Chordate genomför riktad nyemission – tillförs cirka 5,3 Mkr före emissionskostnader

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 26 april 2018, beslutat om en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att snabbt bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i direkt likviditetsbehov för att kunna fullfölja styrelsens expansionsstrategi, vilken underlättas av den riktade nyemissionen. Ambitionen är att utöver den nu aktuella emissionen tillföra bolaget ytterligare cirka 10 Mkr, och arbetet med att slutföra detta fortgår.

Den riktade nyemissionen omfattar högst 5 300 000 units à 1 krona, där varje unit ger rätt till en stamaktie samt en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor. Teckning med stöd av teckningsoptionen ska ske inom en tolvmånadersperiod räknat från den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget högst 5,3 Mkr före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst 6,9 Mkr före emissionskostnader.

"Vi riktar oss som tidigare kommunicerats mot två huvudsakliga indikationer – kronisk nästäppa samt kronisk migrän. Båda indikationer som väsentligen påverkar många individer och deras omgivning. Vi har en behandling som bevisligen är effektiv för avhjälpande av kronisk nästäppa, och vi fortsätter göra landvinningar internationellt såväl som i Sverige. Studien avseende förebyggande behandling av migrän är inledd och vi bedömer liksom tidigare att vi kan presentera studieresultat under senhösten 2019. Genom den nu beslutade nyemissionen – med stöd från ett antal befintliga samt tillkommande aktieägare – ges vi nu möjlighet att fortsätta Chordates utveckling mot punkten där vår teknologi och behandlingsform får genomslag", säger Anders Weilandt, VD och koncernchef för Chordate.

Den riktade nyemissionen medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 1 325 000 kr genom utgivande av högst 5 300 000 aktier. Beslutet medför vidare att högst 5 300 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 5 300 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare 1 325 000 Mkr. Teckning skall ske innan 2019-01-17. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Kista, 15 januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-01-15 kl. 13:15.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-01-15.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt