our market position
The European Patent Office approved at the beginning of the year another patent application regarding development of the K.O.S treatment. Continuing to expand the patent portfolio makes it more difficult for a potential competitor to enter our market and enables exclusive access to the market, which is a pillar in the ownership value the company is building.

Focus during the rest of the year
We are continuing to follow up on the established sales and marketing plan in our select markets, with a special focus on the migraine area.
 
Kista, May 2023
Anders Weilandt, CEO