Emission maj – juni 2018

Företrädesemission av aktier samt optioner juni 2018

Företrädesemission – emissionsvillkor och tidplan

 • En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna tre (3) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 • Teckningskursen är 1,95 kronor per unit.
 • Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.
 • Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 7 maj 2018.
 • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 9 maj till den 1 juni 2018.
 • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.
 • Sista dagen för handel inklusive företrädesrätt är den 3 maj 2018.
 • Första dagen för handel exklusive företrädesrätt är den 4 maj 2018.
 • Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.
 • Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 juni-28 juni 2019.

Ladda ner och teckna

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt