Chordate slutför fulltecknad riktad nyemission – tillförs cirka 10 Mkr före emissionskostnader

Kista, 16 augusti 2019. Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare.

Den riktade nyemissionen som omfattade högst 10 000 000 units à 1 krona, där varje unit gav rätt till en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en (1) stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor, har tillfört Bolaget cirka 10 Mkr före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst cirka 13 Mkr före emissionskostnader.

Styrelsen har enligt ovan beslutat om tilldelning till fem tidigare aktieägare med ett icke oväsentligt aktieinnehav enligt tabellen nedan. Styrelsen meddelar att antalet tecknare inkl. tidigare aktieägare har utökats till tolv jämfört med åtta i första pressmeddelandet om emissionen, detta för att kunna tillgodose full teckning. Vidare bör noteras att teckningskursen i denna emission betalas med en betydande premie jämfört med dagens kurs för bolagets aktie.

Gert Purkert, inkl. bolag (Tiven GmbH) 1 100 000 units
Simon Angeldorff, inkl. bolag (Magnum Invest AB) 600 000 units
Victoria Gutenbrant 300 000 units
Lars Ingvarsson, inkl. bolag (Sifonen AB) 300 000 units
Fredrik Sjödin, inkl. bolag (Tramontane Invest AB) 300 000 units
Därutöver har övriga sju tecknare tilldelats 7 400 000 units       
Totalt 10 000 000 units

Den riktade nyemissionen medför att bolagets aktiekapital ökats med 2 500 000 kronor genom utgivande av 10 000 000 aktier. Beslutet medför vidare att 10 000 000 teckningsoptioner ges ut i units med aktierna med rätt att teckna 10 000 000 aktier till teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kan under perioden 1-31 augusti 2020 genom utnyttjande av teckningsoptionerna till angiven kurs komma att ökas med ytterligare 2 500 000 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

För att tillgodose kravet på lika behandling av samtliga aktieägare planerar bolaget att under oktober erbjuda en företrädesemission med identiska villkor och liknande volym, som den nyss genomförda riktade emissionen. Vidare planerar bolaget därefter att hålla en extra bolagstämma avseende val av valberedning, och för att behandla frågan om förstärkning av styrelsens sammansättning.

"Det är mycket glädjande att notera det starka stöd som den här emissionen visar inför bolagets spännande utveckling, och våra möjligheter främst inom migränbehandling. Tillsammans med flera namnkunniga investerare bör nämnas ett tydligt engagemang från Vedise Hospital S.P.A – vår italienska distributör – som tecknat en betydande andel av den här emissionen. Vedise har även meddelat en ambition att aktivt bidra i Chordate, och jag välkomnar dem som en långsiktig och betydande ägare.", säger Anders Weilandt, VD och koncernchef för Chordate.

"Vi är mycket glada över att bli en av aktieägarna i Chordate Medical. Detta är för oss det bästa sättet att visa det förtroende som vi känner för behandlingstekniken av nästäppa, och i nära framtid även migrän. Genom vår 30-åriga erfarenhet inom området kommer vi att bidra till företagets väg till framgång. Vi ser detta som en stor möjlighet, bekräftat av exceptionella resultat i våra marknadstester och tidiga försäljningsframgångar. Vi har historiskt medverkat till framgången för flera globala aktörer med idag världsledande produkter, vi kommer att lägga alla våra ansträngningar på att upprepa den historien." Säger Valter Varano, grundare och CEO, Vedise.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-08-16.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt