Teckningsperioden i Chordate Medicals företrädesemission inleds idag

Idag den 28 oktober 2019 Chordate Medical ("Chordate" eller "Bolaget") inleds tidigare aviserad företrädesemission.

Chordate tillhandahåller Investeringsmemorandum samt Teaser gällande pågående emission, med tillhörande villkor, anmälningssedel och anvisningar, på Bolagets hemsida, läs mer här: https://investor.chordate.com/nyemission-oktober-november-2019/

Företrädesemissionen i korthet

  • Teckningskurs är satt till 1,00 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs per Aktie om 1,00 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
  • Teckningsperiod är mellan 28 oktober 2019 – 12 november 2019.
  • Handel med uniträtter pågår mellan 28 oktober 2019 – 8 november 2019.
  • Handel med betald tecknad Unit ("BTU") pågår från och med den 28 oktober 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Bakgrund till emissionen

Chordates behandlingsmetod är inriktad mot två sjukdomstillstånd – kronisk nästäppa och kronisk migrän. Båda är medicinska indikationer som väsentligen påverkar ett miljontals människor i hela världen, med betydande samhällskostnader som följd. Chordate har idag en behandling som har visat sig effektiv för att lindra kronisk nästäppa, och fortsätter göra landvinningar i de marknader Bolaget är aktiva i.

Det första steget mot lansering av behandlingsmetoden för migrän är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind multi-centerstudie av cirka 140 patienter med kronisk migrän på fyra kliniker i Tyskland, och har även lagt till 3-4 kliniker i Finland, som ska bevisa klinisk effekt och ge underlag för CE-märkning. Den första patienten inkluderades i slutet av mars 2018 och studieresultat förväntas kunna redovisas under andra kvartalet 2020.

Tidigt i maj 2019 kommunicerade Chordate en för Bolaget mycket positiv interimanalys från den pågående studien avseende förebyggande behandling av migrän.

Chordate bedömer nu att Bolaget kan presentera det slutliga studieresultatet under andra kvartalet 2020. I ett tänkt läge där Chordate under andra kvartalet 2020 kan redovisa ett positivt slutresultat för migränbehandling med K.O.S, så blir det resultatet också en väsentlig del i Bolagets ansökan om CE-märkning, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU.

Genom nyemissionen ges Chordate möjlighet att fortsätta den spännande utveckling som styrelsen bedömer föreligger Bolaget.

2019-10-28

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-10-28.pdf

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt