Kommuniké från årsstämman i Chordate

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 19 april 2017 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar för Bolaget och koncernen samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att arvode utgår till styrelsen med 80 000 kronor för ledamöter som ej är anställda i bolaget och 160 000 kronor för ordföranden som ej är anställd i bolaget. Arvodet inkluderar samtliga styrelseuppdrag inom Chordate Medical koncernen.

Beslutades att arvode utgår till revisorn enligt godkänd räkning.

Omval skedde av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg och Anders Weilandt och nyval skedde av styrelseledamoten Gunilla Lundmark.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018, för närvarande med Catharina Johansson Söderström som huvudansvarig revisor.

Beslutades att styrelsen vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Kista, 20 april 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Kommunike fran arsstamma.pdf

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08:30 CET. 

Om Chordate 
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt