Chordate föreslår riktad emission och företrädesemission av units om totalt cirka 30 MSEK för slutförande och lansering av migränapplikation och vidare marknadssatsningar

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 17 juli 2020 föreslagit att en extra bolagsstämma fattar beslut om att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om totalt cirka 15 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsen avser också, i samband med den extra bolagsstämmans beslut om Företrädesemissionen, att med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, fatta beslut om en riktad nyemission av Units till vissa externa investerare om totalt cirka 15 MSEK ("Riktade emissionen"). Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Genom nyemissionerna möjliggörs fortsatta investeringar för att Chordates kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande mål. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade investerare, bland annat Midroc Invest AB och Masoud Khayyami via bolag MK Capital AB. Emissionerna är genom teckningsförbindelser säkerställda till 100 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare ca 36 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Motiv för emissionerna
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett svenskt bolag som genom sitt helägda dotterbolag Chordate Medical AB utvecklar, säljer och marknadsför K.O.S (Kinetic Oscillation Stimulation), en unik nervstimuleringsteknik för behandling av kronisk rinit och kronisk migrän. K.O.S är en enkel och kostnadseffektiv behandling utan läkemedel eller kirurgi, som i ett flertal kliniska studier har påvisats vara fri från oväntade bieffekter. Verksamheten grundades 2005 och K.O.S erhöll sitt CE-märke för rinitbehandling 2011. Bolaget arbetar idag intensivt med att även få indikationen kronisk migrän CE-märkt för att möjliggöra försäljning även inom denna marknad.

Bolaget bedriver två stora internationella kliniska studier – en inom vardera indikationsområde; rinit och migrän. Covid-19 har påverkat studieverksamheten i den grad att inga icke akuta patienter fått förekomma på sjukhusen i Europa från mitten av mars 2020. Båda studierna stoppades därför temporärt. Bolaget noterar dock hur studiekliniker på flera håll har börjat rekrytera patienter igen, och i vissa fall även genomfört studiebehandlingar. Sista patienterna förväntas vara färdigbehandlade i december 2020 för migränstudien respektive januari 2021 för rinitstudien.

K.O.S befinner sig marknadsmässigt i en tidig introduktionsfas där fokus under 2019 har varit lansering av K.O.S för rinit i Italien och Norden. Bolaget arbetar med relativt nykontrakterade distributörer och under hösten 2019 fram till slutet av första kvartalet 2020 kunde en tydlig försäljningstillväxt noteras i den italienska marknaden. Den nya nordiska distributören tog över vid nyår 2020 och dessa marknadsambitioner fick pausas i samband med att Covid-19 omöjliggjorde normalt säljarbete från mars 2020, liksom i Italien. Under juli 2020 noterar Bolaget att situationen ser ut att normaliseras, varför man förväntar sig att marknadsarbetet troligen kan återupptas under slutet av augusti 2020.

Parallellt med fortsatt marknadsintroduktion har Bolaget utvecklat nästa generation av både kontrollenheten och den engångskateter som används under en patientbehandling. Resultatet av detta arbete är en mer än halverad tillverkningskostnad och en viktig reduktion av både vikt och fraktvolym för produkterna. För närvarande pågår de slutliga säkerhetstesterna för att de nya versionerna ska kunna CE-märkas, vilket bolaget bedömer kunna vara klart under tidig höst 2020.

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet den kommande tolvmånadersperioden. De föreslagna emissionerna syftar till att finansiera Bolagets pågående studier, CE-märkning/uppdaterade produktversioner, fortsatt marknadsintroduktion samt återbetalning av brygglån. I samband med att patientrekryteringen i de bägge studierna avslutas under vintern 20/21 minskar kostnaderna för studieverksamheten drastiskt. Även investeringen i uppgraderad teknik är i slutfasen och förväntas inte dra större kostnader framgent.

Sammantaget bedömer Bolaget att de föreslagna emissionerna med vidhängande teckningsoptioner bör vara tillräckligt för att ta rörelsen till ett positivt operativt kassaflöde, samtidigt som "proof-of-concept" kan etableras i utvalda marknader för att stärka sannolikheten för en framgångsrik framtida exit.

Sammanfattning av nyemissionerna

 • Totalt emissionsbelopp för Företrädesemissionen och den Riktande nyemissionen uppgår vid fulltecknande till ca 30 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare ca 36 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen

 • Företrädesemissionen omfattar högst 5 981 938 Units, innefattande totalt 29 909 690 aktier och 23 927 752 teckningsoptioner av serie TO7, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.
 • Den som på avstämningsdagen den 25 augusti 2020 är aktieägare i Chordate erhåller en (1) uniträtt för varje existerande aktie i Bolaget på avstämningsdagen ("Uniträtt"). Det krävs åtta (8) Uniträtter för att teckna en Unit. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7. Pris per Unit är 2,50 SEK vilket motsvarar SEK 0,50 per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 – 29 oktober 2021 till 0,75 SEK per aktie.
 • Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader samt vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare cirka 18 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende Företrädesemissionen från befintliga ägare i Bolaget motsvarande 6,6 MSEK motsvarande 44 procent av Företrädesemissionen, däribland Sifonen AB, HAWOC Investment AB, Bevaclean AB, Henrik Rammer och Tommy Hedberg. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av redan ingångna avtal om teckning utan företräde till cirka 11,8 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av emissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed mer än fullt ut av teckningsförbindelser.
 • Beslut om Företrädesemissionen avses fattas av extra bolagsstämma den 18 augusti 2020. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
 • Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 25 augusti 2020.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 27 augusti – 10 september 2020.
 • För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat Units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

  a. i första hand ska tilldelning ske till de som tecknar och tilldelas Units i den Riktade Emissionen eller Företrädesemission, pro rata i förhållande till det antal Units som tilldelas respektive tecknare i den Riktade Emissionen eller Företrädesemissionen;
  b. i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna Units utan stöd av uniträtter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 • Sista dag för handel i Chordates aktie inklusive Uniträtt är den 21 augusti 2020. Handel med Uniträtter sker på NGM Nordic SME under perioden 27 augusti – 10 september 2020.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 26 augusti 2020.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

18 augusti 2020

Extra bolagsstämma

21 augusti 2020

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

24 augusti 2020

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

25 augusti 2020

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

27 augusti – 8 september 2020

Handel med uniträtter

27 augusti – 10 september 2020

Teckningsperiod

27 augusti 2020

Handel med BTU pågår till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under september 2020.

11 september 2020

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Riktade nyemissionen

 • Den Riktade emissionen omfattar högst 5 981 938 Units, innefattande totalt 29 909 690 aktier och 23 927 752 teckningsoptioner. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner. Pris per Unit är 2,50 SEK vilket motsvarar SEK 0,50 per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 – 29 oktober 2021 till 0,75 SEK per aktie.
 • Vid fullteckning av den Riktade emissionen tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader samt vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare cirka 18 MSEK före emissionskostnader.
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Chordates fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal starka aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget.
 • Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende den Riktade emissionen för hela emissionsbeloppet i den Riktade emissionen från ett antal investerare, inklusive Midroc 3 MSEK och Masoud Khayyami via bolag MK Capital om 0,5 MSEK.
 • Beslut om Riktade emissionen avses fattas av styrelsen genom stöd av bemyndigande från bolagsstämma i samband med den extra bolagsstämmans beslut om Företrädesemissionen.
 • Deltagarna i den Riktade emissionen kommer inte att tilldelas de nytecknade aktierna innan avstämningsdagen och kommer således inte att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
 • De nyemitterade aktierna i den Riktade emissionen förväntas tas upp till handel på NGM Nordic SME vid samma tidpunkt som aktierna från Företrädesemissionen.

Informationstillfällen
I samband med Emissionerna kommer Bolaget att presentera sin verksamhet för investerare. Dessa informationstillfällen kommer att tillkännages separat.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare i samband med nyemissionerna. Vidare agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Informationen är sådan som Chordate är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 17 juli 2020, kl.18.00 CET.

Kista 17 juli 2020

För ytterligare information kontakta:

Anders Weilandt, VD, Chordate Medical Holding AB (publ)
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77
E-post: anders.weilandt@chordate.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2020-07-17.pdf

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Chordate Medical Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Chordate kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Chordate och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt