Chordate Medicals förlänger teckningstid i pågående företrädesemission

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Chordate" eller "Bolaget") har tidigare beslutat om företrädesemission ("Företrädesemissionen") av aktier och teckningsoptioner i form av "Units" om cirka 5,1 MSEK. Parallellt med detta har styrelsen tidigare beslutat om att undersöka möjligheten för att genomföra en riktad emission upp till 7 MSEK till identiska villkor som i Företrädesemission.

Styrelsen i Chordate har nu beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen för att kunna slutföra inledda investerardiskussioner. Förlängd teckningstid pågår till och med den 2019-11-18, kl 15:00.

För mer information om nyemissionen se här: https://investor.chordate.com/ 

Som tidigare kommunicerats så bedriver Chordate en migränstudie på fyra kliniker i Tyskland där den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda multicenterstudien genomförs sedan i mars 2018. Studien omfattar upp till 140 patienter med kronisk migrän och är utformad för att utvärdera effekt på förebyggande av migränanfall samt säkerheten hos K.O.S-behandlingen (Kinetic Oscillation Stimulation). Chordate har under våren 2019 genomfört en interimanalys, genomförd på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras, och resulterade i att studien fortsätter enligt rekommendation, utan att Chordate behöver ändra designen eller antalet patienter. I ett tänkt läge där Chordate under Q2-20 kan redovisa ett positivt slutresultat för migränbehandling med K.O.S, så blir det resultatet också en väsentlig del i Bolagets ansökan om CE-märkning, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU.

"Vi har tidigare kommunicerat att, för att tillgodose kravet på lika behandling av samtliga aktieägare, var planen att under oktober erbjuda en företrädesemission med identiska villkor och liknande volym, som den genomförda riktade emissionen under augusti. Det är således något vi följer upp på, där likviden som nu väntas tillföras kommer att användas till att kunna fullfölja vår expansionsstrategi, främst mot möjligheten för migränbehandling", säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

Chordate undersöker även, parallellt med Företrädesemissionen, möjligheten för att genomföra en riktad emission om 5 MSEK till 7 MSEK, till identiska villkor som i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i form av "Units", uppgående till en volym om cirka 5,1 MSEK. För emission av Units ska följande gälla.

 1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units. För varje befintlig aktie erhålles en (1) uniträtt. Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 2. Högst 5 056 939 Units ska ges ut. Genom utgivande av aktier kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 264 234,75 SEK genom nyemission av högst 5 056 939 aktier i Bolaget med ett kvotvärde om 0,25 kr per aktie. För varje teckningsoption ges rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 264 234,75 SEK genom nyteckning av högst 5 056 939 aktier.
 3. Teckningskursen för varje Unit ska vara 1,00 SEK varav 1,00 SEK avser aktierna och teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 21 oktober 2019.
 5. Teckning av Units ska ske under tiden från och med den 28 oktober 2019 till och med den 18 november 2019 kl. 15:00. Teckning av Units med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av uniträtter) kan ske genom kontant betalning eller på teckningslista. Teckning av Units utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 6. Om samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning
  i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Units med stöd av uniträtter pro rata i förhållande till hur många Units som tecknats med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning,
  b. i andra hand ske till andra som tecknat Units utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
 7. Betalning för tilldelade Units som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre (3) dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. Teckning av aktie med stöd av teckningsoption ska kunna ske under tiden från och med 1 december 2020 till och med 31 december 2020 till en kurs om 1,30 SEK.
 9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla vedertagna omräkningsvillkor mm enligt Bilaga 1A.
 10. De nya aktierna som kan ges ut direkt eller genom utnyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas inte av teckningsförbindelser från emissionsgarantier.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget finns publicerat på Bolagets hemsida.

2019-11-12

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com 
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl 14:53 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-11-12.pdf

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt