Chordate Medical Holding AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALLET AV UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO6

Den 31 mars 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 för teckning av aktier i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget"). Totalt utnyttjades 1 000 000 optioner för teckning av 1 396 000 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 13,5 procent.

I samband med den riktade emission som Chordate genomförde under januari 2020 emitterades 7 400 000 teckningsoptioner av serie TO6. Varje option berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 1,30 kronor under perioden från den 1 mars 2021 till den 31 mars 2021. Bolaget meddelar idag att 1 000 000 optioner utnyttjats för nyteckning av 1 396 000 aktier, efter villkorsmässig omräkning av teckningskursen till 0,932kr och antal teckningsberättigade aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad om cirka 13,5 procent. Bolaget tillförs därmed 1 301 072 kronor före emissionskostnader.

Antal Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 349 000 kronor till sammanlagt 27 555 728 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 396 000 aktier till sammanlagt 110 222 911 aktier.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner uppgår till cirka 1,3 procent av aktierna och rösterna i Chordate.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på Nordic Growth Market SME.

Information:

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 1 april 2021 kl. 15:10 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-redovisar-utfall-av-TO6.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt