Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 19 april 2017 klockan 17.00 i aulan på bottenvåningen på Norgegatan 2 i Kista (i anslutning till Bolagets lokaler på samma adress).

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:
dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 11 april 2017;
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 11 april 2017. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till fredrik.henckel@chordate.com, via brev till Chordate Medical Holding AB (publ), Norgegatan 2, 164 32 Kista (vänligen märk kuvertet "AGM") alternativt per telefon på 08-400 115 46. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträde (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste i god tid före den 11 april 2017, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd, underrätta sin förvaltare om detta.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.chordate.com.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktör
9. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisorer
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:
Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Någon vinstutdelning föreslås inte.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 10-12)
Aktieägare representerade cirka 62,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

  • Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.
  • Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg och Anders Weilandt, samt nyval av Gunilla Lundmark.
  • Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018 (för närvarande med Catharina Johansson Söderström som huvudansvarig revisor).

Emissionsbemyndigande (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 eller 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos Bolaget på Norgegatan 2 i Kista och på Bolagets webbplats, www.chordate.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslagen till beslut i denna kallelse är fullständiga och finns dessutom tillgängliga på samma sätt anges ovan.

Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 3 621 298. Bolaget äger inga egna aktier. 

Kista den 8 mars 2017

Kista i mars 2017
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Kallelse till arsstamma 2017.pdf

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om Bolaget:
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt