Chordates erbjudande fulltecknades – preliminär första dag för handel på NGM Nordic MTF blir den 8 mars 2017

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") erbjudande om att teckna aktier i Bolaget till ett sammanlagt belopp om 20,0 MSEK ("Erbjudandet") inför listningen på NGM Nordic MTF fulltecknades.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Chordate har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför listningen på NGM Nordic MTF erbjuda 1 052 632 aktier i Bolaget till ett pris om 19 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 20,0 MSEK. Innan Erbjudandet hade Bolaget ett aktiekapital om 642 166,50 SEK, fördelat på 2 568 666 aktier. Efter Erbjudandet uppgår Bolagets aktiekapital till 905 324,50 SEK, fördelat på 3 621 298 aktier. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från och med den 1 februari 2017 till och med den 15 februari 2017. I samband med Erbjudandet tillfördes bolaget cirka 300 nya aktieägare.

Preliminär första dag för handel på NGM Nordic MTF blir den 8 mars 2017, under kortnamnet CMH MTF.

Preliminär tidsplan

Avräkningsnotor skickas ut 17 februari 2017
Likviddag avräkningsnotor 22 februari 2017
Beräknad första dag för handel 8 mars 2017

Rådgivare:
Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Kista den 17 februari 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD, tel: 070 473 41 30, e-post: fredrik.henckel@chordate.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-02-17.pdf

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 13:15 CET. 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Mangold Fondkommission AB kommer vara bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

VIKTIG INFORMATION:
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt