Företrädesemission 2020

Emissionen i korthet

Villkor
Den som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 25 augusti 2020 var aktieägare i Chordate äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna Units var den 21 augusti 2020. Första dag för handel exklusive rätt att teckna Units var den 24 augusti 2020.
Teckningskurs
2,50 SEK per unit (0,50 SEK per aktie). Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod
27 augusti - 10 september 2020
Handel med uniträtter
27 augusti - 8 september 2020
Utspädning
Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka från 47 855 510 till 77 765 200 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt som uppgår till högst cirka 38,5 procent av röster och kapital i Bolaget. Utspädningseffekten är beräknad på basis av det maximala antalet nya aktier i Företrädesemissionen dividerat med antal utestående aktier efter Företrä- desemissionen. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna i Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 23 927 752 aktier och den totala utspädningseffekten kommer att uppgå till cirka 52,9 procent. Vid full teckning i både Företrädesemissionen och den Riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 47 855 510 till 107 674 890, vilket innebär en utspädningseffekt uppgående till högst 55,6 procent av röster och kapital i Bolaget, motsvarande 59 819 380 aktier. Utspädningen från den Riktade emissionen enskilt uppgår till 38,5 procent av röster och kapital i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner från Företrädesemis- sionen och den Riktade emissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 47 855 504 aktier och den totala utspädningseffekten kommer att uppgå till cirka 69,2 procent.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt