Chordate Medicals företrädesemission fulltecknad

Den 18 november 2019 avslutades teckningstiden i Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 5,1 MSEK vilket motsvarar en teckning om 100 %.

"Det är glädjande att notera det intresset som visats emissionen, den ger oss nu förutsättningarna för att fortsätta utveckla vår indikation mot migrän och verksamheten som står i ett spännande läge. Vi meddelade i maj att vi genomfört en positiv interimanalys av Chordates kliniska studie hos patienter med diagnosticerad kronisk migrän. Kronisk huvudvärk och migrän drabbar många människor i världen och vi fortsätter i vår ambition att utveckla vad vi tror kan bli en mycket potent behandling för lindring genom vår läkemedelsfria och patenterade behandlingsmetod. Studien beräknas vara avslutad i slutet av första kvartalet 2020, och resultatet kan sedan redovisas när den vetenskapliga artikeln har accepterats för publicering. Jag vill tacka alla befintliga och nya investerare för förtroendet och deltagandet i den här emissionen," säger VD Anders Weilandt.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 23 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 0,5 MSEK. 1,6 MSEK tecknades med kvittning av fordringar på bolaget, vilket motsvarar cirka 32 % av emissionen. Med detta beaktat tillförs bolaget cirka 3 MSEK kontant efter emissionskostnader och kvittning.

Ledningen och styrelse har tecknat för 1 209 318 SEK, varav Tommy Hedberg 712 900 SEK genom kvittning.

Antal aktier och aktiekapital

Totalt har alltså 5 056 939 Units tecknats, vilket innebär utgivande av 5 056 939 aktier samt 5 056 939 teckningsoptioner. Teckning av aktie med stöd av teckningsoption sker under tiden från och med 1 december 2020 till och med 31 december 2020 till en kurs om 1,30 SEK.

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 056 938 och uppgå till 40 455 510 efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 264 234,50 SEK och uppgå till 10 113 877,50 SEK efter registreringen.

Avräkningsnotor skickas ut under november månad och samtliga tecknare med och utan företräde har erhållit full tilldelning. De nya aktierna blir föremål för handel när emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTU avslutas när emissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket sker inom kort.

2019-11-20

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl 19:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-11-20.pdf

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt