Chordate – emissionsvillkor och tidplan för beslutad företrädesemission samt riktad nyemission

Vid Chordate Medical ABs (publ) ("Chordate" eller "Bolaget) årsstämma den 26 april 2018 beslutades att genomföra dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission i enlighet med Chordates styrelses förslag.

Företrädesemission – emissionsvillkor och tidplan

 • En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna tre (3) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 • Teckningskursen är 1,95 kronor per unit.
 • Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.
 • Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 7 maj 2018.
 • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 9 maj till den 28 maj 2018.
 • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.
 • Sista dagen för handel inklusive företrädesrätt är den 3 maj 2018.
 • Första dagen för handel exklusive företrädesrätt är den 4 maj 2018.
 • Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.
 • Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 juni-28 juni 2019.

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 90 procent, och kan tillföra bolaget 21,2 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande optioner kan komma att tillföra bolaget 13,6 MSEK före emissionskostnader.

Riktad nyemission – emissionsvillkor och tidplan

 • Rätt att teckna units ska tillkomma Fredrik Sjödin samt styrelseledamöterna Henrik Rammer och Tommy Hedberg.
 • En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 • Teckningskursen är 1,95 kronor per unit
 • Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.
 • Teckning av units ska ske under perioden den 26 april till den 26 maj 2018. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas samtidigt som teckning genom kvittning av brygglån.
 • Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.
 • Teckningskursen om 2,50 kronor per aktie.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 juni-28 juni 2019.

För fullständig beskrivning av emissionerna hänvisas till www.chordate.com.

2018-05-02

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 15:45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-05-02.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt