Chordate Medical kommenterar marknadsstrategin efter beviljat CE-märke för behandling av kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB (publ) (NGM – SME: ticker CMH) beviljades i maj 2021 CE-märkning för indikationen: förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna över 18 år. CE-märkningen innebär att Chordate nu kan kommersialisera migränbehandlingen fritt inom EU. Eftersom medgivandet erhölls över ett år innan bolaget preliminärt väntade beskedet innebär det att Chordates marknadsstrategi för migränbehandlingen tidigareläggs.

Chordates strategi, som tidigare kommunicerats, går ut på att visa tydlig marknadspenetration på utvalda marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget till en internationell aktör inom medtech-branschen, en så kallad exit.

– Vi bygger upp bolagsvärdet baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier och genom att tydligt visa försäljningsframgångar på ett antal utvalda marknader, säger Anders Weilandt, vd på Chordate.

Patentportfölj

Idag har Chordate 70 patent fördelade på 24 länder och nio patentfamiljer som är arrangerade att ge bästa möjliga skydd för de innovationer som ligger till grund för K.O.S-behandling för migrän och rinit. Bolaget har ytterligare tre aktiva patentansökningar. Chordate har beviljats CE-märkning av behandlingsmetoden K.O.S för både indikationen rinit och kronisk migrän, samt förlängning av bolagets CE-märken till maj 2024.

Vetenskapliga bevis

Den pågående patientstudien på behandlingsmetoden K.O.S mot kronisk migrän som inleddes 2018 fortlöper tills den är klar för att kunna publicera en akademisk artikel om behandlingens kliniska effekt. Resultatet kommer även fungera som säljstöd för att utveckla marknaden, både inom och utanför EU.

– Viktigt att nämna i sammanhanget är att den nyligen erhållna CE-märkningen för migränbehandling beviljats på interrimsresultat från samma patientstudie som ännu inte är avslutad. Det innebär av allt att döma att interrimsresultaten var så övertygande att kravet på klinisk effekt bedömdes som uppfyllt under granskningen hos den Notified Body som beviljat CE-märkningen.

Utvalda marknader

Marknaden för migränbehandling är betydligt större än den för rinit, vår behandlingsmetod är dock densamma för båda indikationerna. Det innebär att det redan etablerade nätverket av distributörer – och i vissa fall kliniker för behandling av rinit – är en viktig nyckel för att snabbare komma ut på marknaden med migränbehandlingen. En av de främsta marknaderna är Italien där distributören Vedise före pandemin 2019/2020 presterade mycket goda försäljningsresultat på enbart rinitbehandlingen.

– Vår italienska distributör etablerade redan före pandemin snabbt växande försäljning av K.O.S-behandlingen för rinit på åtta kliniker. Idag är det mycket glädjande att se hur distributören i Italien, Chordates hittills mest aktiva marknad inom EU, fortsätter vara produktiv trots pandemin. Tillväxten för rinitbehandlingen under första kvartalet 2020, innan pandemin slog till, var mycket positiv. Nu öppnar Italien upp efter pandemin och Vedise aktiverar sitt nätverk genom att introducera K.O.S-behandlingen för kronisk migrän till både befintliga och nya kliniker i norra och mellersta Italien.

Nu fortsätter arbetet med marknadsintroduktionen så långt pandemirestriktionerna tillåter. Chordate förbereder distributörernas introduktion av migränbehandling vilka har dialog med ledande neurologer inom området. De utvalda marknader som Chordate kommit längst med är Italien, Israel, och Norden. Bolaget har även ambitionen att aktivera en distributionskanal i Tyskland för att kapitalisera på det goda utgångsläget med de sex kliniker som deltar i den kliniska patientstudien.

– Vi har redan en bra distributör i Sverige, PO-medica i Borås, för den nordiska marknaden. Vi ser även att de finska studieklinikerna genom deras organisationstillhörighet representerar en gemensam databas med över 70 000 migränpatienter, vilket kan vara till fördel på den finska marknaden.

– Israel arbetar på att etablera marknadstillstånd för migränbehandling som är baserat på CE-märkningen, men i en egen process. Vår distributör i Israel är mycket erfaren inom neurologi och den för oss privata marknaden för botoxbehandling av migrän är väl utbyggd.

Exit-strategin

Chordates övergripande strategi bygger på hur hela medtech-branschen har utvecklats, där stora aktörer tjänar på att förvärvar mindre företag som uppvisat proof of concept och stor marknadspotential, i stället för att utveckla innovativa behandlingar i egen regi.

– När det gäller intern teknisk forskning och utveckling har viljan att investera i det hos de stora företagen avtagit markant. I stora organisationer är risken helt enkelt för hög och utfallet för magert. Detta har lett till en sorts symbios där små snabba och riskvilliga bolag levererar bevisade och relativt billiga medtech-projekt som de stora bolagen sedan köper upp. Chordates mål är att vara ett sådant projekt.

Anders Weilandt sammanfattar.

– Chordates ambition är inte att finnas på så många marknader som möjligt, och även om det verkar motsägelsefullt är vinst just nu inte det viktigaste att prestera. Vi ska heller inte vara en stor organisation, utan snarare vara kassaflödesmässigt uthålliga. Det absolut viktigaste är att leverera en affär som enkelt kan inkorporeras i en stor verksamhet med befintliga och välfungerande processer, med upparbetade och djupa relationer till flera marknader.

– Vår målsättning just nu är att ta en så stor andel som möjligt av antalet behandlingar för kronisk migrän på en given marknad. Vår patentportfölj, de stabila vetenskapliga bevisen från kliniska studier samt försäljningsframgångar på utvalda marknader är framgångsfaktorer för att lyckas uppnå det långsiktiga målet, säger Anders Weilandt, vd för Chordate.

Information:

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 20 maj 2021 kl. 14:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-kommenterar-marknadsstrategin-2021-05-20.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt