Företrädesemission 2022

För att finansiera Bolaget och accelerera arbetet mot en exit, primärt genom fortsatta satsningar inom migränmarknaden med de senaste studieresultaten som utgångspunkt, genomförs föreliggande Företrädesemission. Vid fullteckning i Erbjudandet beräknas Företrädesemissionen tillföra Chordate cirka 51,3 MSEK.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsens förslag till den extra bolagsstämman innefattar att Företrädesemissionen genomförs i enlighet med nedan angivna huvudsakliga villkor.

  • Den som på avstämningsdagen den 20 december 2022 är registrerad som aktieägare i Chordate Medical äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt.
  • Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna tretton (13) aktier i Bolaget.  
  • Företrädesemissionen består av högst 102 513 047 nya aktier.
  • Teckningskursen per aktie är 0,50 SEK. Courtage utgår ej.
  • Teckningsperioden löper från och med den 22 december 2022 till och med den 9 januari 2023.
  • Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning (i) i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt genom lottning; och (ii) i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Handel med BTA, beräknas ske på Nasdaq First North från och med den 22 december 2022 till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske mot slutet av januari 2023.

Tidsplan för Företrädesemissionen  

13 december 2022 Extra bolagsstämma.

16 december 2022 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen.

19 december 2022 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen.

20 december 2022 Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

21 december 2022 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt.

22 december 2022 – 9 januari 2023 Teckningsperiod.

22 december 2022 – 3 januari 2023 Handel med teckningsrätter.

22 december 2022 Handel med Betalda Tecknade Aktier (”BTA”) som pågår tills dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

11 januari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.