Aktieägare meddelar ökat innehav i Chordate

I enlighet med bolagets ambition om god transparens meddelar Chordate Medical Holding AB (publ), den information som kommit bolaget till handa. Informationen gäller dels Hawoc Investment AB:s aktieägande i Chordate Medical som per 2021-03-31 uppgick till 11 500 000 aktier, cirka 10,4 procents ägarandel. Dessutom har Sifonen AB genom inlösen av teckningsoptioner i TO6 tilldelats 1 396 000 interimsaktier vilket ökar Sifonens innehav till 9 980 613 aktier, cirka 9 procent av bolagets totalt 110 222 911, aktier inklusive de nya interimsaktierna.

Det innebär att Hawoc Investment AB ökat ägarandelen med 3 375 000 aktier, från 8 125 000 per 2020-12-31 då andelen uppgick till cirka 7,5 procent. Hawoc Investment AB är bolagets näst största ägare. Sifonen AB:s innehav har ökat från 8 584 613 aktier per 2020-12-31 till 9 980 613 aktier vilket gör att Sifonen AB är bolagets tredje största ägare.

Information:

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 7 april 2021 kl. 08:55 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Agarforadring-i-Chordate-2021-04-07.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt