Emission mars – april 2019

Företrädesemission av aktier samt optioner mars – april 2019

Chordate Medicals företrädesemission fulltecknad

Den 12 april 2019 avslutades teckningstiden i Chordate Medical Holding AB:s (publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev fulltecknad och tecknades till cirka 4,066 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 100 %.

Dokument

Företrädesemission – emissionsvillkor och tidplan

  • Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
  • Teckningskursen är 1,00 kronor per unit.
  • Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 20 mars 2019.
  • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 22 mars till den 12 april 2019.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.
  • En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 maj – 31 maj 2020.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt