Chordate slutför fulltecknad riktad nyemission – tillförs cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.

Den riktade nyemissionen som omfattade högst 7 400 000 units à 1 krona, där varje unit gav rätt till en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en (1) stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor, har tillfört Bolaget cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst cirka 9,6 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen har enligt ovan beslutat om tilldelning till nio investerare varav två befintliga aktieägare med ett icke oväsentligt aktieinnehav, Investment AB och Sifonen AB, vilka inte har någon till bolaget närstående relation. Vidare bör noteras att teckningskursen i denna emission betalas med en betydande premie jämfört med dagens kurs för bolagets aktie. Styrelsen för Chordate har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt av sin tillväxtagenda.

Den riktade nyemissionen medför att bolagets aktiekapital ökats med 1 850 000 kronor genom utgivande av 7 400 000 aktier. Beslutet medför vidare att 7 400 000 teckningsoptioner ges ut i units med aktierna med rätt att teckna 7 400 000 aktier till teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kan under perioden 1-31 mars 2021 genom utnyttjande av teckningsoptionerna till angiven kurs komma att ökas med ytterligare 1 850 000 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

"Det är mycket glädjande att notera det fortsatt starka stöd som den här emissionen visar inför bolagets spännande utveckling när vi nu närmar oss färdigställandet av vår viktiga migränstudie. Tillsammans med flera namnkunniga investerare bör nämnas att företrädare för vår nya nordiska distributör valt att teckna en betydande andel av den här emissionen. För oss är det en viktig signal om långsiktigt engagemang och tilltro till vårt gemensamma marknadsprojekt", säger Anders Weilandt, VD och koncernchef för Chordate.

"På PO-Medica har vi sedan starten strävat efter att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen inom medicinteknik för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga med de produkter vi väljer att jobba med. Vi ser stor potential med båda indikationerna som Chordate fokuserar sin utveckling runt. Den viktigaste och mest omedelbara applikationen är dock den förebyggande behandlingen för migrän." Säger Per Olander, grundare och CEO, PO-Medica AB.

Kista, 5 februari 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 16:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2020-02-05.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt