Delårsrapport Januari-mars 2018

Sammanfattning av kvartalet januari-mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 194 369 SEK (272 585)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -3 880 599 SEK (-8 442 419)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 855 583 (-4 409 503)
 • Resultat efter skatt var SEK -6 855 583 (-4 409 503)
 • Resultat per aktie var SEK -1,89 (-1,66)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Chordate och SMD Production tecknade produktionsavtal

Chordate tecknade genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB ett produktionsavtal med SMD Production AB ("SMD") Stockholm, avseende helhetsansvar för produktion av Chordates styrenhet. Överföring av produktionen till SMD är genomförd medan Chordates egna produktionsresurser har avvecklats.

 • Utvärdering av Chordates KOS-behandling inledd av ledande sjukvårdsstruktur i Storbritannien

En av Storbritanniens ledande sjukvårdsstrukturer med sjukhus och kliniker över hela landet inledde utvärdering av Chordates "Kinetic Oscillation Stimulation" (KOS) för behandling av personer med icke-allergisk rinit.

 • Chordate och Steripolar startade distributionssamarbete för Finland

Steripolar och Chordate tecknade ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar är ett av Finlands mest framgångsrika medicintekniska distributörsbolag med lång erfarenhet inom Öron-Näsa-Halsmarknaden ("ÖNH").

 • Chordate inkluderade första patienten i studie av förebyggande behandling mot kronisk migrän

Chordate inkluderade den första patienten i bolagets kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling) med system S211 för behandling av patienter med diagnoserad kronisk migrän.

 • Chordate genomför nyemissioner

Styrelsen föreslog dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission. Motivet till emissionerna är att möjliggöra expansion i linje med styrelsens strategi, vilket primärt innefattar ökad försäljning i Norden, UK och Saudiarabien, samt genomförandet av två stora kliniska studier inom rinit och migrän. Företrädesemissionen är garanterad till ca 90 procent, och kan tillföra bolaget 21,2 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande optioner kan komma att tillföra bolaget 13,6 MSEK före emissionskostnader. Beslutet fastställdes vid årsstämman den 26 april.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Chordate har inkluderat de första patienterna i stor internationell studie av KOS-behandling av kronisk icke-allergisk rinit

Chordate inkluderade de första patienterna i bolagets kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling) med system S101 för behandling av patienter med kronisk icke-allergisk rinit.

 • Chordate och Nanos Medical bildar joint venture avseende Kina            

Chordate har genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB tecknat avtal om samägt bolag i ett joint venture med Nanos Medical avseende främst den kinesiska marknaden. Nanos Medical kommer efter en investering om MUSD 1,5 äga 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 procent tillför en licensrätt. Bedömningen är att försäljning på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom 3 år.  

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

VD Anders Weilandt kommenterar
I föregående rapport skrev jag att min bedömning var att 2018 skulle bli händelserikt för Chordate. När jag sammanfattar årets första månader kan jag konstatera att det hittills varit en korrekt bedömning.

Satsningar i Kina – joint venture-avtal tecknat med Nanos Medical
Till att börja med är det glädjande att vi nu tecknat ett joint venture-avtal med Nanos Medical avseende framst den kinesiska marknaden. Nanos Medical kommer efter en investering om MUSD 1,5 aga 67 procent av det samagda bolaget medan Chordate for sin andel om 33 procent genom vart dotterbolag Chordate Medical AB tillfor de kinesiska patenten. Bedomningen ar att forsaljning kan paborjas inom 2-3 ar nar myndighetsgodkannande erhallits och att viss forsaljning kan ske aven under tiden fram tills dess. 

Detta ar ett stort steg for Chordate som vi bedomer endast inledningsvis kommer ta resurser fran var svenska organisation och da i begransad omfattning. Nanos har kompetens och kapacitet att lokalt hantera bade den regulatoriska processen, uppbyggnaden av produktion och inte minst – att marknadsintroducera Chordates produkter med stod av Nanos ovriga forsaljningsaktiviteter inom vart omrade. Nanos har en stark agarbild med bl.a. en for oss ytterst vardefull vardorganisation som spanner over hela Kina och aven innefattar verksamhet inom Oron-Nasa-Hals ("ONH") pa specialistniva.

Produktionsavtal med SMD – frigor resurser till marknadsforing
Vidare har vi genom Chordate Medical tecknat ett produktionsavtal med SMD Production AB ("SMD") Stockholm, avseende helhetsansvar for produktion av Chordates styrenhet. Overforing av produktionen till SMD är genomförd medan Chordates egna produktionsresurser har avvecklats. Vi vill sakra produktionskapacitet och flexibilitet i takt med att vi vaxer, samtidigt som vi nu frigor resurser for okade investeringar i marknadsforing och forsaljning. Produktionsoverforingen till SMD har medfort att vi direkt reducerat det egna personalbehovet med fyra fasta tjanster vilket aven kommer aterspeglas i minskat lokalbehov – allt for att lagga resurserna dar de bast behovs for att over tid skapa aktieagarvarde. 

En av Storbritanniens ledande sjukvardsorganisationer utvarderar KOS
Under första kvartalet har aven en av Storbritanniens ledande sjukvardsorganisationer med sjukhus och kliniker over hela landet inlett utvardering av Chordates "Kinetic Oscillation Stimulation" (KOS) for behandling av personer med icke-allergisk rinit. Storbritannien är en för oss mogen marknad och vi ser fram emot deras resultat. 

Exklusivt avtal med en av Finlands mest framgangsrika medicintekniska distributorer
Vi har även tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Steripolar avseende forsaljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar ar ett av Finlands mest framgangsrika medicintekniska distributorsbolag med lang erfarenhet inom ONH. Vi har under langre tid forberett marknadsintroduktion i Finland, inte minst genom att tre av landets fem universitetssjukhus ar engagerade i forberedelserna av var stora internationella rinitstudie. Introduktionen av Chordates produkter till Finlands alla ONH-lakare genomfordes under "ONH-dagarna" 8-9 februari och forsaljningen hanteras nu av Steripolars team av erfarna produktansvariga och saljare som tacker hela Finland.

Klinisk dokumentation
Under första kvartalet har vi startat en stor internationell rinitstudie pa tre av sammanlagt 14 kliniker i UK, Holland, Italien, Finland och Tjeckien. Vi bedomer att detta ar en effektiv studiedesign som dragit viktiga lardomar fran tidigare genomforda studier. Det ar mycket gladjande att notera att samtliga deltagande lakare i studien tillhor Europas framsta forskare och kliniker inom ONH, och att samtliga universitetskliniker som deltar i studien ligger i framkant av den kliniska utvecklingen av rinitomradet. Detta beror utan tvekan pa ett stort intresse att fylla ett patagligt behov av icke-farmaceutiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ for en stor mangd patienter, och dar klinikerna ser KOS-behandlingens potential. 

Vidare genomfor vi for narvarande en multicenterstudie pa fyra kliniker i Tyskland rorande migranforebyggande behandling, en indikation som har visat lovande resultat i tidigare pilotstudie. Migran ar ett terapiomrade med stort medicinskt behov, och darmed stor kommersiell potential, dar KOS-behandling kan komma att spela en viktig roll. Forsta patienten inkluderades i slutet av mars.

Båda studierna kommer att slutforas under 2019.

Finansiering
Årsstämman godkände beslut om att genomföra dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission. Motivet till emissionerna är att möjliggöra expansion i linje med styrelsens strategi, vilket primärt innefattar ökad försäljning i Norden, UK och Saudiarabien, samt genomförandet av ovan nämnda kliniska studier. Företrädesemissionen är garanterad till ca 90 procent och kan tillföra bolaget 21,2 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande optioner kan komma att tillföra bolaget 13,6 MSEK före emissionskostnader. Sammantaget ger detta Chordate finansiell styrka som möjliggör bolagets fortsatta kommersialisering. 

Givet nulaget med vara produkter, studier, samarbeten och finansiell styrka bedomer vi att 2018 kommer att bli ett fortsatt handelserikt ar.

Kista, maj 2018
Anders Weilandt, VD

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för andra kvartalet, Senast den 31 augusti 2018
Delårsrapport för tredje kvartalet, Senast den 16 november 2018

Delårsrapporterna kommer inte att distribueras till aktieägare via post, utan den kan efter publicering laddas ned på hemsidan, www.chordate.com, eller beställas via info@chordate.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista 25 maj 2018

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wilandt, Verkställande direktör, tel: 073-387 42 77, e-post: anders.weilandt@chordate.com
Henrik Rammer, Styrelsens ordförande, tel: 070-277 23 04

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Delarsrapport Q1 2018.pdf

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt