Chordate förlänger teckningstid för pågående företrädesemission

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har tecknat avtal om att bilda ett joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical"), avseende främst Kina. Med anledning av att detta avtal som Chordate anser vara strategiskt viktigt och som rimligen väsentligt kommer påverka verksamheten positivt över tid, förlängs den nu pågående teckningsperioden fram till 1 juni 2018.

"Chordate och Nanos Medical representerar tillsammans en stark kombination av patenterad teknologi och effektiv marknadsbearbetning. Avtalet med en stark partner som Nanos Medical är ett stort steg for Chordate. Bakom Nanos Medical står bland andra Health100 samt Medtronic-Sequoia Fund, där båda bolaget är aktivt engagerade i Nano Medical. För Chordates del betyder dessa två aktörers godkännande av vår teknologi validering av – och en kvalitetsstämpel på – Chordate och våra produkter", säger Anders Weilandt, VD Chordate.

Health100 har ca 300 privatkliniker över hela Kina och driver även sju specialistsjukhus inom Öron-Näsa-Hals, vilket medför en potentiellt stor kundbas med betydande patientflöde. Medtronic-Sequoia Fund grundades av världens största medicinteknikbolag Medtronic PLC samt Sequoia Capital som i dagsläget förvaltar cirka SEK 87 miljarder. Medtronic-Sequoia Fund förvaltar cirka 525 Mkr enbart fokuserad på tidiga medicinteknikbolag i Kina.

"Det samägda bolaget ska nu genomföra produktregistreringsprocessen av Chordates produkter i Kina. I det arbetet ingår att bygga upp produktionskapacitet vilket är en förutsättning för att erhålla marknadstillstånd. Parallellt kommer Nanos Medical knyta viktiga kundkontakter vilket ger förutsättningar för snabb marknadsintroduktion. För Chordates del medför upplägget, där Nanos Medical står för nödvändiga investeringar under produktregistreringsprocessen, att Chordate helt kan fokusera egna resurser på ökad marknadsnärvaro i främst EU. Vår bedömning är att Chordates och Nanos Medicals avtal innebär en betydande kommersiell potential över tid", avslutar Anders Weilandt, VD Chordate.

Kista, 28 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com 
Tel: 0733 87 42 77

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08.30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-05-28.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. 08-5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Om Nanos Medical
Nanos Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter. Bolagets fokusområden är medicinteknik inom öron-näsa-hals samt hjärta-kärlmedicin. Nanos Medical har huvudkontor i Shanghai och har en ISO-13485 certifierad och GMP-kompatibel tillverkningsanläggning i Suzhou, Jiangsu-provinsen i Kina. Nanos Medical fungerar också som en viktig plattform för att licensiera innovativa teknologier och produkter på global basis och kommersialiserar dessa i Kina och på andra tillväxtmarknader.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt