Företrädesemission slutförd

Chordate Medical Holding AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 19 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Chordates företrädesemission att totalt 9 853 918 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 90 procent. 5 203 176 units, motsvarande cirka 48 procent av erbjudna units, tecknades med stöd av uniträtter. 4 650 742 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 43 procent av erbjudna units. 1 225 931 units, motsvarande cirka 11 procent av erbjudna units, tecknas av emissionsgaranterna. Ingivarna av teckningsförbindelser ingår i ovanstående med 5 238 532 units, motsvarande 10 215 138 kr. Kvittningar kommer att genomföras av delar av tecknade belopp avseende dels tidigare ingivna brygglån med 3,5 Mkr, dels teckning från Aggregate Media Fund VIII KB med 1 Mkr.

Genom företrädesemissionen tillförs Chordate Medical Holding ca 14,5 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 2 463 479,50 kronor till 3 368 804 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 13 475 216 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket. Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket. Emissionens utfall kan komma utökas då garanterna har möjlighet att kvitta sin ersättning mot units i emissionen.

Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

Kista, 7 juni 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com
Tel: 0733 87 42 77

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018 kl. 17:45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-06-07.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. 08-5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt