Delårsrapport januari-december 2018

Sammanfattning av kvartalet oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 221 197 SEK (47 325)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var SEK -4 892 362 SEK (-5 410 450)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 906 816 (-7 424 669)
 • Resultat efter skatt var SEK -6 906 816 (-7 424 669)
 • Resultat per aktie var SEK -0,46 (-2,05)

Sammanfattning av perioden januari – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 945 114 SEK (995 321)
 • Nettoomsättning exklusive den annullerade UAE-affären uppgick till SEK 945 114 SEK (553 956)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var SEK -18 627 712 SEK (-15 423 581)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -26 685 528 (-23 355 859)
 • Resultat efter skatt var SEK -26 685 528 (-23 355 859)
 • Resultat per aktie var SEK -2,89 (-6,78)

Väsentliga händelser under kvartalet
Chordate och Vedise Hospital S.p.A. startade exklusivt distributionssamarbete för Italien
Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") och Chordate Medical Holding AB (publ) tecknade genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Italien.

Chordate inkluderade första patienten i UK i pågående internationella studie av K.O.S-behandling av kronisk icke-allergisk rinit
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelade att den första patienten inkluderats i det helägda dotterbolaget Chordate Medical ABs ("Chordate") kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (K.O.S-behandling), med system S201 hos patienter med kronisk icke-allergisk rinit.

Chordates joint venture-bolag avseende Kina inregistrerades
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") tecknade genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB avtal om samägande av ett Shanghai-baserade bolag i joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical"), vilket kommunicerades 2018-05-24. Joint venture-bolaget är nu inregistrerat och har erhållit affärslicens från berörda kinesiska myndigheter.

Toutatis AB öppnade K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg inom franchiseavtalet med Chordate
Toutatis AB ("Toutatis") utökade verksamheten i sitt franchiseavtal med Chordate Medical AB ("Chordate"), dotterbolaget till Chordate Medical Holding AB (publ). Den 4e december öppnade Toutatis en K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg som erbjuder privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit ("nästäppa").

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Chordate slutförde riktad nyemission som tillförde cirka 5,2 Mkr före emissionskostnader
Med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 26 april 2018, slutförde Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") en riktad nyemission som tillförde 5,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna bedöms komma att uppgå till cirka 150 000 SEK när emissionen har blivit registrerad hos Euroclear. Den riktade nyemissionen omfattade högst 5 300 000 units à 1 krona, där varje unit gav rätt till en stamaktie samt en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor. Tillhörande teckningsoptioner kan därmed under teckningsperioden 1-31 januari 2020 tillföra ytterligare högst 6,7 Mkr före emissionskostnader.

Chordate genomför interimanalys i studie av förebyggande behandling mot kronisk migrän
Chordate beslutar genomföra en interimanalys av bolagets kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (K.O.S-behandling) med system S211 hos patienter med diagnosticerad kronisk migrän. Resultat från interimanalysen förväntas under andra kvartalet 2019.

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

VD Anders Weilandt kommenterar
När jag summerar 2018 kan jag konstatera att det varit ett händelserikt år där flera viktiga steg tagits på vägen mot att etablera Chordates K.O.S-behandling av kronisk nästäppa på en marknad som enligt vetenskapliga publikationer uppgår till 200miljoner personer. Av dessa avser hälften idiopatisk rinit som är vårt fokusområde. Det är ett enormt tal, men givet de positiva resultaten från de hittills slutförda kliniska studierna, vår egen erfarenhet från praktisk klinisk verksamhet – och det faktum att det idag saknas effektiva behandlingar för den här patientgruppen – så är vi övertygade om att vi tillsammans med våra distributörer på hittillsvarande huvudmarknader på ett fåtal år ska kunna ta en försvarlig marknadsandel.

Marknaden för migrän är mycket attraktiv för oss, och nu genomför vi en interimanalys av i vår kliniska studie vid fyra kliniker i Tyskland avseende förebyggande migränbehandling. Denna görs enligt etisk praxis av externa oberoende statistiker och skall ge oss svar på att studiens patientvolym är korrekt beräknad, och även hur utfallet kan komma att se ut med en given sannolikhet. Interimanalysen kommer att publiceras under andra kvartalet, och liksom tidigare bedöms de slutliga studieresultaten kunna presenteras i slutet av 2019. Migränmarknaden inklusive tillhörande segmentet neurologi samt smärtbehandling, bedömer vi som både större och mera reaktiv jämfört med marknaden för nästäppa. Den globala omsättningen för migränläkemedel har av andra bedömts som starkt växande (10,3 procent årligen) för att uppgå till nära 90 miljarder SEK 2026. Vi ser här en stor potential för vår behandling som ett unikt långtidsverkande icke-farmaceutiskt alternativ.

Då marknader och distributionskanaler kan väljas så de sammanfaller för båda dessa indikationer skulle ett erbjudande av en migränbehandling i tillägg kunna medföra en avsevärt större kommersiell potential utan drastiskt ökade insatser, givetvis rensat för de studier som fortsatt måste genomföras. Vår bedömning är att ett framgångsrikt resultat från vår första migränstudie skulle accelerera våra affärsmöjligheter avsevärt.

Som sagt – 2018 var ett händelserikt år och fjärde kvartalet var inget undantag. Vi har tidigare kommunicerat att vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. Vi beslutade därför att teckna avtal med Vedise i Rom som marknadspartner för Italien – Europas fjärde största marknad för medicinteknik värd ca USD 10M, och med 5 procent av världens konsumtion av migränläkemedel. Vedise är en väletablerad och resursstark aktör inom både öron-näsa-hals och neurologi sedan många år, varför vi bör kunna se växande försäljning till Italien under 2019.

Vidare har samtliga prövningskliniker utom en initierats i den sedan i maj pågående internationella multicenterstudien av Kinetisk Oscillation Stimulation (K.O.S-behandling) av patienter med kronisk icke- allergisk rinit (nästäppa). Studien genomförs på totalt 13 universitetssjukhus i Holland, Storbritannien, Italien, Tjeckien, Grekland och Finland. Studien har en uppföljningstid om tolv månader, och resultaten förväntas kunna presenteras under slutet av 2020.

Det joint venture-avtal som tecknades med Nanos Medical avseende ett samägt Shanghai-baserat bolag, inregistrerades under kvartalet och har erhållit affärs- samt import/exportlicens från berörda kinesiska myndigheter. I och med detta kan vi nu fortsätta med registreringsprocessen av våra medicintekniska produkter tillsammans med Nanos Medical, med målet att erhålla försäljningsgodkännande för kinesiska marknaden så snart som möjligt. Bedömningen att försäljning på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom 3 år kvarstår.

Slutligen utökade Toutatis verksamheten inom ramen för franchiseavtalet med Chordate genom att även öppna en K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg som erbjuder privatbetalande patienter Chordates behandling för nästäppa. Vi kommer fortsätta öka vår närvaro i Sverige genom att utöver Solna, Malmö och Göteborg lägga till ytterligare franchisekliniker enligt detta koncept.

Chordate kan bevisligen erbjuda en effektiv behandling på en marknad som saknar effektiva alternativ avseende kronisk nästäppa – nästa indikation är kronisk migrän. Vi är dock i fortsatt behov av extern finansiering för att kunna realisera bolagets potential. Efter rapportperioden slutförde vi en riktad nyemission som tar oss ytterligare en bit mot positivt kassaflöde, men vi är inte i mål. Diskussioner med potentiella finansiärer pågår kontinuerligt och bolaget kommer succesivt att behöva resa ytterligare kapital.

Kommande finansiella rapporter
Årsredovisning 2018            Senast den 4 april 2019
Årsstämma 2019                  Planerad till 9 maj 2019 kl. 16.00 på bolagets adress i Kista
Delårsrapport kvartal 1        Senast den 24 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2        Senast den 30 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3        Senast den 15 november 2019

Årsredovisning samt delårsrapporterna kommer inte att distribueras till aktieägare via post, utan kan efter publicering laddas ned på hemsidan, www.chordate.com, eller beställas via info@chordate.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista, 28 februari 2019

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, Verkställande direktör, tel: 073-387 42 77, e-post: anders.weilandt@chordate.com
Henrik Rammer, Styrelsens ordförande, tel: 070-277 23 04

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-02-28.pdf
Chordate Bokslutskommunike 2018.pdf

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt